Skip navigationen

Referat

Onsdag den 10. august 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Kommunal svømmehal – udvælgelse af tilbudsgivere
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der skal udvælges 5 firmaer til at give tilbud. 7 firmaer har søgt om at blive prækvalificeret til at give tilbud på den nye kommunale svømmehal. Hvert firma består af en hovedentreprenør, arkitekt og rådgiver. Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af kvalifikationer, erfaring med anlæg af svømmehaller og økonomiske robusthed.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller at følgende 5 firmaer prækvalificeres:

  -

  GVL med Rådgiverne MOE og BAY Arch

  -

  Sten og Stål med Rådgiverne Nøhr & Sigsgaard og Hundsbæk & Henriksen

  -

  Entreprenør Morten C. Henriksen med Rådgiverne Kullegaard Ark og Torkil Laursen ING

  -

  Vestergaard Nielsen med Rådgiverne CREO ARK og Alectia ing.

  -

  Raunstrup Entreprise med Rådgiverne Arkitektfirmaet IIIxSKAK og Sweco Danmark

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at igangsætte udbud af en kommunal svømmehal og kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. april godkendt udbudsmaterialet. Der er nu gennemført prækvalifikation og 7 firmaer har ansøgt om at få mulighed for at afgive tilbud på opgaven. I henhold til prækvalifikationen kan op til 5 firmaer godkendes.

  De 5 firmaer er vurderet ud fra en helhedsvurdering af kvalifikationer, erfaring med anlæg af svømmehaller og økonomiske robusthed. Vurdering af de 7 firmaer fremgår af bilag 1 og 2.

  Politisk proces

  Projektet forventes behandlet 7 gange før svømmehallen kan indvies til juni 2019. Nuværende proces er fremhævet med fed:

  - Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)

  - Godkendelse af udbudsmateriale (april 2016)

  - Godkendelse af tilbudsgivere – prækvalifikation (august 2016)

  - Godkendelse af vinder af udbudsrunden og frigivelse af anlægsbevilling for 2017 (marts 2017)

  - Godkendelse af tilbud og frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af eksisterende svømmehal (marts 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (december 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (december 2018)

  Tilbud modtages i november 2016 og i den forbindelse inddrages brugergruppen, som skal bistå med at vurdere brugeroplevelsen ved de indkommende tilbud.

  Tidsplanen fremgår i øvrigt af bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Prækvalifikationen er gennemført i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 65 mio. kr. i anlægsbudget 2015-2019 til opgaven. Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del af udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr.

  Der er ingen bemærkninger mht. personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) deltog ikke i dette punkt.

  Annette Nyvang (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  Liberal Alliance forslå at hele projektet udsættes til efter kommunalvalget i 2017.

  For stemte:             1 (I)

  Imod stemte:           12 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:   2 (Jens Passarge (løsgænger) +Svend Mathiasen (løsgænger))

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:             14 (A+C+O+V+T+ Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))         

  Imod stemte:           1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse - Fremtidens inklusionsindsats i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder udover tidligere sagsfremstilling og beslutninger analyse af undervisningsministerens ekspertgruppes 8 konkrete anbefalinger i forhold til indsatsen i Dragør samt styrker og svagheder i den forbindelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommuneaftalen fra juni 2016 betyder, at der ikke længere arbejdes med en målsætning om, at 96% børn skal inkluderes i almentilbuddene.

  Nationalt har undervisningsministeren nedsat en ekspertgruppe, som er kommet med otte konkrete anbefalinger til arbejdet med at kvalificere arbejdet med inklusion.

  I forbindelse med temadrøftelsen af Inklusion på BFKU mødet d. 8. juni 2016 ønskede udvalget en analyse af inklusionsindsatsen i Dragør kommune i forhold til de otte anbefalinger som Undervisningsministerens ekspertgruppe er kommet med. Denne analyse er vedhæftet sagen som bilag.

  Fra Temadrøftelsen

  I juni 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionsstrategi. Siden har alle på børne- og ungeområdet arbejdet med udmøntningen af strategien. På medarbejder- og lederniveau har der været efteruddannelsesforløb, kurser, praksislæringsforløb og oplæg. Forældre er inviteret til større oplæg og drøftelser, og lokalt har der på skoler og i de enkelte tilbud været fokus på forældres muligheder for at understøtte inklusion i deres børns fællesskaber. Organisatorisk er der etableret ressourceteams og ansat inklusionsvejledere til at understøtte inklusionsindsatsen (se bilag ”Kommissorium for ressourceteamene” og ”Videncenter for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune”).

  Administrationen anbefaler, at Inklusionsstrategien opdateres, så den afspejler den udvikling, der er sket på området, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  Der er fortsat behov for at arbejde med udviklingen af forståelser af inklusion både i teori og i praksis. Udviklingen skal ske i forskellige samarbejder på alle niveauer fra børn, chefer, forældre, ledelser og medarbejdere.

  Første oplæg til en fremtidig Inklusionspolitik fremgår af bilaget ”Dragør Kommunes Inklusionspolitik – første udkast”. De overordnede ændringer fra Inklusionsstrategien til Inklusionspolitikken er skitsereret nedenfor.

  Fra strategi til politik – forslag til ændringer

  I oplægget til Inklusionspolitikken er teksten generelt opstrammet, så politikken forekommer mere overskuelig og let læselig end Inklusionsstrategien.

  De udvalgte indsatsområder er reduceret fra fem til fire områder, og består i Inklusionspolitikken af: Faglighed, Organisation, Forældresamarbejde og Tidlig indsats. Det femte indsatsområde om ressourcer fra Inklusionsstrategien er skrevet ind i indledningen af Inklusionspolitikken, da ressourcer ikke anses for at være et indsatsområde, men derimod en ramme og et vilkår for inklusion.

