Skip navigationen

Referat

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Birger Larsen (O) deltog ikke i punkt 3-5, 7-9 og 11-21.
 • 1
  Status - Læringscentreret skoleudvikling
  Sagsid.: 16/3345

  RESUMÉ:

  Dragør skolevæsen fik i 2016 1,7 mio. kr. fra A.P. Møller fonden til udviklingen af Dragør skolevæsen. På mødet gives en status på projektet vedr. ”Læringscentreret Skoleudvikling” til BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I maj 2016 valgte A.P. Møller fonden at give en bevilling på 1,7 mio. kr. til projektet ”Læringscentreret Skoleudvikling” til Dragør skolevæsen.

  Projektet er udviklet i samarbejde med konsulenthuset Cph:learning, der har speciale i strategisk samskabelse. En metode, der handler om at skabe fælles forståelse af problemer og løsninger, og dermed sikre en levedygtig udvikling.

  Projektets formål sigter på at indfri nogle af folkeskolereformens overordnede målsætninger om, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Læringscentreret Skoleudvikling er et udviklingsforløb, der har som ambition at kvalificere ledelse, pædagoger og lærere til at opfylde denne målsætning.

  Derudover sigter projektet mod at skabe en Læringscentreret skoleudvikling i Dragør Kommune, der understøtter ”den lærende organisation”, hvor det er et fælles anliggende for alle skolens aktører, at være optaget af udviklingen af den pædagogiske praksis.

  Under punktet vil gæster fra Cph:learning være til stede i tidsrummet kl.16.00 – 16.20.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker, at sagen forelægges igen efter sommerferien med en status fra CPH: Learning samt repræsentanter fra ledelse og medarbejdere.

  Bilag

 • 2
  Status på ledelsesstrukturen på skoleområdet
  Sagsid.: 16/3224

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en status på ledelsesstrukturen på skoleområdet ved et mundtligt oplæg ved de to skoleledere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 7. september 2016 besluttede udvalget, at administrationen skulle give en status på ledelsesstrukturen i et kort notat, som bliver fulgt op med et temamøde med repræsentanter fra de to skoler.

  Den 30. november 2016 behandlede BFKU ledelsesstrukturen på deres møde, hvor de tog orienteringen til efterretning og forventer at evaluere ledelsesstrukturen yderligere i marts/april 2017.

  Den 1. februar 2017 godkendte udvalget, at der ved behandling af evaluering af ledelsesstrukturen i marts måned afholdes et oplæg for BFKU af ledelsesrepræsentanter om, hvordan de arbejder med

  1. Deltagelse i undervisningen
  2. Personaleledelse
  3. Faglig ledelse
  4. koordinering i ledelsesteam
  5. Understøttelse af de politiske beslutninger

  Ledelsesstrukturen evalueres ved personligt fremmøde af de to skoleledere i tidsrummet kl. 16.20-16.40.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Til efterretning.

 • 3
  Temadrøftelse: Status på inklusion på 0-6 års området
  Sagsid.: 17/495

  RESUMÉ:

  Administrationen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med fokus på børn og forældres oplevelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området. Undersøgelsens hovedresultater vil blive fremlagt for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget som oplæg til drøftelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter hovedresultaterne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i juni 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt børn og forældre på 0-6 års området.

  Spørgeskemaerne er formuleret med afsæt i en workshop med bestyrelserne i starten af 2016, hvor forældrene kom med idéer til relevante temaer og spørgsmål.

  Formålet med undersøgelsen har været at gøre status på inklusionsindsatsen og blive klogere på, hvordan børn og forældre oplever inklusion på 0-6 års området.

  Undersøgelsens resultater er sammenfattet i en statusrapport, som er blevet drøftet med institutionslederne på møde den 31. august 2016 og med repræsentanter fra forældrebestyrelserne på møde den 9. november 2016.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 8. marts 2017 vil statusrapportens hovedresultater blive fremlagt af Ida-Marie Lindequist, udviklingskonsulent i Børn og Pædagogik, som oplæg til drøftelse i udvalget.

  Tidsrum: kl. 16.40-17.00.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Inklusionspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at det sikres at forældrebestyrelserne udarbejder et værdigrundlag for deres institution/skole, der tydeliggør forventningerne til forældrene, så alle forældre og børn oplever at føle sig velkomne, set og hørt – og så forældrene bliver klædt på til at løse konflikter blandt børnene på en konstruktiv måde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACV udtaler sin støtte til institutioner og bestyrelsers arbejde med opmærksomhedspunkterne i undersøgelsen.

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af udbudsmateriale for personbefordring
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  De eksisterende aftaler for befordring af elever og daghjemsgæster udløber den 31. juli 2017. Kommunen skal derfor udbyde opgaverne igen således at der kan indgås nye kontrakter med opstart 1. august 2017. Sagen omhandler godkendelse af udbudsmateriale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet pris.

  2.

  at

  kontrakten indgås for en periode på 4 år.

  3.

  at

  udbudsmaterialet godkendes i sin helhed således at opgaverne kan bringes i EU-udbud.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kontrakterne for transport af elever og daghjemsgæster udløber den 31. juli 2017. Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale som skal godkendes politisk.

  Udbudsmaterialet lægger op til, at der afholdes et offentligt EU-udbud hvilket betyder, at alle tilbudsgivere kan byde ind på opgaven på lige vilkår. Materialet stiller dog nogle mindstekrav til tilbudsgiverne. Tilbudsgiver skal eksempelvis have gyldig køretilladelse, jf. lov om trafikselskaber samt lov om taxikørsel og/eller lov om buskørsel.

  En af de nye ting i forhold til sidste udbudsrunde i 2011 er tildelingskriteriet, hvor administrationen denne gang foreslår, at tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet pris. Det betyder, at den tilbudsgiver som afgiver det laveste bud får tildelt opgaven.

  I kontrakten er der indarbejdet en arbejdsklausul, som betyder, at leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger til enhver tid, har løn, arbejdstid og andre ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ikke forlænges.

  Tilbudsfristen udløber den 5. maj 2017 og de indkomne tilbud vil blive fremlagt til politisk behandling i juni 2017 således at der kan underskrives kontrakt i juli 2017 og leverandørens varetagelse af kørselsordningen træder i kraft den 1. august 2017.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontraktperioden indgås for en 2 årig periode.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2017

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kontrakten indgås for en periode på 2 år.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 2

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad. 1+3.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Bilag

 • 5
  Udmøntning af besparelser på børneområdet 2017
  Sagsid.: 17/476

  RESUMÉ:

  På baggrund af udmøntningen af budget 2017-2020 skal der være en besparelse på børneområdet svarende til en servicereduktion på 500.000 kr.

  Udvalget præsenteres for forslag til besparelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget godkender, at der spares 400.000 kr. på aflastnings-ordning,

  2.

  at

  udvalget godkender, at der spares 100.000 kr. på fast kontaktperson.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af udmøntning af budget 2017-2020 skal administrationen finde besparelser svarende til 500.000 kr. på børneområdet.

  I den forbindelse har administrationen gennemgået sager på børneområdet for 2016 og vurderer, at der kigges på to følgende områder med henblik på servicereduktion:

  1. Aflastningsordning jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 5

  2. Fast kontaktperson jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 6

  Ad 1. Aflastningsordning jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 5

  Indsatsen indebærer aflastning til barnet/den unge i en godkendt netværksfamilie, plejefamilie, døgninstitution eller opholdssted.

