Skip navigationen

Referat

Onsdag den 11. januar 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  SSP - drøftelse om unges selvstændighed og misbrug
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  SSP Konsulent Peter Henriksen og Klubleder Vibeke Pedersen holder oplæg omkring unges selvstændighed og misbrug.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter oplægget og tager det til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på sit møde den 7. september, at der skulle være en fornyet drøftelse af unges selvstændighed og misbrug.

  SSP Konsulent Peter Henriksen og Klubleder Vibeke Pedersen holder oplæg omkring dette, med udgangspunkt i den netop afsluttede skolebørns undersøgelse.

  Tidsrum: kl. 16.00-16.20

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

 • 2
  Nedlæggelse af "Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune"
  Sagsid.: 16/3498

  RESUMÉ:

  ”Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune” bestyres af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Omkostningerne til administration af legatet overstiger nu de årlige uddelegerede beløb og forrentningen af legatet. Administrationen indstiller derfor, at udvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til nedlæggelse af ”Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune”,

  2.

  at

  såfremt tilladelse gives, vil legatet nedlægges og udbetales i 3 portioner med ca. 26.000 kr. i 2017-2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune” uddeles årligt til enlige eller ægtepar med børn, der har haft særlige vanskelige økonomiske kår. Indtil nu er der årligt uddelt ca. 5.000 kr. fra dette legat, som udmøntes efter ansøgning. Indstilling og vurdering af ansøgere foretages af Familieteamet og ledelse i Borger og Social.

  ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune”, er en sammenlægning af flere små fonde tilbage i 1982, og består nu af et samlet depot på 86.143 kr. Uddelegeringen af legatet bestyres af Dragør Kommunes Børne-, Fritids- og Kulturudvalg.

  Dragør Kommune er af både Civilstyrelsen, kommunens revisor og Nordea anbefalet at nedlægge legatet og udbetale kapitalen. Nordea varetager generelt opgaven med at aflægge regnskaber for kommunens fonde, herunder ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune”.

  Grunden til, at Dragør Kommune anbefales at nedlægge legatet, skyldes dels legatets depotstørrelse, dels at uddelegeringen af midlerne fra legatet ikke er større, samt at administrationsomkostningerne overstiger de årlige uddelte beløb og forretningen af depotet.

  Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen at nedlægge fonde eller legater. Administrationen indstiller derfor, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  Såfremt Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legatet, vil administrationen indstille, at legatet udbetales. Ved en nedlæggelse af legatet vil der, alt efter kurs og gebyrer ved opgørelse, forventes at være omkring 80.000 kr. til rådighed. Det indstilles at legatet udbetales i 3 portioner med ca. 26.000 kr. i 2017-2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1.+2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

 • 3
  Kvalitetsrapport 15/16
  Sagsid.: 16/3602

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for kvalitetsrapporterne 2015/2016. Hovedrapporten mangler tal for andelen af unge der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget tager kvalitetsrapporterne til efterretning.

  2.

  at

  kvalitetsrapporterne sendes i høring hos skolebestyrelserne, og de manglende tal eftersendes så snart de bliver tilgængelige.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det er en intention med folkeskolereformen, at fokus skal være på elevernes læring. Formålet med reformen er, at alle elever skal blive så dygtige som de kan og at alle elever skal trives. Kvalitetsrapporten understøtter denne intention ved at rette fokus mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel, hvor rapporten kan bruges som et

  fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen.

  Kvalitetsrapporten 2015/2016 består af tre forskellige rapporter. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fremgår af Dragør Skoles og St. Magleby Skoles fortrolige kvalitetsrapporter.

  Grundet ministerrokade har Undervisningsministeriet ikke gjort tallene for andelen af unge der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse tilgængelige.

  Da Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsrapporterne senest den 31. marts 2017, anbefaler administrationen, at rapporterne sendes i høring hos skolebestyrelserne, og at de manglende tal eftersendes. Bestyrelserne får dermed god tid til at indsende høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ad. 1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at kvalitetsrapporten lever op til ’Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen’, idet bekendtgørelsen beskriver, at karaktergennemsnittet ’for hver af kommunens skoler’ skal fremgå i alle fagdiscipliner i faget dansk og for matematik i begge fagdiscipliner - og med socioøkonomiske referencer. Disse oplysninger er for nuværende gemt væk i de fortrolige skolerapporter. Herunder, at Dragør Skole placerer sig med en halv karakter under niveau for den socioøkonomiske reference. Hvilket er første og eneste gang siden de ældst tilgængelige tal fra 2009/2010.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  Bilag

 • 4
  Ændring i procesplan
  Sagsid.: 16/2057

  RESUMÉ:

  Administrationen har opdateret procesplanen for udformningen af en 0-6 års politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender den opdaterede procesplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 procesplan for udformning af en 0-6 års politik.

  Af procesplanen fremgår det, at der i november/december 2016 afholdes triomøde med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere og BUPL.

  Af administrative årsager bliver triomødet afholdt den 9. januar 2017. Det betyder, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget kan blive præsenteret for oplæg til en 0-6 års politik i marts 2017. Det er en måned senere, end anført i den oprindelige procesplan.

  Den opdaterede procesplan er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  Bilag

 • 5
  Kultur- og Fritidspolitik - Procesplan for revision
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges hermed procesplan for revision af den gældende Kultur- og Fritidspolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager procesplanen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 30. november 2016, at Dragør Kommunes gældende Kultur- og Fritidspolitik skal revideres og at indkomne opmærksomhedspunkter skal indgå. Det blev også besluttet, at en procesplan for revisionsprocessen skal udarbejdes.

  Procesplan for revision af Kultur- og Fritidspolitikken forelægges her for udvalget. Deadline for fremsendelse af opmærksomhedspunkter er udmeldt den 8. december 2016 via mail til BFKU. Deadline er 2. januar 2017.

  Procesplanen peger på en endelig godkendelse af politikken i august 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Til efterretning med den tilføjelse, at procesplanen forelægges første gang i marts 2017.

  Bilag

 • 6
  Dragør Sejlklub - ansøgning om årligt tilskud
  Sagsid.: 16/3396

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dragør Sejlklub om et årligt tilskud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der tages stilling til om Dragør Sejlklubs ansøgning skal imødekommes helt eller delvist.

  2.

  at

  et eventuelt tilskudsbeløb tages fra puljen til folkeoplysende voksenundervisning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub om et årligt tilskud på 100.000 kr. Ansøgningen er vedlagt sagen.

  Ansøgning

  Af ansøgningen fremgår det, at Dragør Sejlklub de sidste par år har oplevet stor succes og udvidelse. Grundet den store ekspandering har Dragør Sejlklub ventelister, som de har svært ved at afvikle. Dragør Sejlklub søger dermed om et økonomisk tilskud på årligt 100.000 kr. således, at de kan afvikle deres ventelister, lave løbende investeringer i deres fartøjer og optimere eksisterende fartøjer.

  Mere præcist fordeler ansøgningen om tilskuddet sig til:

  Opgradering af nuværende flåde

  30.000

  Indkøb af flere fartøjer

  40.000

  Undervisningsmateriale

  15.000

  Uddannelse af frivillige

  15.000

  I alt

  100.000

  Administrationen kan oplyse, at Dragør Kommune yder tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsloven. Foreninger kan søge om;

  - Aktivitetstilskud

  - Lokaletilskud

  - Tilskud til voksenundervisning

  - Puljen til særlige formål

  - Puljen til leder- og træneruddannelse

  Dragør Sejlklubs tilskud:

  1. Dragør Sejlklub har i 2016 modtaget aktivitetstilskud på lige under 16.000 kr. for 33 medlemmer under 25 år.
  2. Dragør Sejlklub fik ikke lokaletilskud i 2015 og 2016, da deres lejeindtægter oversteg deres udgifter.
  3. Dragør Sejlklub modtager ikke tilskud til voksenundervisning, da man som forening kun kan modtage tilskud som enten frivillig folkeoplysende forening eller en forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  4. Dragør Sejlklub har i 2016 ansøgt puljen for særlige formål til indkøb af elmotorer på 9.000 kr. Folkeoplysningsudvalget imødekom ansøgningen med 5.000 kr. Efter indsendt regninger har Dragør Sejlklub fået udbetalt 4.330 kr. fra puljen. Dragør Sejlklub har på lige fod med andre foreninger mulighed for at søge denne pulje til bl.a. opgradering af nuværende flåde og indkøb af fartøjer.
  5. Dragør Sejlklub har i 2016 ikke ansøgt denne pulje. Dragør Sejlklub har på lige fod med andre foreninger mulighed for at søge denne pulje til uddannelse af deres frivillige.

  Vedligeholdelse

  Dragør Sejlklub foreslår, såfremt de modtager det økonomiske tilskud, at der etableres en vedligeholdelsesordning for de ca. 40 m2 i Tolderhuset og 1/3 af Madsens Krog, som Kommunen på nuværende tidspunkt stiller til rådighed for klubben. Sejlklubben foreslår også en vedligeholdelsesordning for Ankerpladsen, som til dels står på Sejlklubbens grund.

  Administrationen kan ikke anbefale, at der foretages en opdeling i ansvaret for vedligehold af Tolderhuset, fordi Tolderhuset er en fredet bygning, som vedligeholdes af kommunen.

  Vedligeholdelse af Ankerpladsen og 1/3 af Madsens Krog har Havnen estimeret at der bruges ca. 20 mandetimer årligt på vedligeholdelse i form af græsslåning og oprydning/tømning af affald svarende til godt 6.000 kr.

  Fortilfælde

  Dragør Kommune har indgået en aftale med Dragør Tennis om, at kommunen giver et særskilt tilskud til banevedligeholdelse. Jf. kontrakten der er indgået mellem Dragør Tennis og Dragør Kommune, så har Dragør Kommune ansvaret for vedligeholdelse af banerne, men Dragør Tennis forestår det praktiske arbejde med vedligeholdelsen og modtager herfor et årligt tilskud. I 2016 var beløbet 312.744 kr. Beløbet modsvarer vedligeholdelse og drift af 5 tennisbaner. Dragør Tennis har selv ansvaret for og afholder selv udgiften til vedligeholdelse af klubhuset.

  Dragør Kommune har tilsyneladende indgået kontrakten med Dragør Tennis, fordi den vedligeholdelse af banerne som kommunen kunne stille til rådighed ikke modsvarer Tennisklubbens behov.

  Hvis Dragør Sejlklubs ansøgning imødekommes, vil dette være med til at fremme deres klubaktiviteter og afvikle deres ventelister. Det skal dog pointeres, at imødekommes ansøgningen delvist eller helt, vil dette have præcedens virke for andre foreninger, som måtte ansøge om tilskud på lignende vilkår.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Folkeoplysningsloven skal Dragør Kommune yde tilskud til foreninger.

  • Aktivitetstilskud: § 15 i Folkeoplysningsloven fremgår det, at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
  • Lokaletilskud: § 25 i Folkeoplysningsloven fremgår det, at frivillige folkeoplysende foreninger skal have tilskud med mindst 65 % af deres driftsudgifter, dog nedsættes dette forholdsmæssigt i forhold til andelen af medlemmer over 25 år (§ 25 stk. 3). I Dragør Kommunes ”Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven”, fremgår det, at der i beregningsgrundlaget fradrages eventuelle leje- og forpagtningsindtægter (Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 15 stk. 2).
  • Voksenundervisning: § 8 i Folkeoplysningsloven fremgår det, at der ydes et grundtilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning.

