Skip navigationen

Referat

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Liste T ønsker punkt 8 optaget som behandlingspunkt.
Godkendt.
 • 1
  Temadrøftelse: Ressourceteams og visitation af ressourcer på 0-6 års området
  Sagsid.: 17/958

  RESUMÉ:

  Mie Schaltz, leder af Støttepædagogkorpset deltager på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde, hvor hun vil fortælle om organiseringen af ressourceteams på 0-6 års området og den nye tildelingsmodel for visitation af korpsets ressourcer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Redegørelsen taget til efterretning.

  Udvalget ønsker, at administrationen fremlægger en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med støtte i skolerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2015 blev det besluttet at etablere ressourceteams på dagtilbuds- og skoleområdet for at understøtte implementeringen af kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik.

  I 2017 blev visitationen af Støttepædagogkorpsets ressourcer omlagt, så visitationen er mere fleksibel end tidligere, og så visitationen følger strukturen for de etablerede ressourceteams.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 3. maj 2017 fortæller Mie Schaltz, leder af Støttepædagogkorpset om organiseringen af ressourceteams på 0-6 års området og den nye tildelingsmodel for visitation af korpsets ressourcer.

  Tidsrum: kl. 16.00-16.20.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

  Bilag

 • 2
  Præsentation af og status fra Dragør Musik- og Kulturskole
  Sagsid.: 17/1117

  RESUMÉ:

  Præsentation af og status fra Dragør Musik- og Kulturskole ved Musik- og Kulturskoleleder Jens Jacob Honoré.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Præsentation og status taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jens Jacob Honoré, tiltrådte som ny leder af Dragør Musik- og Kulturskolen i september 2015.

  Her lidt over halvandet år efter vil han på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. maj 2017 give en præsentation af og status fra Musik- og Kulturskolen.

  Tidsrum: Kl. 16.20 – 16.40

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

 • 3
  Nedlæggelse af "Fælles legatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune"
  Sagsid.: 17/959

  RESUMÉ:

  ”Fælleslegatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune” bestyres af Økonomiudvalget. Omkostningerne til administration af legatet overstiger de årlige udloddede beløb og forrentningen af legatet. Administrationen anmoder derfor om bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  administrationen gives bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge ”Fælleslegatet for unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune”,

  2.

  at

  Hvis Civilstyrelsen tillader at legatet nedlægges, udbetales der til ansøgerne i år 2017.

  3.

  at

  det resterende beløb overføres til Ungerådets budget i år 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Ad. 1+2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Fælleslegatet for unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune” udbetales årligt til unge mennesker, der er under uddannelse af hver art. Dragør Kommune har tidligere annonceret i Dragør Nyt og opfordret unge mennesker, der er under uddannelse, til at søge legatet. Indstilling og vurdering af ansøgere foretages af administrationen.

  Fælleslegatet er en sammenlægning af 2 legater pr. 1. januar 1982 og består nu af et samlet depot på kr. 40.768. Der er blevet uddelt følgende beløb de sidste tre år:

  2014: 1x 500 kr.

  2015: 3x 500 kr.

  2016: 1x 500 kr.

  Nordea varetager opgaven med at aflægge regnskaber for kommunens fonde, herunder Fælleslegatet. Udgiften til administration overstiger uddelingerne.

  Anbefaling om at nedlægge

  Dragør Kommune er af Civilstyrelsen, kommunens revisor og Nordea blevet anbefalet at nedlægge legatet og udbetale kapitalen. Det begrundes dels i legatets depotstørrelse, dels at udlodningen af midlerne fra legatet ikke er større, samt at administrationsomkostningerne overstiger de årlige uddelte beløb og forrentningen af depotet.

  Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen, at nedlægge fonde og legater. Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  Hvis Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legatet, vil administrationen indstille, at legatet udbetales. Ved nedlæggelse af legatet vil der, efter kurs og gebyr være omkring kr. 34.000 til rådighed.

  Anvendelse af de resterende midler

  Det indstilles, at der udbetales legater til de indkomne ansøgninger i år 2017. Legatet annonceres i Dragør Nyt. Administrationen har på nuværende tidspunkt modtaget to ansøgninger. Det resterende beløb overføres til Ungerådets budget i 2018. Det resterende depot kunne være med til at fremme projekter for unge i byen.

  Ungerådet kunne fx uddele en pulje eller en pris. Ungerådet er med til at sikre det demokratiske liv i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

 • 4
  Ansøgning om en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen
  Sagsid.: 17/1175

  INDSTILLING:

  Udvalget beslutter om der skal indsendes ansøgning fra Dragør kommune om at deltage i rammeforsøget.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Udvalget noterer sig, at der ikke har været et ønske om ansøgning fra skolerne og at der allerede er mulighed for at iværksætte de nævnte tiltag inden for skolernes kompetence.

  Udvalget ønsker en evaluering af skolernes nuværende forsøg.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedr. henvendelsen fra ministeriet vedr. rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen – se bilag, har udvalget bakket op om, at udvalgsformanden har truffet en formandsbeslutning om, at forvaltningen straks efter påske orientere skolebestyrelser og skoleledelser om sagen og anmoder dem om, at forholde sig til, hvorvidt de ønsker, at vi som kommune indgiver ansøgning.

  Udvalget beslutter, på baggrund af skolebestyrelsernes og skoleledelsernes tilbagemeldinger, om der skal indsendes en ansøgning til ministeriet om at Dragør Kommune ønsker at deltage i rammeforsøget.

  Eventuelle tilbagemeldinger fra skolebestyrelser og skoleledelser bliver eftersendt til BFKU inden mødet den 3. maj 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritid, - og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

 • 5
  Museum Amagers årsregnskab 2016
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende årsregnskabet som her fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt er Museum Amagers årsregnskab 2016.

  LOVE/REGLER:

  Gennemgået i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra formanden - Opsamling efter dialogmøde med skolebestyrelserne den 19. april
  Sagsid.: 17/1180

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Forslag 1 fra A+C+O+V:

  ACOV foreslår, at der nedsættes arbejdsgruppe bestående af forvaltning/skoleledelse, skolebestyrelser og medarbejdere. Arbejdsgruppen har til opgave at pege på modeller/forslag (en Dragør model) til, hvordan der mellem skolebestyrelser og politisk udvalg kan være en samskabende dialog om skolernes udvikling og drift, før end man i den politiske proces når til egentlige beslutninger og høringer. Sagen forelægges igen i august/september 2017 med henblik på videre dialog/endelig beslutning.

  ACOV har et politisk ønske om at arbejdsgruppen har et fokus på;

  a)      At det er i fagudvalget de politiske beslutninger træffes og der også jf. lovgivning er formel høringsforpligtigelser

  b)      At der er et ønske om, at få kvalificerede indspark og dialog om mulige udviklingsmuligheder for skolerne, uden at man politisk ”forpligter” sig, men at den samskabende dialogkultur skal danne grundlag for både at styrke den politiske debat mellem partierne, men også at bestyrelser og politikere kan ideudvikle sammen om skolernes fremtid.

  c)       At der er et ønske om styrke dialogkulturen med en naturlig respekt for, at man har forskellige roller som politiker, forældre, ledelse

  d)      Eventuelle yderligere opmærksomhedspunkter fra bestyrelserne.

  Godkendt.

  Forslag 2 fra A+C+O+V:

  ACOV foreslår at der allerede nu etableres en dialog om fremtidens SFO i Dragør og at der sættes fokus på at rådgive politikerne om, hvordan vi styrker SFO strukturen til brug for udvalgets fremtidige drøftelser af SFO strukturen. Forvaltningen bemyndiges til at igangsætte dette.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 22. april 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Formanden foreslår efter dialogmødet med skolebestyrelserne den 19. april 2017 at;

  1)       Udvalget drøfter dialogmødet og foretager politisk opsamling

  2)       Udvalget vurderer, hvordan udvalget og skolebestyrelserne kan arbejde videre med styrket samskabelse om Folkeskolen”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

