Skip navigationen

Referat

Onsdag den 30. november 2016 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Birger Larsen (O) forlod mødet kl. 18.00 og deltog ikke i punkterne 5,6,8,10-16,19-21 og 23.
 • 1
  Kongelundsfortet i bevægelse - helhedsplan
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Fremlæggelse af helhedsplan for projekt ’Kongelundsfortet i bevægelse’, bestående af projektbeskrivelse og partnerskabsaftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget godkender partnerskabsaftalen mellem Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn

  2.

  at

  udvalget tager projektbeskrivelsen til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med projekt ’Kongelundsfortet i bevægelse’ er der udarbejdet en projektbeskrivelse, indeholdende grovskitse over tidsplan, samt en partnerskabsaftale mellem Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn til godkendelse af udvalget.

  Projektbeskrivelsen er baseret på diskussioner omkring et forestående aktivitetsprojekt, efterfulgt af et facilitetsprojekt, med sigte på at skabe aktiviteter på fortet.

  Projektets forløb

  20. august 2016 afholdtes fejringen af Kongelundsfortets 100 års jubilæum. Erfaringerne fra fejringen af Kongelundsfortets 100 års jubilæum har medvirket til udformning af visionerne i projektbeskrivelsen.

  Af projektbeskrivelsen fremgår det, at projekt ’Kongelundsfortet i bevægelse’ vil blive afviklet igennem tre forløb:

  -

  Aktivitetsprojekt i perioden april 2017 – marts 2020. Her afprøves en lang række aktiviteter, udbudt til projektets målgrupper. Dette projekt skal afføde specifikke planer for, hvilke renoveringer af fortet, der kan være ønske om.

  -

  Facilitetsprojekt i perioden januar 2019 – december 2020. Her skal der foretages renovering af faciliteter på Kongelundsfortet til understøttelse af aktiviteter og organiserede fællesskaber.

  -

  Årlige events til at skabe opmærksomhed omkring fortet.

  Pengene til aktivitetsprojektet vil blive søgt hos Nordea Fonden, planmæssigt med ansøgningsfrist 15. december 2016.

  Der er indledt samtaler med Naturpark Amager og Kulturstyrelsen, som begge forholder sig positive overfor planerne. Detaljerne omkring renovering skal aftales med disse aktører løbende.

  Næste skridt ift. facilitetsprojektet bliver samarbejde med LOA til udarbejdelse af byggeplaner med overslag på priser, samt involvering af en rumregistrant.

  Jakob Juhl Pedersen og Martin Machado fra DGI Storkøbenhavn fremlægger planerne for udvalget kl. 16.00-16.20.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Ad. 1.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Til efterretning.

  Bilag

 • 2
  Ny gymnasiereform
  Sagsid.: 16/2785

  RESUMÉ:

  I forbindelse med gymnasiereformen er der indført en styrket uddannelsesparathedsvurdering, hvor eleven erklæres uddannelsesparat vedmindst 5,0 i gennemsnit. Det belyses, hvilke indflydelse reformen har for de unge i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. oktober 2016 blev det besluttet at lave en temadrøftelse af gymnasiereformen på et kommende BFKU møde, hvor bl.a. ønskes belyst:

  • Hvilken indflydelse forventes gymnasiereformen at have for Dragørs 8.-10. klasses elever?
  • Hvad vil det betyde for uddannelsesvejledningen på kort og længere sigt?
  • Hvad ligger der i begrebet uddannelsesparathed?
  • Forventes gymnasiereformen at tilføre folkeskolen økonomi?

  Baggrund

  Regeringen indgik den 3. juni 2016 et forlig om en ny gymnasiereform. Hensigten med aftalen er at styrke elevernes faglighed, den almene dannelse, samt øge de unges muligheder for videre uddannelse.

  Intentionen med gymnasiereformen er at styrke fagligheden og sikre, at de unge er klar til en gymnasial uddannelse. Med henblik på at indfri denne målsætning indføres der med gymnasiereformen en styrket uddannelsesparatheds vurdering. De unge, der ønsker at blive erklæret uddannelsesparat med henblik på at søge ind på stx, hhx og htx, skal fremadrettet opfylde et minimumkarakterkrav på 5,0 i karaktergennemsnit. Elever, der søger ind på toårigt HF, skal opfylde et minimumskrav på 4,0 i deres uddannelsesparatheds vurdering i 9. klasse. Udover disse minimumskarakterer skal elevernes faglige niveau ikke falde til under minimumsniveauet fra 8. til 9. klasse. Niveauet i uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes ved elevernes afgangseksamen.

  De elever, som ved folkeskolens afgangseksamen ikke har fået 5,0 i gennemsnit har krav på optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis de opnår et gennemsnit på mindst 3 af de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Elever, der søger direkte ind på HF efter 10. klasse kan optages, hvis de har opnået 02 i dansk og matematik i Folkeskolens afgangseksamen. Hermed bliver folkeskolens afgangsprøve nu en afgangseksamen.

  Elever, hvis standpunktskarakterer i april måned i 9. klasse opfylder uddannelsesparatheds vurderingens minimumskrav på 5,0, men som får mellem 2 og 3 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, er forpligtet til at gennemføre en vejledningssamtale med henblik på at udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse, eleven har krav på optagelse på en ungdomsuddannelse som eleven ønsker, det være sig en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller eux.

