Skip navigationen

Referat

Onsdag den 02. november 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
 • 1
  Præsentation af resultater fra TOPS
  Sagsid.: 16/2981

  RESUMÉ:

  Resultaterne fra TOPS-projektet vil blive præsenteret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde præsenteres hovedresultaterne fra udviklingsprojektet TOPS(Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk praksis i forhold til Sprogudvikling).

  Projektet er forløbet fra august 2015 til august 2016. Formålet med projektet har været at styrke og kvalificere opmærksomheden på 0-3 årige børns kommunikative og relationelle udvikling.

  I hele projektperioden er der blevet arbejdet med video som metode til beskrivelse af 0-3 åriges samspil og sproglige udvikling. Desuden er BørneIntra blevet anvendt som digital platform til videndeling og sparring på tværs af dagtilbud.

  Som led i den formelle afslutning af projektet er der blevet udarbejdet en projektrapport, som samler op på erfaringerne i projektet samt en didaktisk ramme for pædagogisk praksis rettet mod kommunens 0-3 årige børn.

  Selvom projektet formelt er afsluttet, vil arbejdet med TOPS fortsætte; projektets implementeringsteams fastholdes, og der vil kontinuerligt blive afholdt workshops.

  Lene Bendtsen, inklusionsvejleder Anne Søgaard og leder af Dagplejen og Nordstrandens Vuggestue Dorte Johannessen vil deltage kl. 16.00 – 16.20 for at præsentere hovedresultaterne fra udviklingsprojektet TOPS.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Præsentation taget til efterretning.

  Bilag

 • 2
  Præsentation af Folkebiblioteket og biblioteksleder
  Sagsid.: 16/2979

  RESUMÉ:

  Præsentation og status på folkebiblioteket.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann kommer kl. 16.20 – 16.40, og præsenterer sig selv og giver en status på folkebiblioteket i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Præsentation og status taget til efterretning.

 • 3
  UNESCO - videre forløb
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  UNESCO-gruppen og administrationen har udarbejdet uddybende materiale som udgangspunkt for videre forløb.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med en UNESCO-ansøgning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget modtog den 17. maj 2016 et oplæg til UNESCO-ansøgning fra UNESCO-gruppen, som tidligere ved flere lejligheder har præsenteret udvalget for ideen.

  Udvalget besluttede at udskyde beslutning om sagen til efteråret. I mellemtiden skulle forvaltningen udarbejde et oplæg til, hvilke opgaver, der konkret skal løses i forbindelse med etablering og drift af en UNESCO-godkendelse, geografisk afgrænsning og eventuelt økonomiske behov. Samtidig skulle forvaltningen undersøge, om opgaverne kan lægges ind under erhvervs-og turismekonsulentens øvrige arbejdsopgaver.

  Administrationen har indgået i en tæt dialog med UNESCO-gruppen, og har i fællesskab besvaret de ovennævnte spørgsmål.

  Administrationen skal i den sammenhæng pointere, at der ikke findes entydige svar på, hvilke konsekvenser en udpegning vil have. En UNESCO-ansøgning vil først og fremmest være en strategisk rettesnor, som anviser en retning for Dragørs kulturarvs- og turismeretning.

  Følgende kan dog slås relativt sikkert fast:

  · En UNESCO-ansøgning vil i ansøgningsperioden kræve, at der afsættes administrative ressourcer

  · En UNESCO-udpegning vil givet betyde en stigning i antallet af turister

  · En udpegning vil ligeledes betyde øget kendskab til Dragør og en øget lokal stolthed

  · En udpegning vil ligeledes slå endegyldigt fast, at der satses på kulturarv og kulturturister

  Administrationen bemærker, at det i høj grad er et politisk spørgsmål, om man ønsker at gå denne vej. En UNESCO-ansøgning er at anskue som en vision, der definerer den strategiske vej for Dragør i de kommende år.

  UNESCO-gruppen foreslår, at der i primo 2017 afholdes en fælles konference om en udpegning, som kan fungere som et første skridt i processen. Udkast til program er vedlagt sagen.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at der primært vil kræves investeringer i personaleressourcer i ansøgningsperioden, mens alt senere hen afhænger af skalering. Administrationen anbefaler endvidere, at der, såfremt der tages beslutning om at arbejde videre med projektet, tages udgangspunkt i det tidligere tilsendte materiale.

  Det vil ikke være muligt at lægge opgaverne ind under erhvervs- og turismekonsulentens område uden det vil få væsentlige konsekvenser for det øvrige arbejde med erhverv, turisme og aktivt medborgerskab, og en sådan løsning anbefales derfor ikke.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der må forventes lønudgifter til en ansvarlig medarbejder i ansøgningsperioden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet.

