Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Mandag den 12. september 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Ole K. Svendsen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagorden:
Godkendt
Ole Hansen (A)var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen(A).
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
 • 1
  Temamøde: Udkast til Børne- og Ungepolitik
  Sagsid.: 16/1894

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Oplægget tager udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik fra 2005 samt Politik for børn med særlige behov fra 2007.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udkast til Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik drøftes, herunder Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  2.

  at

  Børne- og Ungepolitikken sendes i høring, inkl. Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. maj 2016 blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteret for oplæg til en opdateret udgave af Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

  På baggrund af drøftelser i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har administrationen udarbejdet et nyt kapitel til Børne- og Ungepolitikken under overskriften: ”Børn og unge med særlige behov”. Kapitlet suppleres med standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Standarderne vedlægges som bilag til Børne- og Ungepolitikken.

  De fire kapitler i oplægget til den opdaterede Børne- og Ungepolitik er dermed:

  -

  ”Kompetente børn og unge” med fokus på udvikling og læring

  -

  ”Forpligtende fællesskaber” med fokus på fællesskab og trivsel

  -

  ”Børn og unge med særlige behov” med fokus på forebyggelse og tidlig indsats

  -

  ”Stærke netværk og et rigt lokalmiljø” med fokus på helhed, sammenhæng og sammenhængskraft

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har haft mulighed for at fremsende kommentarer og spørgsmål til administrationens oplæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2016

  Ad. 1+2.

  BFKU godkender forvaltningens indstilling med følgende bemærkninger:

  1) Politikken konsekvensrettes ift. sproglig formulering jf. Udvalgets drøftelse

  2) At der fra tidligere sammenhængende børn- op unge politik indarbejdes afsnit om børnesyn og fokus på barnets individuelle trivsel og udvikling.

  3) At ud over side 6 (børnesyn) fra den eksisterende børne- og ungepolitik, sættes side 18 (høj faglighed og vidensdeling/metode) og 22 (Kompetente voksne/metode) ind i den nye i en opdateret version.

  4) At det første afsnit på side 7 flyttes til side 2 og bruges som en del af indledningen (minus den sidste sætning).

  5) At side 2 binder Børne- og ungepolitikken sammen med Inklusionspolitikken, Skolepolitikken og Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov – både i en illustration og verbalt.

  6) At samarbejdet mellem inklusionsvejlederne, PPR, familievejlederne, SSP og klubberne fremhæves i første afsnit side 6 som en måde, man arbejder med stærke netværk på. At SFO og klubber også nævnes i sætningen om arbejdet med overgange.

  Et enigt udvalg godkender bilag 1 med følgende bemærkninger:

  1) Konsekvensrettes ift. Udvalgets bemærkninger

  2) At det tydeliggøres i hvilken rækkefølge rådgivning/foranstaltninger kan iværksættes og hvordan et normalt sagsforløb er

  3) At det tydeliggøres at etablering af rådgivning og foranstaltninger sker i et samarbejde mellem familien og kommunens personale.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen(A).

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 2
  Temamøde: Udkast til Inklusionspolitik
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Oplægget tager udgangspunkt i kommunens Inklusionsstrategi fra 2014.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udkast til Dragør Kommunes Inklusionspolitik drøftes.

  2

  at

  Inklusionspolitikken sendes i høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. april 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget at udsætte sagen om fremtidens inklusionsindsats i Dragør Kommune. Udvalget ønskede at drøfte administrationens oplæg til en Inklusionspolitik på et ekstraordinært temamøde i sammenhæng med øvrige politikker på børne- og ungeområdet.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har haft mulighed for at fremsende kommentarer og spørgsmål til administrationens oplæg.  

  Administrationens oplæg tager udgangspunkt i kommunens Inklusionsstrategi fra 2014. Administrationen har opdateret strategien, så den afspejler den udvikling, der er sket på området, og anbefaler, at den får status som en egentlig politik.

  De overordnede ændringer fra Inklusionsstrategien til Inklusionspolitikken er skitseret nedenfor.

  Fra strategi til politik

  I oplægget til Inklusionspolitikken er teksten generelt opstrammet, så politikken forekommer mere overskuelig og let læselig end Inklusionsstrategien.

  De udvalgte indsatsområder er reduceret fra fem til fire områder, og består i Inklusionspolitikken af:

  - Faglighed

  - Organisation

  - Forældresamarbejde

  - Tidlig indsats

  Det femte indsatsområde om ressourcer fra Inklusionsstrategien er skrevet ind i indledningen af Inklusionspolitikken, da ressourcer ikke anses for at være et indsatsområde, men derimod en ramme og et vilkår for inklusion.

  Under hvert indsatsområde er initiativer og mål for området taget ud, da initiativerne og målene ikke længere er enten tidssvarende eller retvisende. Fx er der nødvendigvis ikke sammenhæng mellem antallet af kursusforløb blandt medarbejdere og øget inklusion i praksis.

  Der lægges i Inklusionspolitikken op til at arbejde med mål for inklusion, som retter sig mod børnenes oplevelse af de fællesskaber, som de indgår i, og mod antallet af børn, der er tilknyttet de lokale dag- og skoletilbud i Dragør Kommune. De nye inklusionsmål er skrevet ind i Inklusionspolitikkens sidste kapitel: ”Opfølgning og evaluering”. Der opereres her med tre former for inklusion: Fysisk, social og læringsmæssig inklusion.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2016

  Ad. 1.

  Drøftet og godkendt med følgende ændringer:

  1.

  At kapitlet ’Faglighed’ side 4 tilføjes: ’Det sikres, at lærerne og pædagoger har adgang til hurtig og kvalificeret viden, hjælp og faglig sparring’.

  2.

  At kapitlet ’Organisation’ side 5 tilføjes: ’Der sikres en bedre og mere synlig prioritering af indsatser og ressourcer på alle niveauer, så det ikke er den enkelte lærer eller pædagog, der i praksis kommer til at skulle prioritere’.

  3.

  At kapitlet ’Forældresamarbejde’ side 6 omdøbes til ’Forældre- og elevsamarbejde’ og at kapitlet tilføjes: ’Elevperspektivet skal være omdrejningspunktet for inklusion, og der skal være øget fokus på elevens sociale og personlige kompetencer, som er centrale kompetencer, når man skal klare sig i livet fremover’. Og ’Eleven deltager om muligt i visitationsprocessen og/eller iværksættelse af indsatser’.

  4.

  At kapitlet ’Tidlig indsats’ side 7 tilføjes: ’der skal større opmærksomhed på den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel, så man får en større sikkerhed for, at elever med behov får den støtte, de har brug for.

  5.

  At kapitlet ’Inklusionsmål’ side 9: Målet på dagtilbudsområdet og skoleområdet på hhv. 99 og 98 procent tages ud og i stedet erstattes med: ’Målet i Dragør er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor flest muligt trives’.

  6.

  At Inklusionspolitikken følges op af en inklusionshandlingsplan, der forelægges til politisk godkendelse.

  7.

  At den beskrevne opfølgning ikke kun bliver kvantitativ, men også kvalitativ: At der årligt gives en systematisk opfølgning til udvalget på antallet af børn, der har fået handlingsplaner, samt en opgørelse over antallet af visitationer og antallet af afgørelser og endelig en opgørelse over børn, der modtager enkeltundervisning.

  8.

  At det skrives ind, at politikken løber til 2020.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen(A).

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 3
  Temamøde: Udkast til Skolepolitik
  Sagsid.: 15/1907

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet forslag til ny skolepolitik for Dragør Kommune. Forslaget tager udgangspunkt i en længere inddragelsesproces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udkast til Dragør Kommunes Skolepolitik drøftes.

  2.

  at

  Skolepolitikken sendes i høring igen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. december 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget rammen for inddragelsesproces i forbindelse med udviklingen af en ny skolepolitik for Dragør Kommune til efterretning.

  Efterfølgende har administrationen afholdt workshops med skoleledere, skolernes centrale medarbejderudvalg, elevråd og skolebestyrelser, hvor disse fik mulighed for at give input til den kommende skolepolitik.

  På baggrund af disse input og det løbende udviklingsarbejde i skolevæsenet, har administrationen formuleret vedlagte forslag til en Skolepolitik for Dragør Kommune.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket at drøfte forslaget til Skolepolitikken på et ekstraordinært temamøde i sammenhæng med øvrige politikker på børne- og ungeområdet.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har haft mulighed for at fremsende kommentarer og spørgsmål til administrationens oplæg.

  Skolepolitikken er på nuværende tidspunkt i høring hos skolebestyrelser, elevråd og lokale MED-udvalg med frist den 9. september 2016. Bilag eftersendes til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, inden temamødet den 12. september.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at den foreslåede skolepolitik erstattes med følgende:

  Skolepolitiske mål 2016

  Vision

  Eleverne i Dragør Kommunes skolevæsen skal opleve, at deres faglige resultater og trivsel er blandt landets allerbedste, og at de møder et skolevæsen, der støtter deres naturlige begejstring for at lære, udvikle sig og være en del af fællesskaber med andre.

  Trivsel

  I Dragør Kommunes skolevæsen betragter vi trivsel og læring som hinandens forudsætninger. Derfor fokuserer vi på trivslen både blandt eleverne, i relationen elev-lærer/elev-pædagog og for medarbejderne.

  Vi vil skabe sociale og faglige fællesskaber, som alle får mulighed for at være en del af.

  Vi vil understøtte fællesskabet og trivslen og være gode til samarbejde mellem lærere og pædagoger.

  Vi vil have fokus på kompetenceudvikling hos medarbejderne, så de bliver i stand til at øge trivslen for alle børn.

  Vi vil have fokus på forældresamarbejde, fordi det giver bedre løsninger for børnene.

  Vi vil arbejde for, at der er ressourcer til, at man kan arbejde fleksibelt med trivslen.

  Vi vil se tegn på, at flere børn i Dragørs skolevæsen giver udtryk for i de nationale trivselsmålinger, at de er trygge, føler sig glade for skolen, ikke føler sig ensomme og ikke bliver mobbet. Dragørs skoler skal være blandt landets bedste i trivselsmålinger.

  Læring

  Dragør Kommunes skolevæsen har i mange år været karakteriseret ved en høj faglighed, og det ønsker vi at bevare og udvikle. Eleverne skal mødes af lærere, der har stor faglighed inden for deres fag, og som er i stand til at variere skoledagen. Eleverne i Dragørs skoler skal både kunne forstå teorien og have mulighed for at få praktiske erfaringer med stoffet og have ro og tid til fordybelse og erkendelser på egen hånd. I skolen skal der dannes basis for livslang læring.

  Vi ønsker, at eleverne møder engagerede lærere, der kan skabe relationer og lede klasserummet.

  Vi ønsker, at lærerne får den opbakning og sparring, der gør dem i stand til at være betydningsfulde voksne i klasserummet.

  Vi vil arbejde for, at der er ressourcer til, at man kan arbejde med afvekslende og fleksible læringsmiljøer.

  Vi ønsker, at børnene oplever en varieret skoledag, hvor der er plads til læring, erfaringer, bevægelse og pauser.

  Vi ønsker, at børnene er en del af en løbende evaluering.

  Vores mål er, at Dragørs skoler er blandt Danmarks allerbedste, når det gælder eksamensresultater, og alle eleverne skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 02 i dansk og matematik.

  I de nationale test skal mindst 94 procent af eleverne være gode til at læse og regne, og andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, og i år 2020 udgøre 20 procent.

  Lokal forankring

  Vi tror på, at det at høre til et sted med en rig historie, med store æstetiske værdier og med en mangfoldig natur, som Dragør har, gør en forskel. Børnene i Dragør skal kende deres udgangspunkt for at kunne deltage som borgere og medborgere både i det danske samfund og som verdensborgere.

  Vi ønsker, at børnene får kendskab til byens rige historie og kultur og på den måde får mulighed for dannelse med et lokalt udgangspunkt.

  Vi ønsker, at børnene bruger naturen og lærer at færdes i den - både når der skal skabes sammenhæng mellem teori og praksis, når eleverne har brug for bevægelse og når klassens trivsel skal udvikles.

  Vi ønsker, at børnene møder og får kendskab til kommunens øvrige institutioner som eksempelvis ungdomsskole, klubber, musik- og kulturskole, bibliotek, museerne og lokalarkiv, så de oplever mulighederne og en helhed i deres liv.

  Fundamentet for skolevæsnets arbejde

  Grundlaget for at opnå kommunens mål for skolevæsnet er gode rammer for udviklingen af skolerne.

  Gode rammer dækker både over det fysiske inde- og udemiljø, et godt psykisk arbejdsmiljø og et økonomisk fundament, der gør det muligt at nå i mål med opgaverne.

  Fundamentet for skolerne og den læring, undervisning og dannelse, børnene får, udgøres i særlig grad af mennesker: skolens ledelse, medarbejdere og forældrene.

  Vi ønsker derfor, at skolens ledelse er igangsætter og inspirator og skaber gode muligheder for kommunikation og samarbejde.

  Vi ønsker, at skolens ledelse uddelegerer ansvar og kompetenceområder og sikrer, at skolen samtidig har fælles værdier og retning.

  Vi ønsker at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

  Vi ønsker at udvikle og stimulere medarbejdernes arbejdsglæde, motivation, engagement og virkelyst.

  Vi ønsker at udvikle et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, der bygger på gensidig respekt, loyalitet og tolerance.

  Vi ønsker at gøre skolebestyrelsen til forum for drøftelse af skolens udvikling.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår ACOV, at forvaltningens indstilling godkendes med tilføjelse af;

  1) at Dragør Skoles LokalMEDs forslag om at operationalisering indarbejdes

  2) at Dragør Skolebestyrelses forslag om at der indarbejdes oplæg om hvordan de faglige dygtige elevers læring/trivsel/udvikling støttes yderligere.

  3) at St. Magleby Skolebestyrelses forslag om, at visionen for skolevæsenet uddybes og gerne gennem yderligere inspiration i den kommende høringsfase.

  At der indarbejdes afsnit om den positive fortælling om skolernes kvalitet. At der indarbejdes afsnit om vigtigheden af skolens betydning, fællesskab, og bidrag til elevers demokratidannelse, herunder også med link til IT strategien hvor der er særligt fokus på adfærd og dannelse på sociale medier.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at udkastet til skolepolitik har store mangler på forudsætnings/fundamentdelen, og at politikken er blottet for begejstring og dermed er et dårligt udgangspunkt for det videre arbejde for elever, forældre, lærere, pædagoger og ledere på skolerne. Der er ikke taget politisk stilling til udskolingslinjer, som er beskrevet i politikken.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen(A).

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag