Skip navigationen

Referat

Onsdag den 01. februar 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
Ole K. Svendsen deltog ikke i punkterne 3,4,5,6 og 10.
 • 1
  Skolernes udearealer - godkendelse af forslag og frigivelse
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  I efteråret 2016 har arbejdsgrupper fra alle tre skolematrikler arbejdet med udendørs læring og idéer til skolernes udearealer. Arbejdet er resulteret i et dispositionsforslag. Denne udvalgssag omhandler godkendelse af dispositionsforslaget, frigivelse af midler til tekniske undersøgelser/færdiggørelse af projekt til udbud og gennemførsel af udbud. Ark. firmaet vil være til stede.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  dispositionsforslaget for skolernes udearealer godkendes.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til tekniske undersøgelser og færdiggørelse af projekt til udbud, og at rådighedsbeløbet frigives.

  3.

  at

  der gennemføres et udbud indenfor en økonomisk anlægsramme af 7,5 mio. kr. for dele af dispositionsforslaget (se bilag 1), herunder at det undersøges om dele af projektet med fordel kan udføres i eget regi.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget besluttede 25. august 2016 at frigive 500.000 kr. til undersøgelse af udearealerne. Alle skolematrikler skulle indgå i undersøgelsen og bevillinger til projektet skulle samles under et budgetpunkt.

  I efteråret 2016 har repræsentanter fra skolerne, fritidsbrugere, forvaltningen og rådgiver udviklet idéer til skolernes udearealer, og resultatet er en dispositionsplan. Arbejdsgrupperne har mødtes tre gange i efteråret med fokus på udendørs læring, bevægelse og lokale identiteter. Der har været hentet faglig inspiration udefra, men også fra kommunens eget lokalarkiv.

  Prioritering af dispositionsforslaget

  Dispositionsforslaget er udarbejdet så de væsentligste dele af forslaget kan realiseres indenfor projektets budget

  I bilag 1 kan man se hvilke dele af dispositionsplanen, som arbejdsgrupperne og rådgiver i fællesskab har ønsket at prioritere indenfor det afsatte budget, og dermed sende i udbud. Det foreløbige overslag viser at der er anlæg for omkring 7,5 mio. kr. i de viste områder i bilag 1.

  Det har været svært at få midlerne til at række, særligt på Dragør Skole Nord, fordi der er meget store udendørsarealer omkring skolen.

  Administrationen ønsker derfor at afsøge, om der er dele af dispositionsforslaget, som med fordel kan udføres i eget regi, så skolerne kan få mere for pengene.

  Derudover har forvaltningen været i dialog med fonde, og vil fortsat arbejde for at trække midler til projektet. Det har ikke givet resultater i første omgang.

  Endelig kan dele af forslaget eventuelt gennemføres gennem skolernes eget budget.

  Firma ”STED by og Landskab” v/ Rosa Lund og Martin Hjerl vil være til stede. Tidsrum kl. 16.00 – 16.20.

  Frigivelse

  Administrationen indstiller at der frigives 250.000 til tekniske undersøgelser og færdiggørelse af projekt til udbud. Dette beløb skal primært dække landmåler, forurening, ledninger mv. på grundene.

  Kommende udvalgsbehandlinger

  Ifølge tidsplanen vil de politiske udvalg blive forelagt en frigivelse til anlæg i sommeren 2017 – efter gennemført udbud. Den endelige rækkefølge af anlæg på skolerne vil fremgå af kommende udvalgssag, og vil være afhængigt af dialogen med tilbudsgivere om bedste og billigste anlægsfase. Anlæg planlægges at foregå i 2017 og 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter politisk godkendelse vil materialet være offentligt tilgængeligt via referatet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet ligger i overensstemmelse med gældende kommuneplaner og ”Aktivt knudepunkt i St. Magleby” i Planstrategi 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at der indarbejdes en høringsproces af skolebestyrelserne og skolernes nærmeste naboer, herunder HHs brugerbestyrelser, så det udvidede projektforslag (marts/april/maj 2017) sendes i høring inden sagen sendes i udbud.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at forslaget sendes i høring hos skolebestyrelser og HH brugerbestyrelse inden sagen sendes i udbud. Sagen genbehandles i udvalget senest i april

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 2
  Rammenotat vs. 4 - politiske beslutninger
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  På baggrund af gældende politiske beslutninger vedrørende implementeringen af folkeskolereformen er der udarbejdet et rammenotat version 4, der skal danne grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at rammenotatet, version 4, vedrørende gældende politiske beslutninger godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 11. januar 2017, at rammenotatet tilføjes beslutninger truffet på BFKU den 2. marts og 8. juni 2016, om at skolerne kan etablere to-lærer ordninger og kortere skoledag. Derudover besluttede udvalget at sende et orienteringsbrev til skolebestyrelserne vedrørende beslutningsprocessen.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 5. oktober 2016, at ”anmode skolebestyrelser og skoleledelser om at drøfte, hvorvidt de allerede nu vurderer, at der er behov for ændringer i vilkårene for skolernes planlægning til skoleåret 2017/18 og dermed det kommende rammenotat 4.0. Eventuelle bemærkninger forelægges for udvalget i januar måned til videre politisk drøftelse.”