  Administrationen og UNESCO gruppen arbejder videre på, at der i primo 2017 afholdes en fælles konference.

  Administrationen fremlægger et forslag til kommunens medvirken, dvs. den fremtidige proces, den administrative medvirken og en forventet økonomi, inden der træffes endelig afgørelse om kommunens medvirken.

  Bilag

 • 4
  Dragør Boldklub - Miniarena ved Hollænderhuset
  Sagsid.: 16/2497

  RESUMÉ:

  Dragør Boldklubs tilbud om at opføre en reklamefinansieret Mini Multi Arena på Hollænderhusets legeplads.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne- Fritids- og Kulturudvalget godkender etablering af Mini Multi Arena på Hollænderhusets legeplads, under forudsætning af at banen legepladsgodkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Boldklub har henvendt sig til Dragør Kommune med tilbud om at opføre en reklamefinansieret Mini Multi Arena på Hollænderhusets legeplads. Leverandøren er Indu A/S.

  Administrationen og ledelsen i Hollænderhuset er som udgangspunkt positive overfor samarbejdet.

  Det er forventningen, at Indu A/S leverer dokumentation for, at Mini Multi Arenaen er legepladsgodkendt.

  Kontrakten med Indu A/S indeholder en reklamefinansieret serviceaftale. Aftalen indebærer, at Dragør Boldklub betaler et fast månedligt beløb til Indu A/S i syv år. Det betyder, at Indu A/S i syvårsperioden dækker behovet for løbende vedligeholdelse og reparationer.

  I perioden tegner Dragør Boldklub forsikring på banen.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvad der skal ske efter udløbet af syvårsperioden. Dette vil blive taget op til drøftelse senest ét år inden periodens udløb.

  Da der er tale om reklamefinansiering, er der taget højde for forbrugerombudsmandens vejledning fra 2006 om børn og reklamer.

  Der er i aftalen taget højde for, at brugsretten er for de børn, der er indskrevet i Hollænderhuset i institutionens åbningstid og i forbindelse med arrangementer som sommerfest m.m.

  Det er forudsat i aftalen med Dragør Boldklub og entreprenøren som leverer banen, at Dragør Kommune bortgraver jordvold mellem institutionen og boldklubben samt nedtager og genetablerer hegn, når banen er anlagt. Vej og gartnerafdelingen kan forestå arbejdet i eget regi og inden for eksisterende driftsbudget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen skal i høring i forældrebestyrelsen og blandt medarbejdere i Hollænderhuset.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Udvalget er positivt indstillet overfor det ansøgte.

  Sagen sendes i høring i forældrebestyrelsen og blandt medarbejderne i Hollænderhuset.

  Udvalget ønsker desuden en redegørelse for kommunale udgifter til fx fjernelse af jord.

  Bilag

 • 5
  Høringssvar til "Aktiv Fritid i Dragør - en undersøgelse af borgernes brug og behov"
  Sagsid.: 15/1005

  RESUMÉ:

  Rapporten ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov” har været i høring.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at høringssvarene fra Hollænderhallen og AOF tages til efterretning, og at høringssvarene indgår i det videre arbejde med Kultur- og Fritidspolitikken.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 7. september 2016 vedtaget, at sende rapporten ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov” i høring. Der er kommet høringssvar tilbage fra Hollænderhallens Brugerråd og AOF. Fremadrettet kommer analysen til at indgå i arbejdet med Kultur- og Fritidspolitikken.

  Høringssvar

  Folkeoplysningsudvalget har valgt ikke at afgive høringssvar, men har fremsendt et høringsvar fra AOF – dette høringssvar har altså AOF som afsender og ikke Folkeoplysningsudvalget.

  Bemærkninger fra Hollænderhallens brugerråd samt AOF er opsummeret herunder og vedlagt som bilag i deres fulde længde.

  Hollænderhallens brugerråds bemærkninger

  Det vil give mening at afslutte rapporten med et bud på, hvad Hollænderhallens brugerråd på vegne af nutidige og kommende brugere finder der bør ske med hallen og udearealerne.

  Vil bruge egen vision ”Udviklingsplan for Hollænderhallen” af maj 2015 som udtryk for Hollænderhallens ønsker, på vegne af brugerne, fremover.

  AOF’s bemærkninger

  Antallet af respondenter i undersøgelsen er for lavt til, at man kan bygge et politisk fundament på det.