  Under hvert indsatsområde er initiativer og mål for området taget ud, da initiativerne og målene ikke længere er enten tidssvarende eller retvisende. Fx er der nødvendigvis ikke sammenhæng mellem antallet af kursusforløb blandt medarbejdere og øget inklusion i praksis. Der lægges i Inklusionspolitikken derfor op til at arbejde med andre mål for inklusion, som retter sig mod børnenes oplevelse af at være en del af fællesskaberne og mod antallet af børn, der er tilknyttet de lokale dag- og skoletilbud i Dragør Kommune. De nye inklusionsmål er skrevet ind i Inklusionspolitikkens sidste kapitel: ”Mål og evaluering”. Der opereres her med tre former for inklusion: Fysisk, social og læringsmæssig inklusion.

  Systematisk opfølgning på inklusionsindsatsen

  Opfølgningen på inklusionsindsatsen vil være indeholdt i dagtilbuddets børnemiljøvurderinger og tilsynsrapporter. På skoleområdet vil opfølgningen fremgå af kvalitetsrapporten i afsnittet om de faglige resultater – den læringsmæssige inklusion - og i trivselsmålingerne – den sociale inklusion.

  Desuden vil målinger af inklusionsindsatsen i Dragør Kommune blive præsenteret en gang om året i april måned med status på inklusion for det foregående år. Status indeholder faktuelle tal for ekstern visitation på hele området samt antallet af ansøgninger, der er behandlet i visitationsudvalget.

  Udvalget bliver løbende orienteret om status på foranstaltninger vedrørende sårbare børn og unge.

  De enkelte skoler og institutioner udarbejder principper for arbejdet med inklusion og børn med særlige udfordringer og behov. Det er de lokale ledelser, der er ansvarlige for at udarbejde og følge op på retningslinjer og handleplaner for arbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april, 11. maj, 8. juni 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg udsætter sagen til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen reviderer strategien ud fra anbefalingerne i Inklusionseftersynets rapport.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV forslår, at sagen har været drøftet og i de i forsatte drøftelser ind tænkes regeringens udspil.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen til mødet i august laver en analyse af, hvor Dragør har styrker og svagheder i forhold til ekspertgruppens 8 anbefalinger:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at Dragørs forslag til inklusionspolitik revideres, så den forholder sig til alle 8 anbefalinger:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære møde i BFKU den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 3
  Brugerstyring i X 2791
  Sagsid.: 15/397

  RESUMÉ:

  Klub Dragør indledte i efteråret 2014 en forandringsproces med det formål at udvikle brugerstyring som pædagogisk praksis. Brugerstyring er en del af visionen for ungestedet X2791, som september 2014 afløste Ungdomsklubben i Klub Dragør.

  Som led i projektet er det aftalt, at der leveres en afsluttende rapport med status over forløbet. Vedhæftet denne sag er hovedkonklusionerne ved arbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Klub X2791 fortsætter.

  2.

  at

  Klub X2791 kan tilrettelægge sin åbningstid fleksibelt indenfor den fastsatte ramme for ugentlig åbningstid og i overensstemmelse med brugernes behov og ønsker.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forandringsprocessen i X2791 Klub Dragør har nu været undervejs siden 2014. Processen har taget udgangspunkt i at forsøge at organisere en ny måde at drive klub på, således at Klubben kunne fange og favne de unge i kommunen på nye og anderledes måder. Dette tiltag har ikke erstattet den eksisterende klub, men det har forløbet som parallelle aktiviteter i klubben. Grundlæggende har projektet været organiseret via et aktionslæringsforløb, hvor klubben ved at afprøve nye handlinger (eller aktioner), har gjort sig erfaringer omkring det at arbejde brugerstyret og via erfaringerne skabt forandring i praksis.

  Hovedkonklusioner på projektforløbet er;

  Projektforløbet X2791 har været med til at vende udviklingen fra, at Klubben var stærkt udfordret, da der ingen unge kom, til at der nu igen kommer flere unge. Deres oplevelse er, at den brugerdrevne arbejdsform er en ny måde at gøre og tænke ungetilbuddet, som skaber relevante og tidsvarende fritidsmuligheder. Samtidigt har det skabt en mulighed for at tænke fleksibilitet i tilbuddet, der sikrer tidsvarende kluborganisering.

  I klubregi er der derfor stor lyst til at bære de positive erfaringer videre fra projektforløbet og implementere det i deres generelle klubpraksis. I løbet af projektet har de oplevet, at tværfagligt samarbejde skaber flere faglige handlemuligheder, når de unge er omdrejningspunkt for indsatsten, og at det styrker inklusionsindsatsen

  Der ønskes en yderligere kvalificering af

  • Pædagogernes kompetencer til at facilitere brugerdrevet klubtilbud, mulighed for organiseringen af tilbuddet

  Klubben ønsker på baggrund af X 2791

  • Fleksible åbningstider, der kan imødekomme en kompleks praksis på tværs af tid og sted
  • Fortsætter udviklingen af den brugerdrevne arbejdsform også på fleksible lokationer

  Perspektiver for fremtiden.