  I løbet af 2016 har Børneteamet i alt haft 10 sager vedr. aflastningsordning. Heraf var der en meget omkostningsfuld enkeltsag, som i december blev ændret til anbringelse i plejefamilie jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7. På baggrund af denne ændring har administrationen en forventning om, at der i 2017 kan spares 400.000 kr. i budgettet for aflastningsordningen.

  Ad 2. Fast kontaktperson jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 6

  Indsatsen indebærer tilknytning af en fast kontaktperson/en stabil voksenkontakt, som kan bruges til en positiv udvikling af barnet/den unge, som barnets/den unges familie ikke selv kan udfylde.

  I 2016 har der i alt været 19 sager vedr. fast kontaktpersonsforløb. Heraf var der 9 sager med eksterne leverandører og resten med interne leverandører som f.eks. pædagoger og lærere inden for barnets/den unges netværk.

  Omkostningerne i forbindelse med kontaktpersonsforløb i 2016 har i alt været på 892.300 kr., som fordeler sig med 554.700 kr. på eksterne kontaktpersoner og 336.600 kr. på interne kontaktpersoner.

  Administrationen har gennemgået sager vedr. kontaktpersoner og vurderer, at der vil kunne ske en budgetreducering på 100.000 kr. på sager, hvor der er tale om ekstern brug af kontaktpersoner.

  Administrationen har indtil videre været nødt til at tilkøbe ydelser fra eksterne leverandører, da der har været mangel på interne kontaktpersoner, eller fordi indholdet i opgaverne har kaldt på professionelle indsatser.

  For at realisere budgetreduceringen på 100.000 kr. påtænker administrationen at iværksætte et tiltag, hvor der er fokus på rekruttering af flere lokale (interne) kontaktpersoner med timelønnet ansættelse svarende til timeløn for pædagogmedhjælpere. Lokale kontaktpersoner skal erstatte nogle af de eksterne leverandører, der hvor det er muligt.

  Administrationen kan oplyse udvalget om, at der på nuværende tidspunkt arbejdes på et opslag samt ansøgningsskema, der skal bruges til at rekruttere kontaktpersoner, som kan indgå i vores database og som kan kontaktes, når administrationen har brug for deres kompetencer.

  Der vil ikke blive stillet krav til en bestemt faglig baggrund, men det er en fordel hvis de eventuelt har en socialfaglig uddannelse (pædagog, lærer, socialrådgiver, socialformidler eller lignende).

  Socialrådgiverne i Børneteamet vil matche ansøgerne med de opgaver, der er behov for at løse. Når der er et match mellem ansøgernes kompetencer og vores behov, vil de blive kontaktet med henblik på ansættelse.

  Det skal dog understreges, at administrationen fortsat vil benytte eksterne leverandører i de sager, hvor det vurderes, at det faglige indhold i foranstaltningen kalder på professionelle kontaktpersoner.

  Administrationen skal også understrege, at der ikke påtænkes at opsige kontrakter med eksisterende kontaktpersoner, men der vil derimod arbejdes med ansættelse af interne kontaktpersoner fremadrettet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en forventning om, at der kan ske en budgetreduktion på 500.000 kr., der fordeles med 400.000 kr. på aflastning og 100.000 kr. på fast kontaktperson.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1+2.

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i mødet.

 • 6
  Situationen på skoleområdet
  Sagsid.: 17/141

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. januar 2017 oversendt sagen til videre drøftelse i BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at sagen drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 26. januar 2017 behandlet sagen som følger:

  Forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at sagen oversendes til videre drøftelse i BFKU, hvor der samtidig oplyses om ophør i lærergruppen på de tre matrikler siden seneste opgørelse.

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) har i mail af 16. januar 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker følgende forslag på KB-dagsordenen d. 26.1.2017:

  Situationen på skoleområdet

  Liste T ser med bekymring på situationen på skoleområdet. Senest har flere lærere på Dragør Skole Syd opsagt deres stilling og det er efter vores vurdering ikke den sidste opsigelse, der er på vej.

  Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen drøfter akutte tiltag, der kan kompensere for følgerne af opsigelser m.m.”

  Administrationen giver på mødet en status på fratrædelser i skolevæsenet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. At forvaltning i samarbejde med ledelsen på Dragør Skole akut sætter markante ressourcer (menneskelige som økonomiske) ind på Dragør Skole Syd for at stabilisere situationen for de berørte klasser og for samarbejdet med lærere og pædagoger.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  2. At mellemlederne i den eksisterende skolestruktur, så længe den måtte fungere, underviser op til 50% af deres arbejdstid, og at de indgår i vikardækningen

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  3. At skolestrukturen ændres fra ”2 skoler på 3 matrikler” til ”3 skoler på 3 matrikler’ – og at det gøres straks ved ikke at genbesætte de to stillinger på Dragør skole, men gentænke organiseringen i lyset af to selvstændige skoler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  4. At man omstrukturerer, så funktionen didaktisk leder/inklusionsvejleder afskaffes, og pengene i stedet bruges på et ressourcecenter på hver skole eller evt. et støttekorps som det kendes fra 0-6 års-området.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  5. at udvalget får en status på inklusion på skoleområdet på mødet i april.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV konstaterer, at der er givet en grundig redegørelse fra skoleledelsen, og skoleledelse i samarbejde med forældre er i god dialog om både de positive forhold på skolen for at fastholde dette, og de udfordringer der kan være i enkelte klasser.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

 • 7
  Kvalitetsrapport 2015/16 med høringssvar
  Sagsid.: 16/3602

  RESUMÉ:

  Udvalget skal – efter høring - tage stilling til om kvalitetsrapporten for Dragør skolevæsen 2015-2016 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør skolevæsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 11. januar 2017, at sende kvalitetsrapporterne for Dragør skolevæsen i høring hos skolebestyrelserne.

  Kvalitetsrapporten består af 3 rapporter og dertil hørende 2 fortrolige bilag. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fremgår af henholdsvis Dragør- og St. Magleby Skoles kvalitetsrapport. Hertil er der et fortroligt bilag til begge skoler med resultaterne fra de nationale test.

  Grundet ministerrokade har Undervisningsministeriet ikke gjort tallene for andelen af unge der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse tilgængelige. Undervisningsministeriet har oplyst, at det endnu er uvist, hvornår tallene bliver tilgængelige.

  Kort oprids af høringssvar fra Skolebestyrelserne:

  St. Magleby Skoles skolebestyrelse påpeger bl.a., at Dragør skolevæsen klare sig over landsgennemsnittet på langt de fleste faktorer, upåagtet af den uro, der har hersket på skoleområdet de seneste år. Skolebestyrelsen ønsker et større fokus på trivsel og specifikt fokus på elevtrivslen i forhold til ”støtte og inspiration”. Der udtrykkes bekymring for nogle af de opstillede skolepolitiske mål.

  Dragør Skoles skolebestyrelse påpeger bl.a., at der er sket et fald i kvaliteten på Dragør Skole og fremhæver også et ønske om fokus på elevtrivslen i forhold til ”støtte og inspiration”. Skolebestyrelsen ønsker også et større fokus på den socioøkonomiske reference, da det kan konstateres, at Dragør skole ligger under denne ved alle prøver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Liste T foreslår: I lyset af, at der på landsplan er påvist stærke forbindelser mellem social/faglig trivsel og gode resultater i de nationale test, ønsker Liste T, at udvalget får en analyse af, om samme mønster gør sig gældende i Dragør – og hvad der kendetegner de klasser, der har god social og faglig trivsel, idet et præcist billede af faktorer, der giver god trivsel, vil betyde, at vi målrettet kan sætte ind de steder, hvor trivslen er knapt så god.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Bilag

 • 8
  Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  På baggrund af gældende politiske beslutninger vedrørende implementeringen af folkeskolereformen er der udarbejdet et Rammenotat version 4.0, der skal danne grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammenotatet 4.0 - gældende politiske beslutninger tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Politikerne og skolerne i Dragør Kommune har de seneste år arbejdet med at realisere og udfolde folkeskolereformens målsætninger og elementer. I den forbindelse har der været udarbejdet henholdsvis et Rammenotat vs. 2. og vs. 3.

  Formålet med at udarbejde rammenotaterne har været at give overblik over gældende politiske beslutninger på området og skabe klare forventninger om udmøntningen.

  Når rammenotatet 4.0 – gældende politiske beslutninger har været til orientering i BFKU, vil der efterfølgende blive udarbejdet et udmøntningsdokument i samarbejde mellem administrationen, skoleledelserne og MED udvalg. Dokumentet fremlægges til orientering for udvalget.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde d. 1. februar at Rammenotatet 4.0 – gældende politiske beslutninger, tilføjes følgende beslutninger:

  Understøttende ledelsesstil

  • ”Forvaltningsledelsen” (Skolechef/ Direktør) øger opmærksomheden på en inddragende og understøttende ledelsesstil. (Rammenotatet s.9).

  Handleplan til fremme af trivsel

  • Handleplanens målsætninger lægges til grund for det videre arbejde med udmøntningsnotatet.(Rammenotatet s.8-9).

  MinUddannelse

  • At beslutningen om tilpasningen af min uddannelse tilføjes. (Rammenotat s. 9 og 12)

  Åben skole og It og Mediestrategi

  • At Åben skole og It og mediestrategi for skoleområdet, hvor der er fokus på digital dannelse tilføjes. (Rammenotat s.10).

  Kortere skoledag

  • at kompetencen til beslutning om kortere skoledag udlægges til skoleledelserne. (Rammenotat s. 12)

  Skolepolitiske mål

  • I Dragør opfordres der til at arbejde med læringsmålstyret undervisning for at synliggøre læring og et muligt værktøj er MinUddannelse. Det henlægges til skoleledelserne i samarbejde med lærerne og pædagogerne at effektuere dette.(Rammenotat s. 11-12)

  Administrationen har, udover disse tilføjelser, lavet følgende justeringer i rammenotatet:

  • Rammer for realiseringen af folkeskolereformen. (Rammenotat s.4)
  • Anvendelsen af Tårnbypengene. (Rammenotat s.6).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. At forvaltning i samarbejde med ledelsen på Dragør Skole akut sætter markante ressourcer (menneskelige som økonomiske) ind på Dragør Skole Syd for at stabilisere situationen for de berørte klasser og for samarbejdet med lærere og pædagoger.

  2. At mellemlederne i den eksisterende skolestruktur, så længe den måtte fungere, underviser op til 50% af deres arbejdstid, og at de indgår i vikardækningen

  3. At skolestrukturen ændres fra ”2 skoler på 3 matrikler” til ”3 skoler på 3 matrikler’ – og at det gøres straks ved ikke at genbesætte de to stillinger på Dragør skole, men gentænke organiseringen i lyset af to selvstændige skoler.

  4. At man omstrukturerer, så funktionen didaktisk leder/inklusionsvejleder afskaffes, og pengene i stedet bruges på et ressourcecenter på hver skole eller evt. et støttekorps som det kendes fra 0-6 års-området.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Til efterretning.

  Udmøntningsnotatet kommer på som meddelelsessag på BFKUs møde i maj.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 9
  Dialogmøde på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til dagsordenen for dialogmøde på skoleområdet den 19. april 2017

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget vælger temaer for dialogmødet med skolebestyrelserne den 19. april 2017

  2.

  at

  dialogmødet afholdes kl. 19.00-21.00 på en af skolerne

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 10. august 2016 en ny struktur for dialogmøder på 0 - 18 årsområdet.

  På skoleområdet er det besluttet at afholde to dialogmøder, henholdsvis den 19. april og den 18. september 2017.

  I det følgende præsenteres muligheder for konkret mødeindhold til dialogmødet den 19. april

  Administrationen har bedt skolebestyrelserne om at komme med forslag til, hvilke temaer de kunne tænke sig at drøfte med udvalget på årets første dialogmøde. Disse forslag præsenteres for udvalget med henblik på at vælge temaet for dialogmødet den 19. april

  St. Magleby skolebestyrelse har følgende forslag til dialogmøder:

  Brugen af læringsportaler

  • Læringsmålstyret undervisning
  • Inklusion
  • Supplerende undervisning
  • Elevpauser
  • Skoleshopping mellem skolerne.

  Dragør skoles skolebestyrelse har følgende forslag til dialogmøder:

  Skolebestyrelsen på Dragør skole havde ikke ændringer i forhold til de forslag de indsendte i efteråret 2016, hvorfor de samme forslag vil fremgå af følgende:

  • Status på i brugen af SFO’en efter den nye skolereform, hvilket SFO tilbud er der brug for efter skoledagen er blevet længere
  • Hvad vil vi med SFO´en på længere sigt? Er vi på vej mod en afvikling eller på vej til at gøre den til et stærkt pædagogisk tilbud til børn i Dragør Kommune?
  • En drøftelse af den lange skoledag kontra mulighed for tolærerordning i nogle timer, der kan give mulighed for differentiering.
  • It strategi, hvad er politikkernes visioner på skoleområdet? Svarer budgettet til disse visioner?
  • Er der et specifikt fokus på skoleelevernes trivsel, eller er det noget vi tager for givet?
  • Sikker skolevej – har vi virkelig gjort hvad vi kunne for at sikre disse?
  • Hvordan undgår vi, at manglen på sammenspil mellem fysiske rammer og udearealer opleves som en besparelse? Eksempelvis manglende forøgelse af rengøringsbudgetter, når skolens areal udvides? Manglende vedligeholdelse af udearealer mv.
  • Hvordan sikrer vi at få løftet de dygtige elever?

  LOVE/REGLER:

  Da der ikke er nedsat et egentligt rådgivende organ jf. folkeskolelovens

  § 41, stk. 1 nr. 4 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at afholde møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen mindst to gange om året. På mødet drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, - Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1.

  Forslag fra ACV:

  ACV foreslår at dagsorden for dialogmøde har fokus på det af St. Magleby Skolebestyrelse fremsendte forslag i mail af 27. februar 2017 og som er følgende:

  ”Vi finder, at det vigtigste emne vil være "hvordan får vi en konstruktiv skoledialog i Dragør?". Vi vil gerne som aktiv medspiller være med til at udvikle Dragørs skoler i en positiv retning, men det kræver at vi forstår baggrunden for de foreslåede tiltag og politikker – og at vores indspark bliver taget seriøst og ikke blot ignoreret. Vi mener, der skal tænkes nye veje end skriftlige oplæg og høringssvar. Samskabelse tidligere i processen kunne være en mulighed, der er garanteret andre.

  Målet er, at vi står sammen om visionerne og politikkerne for Dragørs skoler, skaber tillid og trivsel, dæmmer op for den negative diskussion og genfinder historien om de gode skoler vi har.”

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad.2.

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at temaet for dialogmødet bør være inklusion. Herunder hvordan der holdes fokus på elevernes trivsel og muligheden for at bruge kortere skoledag/tolærerordninger til at øge trivslen.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

 • 10
  Status på handleplan vedr. trivselsundersøgelse i skolevæsenet.
  Sagsid.: 16/1649

  RESUMÉ:

  CMU Undervisning har udarbejdet en handleplan for tillid og fremdrift i skolevæsenet efteråret 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 2. august 2016, at der skulle udarbejdes en trivselsmåling på Dragør Skole. Designet for trivselsmålingen skulle udarbejdes i samarbejde mellem administrationen og CMU Undervisning. På baggrund af undersøgelsen skulle der udarbejdes en handleplan. Handleplanen er resultatet af det samlede arbejde.

  CMU Undervisning har udarbejdet trivselsundersøgelse og handleplan, der også omfattede St. Magleby skole, i et samarbejde med en ekstern konsulent (Tine Hessner fra Proacteur).

  Alle medarbejdere, herunder lærere, pædagoger, ledelsesgrupper, CMU Undervisning og administrationen på skoleområdet har været inviteret til at deltage. Man har både kunnet afgive input på workshops og på tomandshånd til den eksterne konsulent.

  Tine Hessner fra konsulentfirmaet Proacteur Aps. deltog på BFKU mødet d. 30. november 2016 og præsenterede handleplanen for BFKU.

  Status på arbejdet med handleplanen

  Da CMU udarbejdede handleplanen blev den inddelt og udarbejdet omkring de temaer, som havde fyldt meget hos medarbejderne og på de øvrige workshops. Disse emner er i handleplanen knyttet an til konkret deadlines i løbet af foråret 2017.

  CMU prioriterer i handleplanen temaerne i forhold til en konkret afvejning af vigtighed, omfang, hvor meget punkterne haster, om det er et tema der arbejdes med i anden regi osv.

  De temaer som CMU vurderede bør blive prioriteret i handleplanen er som følger:

  1. Struktur, roller og ledelse

  2. Ressourcer/prioriteringer

  3. Inklusion

  4. Tid

  5. Kultur/Tillid

  De konkret deadlines fremgår af handleplanen

  CMU har i løbet af 2017 lagt en mødekadence, der kan indfri målsætningen om at drøfte og realisere handleplanens punkter.

  Handleplanen er fast punkt på CMU- undervisning, LMU og skoleledermøder. Dermed arbejdes der i flere fora med henblik på at håndtere de problematikker, der skitseres i handleplanen. Skolelederne arbejder derudover i deres daglige virke med at håndtere disse, hvor det giver mening. Dermed er arbejdet med handleplanen i fuld gang velvidende at ingen af disse temaer udelukkende kan løses i mødefora, da det formodes, at det over tid løses ved kontinuerligt at blive vægtet og vedblive med at være i fokus.

  Udover arbejdet i div. Mødefora arbejdes der også systematisk med nyhedsbreve fra skoleledelserne til såvel medarbejdere og forældre. disse er særligt vigtige, da det er her, det er muligt at udfolde konkrete emner, jf. ovenstående til en bestemt målgruppe.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, - Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra formanden:

  Formanden forslår, at drøftelserne fortsættes til april mødet, jf. beslutning i punkt 6, afstemningstema 5 om inklusion.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Bygningstilskud vedrørende den private daginstitution Eventyrhuset
  Sagsid.: 16/996

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. januar 2017, at udregning af bygningstilskud til den private daginstitution Eventyrhuset skal forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget med henblik på sagsbehandling af tilskud for perioden fra maj 2011 til og med 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at bygningstilskuddet for perioden maj 2011 til og med 2013 fastholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. januar 2017 at godkende indstillingen og at sagen forelægges på ny i udvalget for sagsbehandling af tilskud for tidligere år der går mere end tre år tilbage.

  Dragør Kommune har meddelt Statsforvaltningen, at Dragør Kommune tager udtalelsen til efterretning i forhold til fremtidige beregninger af bygningstilskud til private daginstitutioner. Samt at Dragør Kommune regulerer de seneste tre års bygningsbidrag og afregner den private daginstitution Eventyrhuset i forhold til dette.

  Beregningerne for årene maj 2011 til og med 2016 fremlægges som bilag til denne sag.

  Beregningerne for maj 2011 til og med 2013 udviser en difference i institutionens favør på:

  2011: 106.091,02 kr.

  2012: 214.526,59 kr.

  2013: 230.977,25 kr.

  I alt: 551.594,86 kr.

  I forhold til spørgsmålet om eventuelt at foretage efterbetaling af tilskud for en periode som går længere tilbage end 3 år, kan administrationen oplyse følgende:

  Dagtilbudsloven indeholder ingen forældelsesfrist som gælder tilskud til private institutioner.

  Spørgsmålet om forældelse skal derfor vurderes efter forældelsesloven som fastslår, at der er 3 års forældelse på fordringer af denne type.

  Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt.

  Det betyder for den konkrete sag umiddelbart, at forældelsesfristen principielt startede fra dét tidspunkt institutionen kunne kræve det første tilskud udbetalt.

  At der indtræder forældelse betyder, at fordringshaveren ikke har et retskrav på at få betaling for år, der rækker ud over den 3-årige periode. Det betyder imidlertid ikke, at det er forbudt, for den der skylder pengene, at betale for en længere periode end 3 år.

  Administrationen kan imidlertid ikke anbefale, at der sker tilbagebetaling ud over de 3 år og dermed forældelsesfristen, da dette vil have præcedensvirkning i forhold til alle eventuelle kommende sager, som omhandler tilbagebetalingskrav.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16.

  Forældelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at bygningstilskuddet for 2011, 2012 og 2013 også udbetales til Eventyrhuset jf. Forældelsesloven paragraf 3 stk. 2 - og at beløbet efterfølgende reguleres, når beregningen har været gennem revision.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACV:

  ACV foreslår at der efterreguleres i tilskud for 2011-2016, men at udbetaling afventer revisionens endelige beregning af tilskuddet.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 12
  Legepladspulje på daginstitutionsområdet
  Sagsid.: 16/1908

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til ”retningslinjer for den gode legeplads”,

  og frigivelse af anlægsbevilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  retningslinjerne for den gode legeplads godkendes

  2.

  at

  administrationen i samarbejde med lederne fordeler de afsatte midler til fornyelse af legepladserne

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og bevillingen frigives

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2017 bevilget 0,5 mio. kr. til renovering og fornyelse af daginstitutionernes legepladser.

  Legepladspuljen i 2016 blev anvendt til genopretning af 0-6 årsområdets legepladser, således at alle legepladser lever op til de sikkerhedsmæssige krav.

  Administrationen har bedt souscheferne på området om at udarbejde et oplæg til retningslinjer for legepladser i Dragør Kommune. Udvalget har blandt andet taget afsæt i et oplæg fra Københavns Kommune.

  Legepladsudvalgets anbefalede retningslinjer for en god legeplads er, at den har plads til fysiske udfordringer, en grad af risici, naturoplevelser, rumlig variation, plads til leg og sanselige oplevelser og plads til fordybelse.

  Administrationen vil invitere til en drøftelse med lederne om organisering af legepladserne og fordelingen af midlerne. Det vil ske på baggrund af en vurdering af de enkelte legepladsers nuværende muligheder i forhold til legepladsudvalgets anbefalinger.

  Legepladsudvalgets vurdering er, at de fleste anbefalinger er forholdsvis nemme at gøre noget ved. I forhold til sanselighed er det overvejende variation i beplantning, der i øvrigt også kan give plads til uforstyrrede rum og plads til fordybelse. I forhold til fysiske udfordringer er det muligheder for at klatre, svinge og balancere, det kan gøres med rebstiger, tov og balancebomme. Derudover er der ønsker om bålhytter, udekøkkener og udeværksteder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.
  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.
  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at retningslinjerne for den gode legeplads godkendes på næste møde, hvor de lægges som bilag til sagen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad.2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

 • 13
  Dialogmøde på 0-6 års området den 31. maj 2017
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  I forbindelse med godkendelse af den politiske mødeplan for 2017 på kommunalbestyrelses møde den 24. november 2016, er der planlagt dialogmøde med 0-6 års området den 31. maj 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dagsorden til dialogmødet den 31. maj 2017 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har været i dialog med den nuværende og den tidligere formand for forældrenævnet, for blandt andet at drøfte dialogstruktur, muligheder for forældreindflydelse og samarbejdsformer. Forældrenævnet har blandt andet været nysgerrigt på ensartethed mellem dagtilbuddene.

  Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med et forslag om ensartethed som tema for årets dialogmøde. Det er et tema, der kan bidrage til en god dialog på dialogmødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Godkendt med den ændring, at punkt 2 på dagsorden tilføjes ensartethed/forskellighed.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 14
  Oplæg til 0-6 års politik
  Sagsid.: 16/2057

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til administrationens oplæg til en 0-6 års politik, samt justering af procesplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender oplæg til en 0-6 års politik.

  2.

  at

  0-6 års politikken sendes i høring.

  3.

  at

  procesplanen revideres, så Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til godkendelse af 0-6 års politikken på møde den 7. juni 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet oplæg til en 0-6 års politik. Oplægget tager udgangspunkt i input fra dialogmødet den 23. november 2016 og trio-workshoppen den 9. januar 2017.

  Dialogmødet var første afsæt for 0-6 års politikken. Her kom formændene for forældrebestyrelserne, institutionslederne samt repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget med input til temaer og værdier i politikken.

  På trio-workshoppen kom arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, institutionsledere og repræsentanter fra BUPL med yderligere input.

  Administrationen har arbejdet videre med temaerne og værdierne fra dialogmødet og trio-workshoppen og heraf udarbejdet oplæg til en 0-6 års politik.

  Af procesplanen for 0-6 års politikken fremgår det, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på møde den 3. maj 2017 tager stilling til endelig godkendelse af 0-6 års politikken. Administrationen foreslår, at procesplanen revideres, så udvalget i stedet tager stilling til godkendelse af politikken på møde den 7. juni. Det giver Institutionssamrådet mulighed for at udarbejde høringssvar på deres møde den 26. april.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen indstiller, at politikken sendes i høring hos alle høringsberettigede parter, som angivet i procesplanen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. At de fem punkter på side 1 slettes på side 1 og i stedet uddybes i sit eget kapitel til slut i politikken.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  2. At det gøres tydeligere i politikken, at man i Dragør Kommune forventer, at forældre deltager aktivt i institutionens liv og bakker op om sociale arrangementer, så alle forældre og børn oplever at føle sig velkomne, set, hørt og en del af fællesskabet, idet det fremmer trivslen for børnene.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Ad.1.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad.2+3.

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 15
  Skolernes økonomi 2017
  Sagsid.: 17/433

  RESUMÉ:

  På BFKUs foranledning orienteres om skolernes økonomi 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober 2016 godkendt budgettet for 2017-20.

  Det samlede lærerlønsbudget er i 2017 87.481.944 kr. fordelt på Dragør Skole med 54.712.965 kr. og St. Magleby Skole med 32.768.979 kr. efter elevtal pr. 1. januar 2017 på 1210 på Dragør Skole og 737 på St.Magleby Skole, i alt 1947 elever og skønnede elevtal pr. 1. august 2017 på 1228 elever og 739 elever, i alt 1967 elever.

  I tabellen nedenfor kan aflæses skolernes samlede budget for 2017 (oprindelige budget) fordelt på løn- og driftskonti:

  -kr.-

  Dragør Skole

  Store Magleby Skole

  Budget i alt

  59.618.702

  35.956.217

  Fast løn

  49.412.136

  29.747.907

  Lederløn

  4.542.317

  2.335.900

  Administration, løn for sekretærer

  758.512

  685.172

  Repræsentation – Fødevarer

  63.051

  62.192

  El og varme – brændsel og drivmidler

  1.368.476

  737.909

  Kontorhold m.v. – Øvrige varekøb

  129.326

  98.182

  Øvrige varekøb og anskaffelser – u.midler

  2.643.614

  1.618.090

  PL nedskrivninger, Tj.ydelser u.moms

  -250.271

  -189.624

  Inventar – Øvrige Tjenesteydelser,mv.

  10.314

  8.997

  Udv../Indv.bygningsvedl./udearealer

  311.244

  313.162

  Uddannelse og kurser – Øvr. tjen.ydel.

  261.035

  158.994

  Øvrige skatter og afgifter – Øvr.tjen.ydel.

  368.948

  379.336

  Kilde: Dragør Kommunes budget for 2017

  Det kan oplyses, at der forlods er fratrukket 150.863 kr. på Dragør Skole og 92.919 kr. på St.Magleby Skole for effektivisering af indkøb, jf. KB’s beslutning ved 2. behandling af budget 2017-20.

  Reformpuljen

  Puljen er fordelt på lærerlønsbudgettet med 1.850.000 kr. årligt, 500.000 kr. er overført til Ungdomsskolen til en stilling som naturvejleder og 200.000 kr. til grejbank. Musik- og Kulturskolen har fået overført 250.000 kr. til en halv stilling til en række faste forløb i folkeskolen, er dog senest ændret af BFKU den 14. januar 2015, således at Musik- og Kulturskolens reformmidler tilfalder skolelederne, så de kan indgå aftale om samarbejde fremadrettet. Ialt er 2.800.000 kr. budgetomplaceret fra reformpuljen.

  Reformpuljens restbeløb er herefter i 2017 776.623 kr., til disposition for skoleafdelingens videre arbejde.

  Skoler, ledelsesudvikling.

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17 afsat 230.000 kr. i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og fremefter til ledelsesudvikling på skolerne. Budgettet i 2017 er 567.486 kr.

  Bevilling til ledelsesteams på skolerne.

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 budgettet og fremefter afsat 2,6 mio. kr. til de nye ledelsesteam. Beløbene er tilført skolerne. I 2017 er det fremskrevne budget 2.659.000 kr.

  Kompetencebeløb.

  Dragør Kommune modtager i 2017 428.022 kr. i statslige kompetenceudviklingsmidler. Tilskuddet er overført til kommunen.

  Inklusionsøkonomi/”Tårnbypengene”

  Delaftale 2-1 vedrører betaling for specialklasser til Tårnby Kommune har nået et leje, hvor der kun er ganske få specialklasseelever tilbage, og aftalen indeholder fra 1. august 2015 økonomi til 7 elever.

  De frigivne midler er efter Kommunalbestyrelsens beslutning fordelt i 2016 med 1.526.850 kr. til skolerne efter elevtalsfordeling, 915.840 kr. til ansættelse af 2 inklusionsvejledere og en restpulje i forvaltningen på 435.800 kr. til akutte formål.

  Restpuljen til akutte formål er i 2017 451.512 kr.

  Børn og Pædagogik har fortsat en inklusionspulje, som i 2017 er på 422.776 kr. til diverse formål. Midlerne er hidtil fordelt til institutioner, der løfter særlige opgaver. Der er endvidere brugt midler til kurser målrettet særlige indsatser og udvikling.

  Skoleområdets pulje er sammen med dele af ”Tårnbypengene” blevet til 4 inklusionsvejledere, 1 på hver af skolernes matrikler og 1 i Børn og Pædagogik.

  Herudover er der i 2017 afsat 204.701 kr. til efteruddannelse i forbindelse med inklusion.

  Det samlede SFO lønbudget er i 2017 27.668.968 kr. fordelt på SFO Nord med 16.413.976 kr. og SFO St.Magleby med 11.254.992 kr., for- delt efter elevtal pr. 1. januar 2017 på 475 og 307, i alt 782 SFO elever, og skønnede elevtal pr. 1. august 2017 på 479 og 302, i alt 781 SFO elever.

  I tabellen nedenfor kan aflæses skolernes SFO’ers samlede budget for

  2017(Oprindelige budget):

  -kr.-

  Dragør Skole.

  SFO Nord

  Store Magleby Skole SFO

  Budget i alt

  18.127.070

  12.529.858

  Fast løn

  13.282.366

  8.508.638

  Lederløn

  3.131.610

  2.746.354

  Driftsbudget til pædagogiske SFO enheder

  1.713.094

  1.274.866

  Kilde: Dragør Kommunes budget for 2017

  Det kan oplyses, at der forlods er fratrukket 81.586 kr. for effektivisering af indkøb, jf. KB’s beslutning ved 2. behandling af budget 2017-20.

  Skolerne og SFO’erne er lønsumsstyret og decentraliseret.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at reformpuljen på 776.623 kroner fordeles på skolernes rammebeløb til styrkelse af indholdet på skolernes flexdage, og at restpulje til akutte formål på 451.512 kroner fordeles til skolerne til støtte til børn med særlige behov.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Til efterretning.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 16
  Fortsat behandling af Dragør Sejlklubs ansøgning om årligt tilskud
  Sagsid.: 16/3396

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til Dragør Sejlklubs ansøgning om et årligt driftstilskud på 100.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017, at sagen behandles endelig i marts efter at:

  1. Folkeoplysningsudvalget giver en vurdering af, hvorvidt der i sejlklubbens ansøgning er puljer i FOU som sejlklubben kan søge og at FOU generelt udtaler sig til ansøgningen i forhold til fordeling af foreningstilskud.
  2. Administrationen fremlægger et notat om, hvilke muligheder kommunen har for tildeling af tilskud til foreninger med særlige behov, herunder om der kan ske ændringer i klubbens betaling for leje af bådepladser/havneareal.

  Den tidligere sagsfremstilling samt Dragør Sejlklubs ansøgning er vedlagt som bilag.

  Administrationen har efter udvalgsmødet den 11. januar modtaget et supplement til ansøgningen fra Dragør Sejlklub, som ligeledes er vedlagt sagen.

  Udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget

  Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen om Dragør Sejlklubs ansøgning om driftstilskud på deres møde den 8. februar og udtaler følgende til Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget:

  1. Der er midler hos Folkeoplysningsudvalget, hvor Dragør Sejlklub kan ansøge om tilskud til uddannelse via trænerpuljen, og til materialer via puljen til særlige formål.

  2. FOU vurderer, at de ikke kan tage stilling til den specifikke ansøgning, men er positivt indstillet overfor at få undersøgt forholdene for det samlede antal klubber og foreninger på havnen, og hvilke særlige forudsætninger der er gældende for denne type foreninger.

  Muligheder for tildeling af tilskud til foreninger med særlige behov

  På nuværende tidspunkt er der ikke nogen muligheder for foreninger med særlige behov at modtage andre tilskud, end de foreskrevet tilskud via Folkeoplysningsloven (aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til særlige formål og tilskud til træneruddannelse).

  Det er derimod muligt at ændre i sejlklubbens betalinger til bådepladser/havneareal.

  Havnefogeden har været i kontakt med Dragør Sejlklub kapsejladschef for at få bekræftet, hvor meget klubben råder over, og derved få præcise tal for, hvor meget Dragør Sejlklub betaler for bådepladser/havne-areal.

  På nuværende tidspunkt opkræves Dragør Sejlklub med 50 % af den ordinære pris for bådepladser og 0 % for alle optimistjoller og laserjoller i Madsens Krog. Dragør Sejlklub opkræves derfor årligt inkl. moms for 19.573 kr. af Havnen (se opgørelse under økonomi).

  I 2016 blev Dragør Sejlklub opkrævet 27.020 kr. – dvs. 7.447 kr. for meget. Årsagen til dette er en del rokeringer fra den ene plads til den anden uden at havnen har været orienteret, så Havnen kunne ændre det i deres administrative system. Beløbet refunderes ved den kommende opkrævning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør sejlklub har bekræftet over for Havnefogeden, at klubben råder over følgende:

  Båd

  Ordinær pris

  Dragør Sejlklubs pris

  1 dommer båd plads G164

  10.760 kr

  5.380 kr

  3 skolebåde

  - Plads G192

  - Plads G193

  - Plads G194

  8.222 kr

  8.096 kr

  8.169 kr

  4.111 kr

  4.048 kr

  4.084,5 kr

  3 følgebåde

  - Plads G148

  - Plads G149

  - Plads G155

  800 kr

  800 kr

  2.300 kr

  400 kr

  400 kr

  1.150 kr

  I alt

  19.573,5 kr

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Udvalget besluttede;

  At fritage sejlklubben for deres havneleje, svarende til en årlig udgift på kr. ca. 20.000,-.

  At klubben tilgodeses med et engangsbeløb på kr. 25.000 for optimering af ungdomsarbejde i 2017 til dækning af efterslæb for ansøgninger der kunne være imødekommet fra andre puljer. Finansiering medtages ved kommende budgetopfølgning.

  Udvalget opfordrer Sejlklubben til at søge FOU puljer til træneruddannelse, udstyr mv.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i mødet.

  Bilag

 • 17
  Regler for foreningstilskud på Folkeoplysningsområdet
  Sagsid.: 16/3555

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for revideret tilskudsregler på folkeoplysningsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender de reviderede tilskudsregler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. juni 2016, at administrationen i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og idrætssammenslutninger i Dragør Kommune, skulle kigge på reglerne for tilskud til foreninger på Folkeoplysningsområdet.

  Folkeoplysningsudvalget

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i august at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og administrationen. Arbejdsgruppen har mødtes et par gange og har arbejdet med reglerne for foreningstilskud.

  Dragør Kommune yder på nuværende tidspunkt de tilskud som Folkeoplysningsloven som minimum foreskriver. Arbejdsgruppen har vurderet, at der ikke skal laves om på reglerne, og har i stedet valgt at gennemskrive reglerne så de er mere klare og forståelige.

  Folkeoplysningsudvalget behandlede tilskudsreglerne på deres møde den 8. februar og besluttede:

  1. FOU drøftede retningslinjerne, og havde bl.a. følgende kommentarer:

  A.

  Det giver god mening at ændre deadlines for trænertilskud til de samme deadlines som for ”puljen til særlige formål”, samt at sikre en fordelingspraksis, der ikke forløber efter ”først til mølleprincippet”, da dette forfordeler foreninger, hvis trænere, ledere eller instruktører deltager i kurser sidst på året.

  B.

  Vigtigt at få aktivitetstimer tilføjet, da loven foreskriver at foreningerne skal oplyse dette. Dog bedes administrationen skrive det endnu tydeligere hvad der forstås ved en aktivitetstime.

  C.

  I bilag 2, bedes administrationen udspecificere hvilke type forsikringer der gives tilskud til.

  D.

  På baggrund af input fra Dragør vandaktivitet, omkring støtte til medlemshvervning, manglende mulighed for tilskud til voksne medlemmer og øvrige måder foreningslivet modtager kommunal støtte på, ønsker FOU på et senere møde at have en mere dybdegående drøftelse omkring eventuelle nye målgrupper for tilskud, støtte muligheder m.m.

  2. Retningslinjerne, med administrative tilrettelser ift. kommentar B og C, anbefales til godkendelse af BFKU.

  Vedlagt findes nuværende regler samt udkast til nye med indskrevet rettelser fra Folkeoplysningsudvalget.

  Administrationen har afholdt møde med Dragør Vandaktivitet om tilskudsreglerne den 2. februar 2017 og de har efterfølgende fremsendt følgende:

  Generelt for alle foreninger:

  1.

  Overvej størrelsen af fremtidige FOU budgetter:

  a)

  I budget 2017-20 er FOU midler budgetteret med ca 2,8 mio kr pr år i alle år.

  b)

  Når svømmeklubben genetableres vil den tage en stor del af FOU midlerne, hvilket vil forringe andre klubbers tilskud.

  2.

  Overvej nye støtteordninger til foreningers investering i ungdomsaktiviteter:

  a)

  De nuværende FOU tilskud præmierer en stor ungdomsafdeling ‘på bagkant’.

  b)

  Lav nye tilskud til investering i at etablere større ungdomsafdelinger.

  3.

  Det er svært for foreninger med primært voksne medlemmer at opnå tilskud.

  4.

  Det er svært at finde og forstå tilskudsreglerne på folkeoplysningsområdet.

  5.

  Det kan være frustrerende at være lejer af kommunens lokaler, særligt ift vedligehold og forbedringer, da det er uigennemskueligt hvad og hvornår kommunen vil foretage dette, og samtidig ikke giver mulighed for at foreninger selv at varetage det.

  6.

  Overvej at bringe Dragør Kommune på minimum landsgennemsnit i forhold til støtte af kultur, fritids- og idrætsaktiviteter.

  Specifikt i forhold til DVA foreninger:

  a.

  Undersøg idrætsforeningers eksisterende tilskudsforhold (FOU midler og øvrige sektor 2, 4 og 12 midler) og gennemfør justeringer af tilskudsregler for at sikre lige vilkår og muligheder på tværs af foreningerne. Sammenlign i den forbindelse DVA foreninger med de større ‘landbaserede’ idrætsforeninger som fodbold, tennis, badminton, håndbold, svømning.

  b.

  Invester i aktiviteter og faciliteter i DVA foreninger med henblik på at øge antallet af unge medlemmer, samt udvikling af yderli-gere aldersrelateret aktivering af medlemmerne.

  Indgå gensidigt forpligtende udviklingsaftaler med DVA foreninger for at sikre en merværdi, der står i forhold til de ydede tilskud.

  c.

  Lad punkt 1+2 afspejle i et revideret 2017-2020 budget for sektor 2, 4 og 12.

  d.

  Supplér den målrettede profilering af Dragør Kommune (nær-heden til natur og fritidsaktiviteter ved havet) baseret på DVA foreningernes tilbud til borgere og gæster.

  Overblik over ændringer

  Folkeoplysende voksenundervisning – på nuværende tidspunkt findes ”retningslinjer for tilskud m.m. til folkeoplysende voksenundervisning” gældende fra 1. januar 2008. Disse regler er ikke ændret.

  Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – på nuværende tidspunkt findes ”retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven”, sidst revideret i 2012. Heri fremgår også reglerne for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

  Administrationen har valgt at dele dette dokument i to, således at der er et dokument med regler for hvordan man bliver godkendt som en folkeoplysende forening, og et dokument med regler for tilskud.

  Godkendelse af folkeoplysende forening – reglerne for at blive godkendt er ikke ændret, der er i stedet tilføjet tekst til, hvad foreningens vedtægt skal indeholde af oplysninger for at gøre det mere tydeligt for nye foreninger.

  Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – disse regler består af fire forskellige tilskud:

  1. Aktivitetstilskud: reglerne for aktivitetstilskud er ikke ændret, men er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, hvad foreningen kan få tilskud til og hvordan tilskuddet skal anvendes.
  2. Lokaletilskud: reglerne er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, at foreninger skal oplyse afholdte aktivitetstimer, og hvad der forstås ved en aktivitetstime. Der er valgt at fjerne muligheden for supplerende lokaletilskud, da der efter udbetalt lokaletilskud er få midler tilbage i puljen, og det resterende beløb i stedet søges overført til næste regnskabsår. For at gøre det mere gennemskueligt, hvordan tilskuddet beregnes er der lavet et bilag med eksempler, samt en oversigt over hvad der er tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter.
  3. Tilskud til særlige formål: disse regler er ikke ændret.
  4. Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse: ansøgningsfristen er ændret, således at denne kan søges tre gange årligt på samme tid som tilskud til særlige formål, samt at det er FOU som behandler ansøgningerne. Dette foreslås, da der de seneste år er modtaget flere ansøgninger, end der har været mulighed for at tilgodese, og det dermed ikke er en administrativ opgave at til- og fravælge ansøgere, og ej heller hensigtsmæssigt at puljen har fungeret efter et ’først-til-mølle princip’.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven § 8 om voksenundervisning, § 15 om aktivitetstilskud og § 25 om lokaletilskud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Liste T foreslår, at DVA mødes med FOU om en yderligere afklaring af reglerne, inden de vedtages af BFKU.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Godkendt.

  Udvalget ønsker at der til budgetvedtagelsen 2018-2021 fremlægges et budgetnotat på konsekvenser for foreningstilskud når svømmeklubben etableres.

  Udvalget forelægges sag om forsikringsforhold vedr. foreningsudstyr.

  Bilag

 • 18
  Kultur- og Fritidspolitik - revision første udkast
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Udvalget fremlægges første udkast til en revideret Kultur- og Fritidspolitik

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter første udkast til en revideret Kultur- og Fritidspolitik

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 30. november 2016, at Dragør kommunes gældende Kultur- og Fritidspolitik skal revideres og at indkomne opmærksomhedspunkter fra partierne skal indgå. Derudover besluttede udvalget at lade Kultur- og Fritidspolitikken være tema ved dialogmødet med aktører på Kultur- og Fritidsområdet d. 17. januar 2017.

  Administrationen har på baggrund af indkomne opmærksomhedspunkter fra partierne og drøftelserne på dialogmødet, lavet et første udkast til en revideret politik.

  Følgende større forandringer er foretaget:

  1) Indledningen er opdateret, og forsøger at tydeliggøre, at politikken skal ses som vision og hensigtserklæringer, mens handleplaner efterfølgende vil kunne rumme mere konkrete målsætninger.

  2) Visionen er gjort til en sammenhængende tekst i stedet for fire punkter. Derudover er der på baggrund af de indkomne forslag skrevet mere åbenhed og kreativitet ind.

  3) De fire fokuspunkter er gennemskrevet og ændret i opstilling.

  Hvert fokuspunkt består nu af: en overskrift, en hensigtserklæring, arbejdsindsatser og en motivation. På den måde er det tanken at starte med en tydelig erklæring om, hvad Dragør kommune ”gerne vil”, herefter en mere konkret forklaring af hvordan kommunen vil ”arbejde på” for at opnå ovenstående, og herefter en længere baggrund med de antagelser, der forklarer hvorfor det netop er det kommunen ”gerne vil” og vil ”arbejde på”.

  Dette er gjort for at forenkle politikken og gøre den mere lig BFKU’s øvrige politikker.

  4) De tidligere punkter under ”målsætninger” er forsøgt sammenfattet under hvad Dragør kommune ”gerne vil”. De tidligere punkter under ”prioriteringer” og ”største udfordring” er forsøgt samlet under hvad Dragør kommune vil ”arbejde på”. Der er desuden lavet tilføjelser på baggrund af input fra partier og dialogmødet.

  5) Motivationsafsnittene bygger på de beskrivende afsnit i den oprindelige politik, men er gennemskrevet i forsøg på at opdatere dem og gøre dem enklere at læse. Dele er tilføjet, fjernet og flyttet rundt på baggrund af input fra partierne og dialogmødet.

  6)  To af fokusområderne har fået andre overskrifter, dette for at forsøge i højere grad at tydeliggøre både den kropslige fysiske del af fritidsbegrebet, og den kreative og dannelsesmæssige del af kulturbegrebet, og give bedre mulighed for at argumentere for begge deles vigtighed.

  Derfor hedder de nu ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab” og ”Kulturel dannelse”. Indholdet stammer i høj grad fra de tidligere fokusområder, men fordelt på en delvis ny måde.

  7) Indholdet fra det tidligere fokusområde ”Børn og unge”, er fordelt ud på de nuværende fokusområder.

  8) Fokusområdet ”Kultur og fritid på tværs” har fået et større fokus på samskabelse og aktivt medborgerskab, hvorimod turisme fylder mindre end tidligere. Generelt er ordet turister og gæster erstattet af ”besøgende”, som kan dække begge dele.

  9) Afsnittet ”Hvad kan du gøre?” fra den oprindelige politik er taget ud, da det vurderes at pointerne herfra indgår i de øvrige afsnit.

  10) Afsnittet ”Opfølgning og evaluering” er tilføjet, så det er tydeligt, hvordan der skal arbejdes med dette. Desuden er det et fast afsnit i BFKU’s øvrige politikker.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes kultur- og fritidspolitik 2011-2015

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. at politikken skrives om, så strukturen bliver lig den, vi bruger i andre politikker i Dragør Kommune: Vision først, konkrete målsætninger til sidst.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (A+V)

  Godkendt.

  2. at kapitlet ’Kulturel dannelse’ omdøbes ’Børn og unge’, og at det gøres tydeligere, hvad kommunen har af vision og mål for børn- og unges fritidsliv og kulturelle dannelse.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Udkast drøftet.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 19
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen maj 2017
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de tre indkomne ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 11. maj 2016, at indkomne ansøgninger fra 2017 skal behandlet to gange årligt på udvalgsmøde i marts og september. Dette har medført, at administrationen har annonceret i Dragør Nyt, at deadline for at søge puljen er den 1. februar og 1. august. Ved deadline den 1. februar har administrationen modtaget 3 ansøgninger.

  1. Dragør Kunstfestival ansøger om 30.000 kr. i tilskud til afholdelse af festivalen, hvor tilskuddet fortrinsvis skal gå til teltleje, musik og reklame.
  2. Dragør Rotary Klub ansøger om 10.000 kr. i tilskud til afholdelse af event om Dragør Rotary Klub, som har til formål at skaffe penge til Dragør Rotarys udadvendte aktiviteter, humanitært arbejde, lokale aktiviteter og ikke mindst ungdomsudveksling.
  3. Dragør Havnefest ansøger om tilskud til afholdelse af havnefesten, en begivenhed for hele Dragør by, hvor der forventes at komme op imod 10.000 personer.

  De tre ansøgninger er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur og Eventpuljen består i 2017 af 157.515 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ansøgningerne imødekommes med følgende beløb:

  Dragør Havnefest

  Kr. 25.000

  Dragør Kunstfestival

  Kr. 10.000

  Rotary

  Kr. 0

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 20
  BFKU - Endelige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 17/483

  RESUMÉ:

  På BFKU’s område med overførselsadgang er der netto et overskud/ mindreforbrug på driftsbudgettet på 3.641.846 kr., der anbefales overført fra den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på BFKU’s område med overførselsadgang overføres et overskud/mindreforbrug på 1.261.936 kr. til budget 2017.  Beløbet overføres fra den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der på BFKU’s område uden overførselsadgang foretages en formålsbestemt overførsel af et overskud/mindreforbrug på 2.379.910 kr. til budget 2017.  Beløbet finansieres af den i 2017 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er tidligere overført -872.428 kr. på BFKU’s område i forbindelse med den foreløbige overførselssag i december 2016.

  Det indstilles nu, at der yderligere overføres 3.641.846 kr. på BFKU’s område jf. bilag 1.

  På BFKU’s område med overførselsadgang er der netto et overskud-/mindreforbrug på driftsbudgettet på 1.261.936 kr.  Derudover indstiller administrationen, at der foretages en formålsbestemt overførsel på 2.379.910 kr.

  Det opgjorte forbrug på den formålsbestemte overførsel skyldes primært generel tilbageholdenhed som følge af direktionens annoncering af ”gult flag” samt udskydelser i forbindelse med igangværende aktiviteter jf. bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Kommunalbestyrelsen har i november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  Indeværende sag er behandlet efter de eksisterende regler for decentraliseringsoverførelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2017 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at BFKU’s område i budget 2017 tilføres 3.641.846 kr. fra denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 8. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-03-2017

  Ad.1+2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) deltog ikke i punktet.

  Bilag

 • 21
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 8. marts 2017.

  Annette Nyvang (T) spurgte til skoleindskrivning.

  Annette Nyvang (T) spurgte til finansieringen af MoveandLearn.