  Bekymrende, at Wiedergården tegner det fulde billede af tilbud for ældre. Frygter, at AOF bliver politisk og økonomisk ekskluderet.

  Analysen fremadrettet

  ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov” bliver fremadrettet integreret i udarbejdelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik, som besluttet på BFKU mødet 7. september 2016, pkt. 9, ad. 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Udvalget tager høringssvarene til efterretning, og indarbejder høringssvarene i det videre arbejde med Kultur- og Fritidspolitikken.

  Liste T foreslår, at udvalget får en samlet status på Aktiv Knudepunkt Store Magleby på BFKU mødet i januar 2017.

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen november 2016
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til to ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget to ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til.

  • St. Magleby Kirke har i mange år opført oratorie koncerter og er igennem flere år blevet støttet af forskellige fonde med 70.000 kr. For den kommende sæson har de dog kun opnået tilsagn fra en fond på 40.000 kr. og søger derfor Kultur- og Eventpuljen om det resterende beløb på 30.000 kr.
  • Originalt teater og arkitekturprojekt søger Kultur- og Eventpuljen om støtte på 20.000 kr. til en forestilling og installation i Flysimulatoren på A.P. Møllers Allé 55.

  Som det fremgår af det vedlagte regnskab, har udvalget bevilliget tilskud på i alt 139.000 kr., dog har tre foreninger skulle tilbagebetale et mindre beløb grundet færre udgifter end først antaget. Det resterende beløb i Kultur- og Eventpuljen er derfor på 18.097. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se vedlagte regnskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Udvalget har fordelt det resterende beløb således:

  Store Magleby Kirke

  Kr. 12.000

  Originalt teater og arkitekturgruppen.

  Kr. 6.000

  Bilag

 • 7
  Mødeplan 2017
  Sagsid.: 16/2931

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2017 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2017 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2017. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 5. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2017 indlagt 1 budgethøringsmøde. Datoen den 22. august 2017. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Miniseminar:

  I 2016 var der indlagt 3 miniseminarer i februar, maj og november. I 2017 indlægges der kun 2 miniseminarer, den 20. februar og den 15. maj 2017 fra kl. 17-20. Seminaret i november droppes i 2017 pga. Kommunalvalget. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00.

  Mødet den 9. januar og den 30. januar og 2. oktober 2017 er en mandag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 10. marts og den 4.-5. september 2017.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2017.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde torsdag den 2. februar og fredag den 3. februar 2017.

  Social- og Sundheds politisk Topmøde:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Topmøde onsdag den 10. maj og torsdag den 11. maj 2017.

  Teknik og Miljø´17 Topmøde:

  KL afholder Teknik og Miljø´17 konference tirsdag den 25. april og onsdag den 26. april 2017 i Horsens Statsfængsel.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. januar og fredag den 13. januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 31-10-2016

  Anbefalet for så vidt angår SSUs egne møder.

  Morten Dreyer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Følgende dialogmøder indarbejdes i mødekalenderen:

  Dialogmøde 1, skoler onsdag den 19. april

  Dialogmøde 2, skoler mandag den 18. september

  Fælles Elevråd, onsdag den 8. november.

  Herefter udestår dato for dialogmøde 0 – 6 års området.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af takster til budget 2017 - BFKU
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 den 6. oktober 2016, at taksterne for 2017 fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget, hvorefter de genberegnede takster sendes til behandling i de respektive udvalg og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Daginstitutionstype

  Takst 2017

  Dagpleje

  2.529

  Vuggestue

  3.018

  Børnehave

  1.741

  SFO

  1.044

  Fritidsklub

  491

  Frokostordning, vuggestuer

  880

  Alle daginstitutionstakster opkræves fra 1. januar 2017 på månedsbasis. I 2016 var der opkrævning over 11 mdr., hvor juli var betalingsfri.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvilket er den maksimale forældrebetalingsandel der må opkræves, jævnfør gældende lovgivning.

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2016 er fremskrevet til 2017-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven § 32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2017-2020 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2017 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne generelt offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 24. november 2016.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Hærværk på legepladser
  Sagsid.: 15/421

  RESUMÉ:

  Overblik over omfanget af hærværk på dagtilbudsområdets legepladser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bad på udvalgets møde den 10. august 2016 om et overblik over omfanget af hærværk på dagtilbudsområdets legepladser. Udvalget ønskede desuden et overslag på forskellige modeller for etablering af mobilvideoovervågning af områdets legepladser.

  I 2016 er der én institution på dagtilbudsområdet, som har haft hærværk på legepladsen. I forbindelse med hærværket har der været udgifter for ca. 5.000 kr.

