Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
Svend Mathiasen (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Skolernes udearealer- høringssvar, godkendelse af forslag og frigivelse
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Projektet ”De åbne skolegårde” har været sendt i høring hos Skolebestyrelserne og Hollænderhallens brugerbestyrelse.

  Denne udvalgssag omhandler behandling af de indkommende høringssvar, godkendelse af dispositionsforslaget, samt frigivelse af midler til tekniske undersøgelser/færdiggørelse af projekt til udbud og gennemførsel af udbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  de indkomne høringssvar tages til efterretning, og muligheden for realisering af sansehaven til de små elever på Dragør Skole Nord undersøges i forlængelse af dette projekt.

  2.

  at

  dispositionsforslaget for skolernes udearealer godkendes.

  3.

  4.

  at

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til tekniske undersøgelser og færdiggørelse af projekt til udbud, og at rådighedsbeløbet frigives.

  der gennemføres et udbud indenfor en økonomisk anlægsramme af 7,5 mio. kr. for dele af dispositionsforslaget (se bilag 1), herunder at det undersøges om dele af projektet med fordel kan udføres i eget regi.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 23-03-2017

  Ad.1+2+3+4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Svend Mathiasen (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Peter Læssøe var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget besluttede 1.februar 2017 at dispositionsforslaget ’De åbne Skolegårde’ skulle sendes i høring hos skolebestyrelserne og Hollænderhallens brugerbestyrelse.

  Administrationen har efterfølgende fremlagt projektet for de tre høringsparter til høringsmøder. Der er indkommet høringsvar, som er vedlagt som bilag. Derudover er der udarbejdet et bilag, hvor høringssvarene er opsummeret, og kommenteret af forvaltningen.

  Administrationen indstiller at høringssvarene tages til efterretning. Derudover indstiller administrationen at muligheden for realisering af sansehaven til de små elever på Dragør Skole Nord undersøges i forlængelse af dette projekt. Med det forstås, at der holdes fast i arbejdsgruppernes prioritering af projekter til anlæg, men at administrationen derudover vil søge at arbejde for at finde midler til sansehaven. I første omgang vil administrationen sørge for at der indhentes pris på denne.

  Med henblik på at anskueliggøre det samlede anlægsoversalg vedr. projektet ”De åbne skolegårde” er der udarbejdet et bilag til at belyse dette (bilag 8).


  Sagsfremstilling af 1.februar:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget besluttede 25. august 2016 at frigive 500.000 kr. til undersøgelse af udearealerne. Alle skolematrikler skulle indgå i undersøgelsen og bevillinger til projektet skulle samles under et budgetpunkt.

  I efteråret 2016 har repræsentanter fra skolerne, fritidsbrugere, forvaltningen og rådgiver udviklet idéer til skolernes udearealer, og resultatet er en dispositionsplan. Arbejdsgrupperne har mødtes tre gange i efteråret med fokus på udendørs læring, bevægelse og lokale identiteter. Der har været hentet faglig inspiration udefra, men også fra kommunens eget lokalarkiv.

  Prioritering af dispositionsforslaget

  Dispositionsforslaget er udarbejdet så de væsentligste dele af forslaget kan realiseres indenfor projektets budget

  I bilag 1 kan man se hvilke dele af dispositionsplanen, som arbejdsgrupperne og rådgiver i fællesskab har ønsket at prioritere indenfor det afsatte budget, og dermed sende i udbud. Det foreløbige overslag viser at der er anlæg for omkring 7,5 mio. kr. i de viste områder i bilag 1.

  Det har været svært at få midlerne til at række, særligt på Dragør Skole Nord, fordi der er meget store udendørsarealer omkring skolen.

  Administrationen ønsker derfor at afsøge, om der er dele af dispositionsforslaget, som med fordel kan udføres i eget regi, så skolerne kan få mere for pengene.

  Derudover har forvaltningen været i dialog med fonde, og vil fortsat arbejde for at trække midler til projektet. Det har ikke givet resultater i første omgang.

  Endelig kan dele af forslaget eventuelt gennemføres gennem skolernes eget budget.

  Frigivelse

  Administrationen indstiller at der frigives 250.000 til tekniske undersøgelser og færdiggørelse af projekt til udbud. Dette beløb skal primært dække landmåler, forurening, ledninger mv. på grundene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter politisk godkendelse vil materialet være offentligt tilgængeligt via referatet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Projektet ligger i overensstemmelse med gældende plangrundlag og ”Aktivt knudepunkt i St. Magleby” i Planstrategi 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 23. marts 2017.

  Økonomiudvalget den 23. marts 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017.

  Bilag