Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 02. august 2016 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
 • 1
  Redegørelser vedr. Dragør skolevæsen
  Sagsid.: 16/1649

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har den 27. juni 2016 ønsket redegørelser fra skolechefen og TR-gruppen vedr. Dragør skolevæsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at BFKU og ØU tager sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog den 27. juni 2016:

  1. At skolechefen over for BFKU udarbejder et notat med oplysning om;

  a. Hvilke tiltag skolechefen vil tage for at genoprette tilliden mellem lærerne og skolechefen

  b. Skolechefens vurdering af den fremsendte kritik

  c. Skolechefens redegørelse af de påstande der fremsættes.

  2. At faglig klub/Tillidsrepræsentanter anmodes om at udarbejde et notat med oplysning om, hvilke tiltag de mener der skal iværksættes og selv kan bidrage med, for at genopbygge tilliden.

  3. Notaterne forelægges for BFKU og ØU på ekstraordinært møde tirsdag den 2.august 2016, hvor der samtidig træffes beslutning om det videre forløb for Dragørs skolevæsen.

  ACOV udtaler at udvalget tager sagen alvorligt. Samarbejdet i Dragørs skolevæsen skal fungere. ACOV bemærker sig, at der ved tidligere skolechefer periodevis har været kritik fra forskellige borgergruppe, hvorfor det må vurderes, at netop denne chefstilling henhører under en af de vanskeligste at bestride i kommunen. ACOV opfatter det som en vigtig del af en konstruktiv dialog mellem parterne at navngivne medarbejdere ikke hænges ud på de sociale medier uden mulighed for at forsvare sig. ACOV forventer at alle parter bidrager med konstruktivt samarbejde for at løse udfordringerne i skolevæsenet i Dragør Kommune”.

  Vedhæftet er:

  • Skrivelse fra TR-gruppen på vegne af faglig klub på Store Magleby Skole og Dragør Skole Syd og Nord

  • Skolechefens redegørelse

  • Referat af dialogmøde 29. juni mellem direktør Jesper Tangbæk og TR-gruppen.

  • Udtalelse fra ledergruppen på Dragør Skole Syd

  • Opbakning til ledelsen af skolevæsenet fra ledergruppen på St. Magleby Skole,

  • Tillidserklæring fra gruppen af ledere på kulturområdet

  • Tillidserklæring fra gruppen af konsulenter på skole- og kulturområdet.

  • Erklæring vedr. opsigelse fra afgående administrativ leder på Dragør Skole Syd, Mia Nygaard

  • Svar på spørgsmål stillet efter mødet med TR’erne.

  • Referater fra MED 2014-2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. august 2016.

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 2. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-08-2016

  Sagen drøftet og oversendt til ØU.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-08-2016

  Forslag fra Å:

  Alternativet foreslår, at de i sagen modtagne redegørelser fra henholdsvis skolechefen og repræsentanter for kommunens lærere m.fl. tages til efterretning.

  Som konsekvens heraf og henset til, at den eksisterende / politisk vedtagne skole-/ledelsesstruktur har vist sig i praktisk udførelse, at være uhensigtsmæssigt forslår Alternativet, at funktionen som skolechef nedlægges snarest muligt.

  Endvidere, at der efter nærmere evaluering sigtes mod en ledelsesstruktur, hvor der overordnet set på hver af de 3 skolematrikler er en ansat skoleleder, der refererer direkte til forvaltningens direktør for området.

  Med andre ord, at Dragørs nuværende to skoler på tre matrikler ændres til tre skoler på tre matrikler med hver sin skoleleder.

  Det pålægges forvaltningen, ligeledes snarest muligt at fremlægge et detaljeret forslag til en sådan omlægning af ledelsesstrukturen samt en redegørelse for de praktiske/økonomiske konsekvenser heraf.

  For stemte:

  1 (Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune straks indleder en forhandling med skolechefen om fratrædelse begrundet i dårligt samarbejde.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A+C+V:

  ACOV bemærker sig:

  • ACOV beklager den aktuelle uoverensstemmelse mellem grupper af medarbejdere/skolebestyrelsesmedlemmer i Dragørs skolevæsen og skolechef/forvaltningsledelse, hvor der er udtalt kritik af et for højt reformtempo og af navngivne forvaltningspersoners ledelsesstil.
  • ACOV tager imidlertid skarp afstand fra, at tillidsrepræsentanternes kritik af navngivne personer sker via offentlig medier.
  • ACOV ønsker at fortsætte det videre reformarbejde og kulturskifte, der er igangsat i Dragør skolevæsen, hvor blandt andet ´den røde tråd’ og ’A.P. Møller projektet’ er politisk prioriteret

  - Medarbejdere og ledelse i Dragørs skolevæsen anerkendes for deres indsats

  - Forvaltningsledelsen (skolechef/direktør) øger opmærksomheden på en inddragende og understøttende ledelsesstil

  • At der periodevis nævnes at udgiften til ledelseslønninger er taget fra puljen til personale. Dette er ikke korrekt, da udgiften til lederløn er givet som en særskilt tillægsbevilling til Dragørs skolevæsen

  ACOV foreslår endvidere:

  • 1. At der inden den 1. oktober 2016 iværksættes en ekstra ordinær trivselsmåling af lærernes arbejdsmiljø på Dragør skole. Design for trivselsundersøgelsen udarbejdes af forvaltning og CMU i fællesskab og en fremtidig handleplan ligeledes udarbejdes af Forvaltning og CMU i fællesskab. Resultatet skal foreligge inden uge 42
  • 2. At der udarbejdes kvartalsvise nyhedsbreve til skoleområdets interessenter vedr. tiltag på skoleområdet. Skolebestyrelse inviteres til at deltage med nyt fra Skolebestyrelsen i disse breve, såfremt det ønskes.
  • 3. At forvaltningen indgår i dialog med faglige repræsentanter om, hvordan faglige repræsentanter skal agere i personalesager og foretager gensidig forventningsafstemning til samarbejdet
  • 4. At tidsplan for implementering af Min Uddannelse evt. justeres i et fælles skab med faglige repræsentanter, og implementering drøftes i CMU.

  For stemte:

  5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Samarbejdsproblemerne i Dragørs skolevæsen er så omfattende og går så dybt, at Liste T mener, at ACOV spiller hasard med skolernes fremtid ved ikke at gribe til handling nu.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Bilag