  I Dragør kommune varetages vejledningen af unge om uddannelse og erhverv af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby fra 6. klasse til 25 år. De unge bliver her vejledt i uddannelse-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, hvor en egentlig uddannelsesplanlægning vil udforme sig omkring en uddannelsesplan og vejledningsaktiviteter m.m.

  Anette Kjærager, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Kommune deltager i mødet kl. 16.20-16.40.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Til efterretning.

 • 3
  Kultur- og fritidspolitik
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Drøftelse af om den eksisterende Kultur- og Fritidspolitik skal revideres og om de indkomne opmærksomhedspunkter skal indgå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget drøfter om den eksisterende Kultur- og Fritidspolitik skal revideres og om de indkomne opmærksomhedspunkter skal indgå.

  3.

  at

  der udarbejdes ny tids- og procesplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved seneste deadline for fremsendelse af politiske opmærksomhedspunkter til udvikling af en ny Kultur- og Fritidspolitik, har administrationen modtaget følgende fra liste C:

  ”1) idrætten har fokus på breddeidræt

  2) har vi den bedste ressource udnyttelse af banekapaciteten

  2) Samspillet til politik om medborgerskab, samspillet mellem 0-6 års området, skoleområdet og så fritidspolitik.

  4) Hvordan kan vi bedst understøtte andre fritidstilbud der ikke er sport

  5) Binde de kulturelle tilbud sammen - hvad er kommunens kulturvifte

  6) hvordan kan kulturelle tiltag brande Dragør og skabe et samspil til turismepolitik

  7)Der skal være sports tilbud til alle aldersgrupper, der skal være fritidstilbud til alle aldersgrupper.”

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter om den eksisterende Kultur- og Fritidspolitik skal revideres og om de indkomne opmærksomhedspunkter skal indgå.

  Uanset udfaldet af beslutningen vil der være behov for en ny udgave af tids- og procesplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og fritidspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Ad. 1.

  Udvalget er enige om, at Kultur-og Fritidspolitikken skal revideres og at de indkomne opmærksomhedspunkter skal indgå.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Der indarbejdes en ny deadline for opmærksomhedspunkter.

  Bilag

 • 4
  Børne- og Ungepolitik samt standarder - høring
  Sagsid.: 16/1894

  RESUMÉ:

  Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov er i løbet af 2016 blevet revideret. Den 26. oktober 2016 blev Børne- og Ungepolitikken inkl. Standarder, som del af den samlede politikpakke på 0–18 års området, sendt i høring.

  Der er modtaget fire høringssvar til Børne- og Ungepolitikken og ingen høringssvar til Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringssvar,

  2.

  at

  udvalget vedtager Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at revidere og udarbejde nye politikker på 0-18 års området. Den 12. september blev der afholdt temamøde om disse politikker i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Den 25. oktober skulle der være afholdt en workshop om politikkerne på 0-18 års området forud for høring, men det blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger.

  Den 26. oktober blev politikkerne sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016 kl. 8.00.

  Administrationen har modtaget følgende fire høringssvar til Børne- og Ungepolitikken:

  • Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Harevænget
  • Ledelsen i samarbejde med forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave
  • Skolebestyrelsen for Dragør Skole
  • Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Harevænget

  Forældrebestyrelsen foreslår, at administrationen undlader at bruge betegnelsen ”udsatte børn” på side 5, da der er tale om forpligtende fællesskaber og inklusion og derfor tale om, at alle børn og unge er en del af fællesskabet.

  Ledelsen i samarbejde med forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave

  Ledelsen og forældrebestyrelsen foreslår, at ”leg” tilføjes til sætningen ”…et godt børne- og ungeliv fyldt med oplevelser, udfordringer og læring” på side 3 i afsnittet ”De voksnes rolle”.

  Derudover foreslår ledelsen og forældrebestyrelsen at omformulere sætninger i afsnittet om ”Forpligtende fællesskaber” på side 5, således at der ikke skelnes mellem ”alle børn” og ”udsatte og truede børn”.

  Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Skolebestyrelsen har udarbejdet et fælles høringssvar til alle politikkerne på 0-18 års området. Generelt efterlyses der mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Der efterlyses et generelt værdisæt for den samlede børne- og ungepolitik. Endvidere ønskes en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen har ligeledes udarbejdet et fælles høringssvar til alle politikkerne på 0-18 års området. Generelt efterlyser bestyrelsen også mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Der efterlyses et generelt værdisæt for den samlede børne- og ungepolitik. Derudover ønskes der også en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Særligt for Børne- og Ungepolitikken ønsker skolebestyrelsen, at der arbejdes på en opstramning af sproget, således at det bliver mere engagerende med henblik på at involvere og aktivere forældre, børn og ansatte.

  Skolebestyrelsen ønsker, at ”Trivsel og Sundhed” tilføjes som et tema i politikken med henblik på at understøtte vigtigheden af fysisk aktivitet og bevidsthed om ernæring.

  Derudover efterlyser bestyrelsen, at forældreansvar indgår som emne under hvert tema, således at forældre konkret kan forholde sig til hvert enkelt tema.

  Bestyrelsen efterlyser derudover, at administrationen omformulerer eller fjerner ord, der er skævvridende.

  Høringssvarene vedlægges som bilag.

  Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov vedlægges ligeledes som bilag. Administrationen har foretaget mindre redaktionelle ændringer i politikken samt standarder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Børne- og Ungepolitikken samt standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov har været i høring hos alle høringsberettede parter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Helle Barth (V) fik bekræftet at bemærkninger fra mødet den 12.9 er indarbejdet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at

  - At børne- og ungepolitikken vedtages uden side 3, og at man går i gang med at udarbejde et børnesyn med, som vedhæftes børne- og ungepolitikken senere.

  - At inklusionspolitikken skrives ind i børne- og ungepolitikken, idet børne- og ungepolitikken bør være kulturbærer for inklusion. Indsatser for børn med særlige behov samles så i Standarden.

  - Derudover:

  - Politikken ændres efter bemærkningen/erne fra Harevængets forældrebestyrelse og Menighedsbørnehavens ledelse

  - Politikken genskrives i et mere engagerende sprog som foreslået af skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

  - Sundhed og forældreansvar, herunder forældreindflydelse, indarbejdes/fremhæves som foreslået af skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

  Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

  Liste T foreslår, at

  - Det tydeliggøres, om børnefamilieteamet og ressourceteamet er det samme team. Hvis ikke, beskrives de to team hver for sig: hvem der sidder i de to team og de to teams arbejdsopgaver og kompetencer.

  - På side 5 (indsatser i skolerne inden for almenområdet) beskrives opfølgning og evaluering på samme måde som under indsatsen i daginstitutioner på side 4: dvs om indsatsen vurderes til at være relevant, hensigtsmæssig og tilstrækkelig. Hvis den ikke er det, beskrives næste skridt.

  - På side 5 tydeliggøres det, om det udelukkende er indsatser inden for trivsel, der beskrives. Er det også den faglige trivsel, der beskrives indsatser for, tydeliggøres det, om det er samme indsatser/hvilke indsatser, der kan gøres brug af.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at politikken godkendes med tilføjelse af, at forslag fra Harevænget indarbejdes.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør være en integreret del af Børne- og Ungepolitikken samt standarderne, og vi ønsker ikke at stemme for en børne- og ungepolitik, hvor børnesynet nærmest udelukkende er et spørgsmål om respekt.

  Bilag

 • 5
  Inklusionspolitik - Høring
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  Den 26. oktober 2016 blev Inklusionspolitikken, som en del af den samlede politikpakke på 0- 18 års området, sendt i høring. Administrationen har modtaget fem høringssvar til Inklusionspolitikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringsvar

  2.

  at

  udvalget vedtager Inklusionspolitikken

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at revidere og udarbejde nye politikker på 0-18 års området. Den 12. september blev der afholdt temamøde om disse politikker i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Den 25. oktober skulle der være afholdt workshop om politikkerne på 0-18 års området forud for høring, men workshoppen blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

  Den 26. oktober blev politikkerne sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016.

  Administrationen har modtaget fem høringssvar til Inklusionspolitikken. Høringssvarene er fra:

  • Forældrebestyrelsen i den integrerede institution Harevænget
  • Ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave
  • Ledelsen og medarbejderne i børnehaven Kornblomsten
  • Skolebestyrelsen for Dragør Skole
  • Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Forældrebestyrelsen i den integrerede institution Harevænget

  Forældrebestyrelsen i Harevænget mener, at sætninger skal omformuleres, så betegnelsen ”børn med særlige behov” udelades.

  Derudover mener bestyrelsen i Harevænget, at der i afsnittet om organisering på side 5 mangler et punkt om, hvordan der samarbejdes i daginstitutionerne.

  Ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave

  Ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave mener, at sætninger, hvor betegnelsen ”børn med særlige behov” fremgår, skal omformuleres, så det bliver mere tydeligt, at alle børn og unge skal rummes i fællesskabet, uanset deres forudsætninger.

  Ledelsen og forældrebestyrelsen mener ikke, at det bør måles hvor mange børn, der er inkluderet i de almene tilbud (side 8-9), ligesom de ikke mener, at der skal udarbejdes særlige principper og handleplaner for ”børn med særlige behov”, da inklusion bør være målrettet alle børn.

  Endelig pointerer ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave, at det ikke bør være barnets skoledistrikt, som er styrende for, hvor barnet skal inkluderes, men derimod hvor barnet vil trives (jf. side 9).

  Ledelsen og medarbejderne i børnehaven Kornblomsten
  Ledelsen og medarbejderne i Kornblomsten mener, at der er en række sætninger i Inklusionspolitikken, som bør omformuleres, så det er mere tydeligt, hvad der menes.

  Ledelsen og medarbejderne i Kornblomsten foreslår også, at sætninger, hvor betegnelsen ”børn med særlige behov” fremgår, omformuleres, da inklusion er for alle børn.

  Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Høringssvaret fra skolebestyrelsen for Dragør Skole er udarbejdet som et fælles høringssvar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser bestyrelsen mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Endvidere ønskes en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Høringssvaret fra skolebestyrelsen for St. Magleby Skole er ligeledes udarbejdet som et fælles svar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser bestyrelsen for St. Magleby Skole også mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Desuden ønsker bestyrelsen, ligesom bestyrelsen for Dragør Skole, en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Specifikt for Inklusionspolitikken ønsker bestyrelsen for St. Magleby Skole, at værdigrundlaget i det indledende afsnit bliver mere tydeligt.

