Skip navigationen

Referat

Onsdag den 5. april 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Allan Holst (A) deltog ikke i punkt 1 og 2.
Ole Svendsen (A) deltog ikke i punkt 6-13.
 • 1
  Dialogmøde med Dragør Tennis
  Sagsid.: 17/790

  RESUMÉ:

  Repræsentanter fra Dragør Tennis kommer for at drøfte ønsker til en tennishal.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Sagen drøftet.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 1. februar at invitere Dragør Tennis til et dialogmøde. Formålet med dialogmødet er at drøfte Dragør Tennis ønsker til en tennishal – placering, funktion og økonomi.

  Formand Jens Hollesen og kasserer Per Henriksen fra Dragør Tennis deltager på mødet.

  Tidsrum: kl. 16.00 – 16.20

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

 • 2
  Temadrøftelse: "Hjernen og Hjertet" - digitalisering på 0-6 års området
  Sagsid.: 17/791

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil blive præsenteret for elementer af det digitale redskab ”Hjernen og Hjertet”.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  0-6 års området har implementeret det digitale redskab ”Hjernen og Hjertet”. Hjernen og Hjertet er udbudt af Rambøll og består af en række moduler, der på forskellig vis understøtter arbejdet med kvalitet på dagtilbudsområdet.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. april 2017 vil Malene Pushpa Hedegaard, leder af den integrerede institution Hollænderhus, fortælle om områdets arbejde med Hjernen og Hjertet. Udvalget vil blandt andet blive præsenteret for elemeter af ”Dokumentationsmodulet”, som er det modul, alle institutioner anvender til de pædagogiske læreplaner samt ”Dialogmodulet”, som har fokus på systematik og involvering af forældre i forbindelse med forældresamtaler.

  Tidsrum: Kl. 16.20-16.40

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

 • 3
  Status på arbejdet med inklusion i skolerne april 2017
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Der gives en status på inklusion i skolerne med deltagelse af de didaktiske afdelingsledere Palle Marker og Nils Djervad og skoleledere Asger Nielsen og Flemming Hartmann.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  A gruppen takkede for en god orientering og forslår, at udvalget inviterer de samme gæster igen, til en opfølgning på inklusion, efter sommerferien.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget inden sommerferien får en status på skolernes arbejde med handleplaner.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, det tilføjes inklusionspolitikken, at skolebestyrelserne udarbejder et værdigrundlag for deres institution/skole, der tydeliggør forventningerne til forældrene, så alle forældre og børn oplever at føle sig velkomne, set og hørt – og så forældrene og skole bliver klædt på til at løse konflikter blandt børnene på en konstruktiv måde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der vil på mødet være fremmøde fra kommunens to didaktiske ledere, der fremlægger mundtlig status på arbejdet med inklusion.

  I vedhæftet bilag har skolernes ledelser redegjort for deres nuværende arbejde med inklusion.

  I bilag 2 er der en statistik over de elever, som vi i kommunen tilbyder et eksternt skole- eller behandlingstilbud. Statistikken viser, at tallene for segregering (eksklusion) over de sidste 3 år er forholdsvise konstante.

  Der arbejdes fortsat i skolerne med skolernes ledelsesteam som tovholdere på at skabe fælles forståelser om de udfordringer der er, for dermed også at kunne handle efter samme dagsorden, når indsatser skal iværksættes.

  Det er netop aftalt på det seneste CMU møde, at det kommende skoleårs kompetenceudvikling skal have inklusion som omdrejningspunkt - der er fortsat brug for viden om specialpædagogik og praksisnære erfaringer.

  Ressourceteamene på skolerne arbejder fortsat på følgende pejlemærker i deres arbejde:

  • Flere børn inkluderes ud fra hensyn til deres behov
  • Det vægtes fortsat at sætte den nødvendige kompetenceudvikling i værk med opmærksomhed på at løfte både det samlede børneområde, eksperterne på feltet og ledelsesniveauet.
  • Skabe fælles sprog og forståelser omkring børn med særlige udfordringer
  • Skabe nye fleksible indretninger af de eksisterende læringsmiljøer såvel ude som inde.
  • At børn så vidt muligt bliver i kommunen, hvis de kan.
  • At opkvalificere en systematisk dokumentation omkring det arbejde, der foregår hvor særlige indsatser sættes i værk.

  Tidsrum: Kl. 16.40 – 17.00.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Bilag

 • 4
  Status på flygtninge i skolerne
  Sagsid.: 17/799

  RESUMÉ:

  Der gives en status på opgaven med flygtninge i skolerne med deltagelse af den didaktiske afdelingsleder Nils Djervad og skoleledere Asger Nielsen og Flemming Hartmann.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at forvaltningen fremlægger fordele og ulemper ved at skoleplacere børnene mere ligeligt mellem skolens matrikler.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget præsenteres for en model a la Københavns Kommune, hvor der tildeles ekstra midler til de klasser, som har flygtningebørn.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på elever fra flygtningefamilier skoleåret 2016-2017

  Indenfor den seneste måned har vi modtaget to store børn fra Afghanistan, hvor pigen på 17 år har fået et skoleforløb på Vestegnens Sprogskole og drengen på 15 år endnu ikke er skoleplaceret.

  Vi har dermed i alt modtaget 16 flygtningebørn.

  De elever, som er ankommet direkte til Dragør Skoles distrikt, har modtaget et seks måneders sprogforløb på Dragør Skole Syd, varetaget af eksternt firma. Disse elever deltog tidligt i forløbet i fag, hvor det gav mening, fx idræt, musik, engelsk, matematik m.m.

  De tre sidst ankomne børn til folkeskolen, som er søskende, fik forlænget deres intensive forløb til 9 måneder, da de to yngste ikke har gået har ret meget i skole. Disse tre elever begyndte i deres respektive klasser omkring vinterferien.

  Resten af eleverne har deltaget i sprogforløb i andre kommuner, men er senere flyttet til distriktet, eller boede allerede i skolens distrikt, men modtog et andet tilbud i anden kommune og har så ønsket en overflytning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 5
  Kultur- og fritidspolitik - revision andet udkast
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til hvorvidt deres politiske intentioner kommer til udtryk i andet udkast til en revideret Kultur- og Fritidspolitik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget godkender udkastet til en revideret Kultur- og Fritidspolitik

  2.

  at

  sagen sendes i høring

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V):

  Pind 4 i udkastets afsnit 3. Kultur og fritid på tværs, ”Lave forsøg med rum for fejltagelser” udgår.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår:
  1. at Museum Amager, Lokalarkivet, Hollænderhallen og Wiedergården nævnes ved navns nævnelse i politikken, idet de er centrale bærere af kultur- og fritidsområdet i kommunen.

  For stemte:

  4 (A+T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Godkendt.


  2. At UNESCO nævnes som et mål.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.


  3. At skolernes samarbejde med lokale aktører gøres tydeligere under punktet "Kultur og fritid på tværs".

  Godkendt.

  Et enigt udvalg foreslår herudover, at følgende skal med på listen om høring udover de i sagen nævnte:

  Skolebestyrelser, Dragør Turistråd, bevaringsnævnet, Ældrerådet, Handicaprådet, UNESCO-gruppen, Naturparkrådet for Naturpark Amager, Klub Dragør og Fælles elevråd.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beslutning om struktur for politikken

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøftede på udvalgsmødet den 8. marts første udkast til en revideret Kultur- og Fritidspolitik.

  Udvalget besluttede at:

  ”politikken skives om, så strukturen bliver lig den, vi bruger i andre politikker i Dragør kommune: Vision først, konkrete målsætninger til sidst”.

  Administrationen vurderer, at denne struktur allerede er brugt i første udkast til politikken.

  Politikkens overordnede vision er beskrevet, som det første efter indledningen.

  Under de konkrete fokusområder er strukturen ligeledes bygget op, så hensigtserklæringer (eller hvad man kan kalde en ”delvision”) står først, herefter beskrives konkrete arbejdsindsatser (eller hvad man kan kalde ”målsætninger”).

  Slutteligt er tilføjet en motivation eller ”baggrund”, der beskriver de antagelser der ligger til grund for hensigtserklæring og arbejdsindsatser.

  Dette er gjort i et forsøg på at rumme så meget som muligt af den eksisterende politik og inputtene fra dialogmødet mellem BFKU og kultur- og fritidslivets aktører den 17. januar 2017, samt fremsendte kommentarer fra de politiske partier.

  Foretagende ændringer

  I andet udkast er tilføjet overskriften ”Hensigtserklæring”, under de enkelte fokusområder, for at tydeliggøre strukturen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Når udvalget har godkendt et udkast til en revideret Kultur- og Fritidspolitik sendes det i høring hos:

  Dragør biblioteksråd

  Dragør lokalarkivråd

  Dragør musik- og kulturskole

  Folkeoplysningsudvalget

  Hollænderhallens brugerråd

  Museum Amagers bestyrelse

  Ungdomsskolens bestyrelse

  og

  Dragørs borgere i almindelighed

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør kommunes kultur- og fritidspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Bilag

 • 6
  Forsikringsforhold vedrørende foreningsudstyr
  Sagsid.: 17/800

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges sag om forsikringsforhold vedr. foreningsudstyr

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at det tages til efterretning at kommunen ikke har hjemmel til at yde tilskud til betaling af forsikring for foreningsudstyr.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T får forvaltningens vurdering af at få paragraf 19 stk. 2 og 3 i folkeoplysningsloven i spil i forhold til sejlklubben.

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget besluttede den 8. marts 2017:

  ”Udvalget forelægges sag om forsikringsforhold vedr. foreningsudstyr”.

  Administrationen har belyst retsområdet i denne sag.

  En kommunes adgang til at yde direkte eller indirekte økonomisk tilskud til borgere/erhvervsvirksomheder/foreninger er reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Disse regler slår fast, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan yde disse tilskud.

  Den påkrævede lovhjemmel for at kunne yde økonomisk tilskud til foreninger findes i folkeoplysningsloven.

  Folkeoplysningsloven hjemler kun, at der gives økonomisk tilskud til klublokaler som ikke ejes/stilles til rådighed af kommunen, og at der kan ydes tilskud til aktiviteter der gælder unge under 25.

  De regler i Folkeoplysningsloven, som regulerer tilskud, nævner, at der kan ydes tilskud til driftsudgifter til foreningens egne lokaler.

  Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde regulerer udtømmende de tilskud, som kan gives.

  Af bekendtgørelsens §§ 12 og 15 fremgår, at tilskud kan vedrøre driften af lokalet; herunder rengøring, prioritetsydelser samt forsikringer som vedrører selve ejendommen, men ikke dennes indbo/løsøre.

  Hverken Folkeoplysningsloven eller bekendtgørelsen indeholder hjemmel til, at en kommune kan yde tilskud til driftsudgifter, forbundet med klubbernes løsøre/materiel.

  Som bilag vedlægges bilag 2 fra Dragør Kommunes regler for tilskud.

  Den oversigt bilaget indeholder er udarbejdet på baggrund af reglerne i folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen og viser bl.a., hvilke tilskud som ikke kan ydes.

  Sammenfattende vurderer administrationen at en kommune ikke kan yde driftstilskud til foreninger/klubbers forsikring af deres udstyr.

  LOVE/REGLER:

  Lovgrundlaget er beskrevet i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børn-, Fritids-, og Kulturudvalget den 5. april 2017

  Bilag

 • 7
  Kursusdag i dagplejen 2017
  Sagsid.: 17/786

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at dagplejen holder lukket fredag den 27. oktober 2017 for at afholde kursusdag for dagplejerne med fokus på pædagogiske rutiner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dagplejen holder lukket fredag den 27. oktober 2017 for at afholde kursusdag for dagplejerne. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Godkendt.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i at kvalificere dagplejernes faglighed, foreslår administrationen, at der bliver afholdt en kursusdag for alle dagplejere med fokus på pædagogiske rutiner.

  Pædagogiske rutiner er samlebetegnelsen for alle de tilbagevendende gøremål, der knytter sig til dagligdagen i den pædagogiske praksis, og er særdeles betydningsfulde for børnenes udvikling og læring. Børnene lærer ved de daglige måltider, på badeværelset når de skal vaske hænder, have skiftet ble, gøres putteklar, have overtøj på osv.

  Med afsæt i oplæg om rutinepædagogik, lægger administrationen op til, at dagplejerne får redskaber til, hvordan de kan arbejde med og udvikle de pædagogiske rutiner, og derigennem fremme børnenes udvikling og læring.


  Administrationen foreslår, at kursusdagen afholdes fredag den 27. oktober fra kl. 09:00 til kl. 16:00. Grundet dagplejens organisering er det ikke muligt at afholde kursusdagen uden at lukke dagplejen. Alternativt skal kurset afvikles over tre aftener eller en lørdag, hvor dagplejerne er berettigede til afspadsering og tillæg.

  Administrationen anbefaler, at kursusdagen bliver afholdt en fredag, da dagplejen lukker tidligt. Til de forældre, der har behov for pasning, vil der blive tilbudt alternativ pasning i en af kommunens øvrige institutioner. Da dagplejen holdt lukket fredag den 2. oktober 2015 i forbindelse med sidste kursusdag, havde alle forældre fundet andre pasningsmuligheder til deres børn. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

 • 8
  Status på skoleindskrivning og SFO fordeling 2017
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en status på skoleindskrivning og SFO fordeling 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Udvalget tager sagen til efterretning og ønsker senere i 2017 at have en temadrøftelse om SFO matrikler.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen til skolestart 2017 er overstået og forældrene har modtaget brev om optagelse på henholdsvis Dragør eller St. Magleby Skole.

  Sammenlagt er 188 børn indskrevet, med henholdsvis 77 elever til St. Magleby Skole, som opnår en klassekvotient for 0. klasse på 25,6, og 111 elever til Dragør Skole, som får en klassekvotient på 22,2.

  Der er 8 børn fra St. Magleby skoledistrikt, som har ønsket optagelse på Dragør Skole, og der er 10 børn fra Dragør skoledistrikt, som har ønsket optagelse på St. Magleby Skole. Alle disse ønsker er imødekommet.

  Der er i alt 7 børn som har ønsket skoleudsættelse og fået godkendt dette.

  SFO-fordeling

  Vedlagt er en beretning fra de pædagogiske afdelingsledere for indskolingen, hvori beskrives nogle af de udfordringer, som de har stået overfor i forbindelse med fordelingen af børn på SFOerne.

  Dragør Skole Syd har prioriteret, at begge nye klasser skal gå på samme SFO. For at gøre dette muligt er begge klasser blevet tildelt Strandengens SFO. Dragør Skole Syd oplever en udfordring ved at have tre SFO matrikler til en tosporet skole, da det især giver nogle driftsmæssige udfordringer med små matrikler.

  St. Magleby Skole SFO har fire matrikler til tre årgange, og har valgt at prioritere at sende en klasse samlet hen til en SFO, hvorfor de tre kommende 0. klasser fordeles på tre SFO matrikler. De oplever dog en udfordring af at have SFO på fire matrikler, da to af matriklerne (Hovedgaden og Sølyst SFO) er små matrikler, samt en generel udfordring med Sølyst SFO, da matriklen ligger langt væk fra skolens hverdag, som har en negativ betydning, når klasserne skal være på SFO i undervisningsøjemed.

  Ønsket, at børnene kan gå i SFO med dem, de går i klasse med. At pædagogerne fra SFOerne kan samarbejde med lærerne og derfor involvere så få SFOer som muligt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Bilag

 • 9
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 2
  Sagsid.: 17/819

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende ændringer i delaftale 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ændringer af delaftale 2 vedr. Specialundervisning og PPR, således at de 7 faste specialklassepladser opsiges med virkning fra 1. januar 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB, idet udvalget samtidigt tilkendegav at have fokus på, at elever, som er i tilbud fortsætter i nuværende tilbud.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  Delaftalen består af to elementer:

  1. Kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5
  2. Pædagogisk Psykologisk rådgivning

  Administrationen vurderer, at der skal foretages ændringer af aftalen vedr. kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5.

  Dragør Kommunalbestyrelse indgik aftale med Tårnby Kommune i 2007

  i delaftale 2 om specialklassetilbuddet med 30 elever. Aftalen er løbende ændret til henholdsvis 25 og senest 7 elever i 2014.

  Administrationen foreslår, at de 7 pladser opsiges. Opsigelsen sker med baggrund i, at der næsten ingen elever er i tilbuddet længere, og heller ikke i fremtiden forventes det at benytte sig af tilbuddet i et omfang som tidligere. Tilbagegangen i brugen af pladserne skyldes primært iværksættelse af målrettede inklusionstiltag.

  Aktuelt betaler Dragør Kommune en fast pris på 1.741.681 kr. for 7 faste kommunale specialklassepladser. Aktuelt er der to 10.-klasse-elever, der går ud af skolen inden sommer, og en enkelt elev, der skal starte i 8. kl.

  Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der fremadrettet købes pladser til specialundervisning efter behov fremfor at have 7 faste pladser til rådighed. Prisen pr. plads er pt. 250.000-300.000 kr.

  Hvis Dragør Kommune opsiger aftalen, så vil evt. elever, der tidligere ville være visiteret til Kastrupgårdskolen, ikke være garanteret en plads på skolen. Hvis ikke der er plads, så vil eleverne blive visiteret til andre skoler med ledige pladser indenfor netværk 6 i Region Hovedstaden. Det er Dragør Kommune som godkender og betaler for foranstaltningen, hvorimod det er Tårnby Kommune, som udvælger og visiterer til det konkrete tilbud.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgettet afsat 5.762.148 kr. til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2 om specialundervisning samt PPR, herunder lønudgifter, overhead, etableringsudgifter, mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen 27. april. 2017.