  Med udgangspunkt i de resultater som projektet i X-2791 ind til videre har medført, fremstår følgende perspektiver:

  • Udviklingen af brugerdrevet arbejdsform tiltrækker flere unge og understøtter samtidig læring i aktivt medborgerskab for byens unge. Den brugerdrevet arbejdsform kendetegner derfor X-2791 praksis og kultur.
  • Den brugerdrevet arbejdsform genererer nye aktivitetsformer for og med unge. Således kan arbejdsformen sikre, at ungetilbuddet er et relevant og tidssvarende tilbud for byens unge.
  • X-2791 organisatoriske placering sammen med kulturområdet, har medført et øget samarbejde på tværs af organisationen. Konkret vil dele af ungdomsskolens undervisning i efteråret 2016 foregår i X-2791 lokaler. Der synes mange perspektiver i et tværfagligt samarbejde mellem Hollænderhallen; Bibliotek; Ungdomsskolen og Musikskolen. Et sådan samarbejde kan skabe yderligere kvalitet i kommunens samlede tilbud til byens unge. Det tværfaglige samarbejde kan yderligere kvalificeres gennem samarbejde med Ungdomsuddannelsesvejledningen og socialforvaltningen i de socialpædagogiske indsatser for sårbare og udsatte unge.
  • X-2791 som betalingsfrit tilbud har medført lettere og friere adgang til deltagelse i ungetilbuddet. Statistik for fremmøde indikerer en stigende kurve. Et perspektiv kan være at kvalificere registeringen yderligere.
  • Åbningstider har stor indflydelse på fremmøde. Behovet for åbningstider kan med jævne mellemrum ændre sig. Et perspektiv kan være, at tildele åbningstiden ud fra en ramme og at åbningstiden planlægges i relation til de unges muligheder og behov.
  • At arbejde med brugerdrevet arbejdsform, er at arbejde i en bevægelse mellem yderpunkterne fra deltagelse til samskabelse af unges fritid og aktiviteter. X-2791 kan med denne tilgang kvalificere tilbuddet til i høj grad at være et relevant ungdomskulturelt fritidstilbud kombineret med et socialpædagogisk indhold.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget kan rummes indenfor den eksisterende ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Ad 1+2.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 4
  Dialog med foreninger om udvikling af havnen
  Sagsid.: 16/503

  RESUMÉ:

  Status på BFKU’s ønske om et oplæg til hvordan foreningslivet kan tilgodeses i forbindelse med udviklingen af havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at BFKU tager orienteringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På udvalgsmødet den 2. marts 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget at Administrationen i samarbejde med foreningerne på Dragør havn udarbejder oplæg til, hvordan foreningslivet kan tilgodeses, udvikles og indgå i den kommende udvikling af Dragør havn.

  Repræsentanter fra Skole- og Kultur samt Plan- og Teknik har besøgt foreningerne på havnen og haft en dialog med Dragør Vandaktivitet omkring deres ønsker for udvikling af området og hvordan der kan samarbejdes om dette.

  De konkrete ønsker om fysisk udvikling af området, er fremsendt til Plan- og teknik i forbindelse med den generelle høring om udviklingen af havnen. Her er mulighed for ny belægning ved bådhus og forbedring af ramper taget med i den videre proces.

  Ønsket om generel udvikling af faciliteter til brug for foreningerne under Dragør vandaktivitet er et opmærksomhedsområde, som medtages af Skole- og Kultur i arbejdet med en udviklingsplan for faciliteter til fritids- og foreningslivet i Dragør, og i det kommende arbejde med udvikling af en ny Kultur- og fritidspolitik.


  Derudover har Dragør vandaktivitet fremlagt deres ønsker for folkeoplysningsudvalget og takket ja til fremadrettet at benytte sig af pladsen i udvalget til foreninger på havnen.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  A og C foreslår, at forvaltningen belyser, hvordan ønskerne kan implementeres på havnen og udgiftsniveauet hertil. Sagen oversendes samtidig til endelig beslutning af hvilke tiltag der kan implementeres ved budgetvedtagelsen og udmøntning af ressourcerne afsat til havnens udvikling

  Et enigt udvalg vedtog forslaget.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 5
  Dialogmødestruktur
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Det er blevet drøftet på flere møder i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget hvilken fremadrettet dialogmødestruktur, der skal være på 0-18 års området og kulturområdet.

  Sagen omhandler forslag til mødedatoer, mødeform, økonomi, mv. Der henvises herudover til de tidligere sagsfremstillinger om sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der afholdes to dialogmøder på skoleområdet. Den 19. september 2016 og den 9. november 2016.

  2.

  at

  der afholdes dialogmøde på 0-6 årsområdet den 23. november 2016.

  3.

  at

  der afholdes dialogmøde på kulturområdet den 17. januar 2017.

  4.

  at

  der afholdes topmøde den 28. februar 2017

  5.

  at

  der afholdes dialogmøde med det fælleselevråd den 8. november 2017

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU-mødet den 2. december 2015 blev dialogmødernes fremadrettede struktur sendt i høring. Sagen blev endeligt behandlet på BFKU den 6. april og godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. april 2016, som følger:

  1. Et årligt topmøde for 0-18 års området

  2. To årlige dialogmøder på skoleområdet

  3. Et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet

  4. Et til to årlige dialogmøder på kultur- og fritidsområdet

  5. Et årligt dialogmøde med det fælles elevråd

  6. To årlige institutionssamrådsmøder

  Dialogstrukturen er en forpligtende model for dialogmøder på 0-18 års området og kulturområdet. Foruden de fastlagte møder vil det fortsat være muligt at arrangere yderligere dialogmøder, hvis der skulle opstå et aktuelt behov for dette. Ligeledes vil formelle høringsprocedurer fortsat iværksættes, hvor det er nødvendigt.

  De møder, der endnu ikke er datosat, vil blive oplyst når det er samkørt med den øvrige politiske mødekalender i 2017.

  Til alle møderne vil skole-, kultur og 0-6 års området udarbejde et konkret mødeindhold, som vil blive præsenteret for udvalget.

  Dialogmøderne

  Indholdet på dialogmøderne vil variere og være mere specifikt relevant for de enkelte områder. Fælles for dialogmøderne er den inddragende form, hvor deltagerne kan biddrage og komme med input til mødets tema og til udvikling af de enkelte områder.

  Topmødet

  Indholdet på topmødet tager sit afsæt i et aktuelt tema, der kan inspirere de enkelte områder til arbejdet i deres respektive bestyrelser og faggrupper. Derudover er det ønsket, at topmødet skal understøtte netværk og samarbejdsrelationer på tværs af hele Børne-, Fritids- og Kultur- området.

  LOVE/REGLER:

  Da der ikke er nedsat et egentligt rådgivende organ jf. folkeskolelovens § 41, stk. 1 nr. 4 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen mindst to gange om året. På mødet drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen forventer, at topmødet vil have en udgift til oplægsholder og forplejning anslået 50.000 kr., der holdes indenfor områdernes egne rammer.

  Der kan derudover være udgifter forbundet med dialogmøderne, ligesom der er udgifter til personaleudgifter, som ligeledes forventes at holde indenfor egne rammer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, og Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Ad. 1+2+3+4+5.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 6
  SFO mål og indholdsbeskrivelser med høringssvar
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i Dragør. Mål og indholdsbeskrivelserne har nu været i høring hos skolebestyrelserne og udvalget skal tage stilling til sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender SFO mål og indholdsbeskrivelser med de foreslåede ændringer/tilføjelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 11. maj 2016 at sende mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i høring hos skolebestyrelserne. Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser, som begge bakker op om mål og indholdsbeskrivelserne.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen på Dragør Skole bakker op om forslaget til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og har ikke yderligere bemærkninger.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1. Der ønskes klarere formuleringer i forbindelse med evalueringer, således at disse gøres mere målbare.
  1. Foreslår at ændre overskriften ”dokumentation og evaluering” til ”metode og evaluering”.
  1. Forslag til ændring af tekst fra ”vi kan lave samtaler med børn” til ”børnene bliver i stand til at deltage i samtaler om deres aktiviteter”.
  1. Ønsker at samarbejdet vedrørende 1. maj børn starter tidligere.
  1. Ønsker en uddybelse af billeddokumentation til internt brug.
  1. Savner indhold i forhold til evaluering af inklusion.

  Administrationen har konsulteret de pædagogiske afdelingsledere for St. Maglebys SFO’er og har følgende bemærkninger:

  Ad. 1 + 6 Indsatsen evalueres i forbindelse med formuleringen af en kommende mål og indholdsplan. Her vil effekten af de nye tiltag, der er iværksat i perioden blive gennemgået.

  Ad. 2 + 3 Enig i ændringen af tekst.

  Ad. 4 På nuværende tidspunkt er projektet ”Den røde Tråd – styrkelse af overgange fra børnehave til skole” i gang, som afslutningsvis vil ende ud med en rapport med forslag til styrkelse af overgangene. Nogle af delprojekterne i ”Den røde tråd” omhandler bl.a. et tidligere samarbejde på tværs, men i forhold til at ændre i mål og indholdsbeskrivelserne afventes projektets afslutning.

  Ad. 5 Forslag til tilføjelse: ”Billeddokumentation benyttes til internt brug til samtaler med børnene omkring hverdagen og aktiviteter. Vi understøtter den fælles hukommelse og oplevelser, fortæller den fælles historie, som arbejdet med bl.a. relationer og inklusion er bygget op om.

  Vi fotograferer, printer og hænger billeder op. Vi taler med børnene. Børnene taler med hinanden og når forældrene kommer, kan de bruge billederne til at tale sammen om dagens oplevelser.”

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4 – Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Et enigt udvalg ønsker at punkt 2 + 3 fra Store Magleby skole indarbejdes.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  2. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKUs område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at budgettet overholdes. Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende skoleområdet, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor BFKUs egen budgetramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BFKUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på Skoleområdet. Merforbruget forventes dækket indenfor BFKUs egen budgetramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 8
  Skolernes udearealer
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bad på sit møde den 8. juni 2016 administrationen om at genfremsætte sagen om skolernes udearealer i august med henblik på, at det vurderes om der også er et behov på Dragør Skole Syd og i hvilket omfang. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en rådgivende undersøgelse af udearealerne

  2.

  at

  Alle skolematrikler indgår i undersøgelsen af deres udearealer, dog vil undersøgelsen ikke indeholde tekniske undersøgelser.

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolernes udearealer

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan det kunne være muligt at udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer, for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag hvor bevægelse indgår. Derudover er det også ønsket at tænke dette sammen med ambitionen om at være en ”åben skole”, der kan skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Administrationen foreslår at frigive 500.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse på de tre skolematrikler i kommunen. Da rammen er mindre end den først forslåede ramme vil disse undersøgelser ikke indeholde tekniske undersøgelser, da de vil blive udskudt til en eventuel projektering. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  -  Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

     2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  -  Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

     15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

     2015 til 2016).

  -  Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

     år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Ændringsforslag fra Liste T til ad. 1:

  Der indhentes tre tilbud på rådgivning og tekniske undersøgelser af udearealer med efterfølgende politisk godkendelse af valg af rådgiver.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2+3.

  Godkendt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til udvalg.

  For stemte: 7 (I+O+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+V)

  Undlod at stemme 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Liste T genfremsatte forslag fra ØU:

  Der indhentes tre tilbud på rådgivning og tekniske undersøgelser af udearealer med efterfølgende politisk godkendelse af valg af rådgiver.

  For stemte: 5 (I+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (I+Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (I+Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:
  Liste T finder processen med forbedring af skolernes udearealer kritisabel. Først bruges mange penge på at indhente inspiration; så skal der nu bruges mange penge på projektbeskrivelser; sluttelig skal der laves udbud på projekterne. Det kan gøres billigere og bedre ved at forvaltningen selv udbyder både projektbeskrivelse og udmøntning.

 • 9
  Multibane ved St. Magleby Skole
  Sagsid.: 16/1187

  RESUMÉ:

  Der er bevilliget midler til en multibane, og Administrationen har undersøgt mulighederne for placering.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at multibanen placeres i området omkring Hollænderhallen og St. Magleby skole for i sammenhæng med øvrige udviklingsprojekter i området, at bidrage til et ”aktivt knudepunkt St. Magleby”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 10. august 2016 besluttet, at Administrationen fremlægger konkret forslag om placering ved Hollænderhallen og samtidigt undersøger muligheder for alternativ placering i kommunen, f.eks. på havnen, og hvor det sikres, at placering kommer flest borgere og gæster til gode og med hensyntagen til planerne for udearealer.