  Derudover ønsker bestyrelsen, at normative udtryk og ”voksenbegreber” udgår, og at henvisningen til Salamanca-erklæringen bliver mere konkret. Bestyrelsen mener desuden, at formuleringen om, at inklusion i Dragør ikke er en spare-øvelse, bør udelades.

  Bestyrelsen udtrykker også, at de fire indsatsområder (faglighed, organisering, forældresamarbejde, tidlig indsats) bør skrives sammen og gennemgås for gentagelser og modstridende formuleringer.

  Endvidere efterlyser bestyrelsen en beskrivelse af, hvordan uddannelse, udvikling og træning i inklusionspædagogik finder sted, og at kommunens øvrige fagpersonale skrives frem i denne beskrivelse.

  I forhold til forældresamarbejde og involvering af børn/unge mener bestyrelsen for St. Magleby Skole, at det skal være tydeligt, at en eventuel involvering sker på en respektfuld måde og i tråd med det enkelte barns behov. Det skal desuden være mere tydeligt, hvad det er for et værdigrundlag, som danner ramme for forældresamarbejdet.

  Desuden ønsker bestyrelsen for St. Magleby Skole, at børnenes, de unges og forældrenes oplevelse af inklusion inddrages mere under opfølgning og evaluering.

  Høringssvarene vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Inklusionspolitikken har været i høring hos alle høringsberettede parter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Helle Barth (V) fik bekræftet at bemærkninger fra mødet den 12.9 er indarbejdet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår:

  - At inklusionspolitikken skrives ind i børne- og ungepolitikken, og at man i arbejdet imødekommer:

  - alle kommentarer fra Kornblomsten - indarbejdes/rettes i inklusionspolitikken (undtagen forslaget til side 3, idet vi mener, det fortsat er nødvendigt at slå fast, at inklusion i Dragør ikke er en spareøvelse).

  - dot 1, 3 og 5 fra Dragør Meninghedsbørnehave indarbejdes/rettes (undtaget punkt 2 og 4, idet vi mener, det er vigtigt for udvalget at måle på omfanget af inklusionstiltag, så vi fortsat sikrer, at inklusion ikke er en spareøvelse).

  - At følgende redaktionelle kommentarer fra Store Magleby Skoles bestyrelse kommes i møde:

  Undgå brugen af ordet ’fastholde’ på side 2, undgå brugen af ordene ’robusthed og forandringsparathed’ også på side 2. At der henvises til Dragørs værdier i børne- og ungepolitikken på side 6 under første dot.

  - At værdigrundlag og de vigtigste 4-5 mål med de væsentligste begreber og principper indarbejdes i det første lange og indledende afsnit – som foreslået af Store Magleby Skoles bestyrelse.

  - At de to kapitler ’Faglighed’ og ’Organisering slås’ sammen under overskriften ’Faglighed, organisering og ledelse’ - som foreslået af Store Magleby Skoles bestyrelse.

  - At formuleringen ’Tilpasningen af egen praksis er første skridt …’ på side 4 uddybes, så man ikke tror, at inklusion i praksis er overladt alene til læreren - som foreslået af Store Magleby Skoles bestyrelse.

  - At ’om muligt’ på side 6 (forældresamarbejde) slettes og erstattes af, at Barnet eller den unge deltage jf. FNS Børnekonvention.

  - At ’videregående specialundervisning’ på side 3 rettes til ’vidtgående specialundervisning’.

  - At der henvises til ’Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov’ på side 6 (forældresamarbejde) og side 7 (Tidlig indsats).

  - At ’værdimæssigt tilhørsforhold’ på side 8 rettes til ’værdi for’

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at sagen godkendes med tilføjelse af, at betegnelsen ”børn med særlige behov” omformuleres, så det er tydeligt at politikken er for alle børn.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør indarbejdes i Børne- og ungepolitikken samt de tilhørende standarder. Liste T ønsker ikke at stemme for en inklusionspolitik, som på flere punkter sender modsatrettede signaler om vores vilje til at være inkluderende for alle.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 6
  Skolepolitik - høring
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Skolepolitikken er udarbejdet i løbet af 2016. Den 26. oktober blev skolepolitikken som en del af den samlede politikpakke på 0- 18 års området sendt i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringsvar

  2.

  at

  udvalget vedtager skolepolitikken

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at revidere og udarbejde nye politikker på 0-18 års området. Den 12. september blev der afholdt temamøde om disse politikker i BFKU.

  Den 25. oktober skulle der være afholdt en workshop om politikkerne på 0-18 års området forud for høring, men det blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger.

  Den 26. oktober blev politikkerne sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016 kl. 8.00.

  Der er kommet følgende høringssvar til skolepolitikken;

  • Skolebestyrelsen Dragør skole
  • Skolebestyrelsen St. Magleby skole
  • Forenede Elevrødder, Dragør Kommune FEDK

  Høringssvarene vil fremgå i deres fulde længde i de vedhæftede bilag på sagen. Følgende opsummeres kort:

  Skolebestyrelsen Dragør skole

  Dette høringssvar er udarbejdet som et fælles svar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser de mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre at politikkerne efterleves i hverdagen. Endvidere ønskes en generel opstramning i form og indhold.

  Særligt vedr. Skolepolitikken hæfter skolebestyrelsen sig ved, at de svar de tidligere er kommet med fremgår af den version, der netop har været i høring. Derudover savner skolebestyrelsen noget konkret i forhold til de dygtigste elever. De fremhæver at målsætningen på 98% af eleverne kan modtage et alment skoletilbud er højt sat og fremhæver endvidere, at individuelle behov bør vægte højere end økonomiske målsætninger.

  Skolebestyrelsen St. Magleby skole

  Dette høringssvar er ligeledes udarbejdet som et fælles svar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser de også mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre at politikkerne efterleves i hverdagen. Der efterlyses et generelt vær-disæt i den samlede børne- ungepolitik. Deres overordnede kritikpunkt er, at skolepolitikken ikke fremstår som et positivt samlingspunkt, om end der som sådan ikke er mange af punkterne de er decideret uenige i.

  De fremhæver at de er glade for at de kan læse i den fremsendte politik, at nogle af deres tidligere høringssvar er indarbejdet.

  Af høringsvaret fremgår forslag til redigering af indsatsområderne.

  Det beskrives at dannelse af det hele menneske også er en væsentlig del af skolens opgave, hvor de gerne ser tilføjet en søjle af dannelse af hele individer.

  De ønsker målet om læringsmålsstyret undervisning fjernet fra skolepolitikken. I forhold til beskrivelsen af de dygtigste elever gør skolebestyrelsen opmærksom på, at der ikke blot skal være fokus på de dygtigste elever, men at de dygtigste elever får de nødvendige udfordringer i alle fag - således at de lærer mest muligt. I forhold til mål/mission konstateres det, at de forekommer vilkårlige og at tideligere høringssvar er faldet for døve øre.

  Forenede Elevrødder, Dragør Kommune FEDK

  Dette høringsvar hæfter sig særligt ved, at de er glade for, at der bliver taget højde for pauser og deres generelle behov. Om end de er enige med mange af punkterne hæfter eleverne sig ved, at det i forhold til pauserne ikke går godt i praksis. De fremhæver forskelige tiltag, der kunne gøre pauserne bedre.

  De efterlyser at deres materialer bliver opdateret og ønsker sig særligt opdateret i forhold til computere, da deres hverdag bliver mere digital.

  I forhold til afsnittet om mål fra Dragør skolevæsen, at de som elever kan blive lidt bange for målsætningen om 94% af eleverne skal være super dygtige, da de mener det kan lægge et unødvendigt pres på eleverne, som kan gøre dem stressede og forværre trivslen. De synes generelt at visionerne er gode, men efterlyser at de efterleves i praksis.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Helle Barth (V) fik bekræftet at bemærkninger fra mødet den 12.9 er indarbejdet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolebestyrelserne indbydes til en drøftelse af en skærpet vision for Dragørs skolevæsen samt bud på flere konkrete tiltag, der kan styrke skolevæsnet, bud på et stærkere fundament og et værdisæt/grundtanke, der kan begejstre og inspirere både lærere, pædagoger, forældre og elever.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslår at politikken godkendes.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T har tidligere (i september) fremsat vores eget bud på en skolepolitik i Dragør, som kommer nogle af høringsparternes bekymringer i møde. Vi mener, at næste skridt inden vedtagelse af en skolepolitik, der kan samle skolevæsnet, må være at indbyde alle høringsparterne til et fælles møde, så man kan opnå et fælles udgangspunkt for politikken. Dragør har brug for opbakning fra alle parter til skolepolitikken, hvis den skal gøre en forskel.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 7
  Skolernes ferieplan 17-18 og 18-19
  Sagsid.: 16/2704

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018 og 2018-2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ferieplanerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2016 at sende skolernes ferieplan for 2017-2018 i høring hos skolebestyrelsen med tilføjelse af en slutdato i skoleår 2.

  Administrationen har derfor udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2018-2019, som ligeledes har været i høring hos skolebestyrelserne.

  Vedlagt findes St. Magleby skolebestyrelses høringssvar, som er positive overfor de foreslåede ferieplaner.

  Dragør skolebestyrelses høringssvar vil foreligge til mødet i BFKU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ferieplanen har været i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Ad 1

  Til efterretning med tilføjelse af en slutdato i skoleår 2.

  Ad 2

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Anbefales overfor KB.

  Bilag

 • 8
  Dagsorden til topmøde den 28. februar 2017
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet dagsorden for topmødet 0-18 år den 28. februar 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18 års området og kulturområdet. Det blev i den forbindelse besluttet at afholde topmøde for 0-18 års området den 28. februar 2017 kl. 18.00-21.00.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 7. september 2016 godkendte udvalget administrationens forslag om, at topmødet i 2017 har fokus på tendenser for fremtidens børne- og ungeliv. Arbejdstitlen er ”Klædt på til fremtiden”.

  Administrationen har efterfølgende udarbejdet dagsorden for topmødet.

  Dagsorden:

  18:00-18:15

  Velkomst ved formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget Kenneth Gøtterup

  18:15-19:00

  Hvad tegner fremtidens samfund og hvad stiller det af krav til vores dagtilbud, skoler, fritidstilbud samt familieliv? Oplæg ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning

  19:00-20:00

  Spisning og markedsplads

  Stående spisning ved caféborde og mulighed for at besøge forskellige stande med forskellige temaer – vi hejser flaget for vores institutioner, skoler, klubber, foreninger m.m.

  20:00-20:45

  ”Fremtidens helte” - Hvilke kompetencer skal vores børn og unge have for at kunne navigere i fremtiden?

  Oplæg ved chef, ungdomsleder og far til to Sune Lohse

  20:45-21:00

  Afrunding og tak for i dag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til oplægsholdere og forplejning holdes indenfor Børne-, Fritids- og Kulturområdets egne rammer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturområdet den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 9
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2017
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers budget 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet.

  Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt findes Museum Amagers budget 2017.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 § 4 stk. 2

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Dragør Boldklub - Mini Multi Arena ved Hollænderhuset
  Sagsid.: 16/2497

  RESUMÉ:

  Der er indkommet høringssvar på Dragør Boldklubs tilbud om at opføre en Mini Multi Arena ved Hollænderhuset. Desuden er der lavet en redegørelse for de kommunale udgifter, der er forbundet med projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne- Fritids- og Kulturudvalget godkender etablering af Mini Multi Arena på Hollænderhusets legeplads, under forudsætning af at banen legepladsgodkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Boldklub har henvendt sig til Dragør Kommune med tilbud om at opføre en reklamefinansieret Mini Multi Arena på Hollænderhusets legeplads.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på møde den 2. november 2016, at tilbuddet skulle sendes i høring hos bestyrelsen og blandt medarbejderne i Hollænderhuset. Desuden ønskede udvalget en redegørelse for de kommunale udgifter relateret til projektet.

  Høringssvar

  Børn og Pædagogik har modtaget høringssvar fra forældrebestyrelsen og medarbejderne i Hollænderhuset.

  Forældrebestyrelsen i Hollænderhuset har ingen indvendinger mod projektet, under forudsætning af, at Mini Multi Arenaen bliver legepladsgodkendt.

  Bestyrelsen udtrykker desuden, at de ser Mini Multi Arenaen som

  en konstruktiv og innovativ mulighed for at øge de fysiske

  udfoldelsesmuligheder for Hollænderhusets børn i institutionens åbningstider, og som et godt tilbud for Dragørs børn og unge i forbindelse med Dragør Boldklub.

  Medarbejderne i Hollænderhuset er ligeledes positivt stemt over for projektet. Medarbejderne udtrykker blandt andet, at de ser projektet som en mulighed for at udvikle institutionens legeplads og styrke Hollænderhusets profil i forhold til krop og bevægelse.

  Medarbejderne oplister tre ønsker til projektet:

  1. Der skal være fuld adgang til banen i institutionens åbningstid og mulighed for at vi som hus til enhver tid kan anvende vores legeplads til sommerfest og andre arrangementer.

  2. Banen skal sikres i dagtimerne, så den ikke kan benyttes af andre end Hollænderhuset.

  3. Det skal sikres, at ingen børn kan forlade institutionen igennem banen i vores åbningstid. Det betyder, at den skal være aflåst i dagtimerne. Her tænker vi på adgangen fra boldklubben.

  Kommunale udgifter relateret til projektet

  De kommunale udgifter relateret til projektet er vurderet til i alt 64 timer, under forudsætning af, at hegnsopgaven samt jorden deponeres på arealet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilbuddet om en Mini Multi Arena på Hollænderhusets legeplads har været i høring i forældrebestyrelsen og blandt medarbejderne i Hollænderhuset.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 11
  Dagsorden til dialogmøde om Kultur og fritid
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til dagsordenen for dialogmøde på Kultur- og fritidsområdet den 17. januar 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18 års området og kulturområdet.

  På Kultur- og fritidsområdet er det besluttet at afholde et dialogmøde den 17. januar 2017, kl. 19-21.

  Administrationen har efterfølgende udarbejdet dagsorden for dialogmødet.

  Dagsorden:

  19.00

  1. Velkomst ved udvalgsformand Kenneth Gøtterup

  19.05

  2. Oplæg ved kulturledergruppen: ”Kultur og fritidsliv i kommunen 3.0”

  19.30

  3. Cafebordsdebat runde 1

  20.00

  Pause

  20.10

  4. Cafebordsdebat runde 2

  20.45

  5. Opsamling

  21.00

  Tak for i aften

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Liste T foreslår, at kommunens kommende fritids- og kulturpolitik bliver dialogmødets hovedfokus.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 12
  BFKU - foreløbige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3229

  RESUMÉ:

  På BFKUs område forventes et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 808.880 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 778.662 kr., som anbefales overført til budget 2017. Den resterende del på 30.218 kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der foretages en automatisk overførsel af et forventet merforbrug med automatisk overførselsadgang på 778.662 kr. fra 2016 til 2017 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BFKUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  2.

  at

  der foretages en formålsbestemt overførsel af et forventet merforbrug uden automatisk overførselsadgang på 30.218 kr. på BFKUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2016 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2016.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2017 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2016. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Opgørelsen over decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på BFKUs område fremgår af bilag 1.

  Bemærkninger til afvigelser på de repræsentative institutioner fremgår i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På BFKU område forventes et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 808.880 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 778.662 kr., som anbefales overført til budget 2017. Merforbruget i 2016 overføres til den i regnskab 2016 afsatte pulje til overførelser. I regnskab 2017 tilbageføres overførslen fra den i regnskab 2017 afsatte pulje. I praksis betyder dette, at overførelsen finansieres af den i budgettet afsatte pulje til overførelser

  Derudover anbefales en formålsbestemt overførsel på 30.218 kr. til budget 2017, som finansieres jf. ovenfor.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Ad. 1+2.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 13
  3. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. fra BFKUs område til ØUs område. Beløbet bevilges til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. fra BFKUs område til ØUs område. Beløbet bevilges til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKUs område gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral tillægsbevilling ved 3. budgetopfølgning imødekommes.

  Det anbefales på den baggrund, at der gives en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Fra sektor

  Til sektor

  Fra udvalg

  Til udvalg

  Beløb i DKK

  Lønbudget flyttes til en ansat på ”Børn og pædagogik. Fælles (sektor 9)” er placeret på sektor 5, men søges flyttet til sektor 9

  5

  9

  BFKU

  ØU

  585.951

  Omplacering fra sektor 9 til Hollænderhallen og Kongelundshallen mhp. tilretning af en budgetfejl i budget 2016

  9

  4

  ØU

  BFKU

  -92.500

  I alt

  493.451

  Det forventede regnskab for 2016 fremgår af baggrundsnotatet i bilag 1.

  Bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. fra BFKU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 30. november 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 13. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 14
  Udmøntning af budget 2017-2020
  Sagsid.: 16/3268

  RESUMÉ:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2016 budget 2017 – 2020. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2017 hurtigst muligt, forventelig i december 2016, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Udmøntningsplanen indeholder i år kun meget få præciseringer, idet budgetforligsteksten på langt de fleste områder er tydelig og kan implementeres umiddelbart.

  I forhold til budgetforligsteksten er der konkret tilføjet, at:

  • anlægsprojekter i 2017 forelægges BEPU i 1. halvår 2017
  • kvalitetsstandarder for sårbare børn og unge samt det specialiserede voksen-område forelægges henholdsvis BFKU og SSU i 1. kvartal 2017
  • rammebesparelse på effektivisering af indkøb udmøntes på relevante indkøbskonti

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 01. december 2016.

  Økonomiudvalget den 08. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår eget udvalgsområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra formanden - Initiativer på baggrund af dialogmøder mellem skolebestyrelser og BFKU
  Sagsid.: 16/3284

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formand Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 15. november 2016 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”Formanden foreslår, at udvalget drøfter om der allerede på nuværende tidspunkt skal iværksættes initiativer på baggrund af dialogmøde mellem udvalget og skolebestyrelserne i november måned 2016”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  ACVO foreslår at udvalget delegerer kompetencen til at beslutte og organisere pauser på skolerne til skoleledelsen. Da udvalget på januar mødet skal indlede begyndende drøftelser om eventuelle ændringer i rammenotatet, fremlægger forvaltningen en sag om, hvordan skolelederne kan administrere pausemønstret, henset til, at der er udlagt en økonomisk ramme på kr. 5 mil til det nuværende pausemønster.”

  For stemte:

  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 16
  Forslag fra Liste T - Beregning på pauser i forhold til frikvarter.
  Sagsid.: 16/3259

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang har i mail af den 14. november 2016, på vegne af Liste T anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Liste T forslår, at udvalget får en beregning på de 5 millioner kroner, pauser ifølge tidligere beslutning i BFKU koster i forhold til frikvarter.

  I samme ombæring ønskes en beregning på, hvor mange 2-lærertimer vi kan få, hvis vi beslutter frikvarter i stedet for pauser - og beholder de 5 mio kr. på området.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 17
  Meddelelse - Ungdommens Uddannelsesvejledning
  Sagsid.: 16/3080

  RESUMÉ:

  Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejlednings årsrapport, målsætning og nye tal om unge og uddannelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anette Kjærager, Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning fremlægger Ungdommens Uddannelsesvejlednings målsætning og nye tal om Unge og uddannelse i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Handleplan jf. trivselsundersøgelse i Dragør kommunes skolevæsen
  Sagsid.: 16/1649

  RESUMÉ:

  CMU Undervisning har udarbejdet en handleplan for tillid og fremdrift i skolevæsenet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 2. august 2016 at der skulle udarbejdes en trivselsmåling på Dragør Skole. Designet for trivselsmålingen skulle udarbejdes i samarbejde mellem administrationen og CMU Undervisning. På baggrund af undersøgelsen skulle der udarbejdes en handleplan. Handleplanen er resultatet af det samlede arbejde.

  CMU Undervisning har udarbejdet trivselsundersøgelse og handleplan i samarbejde med en ekstern konsulent (Tine Hessner fra Proacteur).,

  CMU besluttede at trivselsundersøgelsen også skulle omfatte St. Magleby Skole.

  Alle medarbejdere, herunder lærere, pædagoger, ledelsesgrupper, CMU Undervisning og administrationen på skoleområdet har været inviteret til at deltage. Man har både kunnet afgive input både på workshops og på tomandshånd til konsulenten.

  Tine Hessner fra konsulentfirmaet Proacteur Aps. deltager på BFKU mødet kl. 16.40-17.00 og præsenterer handleplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  BFKU tager CMU’s handleplan til efterretning.

  I respekt for CMU’s store arbejde og deres konstruktive løsningsforslag i handleplanen forventes det at BFKU får en status på implementeringen af handleplanen i marts 2017.

  Bilag

 • 19
  Meddelelse - Status på ledelsesstrukturen
  Sagsid.: 16/3224

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en status på ledelsesstrukturen på skoleområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 7. september 2016 besluttede udvalget, at administrationen skulle give en status på ledelsesstrukturen i et kort notat, som bliver fulgt op med et temamøde med repræsentanter fra de 2 skoler.

  Første dialogmøde med skolerne i 2017 er den 19. april, hvor ledelsesstrukturen kan indgå.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Udvalget tager meddelelsen til efterretning og forventer at evaluere ledelsesstrukturen yderligere i marts/april 2017

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 20
  Meddelelse - Handleplan for folkeskolereformens elementer
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Orientering om skolernes handleplan for de udfordringer, der er beskrevet i evalueringen af folkeskolereformen.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU foretog i foråret 2016 en evaluering af folkeskolereformen på Dragør Kommunes skoler. Denne status skulle generere overblik over reformens elementer og deres effekt i skolernes praksis. På baggrund af denne evaluering blev det besluttede på BFKU, at administration, skoleledelse og skolebestyrelse fremadrettet skal drøfte og fremlægge en handlingsplan for de udfordringer, der er blevet beskrevet i evalueringen.

  Skoleledelsen og administrationen har i samarbejde set på evalueringen og opstillet nogle rammer for en egentlig handleplan med henblik på at belyse og håndtere de udfordringer, der er opstillet i evalueringen. I handleplanen er folkeskolereformens elementer opstillet i den sammenhæng, som skolerne arbejder med dem i.

  Folkeskolereformen og dens elementer er på dagsordenen på skolebestyrelsesmøder, men da folkeskolereformen nu er en integreret del af skolens hverdag vil den ikke referere til folkeskolereformen. I handleplanen er der foretaget en opdeling i følgende punkter:

  • Den åbne skole og understøttende undervisning
  • En god og varieret skoledag, hvor pauser er med til at skabe en god dynamik
  • Bevægelse i alle fag
  • Læringsmålsstyret undervisning

  Vedhæftet sagen er handleplan for folkeskolereformens elementer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Udvalget tager handleplanen til efterretning og anerkender det store arbejde på skolerne – og ønsker fremadrettet, at der er fokus på pauser og læringsmålstyret undervisning i forhold til børn og forældre.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Evaluering af klubpædagoger på mellemtrinnet
  Sagsid.: 15/2548

  RESUMÉ:

  Orientering om, at evalueringen af klubpædagogerne på skolernes mellemtrin er påbegyndt og forventes færdigt medio 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 2. december 2015, at administrationen skulle udarbejde et konkret oplæg til anvendelsen af klubbens ressourcer i skolens mellemtrin.

  På Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets møde den 13. januar 2016 blev det besluttet, at klubbernes ressourcer anvendes i den understøttende undervisning på skolernes mellemtrin (4.-6. klasse). Det blev endvidere besluttet, at der i december 2016 forelægges en evaluering af klubpædagogernes anvendelse på mellemtrinnet.

  Skole og kulturforvaltningen har i sensommeren 2016 udarbejdet en baseline undersøgelse af lærernes og pædagogernes forventninger til samarbejdet på mellemtrinnet i skolen. Den endelige evaluering vil blive fulgt op af anden del af undersøgelsen i forsommeren 2017, hvor lærerne og pædagogerne kan evaluere på baggrund af egentlige erfaringer med samarbejdet. Umiddelbart efter dette vil evalueringen blive præsenteret for Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

 • 22
  Meddelelse - Godkendt Rammeaftale 2017
  Sagsid.: 16/2593

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden (et af de fem kommunekontraktråd, der er etableret som det regionale led i KL’s organisation) udarbejder årligt en ”Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde”. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2017. Udvalget orienteres om ”Rammeaftale for 2017”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udviklingsstrategi 2017

  Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

  På baggrund af kommunernes indberetninger har KKR konkluderet, at kommunerne overordnet set oplever sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vurderer KKR, at der i 2017 ikke er behov for at indgå tværkommunale aftaler om reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2017.

  Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

  Det særlige tema i 2017 er: ”Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde”.

  Fokusområderne i 2017 er: ”Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand” og ”Kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudred-ningsmetoden til praksis”.

  Begge fokusområder varetages af Tårnby Kommune som følge af delaftalen, hvorfor begge områder vil være fokuspunkter i den løbende dialog med Tårnby Kommune.

  Fokusområderne understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområderne vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

  Styringsaftale 2017

  Styringsaftalen er et redskab, der skal understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

  Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

  • Aftale om udvikling i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden 20. april 2016.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

  Styringsaftalens fokuspunkter er primært for de kommuner, som har egne institutioner, hvilket Dragør Kommune ikke har. Der er dog et kontinuerligt fokus på takster og kontrakter.

  Ændringer i lovgivningen og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i ”Styringsaftale i Rammeaftale 2017”, som har betydning for takstberegningen for 2017:

  • Ny procedure for fastansættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
  • Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
  • Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

  Ændringer i lovgivningen er ligeledes primært for de kommuner, som har egne institutioner, hvilket Dragør Kommune ikke har. Der er dog et kontinuerligt fokus på takster og kontrakter.

  Rammeaftalen 2017 vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids-, og Kulturudvalget den 30. november 2016

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  Bilag

 • 23
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNINGSPROCES:

  Intet.