 • 10
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 4 og 5
  Sagsid.: 17/817

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende, at der ikke foretages ændringer i delaftale 4 og 5 vedr. forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (det specialiserede børnehandicapområde).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke skal ske indholdsmæssige ændringer af delaftale 4 og 5 vedr. Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personager (det specialiserede børnehandicapområde).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Anbefales over for ØU.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke oplæg til ændringer af delaftale 4 og 5 (det specialiserede børnehandicapområde), og derfor fortsætter det forpligtende samarbejde uændret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 5.471.578 kr. i budgettet for 2017 til betaling af ydelser på det specialiserede børnehandicapområde, herunder lønudgifter, overhead og inventar. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

 • 11
  Ansøgning fra Vinterbadeforeningen til medfinansiering til forlænget brodæk på Dragør Søbad
  Sagsid.: 17/421

  RESUMÉ:

  Vinterbadeforeningen ansøger om tilladelse og medfinansiering på 700.000 kr. til forlængelse af brodæk på Dragør Søbad på 25-30 meter samt etablering af nye omklædningsrum.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter ansøgningen og tager stilling til om der skal arbejdes videre med projektet

  2.

  at

  udvalget tager stilling til om Dragør Kommune agter at medfinansiere projektet med 700.000 kr.

  3.

  at

  såfremt der skal arbejdes videre med projektet, at der sikres fuld offentlig afgang til brodækket, at driftsudgifter til el og vedligehold af pavillon afholdes af vinterbadeforeningen samt at forvaltningen udarbejder et A-skema til budget 2018

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Ad. 1+2+3.

  Sagen drøftet og oversendes til budgetlægningen 2018-21 med udarbejdelse af A-skema.

  Det skal sikres, at kystinspektoratets tilbagemelding er med i A-skemaet.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Vinterbadeforening har fremsendt en ansøgning om tilladelse til at udvide det midterste brodæk på Dragør Søbad med 25-30 meter med etablering af nye omklædningsfaciliteter (pavillon). Der ansøges også om medfinansiering fra Dragør Kommune på i alt 700.000 kr. Ansøgning er vedlagt som bilag 1.

  I ansøgningen oplyses, at vinterbadeforeningen bidrager med 300.000, at de agter at fondsfinansiere 1.000.000 kr. og at Dragør Kommune skal bidrage med 700.000 kr.

  Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er noget teknisk til hinder for at forlænge brodækket men at projektet forudsætter Kystinspektoratets godkendelse. Kystinspektoratet har oplyst, at de skal bruge et teknisk projekt til behandling af ansøgningen og at Kystdirektoratet ikke umiddelbart ser positivt på projekter med placering af bygninger på vand, men at de vil foretage en vurdering af det konkrete projekt.

  Det er videre forvaltningens anbefaling, at en eventuel kommunal medfinansiering på 700.000 kr. i givet fald kan indgå som et a-skema til budget 2018.

  Vinterbadeforeningen betaler i dag for el-forbrug til saunaer på søbadet og vedligehold og drift af pavillon og saunaer. Dragør Kommune betaler drift og vedligehold af øvrige forhold.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vinterbadeforeningen ansøger om medfinansiering på 700.000 kr. fra Dragør Kommune. I ansøgningen oplyses, at det koster i størrelsesordenen 2 mio. kr. at gennemføre projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Procesplan for udvikling af Kongelundsfortet medio 2017
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, at projektet afventer svar fra Nordea-fonden, og at en procesplan forelægges i juni 2017, når det er modtaget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Til efterretning.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget har på mødet den 30. november 2016 godkendt en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn samt en projektbeskrivelse for udviklingen af Kongelundsfortet. Heri beskrives en grov tidsskitse for de kommende tre år.

  På mødet den 11. januar 2017 tog udvalget til efterretning, at der afventes svar fra Nordea-fonden angående finansiering af det 3-årige aktivitetsprojekt, og at udvalget ville blive orienteret om udfaldet af ansøgningen i april 2017, og herefter modtage en ny procesplan for det fremadrettede arbejde.

  Da svaret først forventes ultimo april 2017 er det først muligt at fremlægge en ny procesplan på udvalgsmødet den 7. juni 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Annette Nyvang (T) spurgte til evaluering af skolereformen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til SSP arbejdet.