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

  • at 5 % af puljen til aktivitetstilskud afsættes til ’særlige formål’. Foreninger kan derved ansøge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til diverse ting som større materialeanskaffelser, større reparationsudgifter mm. I 2016 var denne pulje på 64.000 kr.
  • at 5 % af puljen til aktivitetstilskud afsættes til ’leder- og træner/instruktøruddannelse’. Foreninger kan derved søge om tilskud til uddannelser. Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog max 2.650 kr. pr. kursus/person. I 2016 var denne pulje på 64.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt udnyttes tilskud til aktiviteter og lokaler fuldt ud. I 2017 er der budgetteret med følgende til de forskellige puljer:

  Aktivitetstilskud

  1.194.323

  Puljen til særlige formål

  66.351

  Puljen til leder- og træneruddannelse

  66.351

  Lokaletilskud

  688.415

  Puljen til folkeoplysende voksenundervisning benyttes ikke fuldt ud. På nuværende tidspunkt modtager to foreninger; AOF og Dragør Koret tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

  2014

  Budget til voksenundervisning

  372.900

  Tilskud til

  AOF

  -215.987

  Dragør Koret

  -22.088

  Mindreforbrug

  134.825

  2015

  Budget til voksenundervisning

  396.046

  Tilskud til

  AOF

  -239.603

  Dragør Koret

  -21.240

  Mindreforbrug

  135.203

  2016

  Budget til voksenundervisning

  318.719

  Tilskud til

  AOF

  -129.315

  Dragør Koret

  -37.928

  Mindreforbrug

  151.476

  I 2017 er der budgetteret med 329.587 kr. til tilskud til voksenundervisning. På baggrund af indsendte ansøgninger og regnskaber er AOF i 2017 berettet til 181.500 kr. i tilskud og Dragør Koret til 18.700 kr.

  Dvs. der er 129.387 kr. i mindreforbrug.

  Folkeoplysningsudvalget behandlede på deres møde den 28. november 2016 en ansøgning fra Dragør Sangforening om at blive godkendt som forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsudvalget godkendte foreningen, og de er således tilskudsberettiget i 2017. Administrationen vurderer, at tilskuddet vil være i samme størrelsesorden som Dragør Koret.

  Et eventuelt tilskud til Dragør Sejlklub kan derfor principielt tages fra denne pulje.

  Hvis et eventuelt støttebeløb tages fra denne pulje, kan det dog have negativ effekt, såfremt Dragør Kommune modtager ansøgninger fra nye foreninger som tilbyder voksenundervisning, da der ikke vil være penge til det.

  Derudover har de eksisterende foreninger som modtager tilskud til voksenundervisning ej heller mulighed for at ekspandere i deres tilbud. Som det fremgår af overstående tabel, er det især AOF, som varierer i, hvor mange timer foreningen anvender og dermed hvor stort et tilskud de kan modtage.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ad. 1.+2.

  Udvalget er positiv sindet over for (dele) af ansøgningen. Da der i marts måned skal forelægges en sag om foreningstilskud i kommunen foreslår udvalget følgende.

  1) udvalget udtrykker forståelse for sejlklubbens udfordring.

  2) sagen sendes til FOU til behandling på deres møde i februar måned, hvor udvalget anmoder FOU om vurdering af, hvorvidt der i sejlklubbens ansøgning er puljer i FOU sejlklubben kan søge og at FOU generelt udtaler sig til ansøgningen i forhold til fordeling af foreningstilskud

  3) Sagen forelægges på møde i marts til endelig afgørelse, samtidig med at sagen om foreningstilskud generelt forelægges udvalget.

  4) Forvaltningen fremlægger et notat om, hvilke muligheder kommunen har for tildeling af tilskud til foreninger med særlige behov, herunder om der kan ske ændringer i klubbens betaling for leje af bådepladser/havneareal

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  Bilag

 • 7
  Rammenotat vs. 4 - politiske beslutninger
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  På baggrund af gældende politiske beslutninger vedrørende implementeringen af folkeskolereformen er der udarbejdet et rammenotat version 4, der skal danne grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  rammenotatet version 4 vedrørende gældende politiske beslutninger i forbindelse med folkeskolereformen drøftes.