  Administrationen har udarbejdet notat af 18. august 2016, hvor det konkluderes/vurderes,

  at det ikke umiddelbart er muligt at lokalisere en multibane på Dragør Havn indenfor rammerne af helhedsplan for havnens udvikling,

  at der ligeledes på Dragør Skole Nord og Syd ikke umiddelbart er arealer til anlæg af multibane,

  at der er mulighed for at integrere en multibane bagved Hollænderhallen på skolens arealer. Dette kunne være en del af projektet med at forny skolernes udearealer, der skal fungere som åbne skolegårde til gavn for borgerne.

  Administrationen indstiller derfor at multibanen placeres i området omkring Hollænderhallen og St. Magleby Skole.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Som det fremgår af budget 2015, er der afsat 450.000 kr. til etablering af en multibane. Administrationen indstiller at denne etableres som en del af ”aktivt knudepunkt St. Magleby”, som er beskrevet i planstrategi 2015: Fremtid med forankring.

  Formålet er at skabe et offentligt byrum, som er attraktivt for alle borgere, og levende i mange af døgnets timer. Ved at placere multibanen her, ligesom etableringen af den nye svømmehal vil de understøtte brugen af hinanden og udvikling af området generelt.

  Tanken er, at det giver flere muligheder for borgerne at samle flere aktivitetsmuligheder, da borgerne så kan dyrke forskellige interesser, men bruge de samme faciliteter og have et fælles samlingssted med fokus på aktivitet, leg og bevægelse.

  Specifikt vil multibanen i dagtimerne kunne bruges af elever og evt. institutionsbørn, mens den i fritiden kan bruges af organiserede og ikkeorganiserede idrætsudøvere og andre borgere. Ved at placere multibanen som en del af skolernes udearealer, åbnes der desuden op for, at hele skolens udeareal ses som et aktiv for alle borgere, og ikke kun eleverne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV ønsker at forvaltningen fremlægger forslag til konkret placering ved Hollænderhallen. Samtidig fremlægges forslag til om banen kan lægges andre steder i kommunen, fx  havn og hvor det sikres at placering kommer flest mulige borgere og gæster til gode og med hensyntagen til planerne for udearealer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

 • 10
  Aktiv Fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov
  Sagsid.: 15/1005

  RESUMÉ:

  ”Aktiv Fritid i Dragør – undersøgelse af borgernes brug og behov” til drøftelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  undersøgelsen drøftes.

  2.

  at

  undersøgelsen videregives som input til de igangværende udviklingsprojekter, der indeholder mulighed for facilitetsudvikling på fritids- og foreningsområdet, såsom udvikling af havnen, udvikling af Aktivt Knudepunkt St. Magleby, udvikling af skolernes udearealer og udvikling af Kongelundsfortet.

  3.

  at

  BFKU beslutter den videre proces for arbejdet med udviklingen af de fysiske rammer til forenings- og fritidsbrug.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af procesplanen godkendt af BFKU på mødet den 3. februar 2016, har administrationen udarbejdet en fritidsanalyse med fokus på borgernes behov i forbindelse med en (fysisk) aktiv fritid.

  Administrationen anbefaler at undersøgelsen drøftes og bruges som input til processerne omkring allerede eksisterende udviklingstiltag, da det for nuværende er her, der er råderum og ressourcer.

  Undersøgelsen bygger på allerede tilgængelig information i kommunen, kvalitative interviews og en åben temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget og Hollænderhallens brugerråd.

  Formålet har været at skabe en afdækning af borgernes behov i forhold til forenings- og fritidslivet i Dragør, med henblik på at denne kan give input til fremtidige planer for udviklingen af de fysiske rammer til forenings- og fritidsbrug.

  Fritidsanalysen skulle gerne sammen med arbejdet omkring udviklingen af aktivt knudepunkt St. Magleby biddrage til en plan for hvordan Dragør kommune over de kommende år arbejder med udvikling af Hollænderhallens områder, idrætten og kommunens faciliteter.

  Baggrund:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møderne i BFKU den 4. marts 2015 og den 3. juni 2015, at forvaltningen undersøgte udviklingsplanen for Hollænderhallen.

  I august 2015 fik Børne-, Fritids- og Kulturudvalget forelagt et analysetilbud fra Idrættens analyseinstitut, som udvalget ikke godkendte. I stedet blev Folkeoplysningsudvalget og Hollænderhallens brugerbestyrelse indkaldt til dialogmøde i oktober 2015.

  Dette udskød den oprindelige proces, således at andre tiltag i forbindelse med ny svømmehal, aktivt knudepunkt og facaderenovering af Hollænderhallen allerede var iværksat. Derfor blev det afgørende at sikre samarbejde og koordinering mellem de involverede forvaltninger, så forskellige brugerinddragelsesprocesser kunne blive så meningsgivende som muligt.

  I februar 2016 blev en procesplan for udarbejdelsen af en udviklingsplan besluttet med to delelementer:

  1. En fritidsanalyse af borgernes behov i forbindelse med en aktiv fritid

  2. Et tværgående samarbejde mellem Plan og Teknik og Skole- og Kulturafdelingen omkring området der i planstrategien 2015 ”Fremtid med forankring”, er beskrevet som ”aktivt knudepunkt i Store Magleby”.

  Undersøgelse og udviklingsplan skulle fremlægges i august 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV foreslår at undersøgelsen uddybes på næste møde og der herefter - som et led i den tidligere samlede besluttet plan - iværksættes en proces hvor såvel FOU som HH brugerbestyrelse inddrages i den videre drøftelse og videre politiske beslutninger fortsættes mhp. fortsat udmøntning af tiltag.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at udvalget får en opdateret procesplan for en udviklingsplan for de fysiske rammer for det aktive liv i Dragør, herunder også for Hollænderhallen - og at procesplanen koordineres med procesplanen ny Kultur- og Fritidspolitik.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  Ændringsforslag til 2 og 3: Undersøgelsen sendes til udtalelse hos relevante interessenter såsom Hollænderhallens Brugerbestyrelse, Folkeoplysningsudvalget, Dragør Vandaktivitet, Dragør Tennis og skolebestyrelserne.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 11
  Revideret procesplan for udvikling af Kultur- og fritidspolitik
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Revideret procesplan for udvikling af ny Kultur- og fritidspolitik.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at BFKU godkender procesplanen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 8. juni fik Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremlagt en procesplan for inddragelse af Dragørs kulturliv i arbejdet med udvikling af en ny Kultur- og fritidspolitik.

  BFKU ønskede en revideret procesplan, hvor første høring finder sted, når BFKU har drøftet rammen og at endelig godkendelse af politikken udskydes, så der bliver god tid til høring.


  Administration fremsender et bud på en realistisk procesplan med god tid til både høring og inddragelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 12
  Styrelsesvedtægt på skoleområdet, august 16
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler styrelsesvedtægter på skoleområdet. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender styrelsesvedtægten,  

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på sit møde den 8. juni at udsætte sagen med henblik på, at administrationen yderligere belyser sagen.

  Administrationen påpegede i sidste sagsfremstilling, at styrelsesvedtægten blev konsekvensrettet for korrektur heriblandt at fjerne ordet ”fremadrettet” i § 6 samt at afdelingslederens med særligt ansvar for SFO omtales som pædagogisk afdelingsleder for indskolingen i bilag 6. Efterfølgende har administrationen foretaget yderligere konsekvensrettelser, blandt andet:

  • Repræsentanter fra lokale erhvervsliv, ungdomsskoleuddannelser eller foreninger har stemmeret og en funktionsperiode på 1 år.
  • Tilføjelse af, at dagsordenen fastsættes i samarbejde med skolelederen i § 4 stk. 3.
  • Bilag 4.2 opdatering af skolelederens funktioner
  • Bilag 4.9 at ferieplanen senest besluttes i november.

  Se eventuelt vedlagte styrelsesvedtægt.

  For yderligere belysning af hørringssvarene, fremhæves her de væsentligste punkter igen med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. § 5 ønskes tilføjet, at det udelukkende er på den relevante skoles hjemmeside, at referater offentliggøres.

  2. § 6 fjernelse af ordet ”fremadrettet”.

  3. Bilag 4 afsnit 4.2. Følgende tilføjes:

  a. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale

  b. Skoleleder kan indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid indenfor skolens budget

  c. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  4. Bilag 4 afsnit 4.3 tilføjelse af at fritidsklubbens medarbejdere indgår i den understøttende undervisning på mellemtrinet.

  5. Bilag 4 afsnit 4.6 rettelse af klasselærer til kontaktlærer.

  6. Ønsker en omskrivning af afsnittet om skolefritidsordninger.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1, 2 og 5 Som en del af konsekvensrettelsen er disse blevet rettet, se vedlagte styrelsesvedtægt.

  Ad. 4 Administrationen foreslår at dette konsekvensrettes.

  Ad. 6 Administrationen er ikke enig i, at afsnittet bør omskrives da styrelsesvedtægten ikke skal have en sådan detaljeringsgrad.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1.

  § 1 ønskes uddybet, at repræsentanter fra erhvervsliv/foreningsliv ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  2.

  § 1 stk. 3 ønsker en tilføjelse af, at øvrige afdelingsledere kan deltage efter aftale med skolebestyrelsen.

  3.

  Ønsker at reglerne om skolebestyrelsesvalg er beskrevet i et særskilt bilag.

  4.

  § 4 stk. 1 tilføjelse af ”Forholdene omkring indkaldelse til ekstra-ordinære møder beskrives i en forretningsorden. Herunder beskrives også varsler for mødets afholdelse”.

  5.

  § 4 stk. 9 tilføjelse af ”Det er formanden, eller et flertal af medlemmerne, der afgør, hvem der inviteres”.

  6.

  Bilag 4 afsnit 4 tilføjelse af ”Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når der er afsat tid til undervisning i fagene og pauser”.

  7.

  Bilag 4 afsnit 10 tilføjelse af bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

  8.

  Bilag 5 afsnit 5 tilføjelse af ”Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste”.

  9.

  Ønsker tilføjelse vedrørende skolebestyrelsesvalg.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1 Da det fremgår af styrelsesvedtægten, at det er muligt for Kommunalbestyrelsen at udpege to pladser til repræsentanter for erhvervsliv/foreningsliv ser administrationen det ikke nødvendigt at uddybe at disse ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  Ad. 3 + 9 Der efterstås et arbejde med udarbejdelse af nye valgregler. Disse forventes at blive præsenteret for udvalget i november, da administrationen ønsker at inddrage skolebestyrelserne i udarbejdelsen af nye valgregler.

  Ad. 4 Bestyrelsen udarbejder selv deres forretningsorden.

  Ad. 7 Administrationen foreslår at det nuværende bilag 4 afsnit 10 omskrives, således at det er den gældende bekendtgørelse for pædagogiske læringscentre, der fremgår – se vedlagte styrelsesvedtægt.

  Ad. 8 Af bilag 5.5 fremgår det, at supplerende undervisning eller anden faglig støtte tilbydes i henhold til Folkeskolelovens § 5 stk. 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV foreslår, at styrelsesvedtægten godkendes med tilføjelse af at pkt. 4 i Dragør skoles høringssvar indarbejdes, at regler for valghandling udarbejdes i et samspil med skolebestyrelser, samt afsnit om pædagogiske læringscentre konsekvensrettes.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Liste T foreslår, at bilag 4 afsnit 4.2 tilføjes: A. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. B. Indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid inden for skolens budget. C. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A Ole Svendsen)+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A Allan Holst)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At paragraf 14 stk 2 – minimumshøringsfristen ændres fra 14 dage til 3 uger

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Ad 3.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Anbefalingen fra ØU (ad 1 og 3):

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra liste T:

  Liste T foreslår, at bilag 4 afsnit 4.2 tilføjes: A. Indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid inden for skolens budget. B. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  For stemte:             4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))       

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)    

  Undlod at stemme:   1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Bilag

 • 13
  12 måneders opkrævning af daginstitutionstakst
  Sagsid.: 16/1923

  RESUMÉ:

  Januar 2016 trådte de nye regler for økonomisk fripladstilskud i kraft. En væsentlig ændring er, at det økonomiske fripladstilskud genberegnes hver måned. Det har økonomisk betydning for de borgere, der får feriepenge udbetalt.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at udvalget godkender, at taksten for dagtilbud opkræves med 12 rater årligt fra januar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Januar 2016 trådte de nye regler for økonomisk fripladstilskud i kraft. En væsentlig ændring er, at det økonomiske fripladstilskud genberegnes hver måned.

  Borgere, der får feriepenge udbetalt i april/maj, får reguleret det økonomiske fripladstilskud på baggrund i indtægten i april/maj plus feriepengene.

  Det betyder, at borgerne betaler op mod fuld institutionstakst i den pågældende måned.

  I juli, hvor de fleste holder ferie, har borgeren ferie uden løn, feriepengene, der blev indregnet som indtægt i april/maj, er til udbetaling i juli.

  Da juli er opkrævningsfri, sker der ikke en regulering af det økonomiske fripladstilskud.

  Det betyder, at borgeren havde den fulde udgift i april/maj, men ikke opnår økonomisk fripladstilskud i juli, trods borgeren ikke har en indtægt i juli, da den blev indregnet i april/maj.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at taksten for dagtilbud opkræves med 12 rater årligt fra januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

 • 14
  Fortsat drøftelse - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
  Sagsid.: 16/1894

  RESUMÉ:

  Den 11. maj 2016 blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteret for oplæg til Dragør Kommunes samlede Børne- og Ungepolitik med sammenhæng til øvrige politikker på 0-18 års området.

  På baggrund af drøftelser, der har været i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget inden sommerferien, har administrationen udarbejdet et nyt kapitel til Børne- og Ungepolitikken. Oplægget til revideret udgave af Børne- og Ungepolitikken er hermed ændret fra at bestå af tre temaer til fire, således at børn og unge med særlige behov behandles under et selvstændigt tema i Børne og Ungepolitikken, fremfor at forblive en selvstændig politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, at Politik for børn og unge med særlige behov indgår som et kapitel i den samlede Børne- og Ungepolitik suppleret med standarder for sagsbehandling af børn og unge med særlig behov.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Oplægget til den samlede Børne- og Ungepolitikken er hermed udvidet med et nyt emne, der handler om børn og unge med særlige behov. Emnet suppleres med standarder for sagsbehandling af børn og unge med særlige behov.

  De fire temaer i forslaget er hermed: ”Kompetente børn og unge” med fokus på udvikling og læring, ”Forpligtende fællesskaber” med fokus på fællesskab og trivsel, ”Børn og unge med særlige behov” med fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt ”Stærke netværk og et rigt lokalmiljø” med fokus på helhed, sammenhæng og sammenhængskraft.

  Standarder for sagsbehandling for børn og unge med særlige behov samt oplæg til Børne- og Ungepolitikken vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære BFKU møde den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 15
  Procesplan for Børne- og Ungepolitikken
  Sagsid.: 16/958

  RESUMÉ:

  Revideret procesplan for inddragelse, høring og godkendelse af Børne- og Ungepolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender den reviderede procesplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. maj 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at afholde temamøde den 12. september 2016 med drøftelse og godkendelse af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, indeholdende Inklusionspolitik, Politik for udsatte børn og unge og Skolepolitik. Udvalget besluttede på mødet den 8. juni 2016, at administrationen skulle revidere procesplanen for inddragelse og høring inden endelig godkendelse.

  Det fremgår af den reviderede procesplan, at der er inddragelse og høring i perioden september og oktober samt endelig beslutning i november/december 2016.

  Herudover fremgår det ligeledes af den reviderede procesplan, at de relevante parter bliver inviteret til workshop forud for høring og en implementeringsworkshop efter den endelige beslutning.

  -

  Det betyder, at 0-18 års området får mulighed for at drøfte politikkerne og få kendskab til og blive inspireret af andre områders tænkning om politikkerne.

  -

  Den efterfølgende politiske beslutning bliver fulgt op af en proces, der kan understøtte den fælles opgave med at omsætte politikkerne til lokale handlingsredskaber, der er betydningsfulde for børn og unge.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

  Høringsworkshoppen afholdes først efter uge 42.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 16
  Prioritering af legepladspulje
  Sagsid.: 15/421

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2016 bevilget 250.000,- til renovering og fornyelse af daginstitutionernes legepladser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til genopretning af Høgevængets integrerede institutions legepladser, og at bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget legepladsrapporter for samtlige dagtilbud fra Legepladseftersynet ved Knud Birkedal Nielsen. Legepladsrapporterne anvender farvemarkører, der indikerer risikovurdering i tre niveauer: små/ingen fejl, reparation kan vente og repareres snarest.

  I prioriteringen af ressourcerne indstiller administrationen, at første prioritet er udbedringer af sikkerhedsrisici med efterfølgende prioritering af genopretning. Er der herefter midler tilbage, tager forvaltningen initiativ til møde med lederne om prioritering af fornyelse på legepladserne.

  Der er seks dagtilbud, der har i alt 16 risikomarkerede områder, der skal udbedres snarest.

  De fire af markeringerne er umiddelbart til at udbedre ved fx at fjerne eller udskifte klatretov. Derudover er der en del af udbedringerne, som kan udbedres af Dragør Kommunes medarbejdere.

  Dragør Menighedsbørnehave og Høgevænget har hovedparten af de risikobetonede markeringer med fire og fem røde markeringer. I Dragør menighedsbørnehave er der taget hånd om de fleste af de risikomarkerede områder.

  Det er derfor administrationens anbefaling, at de 250.000,- der er afsat i anlægsbudgettet til legepladser på dagtilbudsområdet prioriteres til Høgevænget.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat et anlægsbudget på 250.000 i 2016.

  Herudover er der afsat yderligere 500.000 kr. i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker et overslag på forskellige modeller for etablering af mobilvideoovervågning samt

  omfanget af hærværk.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Procesplan for 0-6 årspolitik
  Sagsid.: 16/2057

  RESUMÉ:

  I forbindelse med politikkerne på 0-18 årsområdet er reviderede, er det tid til at indlede en proces, der leder til vedtagelse af 0-6 årspolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at procesplan for 0-6 årspolitik godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen foreslår med procesplanen, at der er en inddragende proces inden 0-6 årspolitikken bliver fremlagt for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Procesplanen dækker perioden fra sommeren 2016 til foråret 2017.

  Det er første 0-6 årspolitik i Dragør Kommune, og ambitionen er en inddragende proces med alle relevante parter.

  Af procesplanen fremgår det, at dialogmødet den 23. november 2016 er afsættet til inddragelsen af de relevante parter frem til et egentligt udkast til en 0-6 årspolitik er klar til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde i maj 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 18
  Svar til Statsforvaltningen, Tilsynet
  Sagsid.: 16/996

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget Statsforvaltningens brev af 20. maj 2016 med klage fra den private daginstitution, Eventyrhuset. Den private institution klager over kommunens udregning af bygningstilskud.

  Statsforvaltningen har bedt Dragør Kommune om en redegørelse i forhold til de videre overvejelser om at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til svar til Statsforvaltningen godkendes.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede punktet på møde den 21. juni 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 10. august 2016.

  Statsforvaltningen har den 20. maj 2016 fremsendt klage fra den private daginstitution, Eventyrhuset beliggende Rødtjørnen 60A og 60B, 2791 Dragør. Klagen omhandler Dragør Kommunes udregning af bygningstilskud til den private daginstitution.

  Statsforvaltningen anmoder konkret Dragør Kommune om en redegørelse i forhold til de videre overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

  Den private daginstitution, Eventyrhuset ønsker bygningstilskuddet fastsat med udgangspunkt i kommunens ejendomsrelaterede udgifter til kommunens selvejende institution, Dragør Menighedsbørnehave.

  Administrationen har udarbejdet et udkast til svar til Statsforvaltningen, som indstilles godkendt til afsendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV anbefaler administrationens indstilling over for KB.

  Liste T undlader.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte:             10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))                          

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:   4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Meddelelse - Status på samarbejde om Kongelundsfortet
  Sagsid.: 14/454

  RESUMÉ:

  På Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgsmødet d. 8. juni 2016 ønskede udvalget en status på, hvilken kontakt der er til Kulturstyrelsen i forbindelse med udviklingen af Kongelundsfortet i samarbejde med DGI.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kongelundsfortets særegne historie og placering rummer et uforløst potentiale, i forhold til at udbyde kulturelle, natur- og fritidsmæssige oplevelser for lokale og regionale borgere. Dragør kommune er blevet kontaktet af DGI, som ønsker at samarbejde om at udvikle et læringscenter- og udeskole, som en attraktiv destination med fokus på ”læring i bevægelse”.

  Dragør kommune og DGI har haft indledende drøftelser om organisering og tidshorisont.

  Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der arbejder med indledende dialoger med Kulturstyrelsen og relevante aktører.

  For nuværende er der er intet konkret udover muligheden for at lave nogle indledende dialogseancer om udviklingsmulighederne på området.

  DGI og administrationen samarbejder desuden om at lade fejringen af Kongelundsfortets 100 år udgøre startplatformen for den fremtidige udvikling.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 20
  Meddelelse - Afkortning af skoledagen
  Sagsid.: 16/1279

  RESUMÉ:

  I forbindelse med folkeskolereformen er der mulighed for at ansøge om at reducere antallet af timer som eleverne er I skole mod at de har to lærer timer i stedet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra St. Magleby skole, hvor lærerne ansøger om kortere skoledag for kommende 6.C på St. Magleby Skole.

  Skolen har haft ansøgningen til behandling i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen bakker op om ansøgningen og har ønsket en tilføjelse om erfaringer med tolærer timer fra før reformens tid. Dette er indarbejdet i den ansøgning, der vedhæftes som bilag til sagen.

  Skoleledelsens ønsker at støtte op om ansøgningen.

  Ansøgningen er formuleret i tråd med rammerne for ansøgningerne, som er:

  • Klassen beskrives
  • Tidligere tiltag beskrives
  • Forsøget er tidsafgrænset (frem til december 2016)
  • Tiltaget evalueres efter endt periode for tiltaget.

  Skoleafdelingen har imødekommet ansøgningen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Folkeskoleloven  § 16 b

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Annette Nyvang (T) spurgte til:

  -BFKU årshjul

  -Hvornår lanceres kommunens nye hjemmeside?

  -Store Magleby Skoles ”have” mod Kirkevej

  -Evaluering af struktur for skolelederne

  Administrationen orienterede.