Skip navigationen

Referat

Onsdag den 07. september 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Ole K. Svendsen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).
 • 1
  SSP - drøftelse af ungeindsatsen
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  SSP konsulent Peter Henriksen og Klubleder Vibeke Pedersen præsenterer den nuværende og fremadrettede ungeindsats I Dragør kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  orienteringen tages til efterretning

  2.

  at

  udvalget drøfter hvilke perspektiver på ungeindsatsen, der kunne være interessante at belyse fremadrettet

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet d. 6. april 2016 ønskede udvalget en fornyet drøftelse af ungeindsatsten, i forlængelse af SSP konsulentens statusorientering af arbejdet i Dragør Kommune.

  SSP konsulent Peter Henriksen og Klubleder Vibeke Pedersen vil på Børne,- Fritids,- og Kulturudvalgsmødet den 7. September præsentere den nuværende og fremadrettede ungeindsats I Dragør kommune. Herunder vil følgende temaer blive berørt;

  • Hvordan er sommeren gået?
  • Hvor er de unge i Dragør henne, er de i foreningerne, på havnen eller hvor holder de til?
  • Er der særlige drenge eller pige problematikker?
  • Hvor er den brede gruppe af unge?
  • Er der grupper, der bliver holdt særligt øje med?
  • Hvordan ser det ud med stoffer blandt de unge i Kommunen?
  • Hvilke perspektiver er der for den fremadrettede indsats

  Præsentationen af den nuværende ungeindsats vil blive fulgt op af deres oplæg til, hvilke emner og eventuelle problematikker, der kunne være relevante at drøfte i relation til den fremadrettede ungeindsats i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Ad. 1.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Ad. 2.

  Udvalget ønsker en fornyet drøftelse om unges selvstændighed og misbrug.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 2
  Fortsat drøftelse om strategi for anbringelse af udsatte børn og unge
  Sagsid.: 16/1175

  RESUMÉ:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 8. juni 2016 blev det besluttet, at udvalget drøfter sagen på ny, hvor udvalget forelægges anonymiseret form for oplysninger om de enkelte sager til brug for videre politisk drøftelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter, om administrationen fortsat skal anbringe børn/unge uden for hjemmet som hidtil, dvs. anbringelse udenfor kommunen samt tilkøb af eksterne tilbud,

  2.

  at

  udvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med muligheden for anbringelse i eget værelse inden for kommunen.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af drøftelser på møde 8. juni 2016 om strategi for anbringelse af udsatte børn og unge, har administrationen foretaget sagsgennemgang af de anbringelsessager fra 2015, som udvalget blev præsenteret for på mødet.

  Under sagsgennemgangen har administrationen undersøgt anbringelsesgrundlaget, den gennemsnitlige udgift pr. måned pr. foranstaltning samt eventuel mulighed for iværksættelse af en anden foranstaltning.

  Udover, at der ud fra sagsgennemgangen kan konkluderes, at Dragør Kommune generelt ikke har et højt anbringelsestal for 2015, så kan det også konkluderes, at der eventuelt kunne ske iværksættelse af en anden foranstaltning i flere sager.

  I 2015 har Dragør Kommune haft tolv anbringelsessager, hvor Dragør Kommune både er betalings- og handlekommune, samt i alt syv udgiftsneutrale anbringelsessager, hvor Dragør Kommune er handlekommune, men ikke betalingskommune. Sidstnævnte vil ikke være med i denne sagsfremstilling, idet der ikke vil være besparelser på disse sager.

  Eget værelse til anbringelse og efterværn

  Efter servicelovens § 66, pkt. 4 har kommuner mulighed for at anbringe børn/unge i eget værelse med tilknyttet støttekontaktperson. Omfanget af støtteordningen kan variere alt afhængigt af, hvor meget støtte den unge har brug for; nogle har brug for fem timer pr. uge, mens andre har brug for seks til ti timer pr. uge og mere.

  Jf. Ankestyrelsens undersøgelse, "Brugen af eget værelse som anbringelsesform", anvender kommunerne et bredt spektrum af værelsestyper, som defineres som ”eget værelse”. Eksempelvis kan unge anbringes i ungdomsboliger, lejligheder, hybler, privat lejede værelser, værelser i bofællesskaber m.v. Dog er ungdomsboliger og lejligheder de værelsestyper, der anvendes oftest i forbindelse med anbringelse på eget værelse.

  Ankestyrelsens undersøgelse viser derudover, at mange kommuner benytter sig af eget værelse til anbringelse og efterværn jf. § 76, og mange kommuner bruger især denne form for anbringelse i forbindelse med konflikthåndtering i hjemmet mellem barnet/den unge og forældrene. Derudover peger undersøgelsen også på, at denne anbringelsesform bidrager til at unge mennesker rustes til et selvstændigt voksenliv.

  I forlængelse af ovenstående kunne der i seks ud af tolv sager fra 2015 iværksættes en anden foranstaltning, som f.eks. anbringelse på eget værelse med tilknyttet støttekontaktperson, som et alternativ til anbringelse på f.eks. kost/efterskole eller socialpædagogisk opholdssted. Anbringelsesgrundlaget for tre af de unge har været "familieforhold", dvs., at de unge er anbragt uden for hjemmet i tilfælde, hvor forældrene ikke har været i stand til at varetage opgaven selv med forebyggende foranstaltninger.

  Selvom der kan argumenteres for, at disse unge kunne anbringes på eget værelse med tilknyttet støtte, så er Dragør Kommune stærkt udfordret, fordi kommunen ikke råder over egnede værelser/lejligheder/ungdomsboliger/hybler m.v. til brug for anbringelse og efterværn. Som følge af, at kommunen ikke råder over egnede værelser/boliger til anbringelse og efterværn, har administrationen anbragt disse unge på f.eks. socialpædagogiske opholdssteder, som koster betydeligt mere end anbringelse på eget værelse vil gøre. Dog skal det understreges, at der ikke tages hensyn til økonomien, når der træffes beslutninger i forhold til børn og unge med særlige behov. Der tages altid udgangspunkt i barnets/den unges konkrete og individuelle behov.

  Administrationen kan oplyse at hidtil, når der anbringes på eget værelse (Side 2 i bilaget), så anbringes børn/unge i et "bo-selv-tilbud" igennem vores eksterne tilbud som f.eks. "Eremitterne" og "BOAS Mentor". Eremitterne og BOAS Mentor tilbyder egne boliger til unge, der allerede har været anbragt eller skal anbringes, fordi de ikke længere kan bo hjemme. Dragør Kommune betaler for, at unge anbragte kan låne Eremitternes/BOAS Mentors lejligheder i København, så længe der er grundlag for anbringelse. Disse foranstaltninger er velfungerende, men også forholdsvis dyre.

  Derudover har de unge ikke mulighed for at blive boende i samme bolig på trods af, at de vurderes til at være rustet til et selvstændigt voksenliv, samt at de unge ikke opbygger relationer til nærmiljøet, fordi de anbringes i anden kommune.

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer, at Dragør Kommune på nuværende tidspunkt ikke har nogle gode alternativer til institutionsanbringelser m.v.

  Som det fremgår af sagsfremstillingen, så vurderer forvaltningen, at et godt alternativ vil være brug af eget værelse til anbringelse og efterværn med tilknyttet støttekontaktperson i Dragør Kommune, således at der kunne arbejdes med de unge i nærmiljøet, og mhp. at de kunne blive boende i de boliger, de anbringes i, også efter endt anbringelse/efterværn.

  Som allerede fremhævet, så råder Dragør Kommune ikke over egnede boligtyper, samt at kommunen generelt mangler billige boliger. De boliger som kommunen primært tildeles efter fjerdedelsreglen er store 3 og 4 værelseslejligheder med husleje til omkring 10.000 - 12.000 kr. pr. md. Aktuelt er der en 1 værelseslejlighed til rådighed, men huslejeniveauet er 5.000 kr. pr. mdr., hvilket også er for højt til, at en ung vil være i stand til at afholde huslejen.

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med muligheden for anbringelse af unge i eget værelse med tilknyttet kontaktperson i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er usikkert for administrationen at give et bud på en økonomisk beregning, såfremt administrationen skulle begynde at anbringe unge på eget værelse som et alternativ til institutionsanbringelse m.v.

  Men der er forventning om en besparelse, da unge ikke vil blive anvist værelser, der er dyrere end 3.000 - 4.000 kr. pr. md. pr. bolig, såfremt de skulle blive boende i boligen efter endt anbringelse og/eller efterværn. Der er en forventning om, at unge over 18 år, vil kunne afholde dette huslejeniveau selv, hvis de er på SU og har et studiejob.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med muligheden for anbringelse i eget værelse med støtte inden for kommunen, hvor det er relevant, og at – såfremt det er umuligt – fortsat at anbringe unge uden for kommunen med tilkøb af eksterne tilbud.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 3
  Temadrøftelse - Fremtidens inklusionsindsats i Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder udover tidligere sagsfremstilling og beslutninger analyse af undervisningsministerens ekspertgruppes 8 konkrete anbefalinger i forhold til indsatsen i Dragør samt styrker og svagheder i den forbindelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommuneaftalen fra juni 2016 betyder, at der ikke længere arbejdes med en målsætning om, at 96% børn skal inkluderes i almentilbuddene.

  Nationalt har undervisningsministeren nedsat en ekspertgruppe, som er kommet med otte konkrete anbefalinger til arbejdet med at kvalificere arbejdet med inklusion.

  I forbindelse med temadrøftelsen af Inklusion på BFKU mødet d. 8. juni 2016 ønskede udvalget en analyse af inklusionsindsatsen i Dragør kommune i forhold til de otte anbefalinger som Undervisningsministerens ekspertgruppe er kommet med. Denne analyse er vedhæftet sagen som bilag.

  Fra Temadrøftelsen

  I juni 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionsstrategi. Siden har alle på børne- og ungeområdet arbejdet med udmøntningen af strategien. På medarbejder- og lederniveau har der været efteruddannelsesforløb, kurser, praksislæringsforløb og oplæg. Forældre er inviteret til større oplæg og drøftelser, og lokalt har der på skoler og i de enkelte tilbud været fokus på forældres muligheder for at understøtte inklusion i deres børns fællesskaber. Organisatorisk er der etableret ressourceteams og ansat inklusionsvejledere til at understøtte inklusionsindsatsen (se bilag ”Kommissorium for ressourceteamene” og ”Videncenter for dagtilbud og skoler i Dragør Kommune”).

  Administrationen anbefaler, at Inklusionsstrategien opdateres, så den afspejler den udvikling, der er sket på området, og at den får status som en egentlig Inklusionspolitik.

  Der er fortsat behov for at arbejde med udviklingen af forståelser af inklusion både i teori og i praksis. Udviklingen skal ske i forskellige samarbejder på alle niveauer fra børn, chefer, forældre, ledelser og medarbejdere.

  Første oplæg til en fremtidig Inklusionspolitik fremgår af bilaget ”Dragør Kommunes Inklusionspolitik – første udkast”. De overordnede ændringer fra Inklusionsstrategien til Inklusionspolitikken er skitsereret nedenfor.

  Fra strategi til politik – forslag til ændringer

  I oplægget til Inklusionspolitikken er teksten generelt opstrammet, så politikken forekommer mere overskuelig og let læselig end Inklusionsstrategien.

  De udvalgte indsatsområder er reduceret fra fem til fire områder, og består i Inklusionspolitikken af: Faglighed, Organisation, Forældresamarbejde og Tidlig indsats. Det femte indsatsområde om ressourcer fra Inklusionsstrategien er skrevet ind i indledningen af Inklusionspolitikken, da ressourcer ikke anses for at være et indsatsområde, men derimod en ramme og et vilkår for inklusion.

  Under hvert indsatsområde er initiativer og mål for området taget ud, da initiativerne og målene ikke længere er enten tidssvarende eller retvisende. Fx er der nødvendigvis ikke sammenhæng mellem antallet af kursusforløb blandt medarbejdere og øget inklusion i praksis. Der lægges i Inklusionspolitikken derfor op til at arbejde med andre mål for inklusion, som retter sig mod børnenes oplevelse af at være en del af fællesskaberne og mod antallet af børn, der er tilknyttet de lokale dag- og skoletilbud i Dragør Kommune. De nye inklusionsmål er skrevet ind i Inklusionspolitikkens sidste kapitel: ”Mål og evaluering”. Der opereres her med tre former for inklusion: Fysisk, social og læringsmæssig inklusion.

  Systematisk opfølgning på inklusionsindsatsen

  Opfølgningen på inklusionsindsatsen vil være indeholdt i dagtilbuddets børnemiljøvurderinger og tilsynsrapporter. På skoleområdet vil opfølgningen fremgå af kvalitetsrapporten i afsnittet om de faglige resultater – den læringsmæssige inklusion - og i trivselsmålingerne – den sociale inklusion.

  Desuden vil målinger af inklusionsindsatsen i Dragør Kommune blive præsenteret en gang om året i april måned med status på inklusion for det foregående år. Status indeholder faktuelle tal for ekstern visitation på hele området samt antallet af ansøgninger, der er behandlet i visitationsudvalget.

  Udvalget bliver løbende orienteret om status på foranstaltninger vedrørende sårbare børn og unge.

  De enkelte skoler og institutioner udarbejder principper for arbejdet med inklusion og børn med særlige udfordringer og behov. Det er de lokale ledelser, der er ansvarlige for at udarbejde og følge op på retningslinjer og handleplaner for arbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april, 11. maj, 8. juni 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

  Et enigt udvalg udsætter sagen til yderligere drøftelse og besluttes endeligt, når udvalget har drøftet alle politikker på børne- og ungeområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen reviderer strategien ud fra anbefalingerne i Inklusionseftersynets rapport.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV forslår, at sagen har været drøftet og i de i forsatte drøftelser ind tænkes regeringens udspil.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at forvaltningen til mødet i august laver en analyse af, hvor Dragør har styrker og svagheder i forhold til ekspertgruppens 8 anbefalinger:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T foreslår, at Dragørs forslag til inklusionspolitik revideres, så den forholder sig til alle 8 anbefalinger:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære møde i BFKU den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 4
  Fortsat drøftelse - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
  Sagsid.: 16/1894

  RESUMÉ:

  Den 11. maj 2016 blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteret for oplæg til Dragør Kommunes samlede Børne- og Ungepolitik med sammenhæng til øvrige politikker på 0-18 års området.

  På baggrund af drøftelser, der har været i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget inden sommerferien, har administrationen udarbejdet et nyt kapitel til Børne- og Ungepolitikken. Oplægget til revideret udgave af Børne- og Ungepolitikken er hermed ændret fra at bestå af tre temaer til fire, således at børn og unge med særlige behov behandles under et selvstændigt tema i Børne og Ungepolitikken, fremfor at forblive en selvstændig politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, at Politik for børn og unge med særlige behov indgår som et kapitel i den samlede Børne- og Ungepolitik suppleret med standarder for sagsbehandling af børn og unge med særlig behov.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Oplægget til den samlede Børne- og Ungepolitikken er hermed udvidet med et nyt emne, der handler om børn og unge med særlige behov. Emnet suppleres med standarder for sagsbehandling af børn og unge med særlige behov.

  De fire temaer i forslaget er hermed: ”Kompetente børn og unge” med fokus på udvikling og læring, ”Forpligtende fællesskaber” med fokus på fællesskab og trivsel, ”Børn og unge med særlige behov” med fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt ”Stærke netværk og et rigt lokalmiljø” med fokus på helhed, sammenhæng og sammenhængskraft.

  Standarder for sagsbehandling for børn og unge med særlige behov samt oplæg til Børne- og Ungepolitikken vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Sagen drøftet.

  Afventer endelig stillingtagen på det ekstraordinære BFKU møde den 12. september 2016.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Udvalget drøftede sagen og tager endelig beslutning på ekstraordinært møde den 12. september 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 5
  Topmøde for 0-18 års området 2017
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Den 28. februar 2017 afholder Dragør Kommune for første gang topmøde for hele 0-18 års området. Administrationen foreslår, at topmødet har fokus på tendenser for fremtidens børn- og ungeliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender det foreslåede tema for topmødet den 28. februar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18 års området og kulturområdet.

  Det blev i den forbindelse besluttet at afholde topmøde for 0-18 års området den 28. februar 2017.

  Administrationen foreslår, at topmødet i 2017 har fokus på fremtidens børn- og ungeliv med arbejdstitlen ”Klædt på til fremtiden”.

  Gennem oplæg og dialog på tværs af hele børne- fritids- og kulturområdet er det ønsket at komme rundt om spørgsmål som:

  • Hvad tegner fremtidens samfund?
  • Hvilke kompetencer skal vores børn og unge have for at kunne navigere i fremtiden?
  • Hvad stiller det af krav til vores dagtilbud, skoler, fritidstilbud samt familieliv?

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til oplægsholder(e) og forplejning holdes indenfor børne-, fritids- og kulturområdets egne rammer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at topmødet bruges som en workshop, hvor alle bestyrelser får redskaber til og tager hul på arbejdet med at lave lokale retningslinjer for inklusion, med udgangspunkt i kommunens nye inklusionspolitik, i deres egen institution.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

 • 6
  Dialogmøde på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Forslag til dagsorden til dialogmøde med Skoleområdet den 19. september 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget drøfter forslagene og vælger emner til dialogmødet d. 12. september,

  2.

  at

  dialogmødet afholdes kl. 19.00-21.00

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 10. august 2016 en ny struktur for dialogmøder på 0 - 18 årsområdet.

  På skoleområdet er det besluttet at afholde to dialogmøder, henholdsvis den 19. september og 9. november 2016.

  I det følgende præsenteres muligheder for konkret mødeindhold til dialogmødet d. 19. september.

  Dialogmødestrukturen er en forpligtende model for dialogmøder på 0-18 årsområdet og kulturområdet. Foruden de fastlagte møder vil det fortsat

  være muligt at arrangere yderligere dialogmøder, hvis der skulle opstå

  et aktuelt behov for dette. Ligeledes vil formelle høringsprocedurer fortsat iværksættes, hvor det er nødvendigt.

  Administrationen har følgende forslag til konkret indhold på mødet;

  • En drøftelse af evalueringsrapporten om folkeskolereformen
  • Skolernes økonomi
  • Samarbejde mellem skolebestyrelserne og BFKU

  Administrationen har bedt skolebestyrelserne om at komme med forslag til, hvilke temaer de kunne tænke sig at drøfte med udvalget på årets første dialogmøde den 19. september.

  St. Magleby skolebestyrelse har følgende forslag til dialogmødet:

  • Brugen af læringsportaler
  • Læringsmålstyret undervisning
  • Inklusion
  • Supplerende undervisning
  • Elevpauser
  • Skoleshopping mellem skolerne.

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole har følgende forslag til dialogmødet:

  • Status på i brugen af SFO’en efter den nye skolereform, hvilket SFO tilbud er der brug for efter skoledagen er blevet længere?
  • Hvad vil vi med SFO´en på længere sigt? Er vi på vej mod en afvikling eller på vej til at gøre den til et stærkt pædagogisk tilbud til børn i Dragør kommune?
  • En drøftelse af den lange skoledag kontra mulighed for tolærerordning i nogle timer, der kan give mulighed for differentiering.
  • It strategi, hvad er politikkernes visioner på skoleområdet? Svarer budgettet til disse visioner?
  • Er der et specifikt fokus på skoleelevernes trivsel, eller er det noget vi tager for givet?
  • Sikker skolevej – har vi virkelig gjort hvad vi kunne for at sikre disse?
  • Hvordan undgår vi, at manglen på sammenspil mellem fysiske rammer og udearealer opleves som en besparelse? Eksempelvis manglende forøgelse af rengøringsbudgetter, når skolens areal udvides? Manglende vedligeholdelse af udearealer mv.
  • Hvordan sikre vi at få løftet de dygtige elever?

  Mødeform

  Bestyrelserne og udvalget vil mødes på en af skolerne, som vil være vært for mødet. Formen vil være oplæg, der kan rammesætte den efterfølgende dialog i mindre cafedrøftelser efterfulgt af fælles opsamling.

  Dialogmødet foreslås afholdt i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00.

  LOVE/REGLER:

  Da der ikke er nedsat et egentligt rådgivende organ jf. folkeskolelovens

  § 41, stk. 1 nr. 4 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at afholde et

  møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen

  mindst to gange om året. På mødet drøftes spørgsmål om det lokale

  skolevæsens vilkår og udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Ad. 1.

  Forslag fra Kenneth Gøtterup (C):

  Emner til dialogmødet den 19. september: SFO" ens fremtid
  Børns trivsel med fokus på kortere skoledag, pausemønster.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

 • 7
  Temadrøftelse om rammerne for en ny Kultur- og Fritidspolitik
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte formålet med, og rammerne for, udviklingen af en Kultur- og Fritidspolitik, jf. procesplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter formålet med og rammerne for en fremtidig Kultur- og Fritidspolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen vil facilitere en temadrøftelse på baggrund af nedenstående arbejdsspørgsmål.

  Meningen er, at udvalget får drøftet formålet med en fremtidig Kultur- og Fritidspolitik i Dragør Kommune, samt hvad der skal danne rammerne for den videre inddragelsesproces.

  Arbejdsspørgsmål som udvalget kan drøfte:

  Formål

  • Hvad ønsker Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at en Kultur- og Fritidspolitik skal kunne?

  Vision

  • Hvilken vision har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for kultur- og fritidslivet i Dragør Kommune? (Hvad skal kultur- og fritidslivet i Dragør være kendt for?)

  Temaer

  • Hvilke temaer ønsker Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en Kultur- og Fritidspolitik skal behandle?

  Til inspiration er vedlagt kultur- og fritidspolitikken fra henholdsvis Hvidovre og Kalundborg kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Sagen drøftet.

  Partierne indsender politiske opmærksomhedspunkter til administrationen inden 10.oktober 2016.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 8
  Multibane ved St. Magleby Skole
  Sagsid.: 16/1187

  RESUMÉ:

  Der er bevilliget midler til en multibane, og Administrationen har undersøgt mulighederne for placering.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at multibanen placeres i området omkring Hollænderhallen og St. Magleby skole for i sammenhæng med øvrige udviklingsprojekter i området, at bidrage til et ”aktivt knudepunkt St. Magleby”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 10. august 2016 besluttet, at Administrationen fremlægger konkret forslag om placering ved Hollænderhallen og samtidigt undersøger muligheder for alternativ placering i kommunen, f.eks. på havnen, og hvor det sikres, at placering kommer flest borgere og gæster til gode og med hensyntagen til planerne for udearealer.

  Administrationen har udarbejdet notat af 18. august 2016, hvor det konkluderes/vurderes,

  at det ikke umiddelbart er muligt at lokalisere en multibane på Dragør Havn indenfor rammerne af helhedsplan for havnens udvikling,

  at der ligeledes på Dragør Skole Nord og Syd ikke umiddelbart er arealer til anlæg af multibane,

  at der er mulighed for at integrere en multibane bagved Hollænderhallen på skolens arealer. Dette kunne være en del af projektet med at forny skolernes udearealer, der skal fungere som åbne skolegårde til gavn for borgerne.

  Administrationen indstiller derfor at multibanen placeres i området omkring Hollænderhallen og St. Magleby Skole.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Som det fremgår af budget 2015, er der afsat 450.000 kr. til etablering af en multibane. Administrationen indstiller at denne etableres som en del af ”aktivt knudepunkt St. Magleby”, som er beskrevet i planstrategi 2015: Fremtid med forankring.

  Formålet er at skabe et offentligt byrum, som er attraktivt for alle borgere, og levende i mange af døgnets timer. Ved at placere multibanen her, ligesom etableringen af den nye svømmehal vil de understøtte brugen af hinanden og udvikling af området generelt.

  Tanken er, at det giver flere muligheder for borgerne at samle flere aktivitetsmuligheder, da borgerne så kan dyrke forskellige interesser, men bruge de samme faciliteter og have et fælles samlingssted med fokus på aktivitet, leg og bevægelse.

  Specifikt vil multibanen i dagtimerne kunne bruges af elever og evt. institutionsbørn, mens den i fritiden kan bruges af organiserede og ikkeorganiserede idrætsudøvere og andre borgere. Ved at placere multibanen som en del af skolernes udearealer, åbnes der desuden op for, at hele skolens udeareal ses som et aktiv for alle borgere, og ikke kun eleverne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV ønsker at forvaltningen fremlægger forslag til konkret placering ved Hollænderhallen. Samtidig fremlægges forslag til om banen kan lægges andre steder i kommunen, fx  havn og hvor det sikres at placering kommer flest mulige borgere og gæster til gode og med hensyntagen til planerne for udearealer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 9
  "Aktiv Fritid i Dragør - en undersøgelse af borgernes brug og behov"
  Sagsid.: 15/1005

  RESUMÉ:

  Administration giver en præsentation af ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov”, og udvalget skal tage beslutning om, hvorvidt udviklingsplanen for de fysiske rammer for det aktive liv i Dragør Kommune skal indgå i Kultur- og Fritidspolitikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BFKU tager præsentationen til efterretning.

  2.

  at

  Udviklingsplanen for de fysiske rammer for det aktive liv i Dragør Kommune integreres i den kommende proces for udarbejdelse af en ny Kultur- og Fritidspolitikken.

  SAGSFREMSTILLING:

  Præsentation af ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov”:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket en uddybning af ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov”, som blev behandlet på BFKU-mødet den 10. august 2016.

  Administration vil give en mundtlig præsentation og pege på hovedindsigter fra undersøgelsen, som er følgende:

  • Borgerne i Dragør er, og vil gerne være, aktive i deres fritid
  • Der er særligt fire geografiske områder, som bruges til aktiv fritid, som der er ønsker til udviklingen af:

  1. Området omkring Hollænderhallen

  2. Området ved havnen

  3. Den frie natur,

  4. Boligområder - herunder faciliteter ved offentlige institutioner

  • Der er udviklingspotentiale for forenings- og fritidslivets tilbud, både ift. formidling og bedre udnyttelse af eksisterende muligheder, samt udvikling af nye måder at være aktiv på, herunder gerne i fællesskab med andre.

  Den videre proces

  Tilbage i marts 2015 og juni 2015 drøftede udvalget udviklingsplanen for Hollænderhallen. Dette blev sidenhen blevet suppleret med forslag til en analyse udarbejdet af Idrættens Analyseinstitution, idet der er behov for afdækning af borgernes ønsker og behov i forhold til forening-

  og fritidslivet i Dragør og dermed de fremtidige planer for udviklingen af de fysiske rammer til dette brug. Udvalget besluttede dog en fritidsanalyse af borgernes behov i forbindelse med en aktiv fritid, som er udarbejdet af administrationen. Dette har resulteret i rapporten ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov”.

  Den 3. februar 2016 godkendte udvalget procesplanen for udviklingsplanen ”Aktiv Dragør”, som drejer sig om det aktive liv i Dragør, herunder også for Hollænderhallens udviklingspotentiale. Udvalget godkendte desuden en revideret procesplan for arbejdet med en ny Kultur- og fritidspolitik på sit møde den 10. august 2016. Administrationen foreslår, at udviklingen af de fysiske rammer for det aktive liv i Dragør Kommune indgår i processen for udarbejdelse af den nye Kultur- og Fritidspolitik.

  ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov” har sammen med arbejdet omkring udviklingen af Aktivt Knudepunkt St. Magleby haft til opgave at biddrage til en plan for, hvordan Dragør Kommune over de kommende år arbejder med de fysiske rammer til forenings- og fritidsbrug, herunder udvikling af Hollænderhallens områder, idrætten og kommunens faciliteter.

  Undersøgelsen bygger på allerede tilgængelig information i kommunen, kvalitative interviews og en åben temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget og Hollænderhallens brugerråd. Jf. procesplanen skulle administrationen præsentere en udviklingsplan for udvalget i juni 2016. I mellemtiden har udvalget den 10. august godkendt processen for udarbejdelsen af en ny Kultur- og Fritidspolitik. Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik er således udløbet. Administrationen vurderer derfor, at det vil give mening, at udviklingsplanen indarbejdes i den kommende proces for den nye Kultur- og Fritidspolitik. Der vil således ikke blive udarbejdet en selvstændig udviklingsplan på baggrund af analysen.

  Analysen danner dermed baggrund for den videre proces, hvor udvalget diskuterer formål og rammer for Kultur- og Fritidspolitikken.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Undersøgelsen er sendt til udtalelse blandt relevante aktører, som Folkeoplysningsudvalget, Hollænderhallens brugerbestyrelse og foreninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Ad. 1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker ikke at tage yderligere stilling til Aktiv Fritid i Dragør, før udtalelserne fra de relevante parter om brugerundersøgelsen er forelagt udvalget, og før forvaltningen har fremlagt den udviklingsplan, udvalget blev stillet i udsigt i februar, og før procesplanen er opdateret.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 10
  Forslag fra T - Status på ledelsesstruktur på skoleområdet
  Sagsid.: 16/2511

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang Liste T har i mail af den 29. august 2016 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Status på skolelederstrukturen i Dragør Kommune

  Det er nu mere end et år siden, den nye skolelederstruktur blev vedtaget. Liste T ønsker – med udgangspunkt i forvaltningens notat fra maj 2015 om Ny ledelsesstruktur på skoleområdet - en status på arbejdet med lederstrukturen.

  1. Hvordan er der kommet fokus på de pædagogiske strategier og processer, der skaber en sammenhængende skole?

  2. Hvordan er de respektive ledelser kommet tættere på kerneopgaverne omkring det pædagogiske arbejde?

  3. Hvordan er der kommet tættere forbindelse mellem leder, lærere/pædagoger og elevernes resultater/sammenhæng mellem ledelse, undervisningen og elevernes udbytte?

  4. Hvordan har ledelserne prioriteret og skabt en systematisk evalueringsstruktur om elevernes læring og trivsel?

  5. Hvordan har ledelserne i højere grad vægtet systematik og mål, resultater og kvalitet/hvordan er der fokuseret på output frem for input – læring frem for undervisning?

  6. Hvordan insisterer ledelserne på et større fællesskab omkring undervisningen?

  7. Hvordan har ledelserne struktureret og sat rammer og har ledet på viden om, hvordan rammerne udfyldes og hvordan målene realiseres?

  8. Hvordan er der sket en styrkelse af skolen som lærende fagligt fællesskab, hvor man arbejder tæt og dialogisk sammen?

  9. Hvordan har den enkelte leder defineret sit ledelsesrum med klart definerede opgaver og en overskuelig opgaveportefølje, så lederne kan udfolde deres potentiale og bringe deres kompetencer bedst muligt i spil med afsæt i eget ledelsesteam?

  10. Hvordan er der skabt tid og rum til den strategiske ledelsesopgave, for at opnå en sammenhængende skole, hvor der er en tydelig og ambitiøs fælles retning, som er kendt af alle?

  11. Hvordan er det sket, så det har været muligt at invitere andre indenfor og profilere sig i lokalsamfundet?

  Vi er klar over, at man ikke er i mål med alle 11 punkter. Vi ønsker en status og en plan for fremtidige milepunkter for arbejdet på de enkelte punkter.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Et enigt udvalg besluttede, at få en status på de 11 punkter i et kort notat som bliver fulgt op med et temamøde med repræsentanter fra de 2 skoler.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

 • 11
  Meddelelse - Lokal vejkantplakatkonkurrence
  Sagsid.: 10/1623

  RESUMÉ:

  Lokale vejkantplakater opsættes i uge 41 i Tårnby og Dragør Kommune efter konkurrence på de to kommuners skoler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det lokale Færdselssikkerhedsråd Dragør Tårnby har iværksat en konkurrence for 4. og 5. klasserne i de to kommuner om at lave deres egne lokale vejkantplakater, der skal medvirke til at henlede trafikanterne på uopmærksomhed, fart, sele, lysreguleringer eller lignende i trafikken. Brev med konkurrence fremgår af bilag 1.

  Konkurrencen er nu overstået og de vindende plakater er ved at blive mangfoldiggjort. Det er en klasse fra Skelgårdskolen, der har vundet. Plakaterne bliver opsat på skoleveje i Dragør og Tårnby Kommuner i uge 41. Færdselssikkerhedsrådet vil gentage konkurrencen til næste år og håber på flere deltagende klasser fra begge kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til konkurrence og kampagne afholdes indenfor sektor 2 driftskonto til Skolestartskampagner mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - kvalitetsrapport 2015
  Sagsid.: 15/536

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2016 kvalitetsrapporten for Dragørs skolevæsen 2015. Administrationen har netop nu påbegyndt arbejdet med den nye kvalitetsrapport og er i den forbindelse blevet klar over, at de to tidligere rapporter (dvs. den fra 2014 og 2015) har indeholdt oplysninger, som ikke må offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det drejer sig om resultaterne fra den nationale test. I erkendelsen af denne fejl, har administrationen straks fjernet de gamle rapporter og lagt nye op, hvori der ikke indgå resultater fra den nationale test.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

 • 13
  Meddelelse - orientering om Kongelundsfortets 100 års jubilæum
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres hermed om fejringen af Kongelundsfortets 100 års jubilæum, der blev afholdt lørdag d. 20. august 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fejringen af Kongelundsfortets 100 års jubilæum d. 20. august 2016 blev overordnet set en stor succes. Det skønnes at ca. 1000 mennesker deltog i arrangementet i løbet af dagen.

  Hvem var de besøgende?

  Primært familier med større børn besøgte fortet på dagen. Hertil var der besøg fra forskellige interessegrupper, heriblandt kajakroere, cyklister, bikere, fødselsdagsgæster og tidligere soldater, der havde været udstationeret på fortet.

  Hovedparten af de besøgende var enten lokale eller fra Storkøbenhavnsområdet, med enkelte undtagelser.

  Hvordan gik det?

  Stemningen var god, vejret var godt, og alle aktiviteter forløb hensigtsmæssigt.

  Der blev udbudt fire typer af aktiviteter, med fokus på henholdsvis:

  - Kultur

  - Historie

  - Natur

  - Outdoor aktiviteter.

  Aktiviteterne var populære og lod til at være den primære grund til, at de fleste af gæsterne mødte op. Der var interesse for alle fire typer aktiviteter.

  Om aftenen blev der afholdt middag med plads til 100 gæster. De fleste deltagere hørte til specifikke interessegrupper, heriblandt kajakroere. Både middag og efterfølgende overnatning forløb hensigtsmæssigt.

  En mere fyldestgørende evaluering vil foreligge til BFKU mødet 5. oktober 2016

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2016

  Jesper Tangbæk informerede om mødet med Unesco-gruppen.

  Annette Nyvang (Liste T) spurgte til årshjul.

  Annette Nyvang (Liste T) spurgte til godkendelse af formanden for museet.

  Annette Nyvang (Liste T) Spurgte til mundtlig status på A.P. Møller projektet.

  Annette Nyvang (Liste T) spurgte til status på trivselsundersøgelsen på alle lærerne.

  Janne Gundersen informerede om Børnetopmødet.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A)