  Da der ikke er indkommet ønsker om ændringer til de nuværende politiske beslutninger indstiller administrationen,

  2.

  at

  rammenotatet version 4 sendes til beslutning på BFKU 1. feb. 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 5. oktober 2016, at ”anmode skolebestyrelser og skoleledelser om at drøfte, hvorvidt de allerede nu vurderer, at der er behov for ændringer i vilkårene for skolernes planlægning til skoleåret 2017/18 og dermed det kommende rammenotat 4.0. Eventuelle bemærkninger forelægges for udvalget i januar måned til videre politisk drøftelse.”

  Politikerne og skolerne i Dragør Kommune har de seneste år arbejdet med at realisere og udfolde folkeskolereformens målsætninger og elementer. I den forbindelse har der været udarbejdet henholdsvis et rammenotat vs. 2. og vs. 3.

  Formålet med at udarbejde rammenotaterne har været at give overblik over gældende politiske beslutninger på området og skabe klare forventninger om udmøntningen.

  For skoleåret 2017/18 udarbejdes rammenotatet, som et rammenotat, hvor det er tydeligt hvilke politiske beslutninger der er gældende.

  Der er ikke indkommet ønsker fra hverken skolebestyrelserne eller skolelederne om ændringer til de nuværende politiske beslutninger.

  Når rammenotatet er godkendt i det politiske udvalg, vil der efterfølgende blive udarbejdet et udmøntningsdokument i samarbejde mellem forvaltning, ledelser og MED udvalg. Dokumentet fremlægges til orientering for udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ad. 1.

  Liste T foreslår, at rammenotatet tilføjes beslutningerne fra BFKU 2. marts og 8. juni 2016 om, at skolerne kan etablere tolærerordninger og kortere skoledag.

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Der sendes et orienteringsbrev til skolebestyrelserne vedrørende beslutningsprocessen.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Ny spejderhytte ved Engvej for "Blushøjspejderne"
  Sagsid.: 13/2205

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteres, i relation til projektets fritidsmæssige aspekt, om at Blushøjspejderne ønsker at opføre en ny spejderhytte placeret i ”Anlægget”, Engvej 3, som erstatning for den nuværende ”udtjente” hytte.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 29. november 2016 projektforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har med skrivelse af 6.10.2016 modtaget et projekt for en ny spejderhytte for ”Blushøjspejderne”, som erstatning for den nuværende spejderhytte i ”Anlægget”, Engvej 3, med henblik på godkendelse i forhold til det gældende plangrundlag, herunder fredningsbestemmelserne for ”Anlægget”. Ansøgningen er vedlagt et skitseforslag af 15.9.2016, udført af arkitektfirmaet ”White” (bilag).

  Spejderne vurderer, at den nuværende ældre hytte, der er 60 år gammel, er ”udtjent”. Dertil kommer, at spejderhytten, Rønne Allé 2, er nedbrændt. En ny spejderhytte, Engvej 3, vurderes at kunne imødekomme behovet for mere plads og tidssvarende faciliteter.

  Skitseforslaget omfatter et klubhus på 160 m2 med tilhørende skur på 30 m2. Den nuværende spejderhytte er på ca. 106 m2.

  I forhold til den nuværende hytte, der er placeret parallelt med og tæt på skellet mod nordvest mod villabebyggelsen, er den nye bygning foreslået placeret ”drejet” og lidt fremrykket mod Engvej. Herved friholdes bygningen fra de eksisterende store træer i området, der bevares.

  Det foreslås derudover at placere et grejskur på 30 m2 helt ud til Engvej. Den nuværende ”skovsti” gennem parken opretholdes.

  Som det fremgår af skitseforslaget udformes klubhuset træbeklædt med et græstag af ”foldede trekantede former”.

  Klubhuset indrettes med et centralt alrum, hvorfra der er adgang til grupperum, opbevaring og toiletter mv.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte den 29. november 2016 projektforslaget med henblik på ansøgning om godkendelse/dispensation i forhold til gældende fredningsbestemmelser, og at der iværksættes nabohøring med henblik på godkendelse i forhold til Byplanvedtægt 9.

  Skitseforslaget er her fremsendt til orientering i BFKU som særskilt meddelelsessag, i relation til projektets fritidsmæssige aspekt.

  Plangrundlag:

  Parken ”Anlægget”, hvor spejderhytten er placeret, er omfattet af fredning. Af fredningsdeklarationens bestemmelser fremgår, at ”der ikke på det fredede areal må anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål”. ”Udseende og placering af bygninger til brug for de parkbesøgende og parkens personale, skal godkendes af Fredningsnævnet”.

  Der er tale om en genopførelse af spejderhytten med en lidt ændret placering og et øget bygningsareal. Forvaltningen vurderer, at sagen skal behandles som en dispensationssag overfor Fredningsnævnet.

  Parken er tillige omfattet af bestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 9, der i § 5 anfører, at spejderhytten ikke må udvides og at det ikke er tilladt at indhegne bygningen.

  Da spejderhyttens areal øges med ca. 54 m2, vil en godkendelse af det foreliggende projekt kræve en dispensation fra byplanvedtægten. I den anledning skal gennemføres naboorientering, hvilken primært vil blive rettet mod villaområdet mod nordvest.

  Hvis eventuelle høringssvar tilfører sagen nye aspekter, vil ansøgningen blive genbehandlet i BEPU i forhold til byplanvedtægten.

  LOVE/REGLER:

  Parkarealet ”Anlægget” er omfattet af fredning og bestemmelser i Byplanvedtægt nr. 9.

  Se beskrivelsen af plangrundlaget i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der gennemføres nabohøring i forbindelse med ansøgningens godkendelse i forhold til byplanvedtægten.

  ”Blushøjspejderne” forestår selv den mere ”brede” information om projektet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Proces for udvikling af Kongelundsfortet primo 2017
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, at projektet afventer svar fra Nordea-fonden, og at en procesplan vil følge herefter i april 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget blev den 8. juni 2016 forelagt en procesplan for samarbejdet med DGI om udviklingen af Kongelundsfortet. Procesplanen slutter i januar 2017, hvor den angiver, at udvalget fremlægges ny procesplan for det fremadrettede samarbejde med DGI.

  Udvalget har på mødet den 30. november 2016 godkendt en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn samt en projektbeskrivelse for udviklingen af Kongelundsfortet. Heri beskrives en grov tidsskitse for de kommende tre år.

  Status på projektet er, at der afventes svar fra Nordea-fonden angående finansiering af det 3-årige aktivitetsprojekt. Først herefter kan projektmedarbejdere ansættes og projektmodning påbegyndes.

  Udvalget vil blive orienteret om udfaldet af ansøgningen i april 2017, og vil her modtage en ny procesplan for det fremadrettede arbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

 • 10
  Meddelelse - Foreningstilskud
  Sagsid.: 16/3555

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om status på sagen om foreningstilskud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 8. juni 2016, at administrationen, i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og idrætssammenslutninger i Dragør Kommune, skulle kigge på reglerne for tilskud til foreninger.

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i august at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og administrationen.

  Arbejdsgruppen har mødtes et par gange og kigget på reglerne og administrationen arbejder på et udkast ud fra dette.

  Derudover skal administrationen mødes med Dragør Vandaktivitet i løbet af januar, for at få deres input til tilskudsreglerne.

  Administrationen vil herefter udarbejde et udkast, som præsenteres på møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017, hvor de skal tage stilling til, om de vil godkende udkastet og sende det til politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 11. januar 2017.

  Administrationen informerede om Institutionen Harevænget.

  Annette Nyvang (T) spurgte til Dragør Skoles personaleændringer.

  Administrationen orienterede.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).