  Politikerne og skolerne i Dragør Kommune har de seneste år arbejdet med at realisere og udfolde folkeskolereformens målsætninger og elementer. I den forbindelse har der været udarbejdet henholdsvis et rammenotat vs. 2. og vs. 3.

  Formålet med at udarbejde rammenotaterne har været at give overblik over gældende politiske beslutninger på området og skabe klare forventninger om udmøntningen.

  For skoleåret 2017/18 udarbejdes rammenotatet, som et rammenotat, hvor det er tydeligt hvilke politiske beslutninger der er gældende.

  Der var ikke til BFKU mødet indkommet ønsker fra hverken skolebestyrelserne eller skolelederne om ændringer til de nuværende politiske beslutninger.

  Senest har Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole den 23. januar 2017 fremsendt høringssvar. Vedlægges som bilag.

  Når rammenotatet er godkendt i det politiske udvalg, vil der efterfølgende blive udarbejdet et udmøntningsdokument i samarbejde mellem forvaltning, ledelser og MED udvalg. Dokumentet fremlægges til orientering for udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ad. 1.

  Liste T foreslår, at rammenotatet tilføjes beslutningerne fra BFKU 2. marts og 8. juni 2016 om, at skolerne kan etablere tolærerordninger og kortere skoledag.

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Der sendes et orienteringsbrev til skolebestyrelserne vedrørende beslutningsprocessen.

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår følgende tilføjes rammenotatet

  - side 10 under beslutning fra BFKU den 2/8-16 tilføjes:

  Forvaltningsledelsen (skolechef/direktør) øger opmærksomheden på en inddragende og understøttende ledelsesstil

  - handleplanens målsætninger lægges til grund for det videre arbejde med udmøntningsnotatet.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra V:

  Venstre foreslår at Åben skole og It og Mediestrategi for skoleområdet, hvor der er fokus på digital dannelse tilføjes rammenotatet.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra C gruppen:

  Cg foreslår beslutning om tilpasning af min uddannelse tilføjes.

  C gr. foreslår at udvalget træffer beslutning om at kompetence til beslutning af kortere skoledag udlægges til skoleledelserne.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At det ottende mål i skolepolitikken slettes, idet det ikke er et mål i sig selv, men et middel til ny læring.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra V:

  I forhold til teksten i rammenotatet på side 9 pkt. 8 foreslår Venstre at teksten ændres til:

  I Dragør opfordres der til at arbejde med læringsmålstyret undervisning for at synliggøre læring og et muligt værktøj er MinUddannelse. Det henlægges til skoleledelserne i samarbejde med lærerne og pædagogerne at effektuere dette.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  3 ændringsforslag fra Liste T:

  1.

  At forvaltning i samarbejde med ledelsen på Dragør Skole akut sætter markante ressourcer (menneskelige som økonomiske) ind på Dragør Skole Syd for at stabilisere situationen for de berørte klasser og for samarbejdet med lærere og pædagoger.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (O+C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  2.

  At mellemlederne i den eksisterende skolestruktur, så længe den måtte fungere, underviser op til 50% af deres arbejdstid, og at de indgår i vikardækningen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (O+C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  3.

  At skolestrukturen ændres fra ”2 skoler på 3 matrikler” til ”3 skoler på 3 matrikler’ med følgende organisering:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (O+C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  Udvalget ønsker følgende protokoltilføjelse:

  Rammenotatet forelægges for udvalget til orientering i marts måned med ovenstående ændringer og udvalget godkender, at udmøntningsnotat kan udarbejdes.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O)

  Bilag

 • 3
  Evaluering af Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen
  Sagsid.: 17/68

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. februar 2016 en ny struktur for Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen, som skal evalueres efter 1 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  status for de to puljer tages til efterretning.

  2.

  at

  strukturen for de to puljer fastholdes

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. februar 2016 en ny struktur for Markedsføringspuljen og Kultur- og Eventpuljen. Den nye struktur havde til hensigt at skabe muligheden for at støtte flere aktiviteter. Samt at støtte fra Markedsføringspuljen gives primært til ren markedsføring af Dragør. Den nye struktur medførte, at der blev flyttet 43.269 kr. fra Markedsføringspuljen til Kultur- og Eventpuljen.

  Kultur- og Eventpuljen har i 2016 modtaget 17 ansøgninger, hvoraf 14 er imødekommet helt eller delvist. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 11. maj 2016, at indkomne ansøgninger fra 2017 skal behandles to gange årligt på udvalgsmøde i marts og april. Dette har medført at administrationen har annonceret disse deadlines i Dragør Nyt. Derudover er begge puljer gjort mere synlige på kommunes hjemmeside.

  Markedsføringspuljen har modtaget 9 ansøgninger, som alle er blevet imødekommet. By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler ansøgninger løbende.

  Efter et år med den nye struktur kan administrationen konkludere, at Kultur- og Eventpuljen har haft mulighed for i højere grad at støtte flere aktiviteter og events og Markedsføringspuljen har haft fokus på støtte til ren markedsføring. Administrationen anbefaler derfor, at strukturen fortsætter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den 31. januar 2017.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-01-2017

  Ad. 1+2

  Godkendt vedrørende Markedsføringsdelen, og anbefales vedrørende Kulturdelen over for BFKU.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Ad. 1.

  Til efterretning

  Ad. 2.

  Godkendt for så vidt angår Kultur- og Eventpuljen.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 4
  Forslag fra C - Mulighed for ekstra hal eller stikhal i forbindelse med renovering af Hollænderhallen.
  Sagsid.: 17/210

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 22. januar 2017, på vegne af C gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at udvalget beslutter, at forvaltningen til de kommende budgetdrøftelser i efteråret 2017 fremlægger notat om muligheder og økonomi i at udvide med en ekstra hal i området eller stikhal

  Motivation:

  Dragør kommune er i gang med renovering af Hollænderhallen. Hollænderhallens brugerråd har peget på forskellige udviklingsmuligheder i området og der har gennem længere tid været en drøftelse af tennishal. For at kommunalbestyrelsen i de kommende budgetforhandlinger har et overblik over pris og økonomi ved etablering af ekstra hal, ønskes sagen belyst, således at en styrkelse af helhedsplanen for Hollænderhals området og brugerbestyrelsens tanker for området, kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  Dragør Tennis inviteres til dialogmøde i forbindelse med næste BFKU. Formålet er at danne grundlag for en drøftelse af deres ønsker til placering, funktion og økonomi.

  Godkendt, dog til april mødet.

  Forslag fra V:

  I forhold til C’s forslag om en stikhal har Venstre et tillæg.

  "Venstre foreslår i tillæg til C’s forslag, at forvaltningen ligeledes fremlægger notat om mulighed og økonomi i, at sammen med en stikhal at bygge lokaler til Dragør Musik- og Kulturskole.

  Motivation:

  Dragør Musik- og Kulturskole befinder sig i utidssvarende og alt for små forhold. Der er ikke et ordentligt arbejdsmiljø for hverken medarbejdere eller elever. Der er ligeledes ikke mulighed for et samlet tilbud til byens børn og unge. Der er heller ikke ordnede forhold for handicappede børn og unge. For at kommunen fortsat kan fastholde Dragør Musik- og Kulturskole som et aktiv for vores by kræves det, at man på sigt finder nye og dertil indrettede lokaler til dette."

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:
  Henset til V forslag, foreslår A, at der fremlægges økonomisk notat til budgetdrøftelse 2018 for etablering af et musik- og kulturhus i Krudthus 2 blandt andet til musikskole m.fl.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 5
  Forslag fra formanden - Evaluering af ledelsesstruktur
  Sagsid.: 17/114

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 11. januar 2017 anmodet om, at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Formanden foreslår; at der ved behandling af evaluering af ledelsesstrukturen på mødet i marts måned afholdes et oplæg for BFKU af ledelsesrepræsentanter om hvordan de arbejder med 1) deltagelse i undervisning, 2) personaleledelse, 3) faglig ledelse, 4) koordinering i ledelses team, og 5) understøttelse af de politiske beslutninger.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 6
  Forslag fra T - Redegørelse vedrørende skolernes økonomi 2017.
  Sagsid.: 17/219

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Liste T har i mail af den 20. januar 2017 anmodet om at følgende forslag sættes på BFKUs dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at udvalget får en redegørelse om skolernes økonomi 2017, der er sammenlignelig med den redegørelse, udvalget fik i januar 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne,- Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.