 • 7
  Meddelelse - Legeskibet på besøg i Dragør
  Sagsid.: 17/953

  RESUMÉ:

  Meddelelse om Legeskibets besøg i Dragør i maj 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Legeskibet besøger Dragør havn i uge 20 (søndag d. 14. maj – lørdag d. 20. maj, og dets uddannede legematroser fra Gerlev Idrætshøjskole vil skabe aktiviteter for skoleklasser og ansatte/frivillige i kommunen med fokus på fællesskabsdannelse, bevægelsesglæde, kreativitet og borgerinddragelse(børnene).

  Af konkrete aktiviteter vil følgende blive afholdt

  • ”Legekurser” for 4.- og 5. klasser (mandag-torsdag)

  • ”Legeaspirantkursus” for udvalgte 6. klasseelever (fredag)

  • ”Legeforløb” for SFO-børn (mandag-fredag)

  • ”Leg på kaj” åbent tilbud for alle hver eftermiddag kl. 15.00-17.00

  • ”Skattekistekursus” for ”børneformidlere” i kommunen, eks. lærere, pædagoger og børnebibliotekarer (mandag)

  • ”Design- og leg-sejlads” for Forenede Elevrødder Dragør Kommune (FEDK), Dragør Ungdomsråd og ”Shapers” (tidl. Dragør Ungdomsskoles ungeråd) (onsdag)

  • ”Playmaker-sejlads” for ansatte i Dragør kommune, der interesserer sig for at arbejde med samskabelse og aktivt medborgerskab (onsdag)

  • ”Den store legedag” – lørdag kl. 10.00-16.00 med aktiviteter på og ved legeskibet, koncert arrangeret af FEDK, vandaktiviteter ved Dragør ungdomsskole m.m.

  Mere om Legeskibet

  Legeskibet er et femårigt projektsamarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden søsat i 2015. Legeskibet har til formål at styrke sundhed, kultur og fællesskab gennem liv, leg og fysisk aktivitet i Danmarks blå byrum.  Danmark er omgivet af vand, og Legeskibet ønsker at havneområdernes potentiale for fællesskab, leg og bevægelseskultur udnyttes optimalt.

  Se evt. mere på Legeskibets hjemmeside http://legeskibet.dk/

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Havneleje inkl. vand og el

  Transport af container med legeredskaber (ca. 5000 kr.)

  Afholdes inden for rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

 • 8
  Udmøntningen folkeskolereformen version 4
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  Skolernes ledelser, centrale medarbejder udvalg (CMU), lokale medarbejder udvalg (LMU), samt en nedsat arbejdsgruppe har, på baggrund af Rammenotatet version 4- gældende politiske beslutninger, udarbejdet et udmøntningsdokument, som skal danne grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Ændringsforlag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget efter næste skoleår får en evaluering af årgangsteams – med fokus på, hvad indførelsen af årgangsteams har af konsekvenser for målet om at have fuld kompetencedækning – dvs. 100 procent – i 2020.

  For stemte:

  4 (A+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+O+V)

  Godkendt.

  Sagen taget til efterretning, dog med opmærksomhed på, at der er temaer i portefølje oversigten, der kræver politisk behandling, hvis de over årene skal implementeres.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU d. 8. marts 2017 blev Rammenotat version 4. - gældende politiske beslutninger vedtaget. I forlængelse af dette blev det endvidere besluttet at udmøntningsdokumentet skulle præsenteres for udvalget i maj måned.

  På baggrund af gældende politiske beslutninger vedrørende implementeringen af folkeskolereformen er der udarbejdet et Rammenotat version 4.0 – gældende politiske beslutninger. Dette danner grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår.

  I forlængelse af dette arbejde har skolernes ledelser, CMU, LMU og en nedsat arbejdsgruppe udarbejdet et udmøntningsdokument, der danner rammen om realiseringen af de politiske beslutninger. Udmøntningsdokumentet er vedhæftet som bilag.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2017.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Intet.