  For at etablere videoovervågning er det ifølge Datatilsynet en betingelse, at overvågningen ikke iværksættes på baggrund af enkeltstående tilfælde – der skal være tale om et vist billede af, at hærværket sker regelmæssigt, og det skal afvejes pr. institution.

  Da der på dagtilbudsområdets legepladser ikke har været hærværk af et omfang, der legitimerer videoovervågning, har Administrationen ikke undersøgt overslag på forskellige modeller for videoovervågning.

  Dragør Kommunes legepladser er som udgangspunkt offentlige. Det betyder, at de også benyttes udenfor institutionernes åbningstid. Det sker, at rutsjebaner er objekt for skating, og at fugleredegynger benyttes af borgere, der vejer væsentligt mere end de børn, de er målrettet til. Den alternative brug af institutionernes legepladser udenfor åbningstid giver et vist slid på legepladserne, men Administrationen vurderer, at det ikke kan kategoriseres som hærværk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Til efterretning.

 • 10
  Meddelelse - Regnskab for Kongelundsfortets 100 års jubilæumsfejring
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Administrationen fremlægger regnskab for Kongelundsfortets 100 års jubilæumsdag den 2. november 2016, herunder estimeret antal medarbejdertimer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det blev besluttet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. oktober 2016, at Administrationen fremlægger regnskab for Kongelundsfortets 100 års jubilæumsdag den 2. november 2016.

  Administrationen fremlægger regnskabet inklusive estimeret antal medarbejdertimer.

  Det fremgår her, at der af selve regnskabet er en positiv difference på 276,31 kr. I denne beregning er ikke medregnet medarbejdertimer.

  Administrationens samlede medarbejdertimer til fejringen estimeres til at være 434 timer. Skønnet udgift til medarbejdertimer udgør 111.195,14 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Elevvenlig Kommune
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Orientering om afholdelse af vedtægtsdag den 13. oktober 2016 med deltagelse af repræsentanter fra Dragør Kommune og Danske skoleelever.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 2. december 2015 at indgå et partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. Et sådan partnerskab er tilegnet kommuner, der ønsker at styrke og optimere elevdemokratiet og arbejde for at elevers stemmer i højre grad bliver hørt. Derudover er formålet at skabe engagerede og entusiastiske elever, som med tiden kan blive aktive og engagerede samfundsborgere.

  I foråret 2016 indgik Dragør Kommune partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune.  

  Et centralt element i dette ønske er etableringen af et fælles elevråd. Den 13. oktober 2016 afholdt Dragør Kommune og Danske Skoleelever i fællesskab en vedtægtsdag for det kommende fælles elevråd i Dragør.

  Dagen blev afholdt på Rådhuset i Byrådssalen, hvor borgmesteren bød velkommen til eleverne. Efterfølgende udarbejdede Danske Skoleelever i samarbejde med eleverne en vedtægt for det fælles elevråd i Dragør kommune. De besluttede blandt andet, at deres navn kom til at lyde ”Forenede Elevrødder Dragør Kommune forkortet FEDK”. På dagen var der god stemning og elevrødderne var entusiastiske og kom med mange gode input til selve vedtægten og elevrådets arbejde. FEDK får en særlig rolle, da de fremadrettet bliver høringspart. Den 1. november afholdes der en fælles opstartsdag for FEDK sammen med Danske skoleelever.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Til efterretning.

 • 12
  Meddelelse - Opnormering af børnetal i Eventyrhuset
  Sagsid.: 16/2975

  RESUMÉ:

  Orientering om at den private 0-6 års institution, Eventyrhuset, beliggende Rødtjørnen 60 A og B 2791 Dragør opnormerer deres børnetal i vuggestuedelen fra 40 til 47 børn.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den private 0-6 års institution, Eventyrhuset, beliggende Rødtjørnen 60A, 2791 Dragør meddeler, at de pr. 1. november 2016 kan modtage 47 børn i vuggestuealderen.

  Den private institutions henvendelse er behandlet af Plan og Byg/Plan og Teknik som sag nr. 16/2910.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven, kapitel 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-11-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 2. november 2016.

  Annette Nyvang (T) spurgte til:

  Status på ledelsesstrukturen på skoleområdet

  Handleplan på folkeskolereformen

  Administrationen orienterede om, at begge punkter er på dagsordenen til næste møde i BFKU den 30.november 2016.

  Administrationen orienterede om status på arbejdet med trivselsundersøgelsen på skoleområdet i CMU-uddannelse.