 • 7
  Kommunal svømmehal, tildeling af opgaven
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der er gennemført udbud af en ny svømmehal til Dragør kommune. Der skal træffes beslutning om tildeling af opgaven til den tilbudsgiver der her det ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” i sit tilbud, samt at anlægsbevillingen frigives.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  tilbudsgiver E tildeles opgaven med opførelse af Dragør Kommunes nye svømmehal.

  2.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 65 mio. kr. til anlæg af ny kommunal svømmehal, og at rådighedsbeløbet for 2017 på i alt 15.7 mio. kr. frigives.

  3.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 1.6 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende svømmehal, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at igangsætte udbud af en kommunal svømmehal og kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. april godkendt udbudsmaterialet. Der er en gennemført prækvalifikation, hvor 7 firmaer har ansøgt om at få mulighed for at afgive tilbud på opgaven, og kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2016, 5 firmaer til at give tilbud.

  Bruger proces

  Ud over kommunalbestyrelsen har repræsentanter fra Dragør Svømmeklub, medarbejderrepræsentanter fra Hollænderhallen, Hollænderhallens Bestyrelse, Ungdomsskolen, Ældrerådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet og Dragør Vandaktivitet, været inddraget til at rådgive om brugeroplevelsen ved de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal. Tilbagemeldingen indgår i forhandling med tilbudsgiver og i vurderingen af de enkelte tilbud jf. evalueringsrapport (bilag 1).

  Tilbuds proces

  De udvalgte firmaer har efterfølgende præsenteret og uddybet deres bud.

  Tilbuddene er herefter vurderet ud fra en helhedsvurdering efter underkriterierne:

  Teknik og arkitektur 40%.

  Proces, organisation og samarbejde 20%.

  Økonomi 40%.

  Vurderingen af de 5 tilbud fremgår af bilag 1.

  Efter den indledende vurdering blev de 3 bedste tilbud indbudt til videre forhandling, og til at afgive et endeligt bud.

  I forhandlingsrunde har de bydende haft mulighed for at forbedre deres projekt og tilbud.

  Der er fremsendt endelige tilbud fra de 3 entreprenører, og i bilag 4, 5 og 6 ses de enkelte projekter.

  De 3 tilbud er vurderet ud fra de kriterier som er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor tilbuddene vurderes ud fra de samme underkriterier som tidligere.

  Vurdering af de 3 endelige bud fremgår af bilag 1.

  Samlet set er det tilbudsgiver E som er kommet med det tilbud som har fået den højeste bedømmelse ud fra kriterierne ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og derfor indstilles til at få tildelt kontrakten.

  Politisk proces

  Projektet forventes behandlet 7 gange før svømmehallen kan indvies til juni 2019. Nuværende proces er fremhævet med fed:

  - Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)

  - Godkendelse af udbudsmateriale (april 2016)

  - Godkendelse af tilbudsgivere – prækvalifikation (august 2016)

  - Godkendelse af vinder af udbudsrunden og frigivelse af anlægsbevilling for 2017 (februar 2017)

  - Godkendelse af tilbud og frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af eksisterende svømmehal (februar 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (december 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (december 2018)

  Tidsplanen fremgår af bilag 2.

  Sagen er lukket til de lovpligtige ESPD dokumenter er modtaget fra den vindende entreprenør. ESPD dokumenter er tilbudsgiverens bekræftelse på at de vil overholde kravene i udbudsbekendtgørelsen, overenskomster og ikke har gæld til det offentlige.

  LOVE/REGLER:

  Tilbudsrunden er gennemført i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 65 mio. kr. i anlægsbudget 2015-2019 til opgaven. Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del af udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr. i bilag 3 er der opstillet et revideret anlægsbudget for svømmehallen.

  Entreprenøren udarbejder en betalingsplan i forbindelse med kontraktskrivningen. Denne plan kan have betydning for de årlige rådighedsbeløb.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det vindende forslag vil blive udstillet i Hollænderhallen i forbindelse med offentliggørelse af tilbuddet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalg den 1. februar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Ad. 1.+2.+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2017

  Forslag fra T:

  At kommunen får tillægspriser på de brugerønsker og optioner, der er stillet forslag om i udbudsmaterialet. Det drejer sig om:

  • Strandbred i tilknytning til øvebassin
  • Alternative saunaer i varmtvandsområdet (infrarød, dampbad, saltsauna)
  • Boble/dyssefunktion (massage) i varmtvandsbassinet
  • Udvidelse af bredden af 25 meter bassinet fra 15,5 til 16 meter for at give mulighed for at kunne spille vandpolo på tværs af bassinet
  • Etablering af større wellness-område med forskellige bassiner mv
  • Det 3. øje – druknealarm
  • Vandrutsjebane

  Og at der gives en tillægspris på etablering af foreningslokale til svømmeklubben.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte:

  14 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Udbud af ny kommunal svømmehal, udvidelse
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om kommunalbestyrelsen ønsker at udvide svømmehallen inden for en anlægssum på 400.000 kr. således at der vil være plads til at der eventuelt senere kan opstilles en indendørs rutsjebane.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der tages stilling til om der ønskes en udvidelse af Dragør Kommunes nye svømmehal, således at man ikke afskæres muligheden for at opstille en indendørs rutsjebane på et senere tidspunkt.

  2.

  at

  såfremt det besluttes at forberede svømmehallen til en eventuel rutsjebane skal der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 400.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er indstillet en vinder af udbuddet af en ny svømmehal i Dragør kommune jf. dagsordenen forrige punkt.

  Det er ikke muligt at opstille en indendørs rutsjebane uden at udvide svømmehallen.

  Tilbudsgiver har givet en optionspris på denne udvidelse på 400.000 kr. af svømmehallen i det nordvestlige hjørne.

  Derfor skal der tages stilling til om kommunalbestyrelsen ønsker at forberede hallen til en eventuel senere opstilling en rutsjebane i den nye svømmehal.

  Det er ikke muligt efterfølgende at opstille en indvendig rutsjebane, uden at svømmehallen udvides og det vil samtidigt blive væsentligt dyrere.

  LOVE/REGLER:

  Projektet gennemføres under gældende udbudslovgivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er ikke muligt inden for anlægsøkonomien at afsætte 0,4 mio. kr. ekstra.

  Administrationen har tidligere vurderet, at nedrivning af svømmehal (som finansieres ved en tillægsbevilling i 2017) ville koste ca 2-3 mio. kr. Tilbuddene på nedrivning er kommet ind sammen med den nye svømmehal, og prisen er nu 1,6 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalg den 1. februar 2017.

  Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Ad. 1.+2.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-02-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 23-02-2017

  Godkendt.

 • 9
  Meddelelse - Status på klagesager på det specialiserede socialområde i 2016
  Sagsid.: 17/124

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører beslutninger truffet i 2016 på det specialiserede børneområde, børnehandi-capområdet og det specialiserede voksenområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvor mange klager er sendt til Ankestyrelsen

  Det specialiserede børneområde (Dragør Kommune)

  På dette område har der i alt været syv klager i 2016, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. En klage vedrørte § 54 (støtteperson til forældre til anbragt barn) og seks klager vedrørte § 71 (samvær med anbragt barn).

  • Klagen vedr. § 54 blev hjemvist til fornyet behandling.
  • I seks klager vedr. § 71 blev kommunens afgørelse fastholdt.

  Børnehandicapområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været to klager i 2016, der blev sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Begge klager vedrørte § 41 (nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet). Sagerne er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.

  Det specialiserede voksenområde (Tårnby Kommune)

  På dette område har der været seks klager i 2016, der er sendt til videre behandling i Ankestyrelsen. Tre klager vedrørte § 100 (dækning af nødvendige merudgifter til voksne), to klager vedrørte § 85 (socialpædagogisk bistand) og en klage vedrørte § 107 (midlertidigt ophold).

  • Første klage vedr. dækning af nødvendige merudgifter blev delvist stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet genbehandling.
  • To klager vedr. dækning af nødvendige merudgifter er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.
  • Første klage vedr. afslag på yderligere socialpædagogisk bistand til borger på botilbud blev hjemvist til fornyet behandling.
  • Anden klage vedr. udmåling af socialpædagogisk bistand er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.
  • Første klage vedr. afslag på midlertidigt botilbud blev stadfæstet.

  Ankeprocedure

  Ved alle afgørelser fremsendes der en klage-vejledning. Såfremt en borger er utilfreds med kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist med-hold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger.

  I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse. Ankestyrelsen kan også give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.

  Ankestyrelsen kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Ankestyrelsen kan også afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  Oversigt over de sager, der har været igennem i Dragør Kommune i løbet af 2016 på områderne er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. februar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 30-01-2017

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-02-2017

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 1. februar 2017.

  Annette Nyvang (T) spurgte til indlæg i Dragør Nyt.

  Annette Nyvang (T) spurgte til evaluering på den Røde tråd.

  Annette Nyvang (T) spurgte til antropolog på Dragør Skole.

  Annette Nyvang (T) spurgte til status på flygtninge børn på skolerne.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede.