Skip navigationen

Referat

Onsdag den 05. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendt.

Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Dagsorden dialogmøde 0-6 årsområdet
  Sagsid.: 16/2703

  RESUMÉ:

  Dagsorden til dialogmøde onsdag den 23. november 2016 med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt bestyrelsesformænd og ledere på 0-6 årsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Udvalget godkender dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. august 2016 procesplan for en 0-6 årspolitik.

  Af procesplanen fremgår det, at dialogmødet den 23. november 2016 er afsættet til inddragelsen af de relevante parter frem til et egentligt udkast til en 0-6 årspolitik skal være klar til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i foråret 2017.

  Der vedlægges forslag til dagsorden.

  LOVE/REGLER:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutning 10. august 2016 om ny dialogmødestruktur.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 2
  Handleplan for indsatser i forlængelse af evaluering af folkeskolereformens elementer
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Orientering om en forventet handleplan for de udfordringer, der er beskrevet i evalueringen af folkeskolereformen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretningen

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen udarbejdede en evalueringsrapport af folkeskolereformens elementer i maj 2016.

  Umiddelbart efter dette, blev rapporten sendt ud til skolelederne til læsning og efterfølgende d. 24. maj blev denne drøftet på et skoleledermøde. Blandt lederne var der enighed om, at rapporten gav et godt afsæt for det videre arbejde med folkeskolereformens elementer. Det blev på ledermødet besluttet, at der skulle laves temadage over evalueringens elementer, så lederkredsen kan få et fælles grundlag at arbejde med og en fælles retning for hele kommunen.

  D. 27. september fremlægger lederne deres udkast til en handleplan. Efterfølgende afholdes der et temamøde om folkeskolereformens elementer samt en baseline analyse af pædagogernes indtræden på mellemtrinnet.

  Arbejdet med handleplanen er således i gang og vil løbende blive kvalificeret.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen Bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 5. okt. 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Sagen udsat.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 3
  Skolernes ferieplan 17-18
  Sagsid.: 16/2704

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager ferieplanen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget sender ferieplanen i høring hos skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018.

  I ferieplanen er der taget højde for de lukkedage Kommunalbestyrelsen har besluttet for alle institutioner på 0-6 års området og SFO’erne i Dragør Kommune.

  Vedlagt ses ferieplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ferieplanen skal i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Ad 1

  Til efterretning med tilføjelse af en slutdato i skoleår 2.

  Ad 2

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 4
  Dialogmøde på skoleområdet den 9. november 2016
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til dagsordenen for dialogmøde på skoleområdet den 9. november 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  At udvalget kort evaluerer dialogmødet med skolebestyrelserne den 19. september

  At udvalget vælger temaer for dialogmødet med skolebestyrelserne den 9. november 2016

  At dialogmødet afholdes kl. 19.00-21.00 på en af skolerne

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 10. august 2016 en ny struktur for dialogmøder på 0 - 18 årsområdet.

  På skoleområdet er det besluttet at afholde to dialogmøder, henholdsvis den 19. september og 9. november 2016. Det første dialogmøde har netop været afholdt.

  I det følgende præsenteres muligheder for konkret mødeindhold til dialogmødet d. 9. november.

  Administrationen har bedt skolebestyrelserne om at komme med forslag til, hvilke temaer de kunne tænke sig at drøfte med udvalget på årets første dialogmøde den 19. september. Disse forslag præsenteres endnu engang for udvalget med henblik på at vælge temaet for dialogmødet d. 9. november.

  Administrationen har følgende forslag til konkret indhold på mødet;

  • Drøftelse af rammenotatet vs.4
  • Fortsat drøftelse af temaer fra sidste dialogmøde, dvs.
   • -SFO’ens fremtid

  o  -Børns trivsel med fokus på kortere skoledag og pause-

   mønster.

  St. Magleby skolebestyrelse har følgende forslag til dialogmøder:

  • Brugen af læringsportaler
  • Læringsmålstyret undervisning
  • Inklusion
  • Supplerende undervisning
  • Elevpauser
  • Skoleshopping mellem skolerne.

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole har følgende forslag til dialogmøder:

  • Status på i brugen af SFO’en efter den nye skolereform, hvilket SFO tilbud er der brug for efter skoledagen er blevet længere?
  • Hvad vil vi med SFO´en på længere sigt? Er vi på vej mod en afvikling eller på vej til at gøre den til et stærkt pædagogisk tilbud til børn i Dragør kommune?
  • En drøftelse af den lange skoledag kontra mulighed for tolærerordning i nogle timer, der kan give mulighed for differentiering.
  • It strategi, hvad er politikkernes visioner på skoleområdet? Svarer budgettet til disse visioner?
  • Er der et specifikt fokus på skoleelevernes trivsel, eller er det noget vi tager for givet?
  • Sikker skolevej – har vi virkelig gjort hvad vi kunne for at sikre disse?
  • Hvordan undgår vi, at manglen på sammenspil mellem fysiske rammer og udearealer opleves som en besparelse? Eksempelvis manglende forøgelse af rengøringsbudgetter, når skolens areal udvides? Manglende vedligeholdelse af udearealer mv.
  • Hvordan sikre vi at få løftet de dygtige elever?

  Mødeform

  Bestyrelserne og udvalget vil mødes på en af skolerne, som vil være vært for mødet. Formen vil være oplæg, der kan rammesætte den efterfølgende dialog i mindre cafedrøftelser efterfulgt af fælles opsamling.

  Dialogmødet foreslås afholdt i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00.

  LOVE/REGLER:

  Da der ikke er nedsat et egentligt rådgivende organ jf. folkeskolelovens

  § 41, stk. 1 nr. 4 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at afholde et

  møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen

  mindst to gange om året. På mødet drøftes spørgsmål om det lokale

  skolevæsens vilkår og udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  intet at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 5. okt. 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  At 1: Liste T foreslår, at mødet indkaldes 14 dage før, og at der udsendes relevant materiale sammen med indkaldelsen.

  Godkendt.

  At 2: Liste T foreslår, at næste mødes tema bliver evalueringen af folkeskolereformen og SFO. Og at SFO-personale fra alle tre matrikler inviteres med til mødet.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Liste T foreslår, at skolerne allerede nu gives mulighed for at eksperimentere med pausemønstret på skolerne, så man frem til rammenotatets vedtagelse kan få nye erfaringer med, hvad der virker bedst.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  Formanden Kenneth Gøtterup (C) foreslår, at der er fortsat dialog om

  1) pausemønster og 2) SFO fremtid.

  Forvaltningen tilrettelægger i samarbejde med skolerne mødets afvikling.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt

  Udvalget godkendte herudover at dialogmødet afholdes kl. 19.00-21.00 på en af skolerne.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 5
  Evaluering af Kongelundsfortets 100 års jubilæumsfejring
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Administrationen har til orientering for udvalget udarbejdet en evalueringsrapport, der behandler Kongelundsfortets 100 års jubilæumsfejring.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  En af hensigterne med Kongelundsfortets 100-års jubilæums fejring var at afprøve, hvordan Kongelundsfortet kan udvikles i retning af den fælles vision kommunen og DGI har forfattet, hvilket fremgår af rapporten.

  Den vedhæftede evalueringsrapport beskriver, hvilke erfaringer og idéer fejringen af Kongelundsfortet affødte.

  Rapporten er udarbejdet på baggrund af den procesplan, der er vedhæftet referatet for BFKU-mødet 8. juni 2016, hvori det angives, at en evaluering af fejringen i forhold til det fremadrettede arbejde fremstilles til BFKU-mødet 5. oktober 2016.

  Ud fra rapporten kan konkluderes:

  1) At fejringen overordnet set var en stor succes med mange besøgende, vellykkede aktiviteter og god stemning.

  2) At der kan afvikles mange forskellige typer aktiviteter på fortet. Ved fejringen var der lagt særligt vægt på aktiviteter, der havde fokus på natur, bevægelse, kultur eller historie. Disse forskellige typer af aktiviteter kan afholdes på fortet, og det er ikke noget problem at afholde dem på samme tid.

  3) At de besøgende kan få en helhedsoplevelse i unikke rammer.

  4) At såvel foreninger, skoleklasser og private borgere kan få en unik og autentisk oplevelse på fortet.

  5) At muligheden for at inddrage de frivillige til at tage medejerskab over aktiviteterne på fortet gør Kongelundsfortet til en velfungerende platform for aktivt medborgerskab.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Evalueringsrapporten taget til efterretning.

  Liste T foreslår, at udvalget får et regnskab for jubilæumsdagen på næste møde.

  For stemte:

  3 (T+O)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Godkendt.

  Et enigt udvalg vedtog, at sagen sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 6
  Forslag fra C - Skolernes planlægning og rammenotat 4.0.
  Sagsid.: 16/2744

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 18. september 2016, på vegne af C gruppen anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at skolebestyrelser og skoleledelser anmodes om at drøfte, hvorvidt de allerede nu vurderer, at der er behov for ændringer i vilkårene for skolernes planlægning til skoleåret 2017/2018 og dermed det kommende rammenotat 4.0.

  Eventuelle bemærkninger forelægges for udvalget i december måned til videre politisk drøftelse og eventuel uddybning inden rammenotatet i marts 2017 vedtages endeligt.

  Motivation:

  Hvert år vedtages rammenotatet der danner grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår. Da der er tiltrådt nye skolebestyrelser over sommeren 2016 er det hensigtsmæssigt at starte dialogen med skolebestyrelserne tidligt, således at denne dels sker i efteråret 2016 og ud over dette også ved vedtagelsen af det endelige rammenotat i marts 2017.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Godkendt med bemærkning om, at tilbagemelding sker i januar 2017.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens §23.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 7
  Forslag fra V - Temadrøftelse om gymnasiereformen
  Sagsid.: 16/2785

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth har i mail af den 22. september 2016, på vegne af V gruppen anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Temadrøftelse om gymnasiereformen

  Ifm reformen af de gymnasiale uddannelser er der indført en styrket uddannelsesparathedsvurdering. I både 8., 9. og 10. klasse opfylder en elev som ønsker en hhx, htx eller stx, de faglige forudsætninger for at blive erklæret uddannelsesparat, hvis eleven har mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer. Til hf er kravet mindst 4. Dette niveau skal bekræftes ved elevens resultater ved folkeskolens afgangseksamen.

  Hvilket indflydelse forventes reformen umiddelbart at have for Dragørs folkeskolers 8.-10. klasserne og taler det for en øget opmærksomhed på den faglige undervisning – bør det overvejes om etablering af målrettede undervisningsforløb, vil løfte de fagligt svage elever op på højere niveau?

  Vil det både på kort og længere sigt betyde for uddannelsesvejledningen?

  Hvilke tilbud vil der være for de unge, som ikke opnår en uddannelsesparathedsvurdering, som giver direkte adgang til enten gymnasie eller hf?

  Hvad ligger der i begrebet uddannelsesparathed?

  Forventes reformen at tilføre folkeskolen økonomi?”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

 • 8
  Museum Amagers årsregnskab 2015
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragyder til museet godkende årsgrenskabet som herved fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt findes Museum Amagers årsregnskab 2015.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 § 10 stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - skoleindskrivning 17/18
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Orientering om elevfordeling vedrørende de kommende 0. klasses elever i 2017-2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med den kommende skoleindskrivning præsenteres her en prognose over fordelingen af kommende 0. klasser på de to skoledistrikter, ud fra de nuværende kendte børn i kommunen.

  Dragør Skole

  St. Magleby Skole

  Antal børn

  Gennemsnitlig klassekvotient

  Antal Børn

  Gennemsnitlig klassekvotient

  115

  23

  70

  23,3

  Ud fra overstående tabel ses det, at de nuværende to skoledistrikter giver en jævn kapacitetsfordeling.

  Ud fra bilag 1 ses det, at de befolkningsmæssige konsekvenser som følge af byggeriet på Vierdiget-grunden for skolerne ligger på 7 elever i alderen 6-16 år fra 2018.  

  Det forventes dog, at de første ca. 25 boliger er færdige i løbet af foråret/sommeren 2017, og vi derfor allerede i 2017 får ca. 7 elever mere fordelt på mellem alle klassetrin på Dragør Skole. Dette er under antagelsen af, at den kommende tilflytning følger den forventede tilflytningsprofil for rækkehuse.

  Overordnet må det antages, at byggeriet på Vierdiget-grunden ikke har stor betydning for klassekvotienten i skoleåret 2017/2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Til efterretning.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Administrationen orienterede om Børn og Unge Topmøde den 2. og 3. februar 2017.

  Indbydelse udsendes i næste uge.

  Helle Barth (V) stillede spørgsmål på vegne af Dragør Skoles Skolebestyrelse.

  Administrationen undersøger.

  Annette Nyvang (T) spurgte til politikker på BFKU’s område.

  Administrationen orienterede.

  Annette Nyvang (T) spurgte til ledelsesansættelser/fratrædelser.

  Administrationen orienterede.

  Annette Nyvang (T) spurgte til Lokalaftale på skoleområdet.

  Administrationen orienterede.

  Allan Holst (A) orienterede fra BEPU om beslutninger vedr. havnebad og nye bade- og omklædningsfaciliteter på havnen.

  Peter Læssøe (T) begærede punkt 6 på dagsordenen til KB,

  Jf. Styrelseslovens §23.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).