Skip navigationen

Referat

Onsdag den 7. juni 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  0-6 års politik - høring
  Sagsid.: 16/2057

  RESUMÉ:

  Den 27. marts 2017 blev 0-6 års politikken sendt i høring. Administrationen har modtaget fire høringssvar til politikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringssvar

  2.

  at

  udvalget vedtager 0-6 års politikken

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ad. 1. høringssvar drøftet.

  4 ændringsforslag fra Liste T:

  a. At det fremgår af politikken, at institutionerne opfordrer og støtter forældre i at deltage aktivt i institutionens liv og bakker op om sociale arrangementer, så alle forældre og børn oplever at føle sig velkomne, set, hørt og en del af fællesskabet, idet det fremmer trivslen for børnene.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  b. At det tilføjes, at overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave er et fokusområde.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  c. At der lægges vægt på både lege- og læringsmiljøer i politikken.

  Godkendt.

  d. At udvalget får en D-skema med konsekvenserne af en normering på 3 voksne til 10 børn i vuggestuerne, og 3 voksne til 20 børn i børnehaverne.

  Godkendt.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der skal udarbejdes en politik for 0-6 års området.

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en politik. Oplægget tager udgangspunkt i en inddragende proces med forældrebestyrelser, institutionsledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt repræsentanter fra BUPL. Alle parter er kommet med input til temaer og værdier i politikken. 

  Den 27. marts 2017 blev 0-6 års politikken sendt i høring med svarfrist den 1. maj 2017.

  Administrationen har modtaget fire høringssvar fra:

  • Ledelsen, personalet og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave
  • Ledelsen i Børnehaven Sølyst
  • Forældrebestyrelsen i Børnehaven Sølyst
  • BUPL

  Ledelserne, personalet og forældrebestyrelserne i Dragør Menighedsbørnehave samt Børnehaven Sølyst udtrykker en generel tilfredshed med 0-6 års politikken, og mener, at den inddragende proces har været et godt grundlag for politikken.

  Repræsentanterne fra Dragør Menighedsbørnehave og Børnehaven Sølyst anser det som positivt, at politikken sætter en retning for 0-6 års området. De foreslår, at der i politikken tilføjes en beskrivelse af, hvordan der bliver arbejdet med overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave, på lige fod med beskrivelsen af overgangen fra børnehave til SFO/skole.

  Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at 0-6 års området har fokus på overgangen fra 0-3 år til 3-6 år. Der bliver udarbejdet en drejebog for overgangen, tilsvarende drejebogen for overgangen fra børnehave til SFO/skole. 

  Forældrebestyrelsen i Børnehaven Sølyst mener, det er positivt, at Dragør Kommune lægger vægt på høj faglighed hos det pædagogiske personale, men ønsker en nærmere beskrivelse af, hvordan dette sker i praksis, ligesom de ønsker, at praksis omkring ”Den røde tråd” uddybes.  

  BUPL anser også den inddragende proces som et godt fundament for 0-6 års politikken, og er overordnet set enige i ordlyden i politikken, herunder de temaer og de værdier, som politikken bygger på.

  BUPL opfordrer til, at der i politikken anlægges et højere ambitionsniveau for børns udvikling og dannelse, og at børneperspektivet styrkes. Desuden mener BUPL, at legens egenværdi bør have en mere fremtrædende plads og foreslår, at bruge betegnelsen ”lege- og læringsmiljø”, frem for ”læringsmiljø”. Endvidere anbefaler BUPL, at det i højere grad fremgår, at Dragør Kommune understøtter et stærkt fagligt refleksionsmiljø i institutionerne, og at det afsluttende afsnit om opfølgning og evaluering suppleres med mere uddybende begrundelser. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  0-6 års politikken har været i høring hos alle høringsberettigede parter.   

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag

 • 2
  UNESCO - ansøgning om optagelse på tentativliste
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Drøftelse af, om Dragør Kommunen skal søge om optagelse på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at søge om at blive optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste, med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog 16. maj 2016 det færdige materiale fra den frivillige UNESCO-gruppe, der gennem flere år har arbejdet målrettet på at skabe rammerne for at få udpeget Dragørs gamle by og havn som UNESCO-verdensarv.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har efterfølgende ved flere lejligheder drøftet indholdet af ansøgningen og konsekvenserne af en eventuel udpegning.

  Senest blev der den 30. marts afholdt en temakonference om kulturturisme og konsekvenserne af en udpegning for den samlede Kommunalbestyrelse, og UNESCO-gruppen, oplægsholderen Dorte Kiilerich og administrationen fik lejlighed til at belyse projektet.

  Såfremt Dragør Kommune beslutter at søge om at blive udpeget som verdenskulturarv vil der følge en længerevarende proces, hvor det første skridt, nemlig ansøgning om optagelse på den såkaldte tentativliste, som bestyres af Slots- og Kulturstyrelsen, skal foretages af Dragør Kommune. Herefter er det den danske stat, der formelt skal ansøge videre om en endelig udpegning. En sådan proces kan tage sig ud på forskellige måder, og vil formentlig strække sig over flere år.

  Der er ikke nogen garanti for, at man som kandidat på tentativlisten bliver optaget på verdensarvslisten. Det er i sidste ende verdensarvskomiteen, som træffer beslutningen ud fra skrappe krav og kriterier.

  Der er dags dato ikke meldt noget ud om, hvor der eventuelt åbnes op for optagelse på tentativlisten, men administrationens forventning er, at det vil ske i løbet af det kommende år.

  Der vil ikke umiddelbart være økonomiske eller udviklingsmæssige konsekvenser af en ansøgning om optagelse på listen. Det er administrationens vurdering, at det allerede præsenterede materiale vil kunne fremsendes uden yderligere bearbejdning. Dog tilbyder UNESCO-gruppen at gennemføre en yderligere gennemarbearbejdning for at få alle detaljer på plads.

  Der lægges ikke op til investeringer i forhold til udarbejdelse af materialer eller fysiske anlæg på kort sigt. Dragør Kommune vil efter en eventuel optagelse på listen stadig have gode muligheder for at forme processen, og træffe de valg, som er fornuftige for byen.

  Med hensyn til konsekvenser er det administrationens vurdering, at Dragør imødeser en vækst i antallet af besøgende, uanset om der opnås en UNESCO-udpegning eller ej. Monitorering af trafikbelastning, slitage og belastning af byen vil skulle ske uanset.

  Ambitionsniveauet i forhold til besøgscenter osv. sættes af Dragør Kommune, og beslutninger kan således tages som behovet opstår.

  Erfaringen viser, at der kan gå op til ti år, før tentativlisten atter åbnes op. Det er derfor hensigtsmæssigt at få afklaret, om Dragør Kommune bør søge optagelse nu.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 3
  Evaluering af år tre med folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Evaluering af år tre med folkeskolereformen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atsagen tages til efterretning. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  1. at udvalget får en opdatering af handleplanen om folkeskolereformens elementer fra november 2016 med særligt fokus på udmøntning af bevægelse/pauser/ varieret skoledag, og hvordan læringsmålstyret undervisning bruges mest hensigtsmæssigt.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  2. at forvaltningen udarbejder et D-skema på forskellige modeller med øget to-voksenundervisning, der kan give mulighed for holddeling/mere differentieret undervisning.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  3. at evalueringen fremadrettet laves i efteråret, så resultatet foreligger, inden vedtagelse af rammenotat og udmøntningsnotat i foråret

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I foråret 2015 og 2016 udførte skoleafdelingen i Dragør Kommune en række fokusgruppeinterviews med elever, medarbejdere og forældre, som havde til formål at undersøge deres oplevelser og refleksioner af, hvordan det er at gå i skole i Dragør.  Denne evaluering er gentaget i foråret 2017. Fokus for evalueringen har igen været på folkeskolereformens elementer. Med evalueringen er det hensigten at følge implementeringen af folkeskolereformen.

  Helhedsvurdering

  En god skoledag for børn og medarbejdere er grundstenen i en god skole. Børnene er i denne evaluering glade for at gå i skole i Dragør, og de beskriver mange gode elementer ved deres skoledag, og de beskriver også noget, der kan gøres bedre. I forhold til evalueringens genstandsfelt påpeger børnene og lærerne, at skoledagen med fordel kunne varieres bedre og gøres mere sammenhængende.

  Børnene oplever, at skoledagene bliver meget lange, når det er lærerne, der taler, og hvor de laver opgaver i bogen meget af tiden. Børnene efterlyser, at de selv ønsker at være mere aktive i timerne.  Særligt fra mellemtrinnet og op til udskolingen gives der udtryk for, at bevægelse eller variation forsvinder mere og mere ud af skoledagen. Lærerne oplever, at det bliver sværere at lave læringsaktiviteter og undervisning, der involverer bevægelse, når det faglige niveau bliver højere og eleverne ældre.

  Overordnet efterlader evalueringen et indtryk af, at skoledagens aktiviteter med fordel kunne koordineres bedre med henblik på at sikre en sammenhængende og mere varieret skoledag, der har den enkelte elevs læring og trivsel i centrum. Børnene beskriver, at skoledagens længde er tilpas, men at den gerne må være kortere. De børn, der blev interviewet, gik alle til noget i deres fritid og følte ikke, at skoledagens længde har påvirket dette. 

  Der er stor forskel på, hvor mange lektier børnene og forældrene beskriver at have for hjemme. Nogle har aldrig lektier for, mens andre sidder i op til halvanden time hver dag. Mængden af lektier afgøres tilsyneladende ved, hvorvidt eleverne når opgaverne i skolen. Dermed er det ofte de børn, der har nemt ved opgaverne, der ikke har lektier for, mens de børn som ikke har nemt ved opgaverne i skolen også har lektier for derhjemme. Mængden af lektier synes begrundet ud fra en tanke om, at nå et bestemt pensum frem for at tage udgangspunkt i det enkeltes barns læring.

  Flexdagen er lærere, børn og forældre glade for. Denne dag giver god mulighed for at variere aktiviteterne og skabe sammenhæng.

  Arbejdet med læringsmål og MinUddannelse varierer meget, og der er forskel på hvorvidt der arbejdes systematisk med disse på skolematriklerne.

  I alle interview beskrives, at det er særligt godt i skolen, når der er to voksne i undervisningen, da dette giver mulighed for mere variation, mere hjælp til opgaverne og mere ro i klassen.  I forhold til pauserne oplever børnene, at de får pauser, og at de i større omfang end tidligere ved hvornår pauserne ligger. Børnene understreger, at det er hårdt, hvis man ikke får pauser. Lærerne oplever, at de giver flere pauser end før.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Bilag

 • 4
  Evaluering af Klubpædagoger på mellemtrinet i skolen
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Evaluering af klubpædagogernes indtræden på mellemtrinnet i skolen i skoleåret 2016/17.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atsagen tages til efterretning. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Administrationen udarbejder et D skema, hvor klubpædagogerne sikres et forløb i den samme klasse, og at pædagogerne overvejende følger klasser, som de også har i klubben​.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forlængelse af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra d. 7. juni 2013 fremgår det, at ”Pædagoger kan inddrages i undervisningen i en understøttende rolle ved at løse opgaver inden for deres kompetence på alle klassetrin. De vil fx kunne støtte og supplere læreren i de fagopdelte timer og vil kunne varetage understøttende undervisning alene med eleverne”. 

  Det er politisk besluttet, at klubpædagogerne skal indtræde på mellemtrinnet i skolen fra 1. august 2016. Denne evaluering følger det første år med samarbejdet. Evaluering er udarbejdet af dels en baseline undersøgelse, der blev fortaget i efteråret 2016 og dels en opfølgende undersøgelse, som blev fortaget i foråret 2017. Den samlede evaluering udgøres af to rapporter.

  Evalueringens overordnede konklusioner

  Overordnet kan det konstateres, at lærerne og pædagogerne ser positivt på at skulle samarbejde på mellemtrinnet i skolen, og de beskriver også, at det er sjovt og spændende. De nævner, at de som forskellige fagligheder kan supplere hinanden godt i skolen. Der er med andre ord en gensidig forventning på tværs af de to faggrupper om, at deres samarbejde kan blive til gavn for børnenes læring og trivsel.

  I den forbindelse blev det i efteråret beskrevet som en nødvendig forudsætning for det gode samarbejde, at lærere og pædagoger skal lære hinanden at kende, dels fagligt men også personligt. Det blev særligt i fokusgruppeinterview i efteråret 2016 italesat, at det primært vil være lærerne, der skal stå for det fagfaglige, mens pædagogerne hovedsageligt vil fokusere på det trivselsmæssige. Der blev i enkelte sammenhænge givet udtryk for, at denne rollefordeling kan udfordres og på sigt være anderledes. Pædagogerne beskriver i foråret, at de har oplevet, at det kan være svært at komme på banen med deres faglighed, når de deltager i undervisningen i skolen. 

  Lærerne oplever, at nogle pædagoger byder ind med indhold, mens andre ikke gør.  Lærerne beskriver, at det kan være godt, når pædagogerne er der fordi, at de kan hjælpe med at sikre ro og understøtte det trivselsmæssige i klassen. Lærerne beskriver, at pædagogerne kan løse konflikter, så læreren har mulighed for at fortsætte undervisningen.

  Det understreges i både interviewene med lærerne og pædagogerne og i begge undersøgelsesrunder, at der er en grundlæggende organisatorisk udfordring i forhold til at have fælles tid sammen til forberedelse og planlægning, som et væsentligt fundament for et ligeværdigt samarbejde og for at sikre kvaliteten af de fælles læringsaktiviteter. Bedre tid til forberedelse, planlægning og efterfølgende evaluering vil, ifølge de adspurgte, skabe bedre forudsætninger for et konstruktivt samarbejde.

  Da begge undersøgelser er udarbejdet i indeværende skoleår, har der mellem de to undersøgelser ikke været mulighed for at ændre på rammerne for samarbejdet, hvilket planlægningen af det kommende skoleår giver mulighed for.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Bilag

 • 5
  Inklusion skoler
  Sagsid.: 17/1396

  RESUMÉ:

  Beskrivelse af, hvordan der arbejdes med støtte i skolerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Administrationen oplyste, at Dragør Skole Nords ressourcer er for det kommende skoleår, hvorimod Dragør Skole Syd og Store Magleby Skoles ressourcer er for indeværende år.

  Ændringsforslag til Liste Ts forslag fra formanden:

  Formanden foreslår, at forvaltningen fremlægger D skema opgørelse af det samlede forbrug for støtteindsatser på 0-18 års området og eventuelt fremtidigt behov.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU mødet den 3. maj 2017 blev det besluttet, at administrationen fremlægger redegørelse for hvordan der arbejdes med støtte i skolerne i lighed med indsatserne på 0-6 års området.

  Organiseringen med ressourcecentre er præsenteret for udvalget på mødet d. 5. april, hvor der også blev orienteret om arbejdet med inklusion.

  I denne sag præsenteres udvalget for hvilke indsatser, der er mulige at sætte i værk i skolerne og for den didaktiske leders opgaver.

  Derudover er der vedlagt en oversigt over de enkelte skolers afsatte ressourcer til særlige indsatser i indeværende skoleår.

  Der er fire forskellige måder at få ressourcer på:

  understøttende forløb som fx specialpædagogisk bistand omkring et barn, et hold eller en klasse også kaldet AKT (adfærd, kontakt og trivsel)

  udførende indsatser med flere voksne omkring klassen, holddeling, støtteforanstaltninger eller lign. De støttende indsatser følges med vejledning af medarbejderne

  vejledning af medarbejderne om faglige og eller trivselsmæssige udfordringer

  Materialer i form af indretning, undervisningsmidler eller lign.

  Understøttende indsatser

  Særlige indsatser, hvor der bringes specialpædagoger eller medarbejdere med lignende kompetencer i spil. Det kan også være PPR, sagsbehandler eller sundhedsplejen, der har tidlige indsatser

  Det er også de understøttende indsatser at hele AKT opgaven ligger. Det er indsatser, der har afsæt i elevernes trivsel og sociale læring. Det kan også være inklusionsindsatser med hjælp fra en inklusionspædagog eller lærer. Oftest er disse indsatser bundet op på sideløbende vejledning af medarbejderne.

  Udførende indsatser

  som f.eks. holddeling eller særlige tilrettelagte faglige forløb som fx læsekursus, to-sprogundervisning, særlige kurser i faglige temaer eller lign.

  Faglig vejledning – f.eks. læsevejledere

  Med primære opgaver som at supervisere og vejlede medarbejderne. Vejlederne følger klassernes og elevers faglige udvikling, afholder klassekonferencer med udgangspunkt i fx nationale test.

  Materialer

  Som kan være indkøb af særlige undervisningsmaterialer, IT programmer eller lign. Det kan også være indretninger i form af skillevægge, høreværn, kuglepuder, mv.

  Opgavebeskrivelsen for en didaktisk leder er:

  Den didaktiske leders fokus er på læringsledelse af inkluderende læringsmiljøer for alle elever og medarbejdere på hele skolen. Tilgangen er ressourceorienteret.

  Den didaktiske leders funktion:

  Er at være en del af skolens ledelsesteam.

  Ledelse af ressourceteamet og med dertilhørende systematisk dokumentation.

  Ledelse af skolens særlige ressourcer i form af økonomi, viden og prioritering af indsatser.

  Ledelse af kompetencecentrene med dertilhørende faglige vejledere.

  At understøtte at skolen systematisk afprøver inkluderende indsatser med et tydeligt fokus på pædagogiske indsatser og pædagogisk adfærd.

  Rådgive, sparre og vejlede med didaktiske tiltag, der vil være nødvendige i den pædagogiske praksis for at inkludere.

  Iværksættelse og opfølgning på de aftalte indsatser, prioriteringer og foranstaltninger der aftales.

  Tager hånd om skoleindskrivningen efter den udarbejdede drejebog i samarbejde med indskolingslederen.

  Samarbejder med inklusionsvejlederen på institutionsområdet om relevante opgaver og temaer.

  Den didaktiske leder har intet personaleansvar.

  I det samlede ressourceteam bidrager den didaktiske leder med overblik over de samlede områders forcer og udfordringer og er bidragende i tilrettelæggelse og afholdelse af efteruddannelse i et inklusionsperspektiv for medarbejdere herunder udviklings- og ledelsesindsatser. Se i øvrigt kommissoriet for inklusion.

  Den didaktiske leder refererer til skolelederen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017

  Bilag

 • 6
  Flygtningebørns skoleplacering
  Sagsid.: 17/1373

  RESUMÉ:

  Fordele og ulemper ved at skoleplacere flygtningebørnene mere ligeligt mellem de tre skoledistrikter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at der udarbejdes et D-skema med henblik på tildeling af ekstra ressourcer til de klasser, hvor der går flygtningebørn.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På udvalgets møde d. 5. april 2017 besluttede udvalget, at administrationen fremlægger fordele og ulemper ved at skoleplacere flygtningebørnene mere ligeligt mellem de tre skolematrikler.

  Der er i Dragør modtaget i alt 16 børn, der er skoleplaceret på Dragør skole, da de er boligplaceret i skoledistriktet.

  Hvis børnene skal fordeles mere ligeligt mellem de tre skolematrikler vil det have følgende fordele:

  • At det bliver en fælles opgave for det samlede skolevæsen
  • At alle børn i Dragør kan møde mangfoldighed
  • At flere klasser kan optage flygtninge og klassekvotienten dermed kan reguleres

  Ulemperne kan være:

  • Medarbejdernes kompetencer til opgaverne omkring flygtninge skal være til stede på alle tre skolematrikler og det kan dermed blive dyrere
  • Flygtningebørnene kan få lang transportvej, hvis de ikke går på den nærmeste skole
  • Det enkelte barns nærmiljø går tabt, hvis man går i skole udenfor skoledistriktet
  • Det enkelte barn kan opleve sig meget særlig og alene

  Det vurderes, at når antallet af flygtningebørn ikke er højere end det er nu, giver det fortsat god mening at fortsætte med at placere de tilkomne flygtningebørn i skoledistriktet efter deres boligplacering.

  LOVE/REGLER:

  BEK nr. 1053 af 29. juni 2016 om ”Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog”. § 4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

  Stk. 2. Basisundervisningen gives i en af følgende former:

  1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.

  2) På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

  3) Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

 • 7
  Godkendelse af Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
  Sagsid.: 17/1370

  RESUMÉ:

  Beredskabsplanen for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge er blevet revideret. Udvalget præsenteres hermed for den opdaterede udgave af beredskabsplanen med henblik på godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Siden 1. oktober 2013 har det været et lovkrav, at alle kommuner udarbejder et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge jf. servicelovens § 19, stk. 5.

  Beredskabsplanen skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

  Beredskabsplanen skal revideres løbende efter behov dog med maksimalt fire års mellemrum.

  Dragør Kommunes beredskabsplan blev sidst udarbejdet i 2013, og derfor har administrationen i samarbejde med Socialstyrelsen revideret beredskabsplanen og præsenterer hermed en opdateret udgave.  

  Beredskabsplan

  Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen og tager udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledningsmateriale ”Kommunalt beredskab – Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge”.

  Beredskabsplanen skal formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskrive handleveje, så man som medarbejder, leder eller andre der er i kontakt med børn og unge under 18 år ved, hvordan man skal handle, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

  Samarbejdet med Socialstyrelsen

  Administrationen kan også oplyse, at der i forlængelse af vores samarbejde med Socialstyrelsen omkring revideringen af beredskabsplanen, er der også indgået et samarbejde om at sætte fokus på området vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

  Forløbet med Socialstyrelsen har involveret:

  • Sparring, gennemlæsning og tilbagemelding på beredskabsplan
  • Udsendelse af spørgeskemaundersøgelse til almenområdet samt myndighedsområdet
  • Observation af gruppemøde på myndighedsområdet samt 2 ressourceteammøder
  • 3 afholdte fokusgruppeinterviews med myndighedsområdet, fagpersoner på tværs af almenområdet samt ledere på tværs af almenområdet.
  • Disse forløb (forundersøgelse af kommunens børne- og ungeområde) danner grundlag for, at der efter sommerferien afholdes udviklingsforløb for kommunens medarbejdere og ledere, som har kontakt med børn og unge under 18 år.

  Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 19, stk. 5.

  Beredskabsplanen revideres hver 4. år, således at administrationen præsenterer en revideret version senest juni 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samarbejdet med Socialstyrelsen har været gratis, men medarbejdernes tid skal lægges ind i forhold til fokusgruppeinterview samt udviklingsforløb, der afholdes efter sommerferien og forventes at være én undervisningsdag.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 8
  Folkeoplysningslovens § 19. stk. 2 og 3
  Sagsid.: 17/1285

  RESUMÉ:

  Vurdering af folkeoplysningsloven § 19, stk. 2 og 3.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at administrationens vurdering af folkeoplysningslovens § 19, stk. 2 og 3 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ændringsforslag fra A+C:

  A og C foreslår at sejlklubben ydes et årligt tilskud på kr. 50.000,- mod, at der mellem Sejlklubben og Dragør kommune indgås i et forpligtende samarbejde, hvor 0-18 års området kan tilbydes anvendelse af sejlklubbens faciliteter efter nærmere aftale.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 5. april 2017 at få administrationens vurdering af, at få  §19,stk. 2 og 3 i folkeoplysningsloven i spil i forhold til sejlklubben

  Folkeoplysningslovens § 19, stk. 2 har følgende ordlyd:

  ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til f.eks. særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.”

  Af lovbemærkninger fremgår, at bestemmelsen hjemler, at Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om, hvordan man tilgodeser f.eks. ungdoms- og fritidsklubber eller særlige grupper af unge.

  Det er således muligt for kommunalbestyrelsen at yde tilskud til særlige aktiviteter, herunder klubvirksomhed, der kræver lønnet arbejdskraft. Kommunalbestyrelsen kan i den sammenhæng knytte særlige vilkår til et sådant forhøjet tilskud, f.eks. særlige målgrupper for indsatsen, om åbningstider, aldersgrupper mv.

  Administrationen skal bemærke, at bestemmelsen efter administrationens vurdering er målrettet på den ene side særlige aktivitetsformer og at bestemmelsen således næppe hjemler, at der gives et forhøjet tilskud til en ikke nærmere defineret aktivitet.

  Bestemmelsen er også på den anden side målrettet personer med særlige behov således forstået, at de foreninger som måtte udøve en foreningsvirksomhed, der tilgodeser personer med særlige behov (f.eks. handicappede eller personer i integrationsforløb) ville kunne tildeles et forhøjet aktivitetstilskud.

  Folkeoplysningslovens § 19, stk. 3 har følgende ordlyd:

  ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.”

  Af lovbemærkningerne fremgår, at der herefter kan ydes særlige tilskud til løsning af konkrete opgaver, som en frivillig folkeoplysende forening har fået på baggrund af en partnerskabsaftale med kommunalbestyrelsen.

  Bestemmelsen tager primært sigte på opgaver, som kommunalbestyrelsen ønsker at iværksætte, f.eks. som en service for sine borgere eller som led i en langsigtet plan for forbedringer af f.eks. uddannelse eller integration.

  Et partnerskab kan f.eks. vedrøre opsøgning og fastholdelse af bestemte nye deltagere i en forening, som samtidig kan være led i en social indsats i kommunens socialforvaltning, eller et særligt kursus på en aftenskole, som imødekommer et behov for beskæftigelsesfremme.

  Bestemmelsen er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen indgår partnerskabsaftaler, som ikke finansieres via § 6, men på anden vis, hvis der i øvrigt er adgang for kommunalbestyrelsen hertil.

  Administrationen vurderer på denne baggrund at et forhøjet tilskud efter § 19, stk. 3 forudsætter en egentlig partnerskabsaftale om konkret definerede opgaver, men at bestemmelsen ikke hjemler, at der kan ydes et forhøjet tilskud til foreningens normale aktiviteter.

  Det fremgår – som anført ovenfor - af lovbemærkninger til § 19, stk. 3, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at kommunalbestyrelsen indgår partnerskabsaftaler, som ikke finansieres via § 6, men på anden vis, hvis der i øvrigt er adgang for kommunalbestyrelsen hertil.

  I denne bemærkning ligger, at kommunen - hvis Kommunalfuldmagtsreglerne hjemler det – vil kunne yde et forhøjet tilskud til særligt udvalgte aktiviteter.

  Kommunalfuldmagtsreglerne siger, at der skal være tale om saglig kommunal opgavevaretagelse – altså tale om en aktivitet som kommunen selv lovlig ville kunne udføre/tilbyde.

  Hvis der er tale om en sådan aktivitet skal det desuden iagttages, om kommunen selv ville kunne rumme aktiviteten inden for eksisterende tilbud (f.eks. ungdomsskolen). Hvis kommunens eksisterende tilbud kan rumme den ønskede aktivitet, taler dette imod, at der skulle være saglig baggrund for at yde forhøjet tilskud til én forening for at varetage opgaven.

  Foruden ovenstående hjemler folkeoplysningsloven § 16, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år.

  Hvis denne bestemmelse benyttes som hjemmel til at yde et øget aktivitetstilskud vil den omfatte alle foreninger (med medlemmer over 25 år), der udøver den aktivitet, som begrunder det øgede tilskud.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

  Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

 • 9
  Sammenlægning af Biblioteksråd og Lokalarkivråd
  Sagsid.: 17/1407

  RESUMÉ:

  Forslag om sammenlægning af Biblioteksråd og Lokalarkivråd.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T kan ikke se, hvordan de vidt forskellige interesseområder i lokalarkivet og på biblioteket kan forenes i et samlet råd. Vi frygter, at det vil skade den store og værdifulde frivillighed omkring lokalarkivet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Bibliotekerne og Dragør Lokalarkiv foreslår at sammenlægge deres to respektive råd, Biblioteksrådet og Lokalarkivrådet.

  Med en sammenlægning af de to råd ønsker man at styrke organisationens fælles identitet, styrke repræsentationen af relevante partnere i rådet, samt at samle og kvalificere brugen af både ansattes og frivillige ressourcer.

  Der foreslås en sammensætning med i alt 11 medlemmer, fem udpeget af Dragør bibliotekerne, fem udpeget af Dragør Lokalarkiv og ét udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Der lægges op til afholdelse af fire faste årlige møder; et samlet møde for hele rådet, et åbent dialogmøde og to separate møder for hhv. lokalarkivets repræsentanter og bibliotekernes repræsentanter.

  Det foreslås at det nye råd træder i funktion fra 1. januar 2018.

  Forslag til nye samlede vedtægter har været drøftet med henholdsvis Lokalarkivrådet og Biblioteksrådet og er kvalificeret på baggrund af kommentarer herfra.

  De nye vedtægter er vedlagt som bilag.

  Nuværende forretningsordning/vedtægter for de to råd er ligeledes vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag

 • 10
  Tilbud på almindelig skolekørsel og SFO-kørsel
  Sagsid.: 16/2810

  RESUMÉ:

  Opgaven med almindelig skolekørsel og SFO-kørsel har været i EU-udbud og der skal vælges en tilbudsgiver, således at der kan indgås ny kontrakt med opstart 1. august 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til, efter fremlæggelse af korrekt dokumentation, at indgå kontrakt med tilbudsgiver 1.

  3.

  at

  mindreudgiften i 2017 medtages ved en kommende budgetop-følgning, og at mindreudgiften i 2018 og fremefter indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Ad. 1+2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 udbudsmateriale for almindelig skolekørsel og SFO-kørsel og opgaven har herefter været i EU-udbud. Tilbudsfristen udløb den 5. maj 2017, og der er modtaget ét tilbud.

  Tilbudsgiver har udfyldt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som er et foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Kun vinderen af udbuddet skal fremsende fuld dokumentation.

  I udbudsmaterialet var tildelingskriteriet angivet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved anvendelse af tildelingskriteriet ”pris”.

  Det betyder, at den tilbudsgiver som byder den laveste pris får tildelt opgaven.

  Udbudsloven angiver, at ordregiver før beslutning om tildeling af kontrakt skal bede om dokumentation for ESPD-oplysningerne fra den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at tildele kontrakten til.

  Det indkomne tilbud fremgår af lukket bilag 1. Administrationen skal på den baggrund anbefale, at tilbudsgiver 1 anmodes om at fremsende dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet i form af serviceattest, gyldig køretilladelse og seneste offentliggjorte årsregnskab.

  Efter fremlæggelse af korrekt dokumentation og efter udløbet af standstill-peroden vil administrationen indgå kontrakt med tilbudsgiver 1. Bemyndigelsen gives som en beslutning i denne sag.

  Med hensyn til udbudsresultatet set i forhold til det afsatte budget foreslås det, at administrationen medtager mindreudgiften i kommende budgetopfølgning for 2017 og at mindreudgiften indgår i tekniske korrektioner for budgetlægningen 2018-21.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se lukket bilag 1.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 11
  Implementeringsworkshop for politikker på 0-18 års området
  Sagsid.: 16/1894

  RESUMÉ:

  Administrationen har aflyst implementeringsworkshop på grund af for få tilmeldinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionspolitik og Skolepolitik inviterede administrationen relevante parter til implementeringsworkshop.

  Administrationen modtog i alt syv tilmeldinger. Workshoppen blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

 • 12
  Fordeling af legepladspulje
  Sagsid.: 15/421

  RESUMÉ:

  Puljen til legepladser er blevet fordelt mellem institutionerne på 0-6 års området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2017 afsat 500.000 kr. til legepladser på 0-6 års området.

  Administrationen har i den forbindelse nedsat et legepladsudvalg, der har udarbejdet retningslinjer for legepladser som værdifulde lege- og læringsrum.

  Institutionslederne har på møde den 25. april 2017 fordelt legepladspuljen:

  Institution

  Beløb

  Anvendelse

  Køjevænget

  130.000 kr.

  Legehuse, reparationer, opstart af udeværksted

  Hollænderhuset

  80.000 kr.

  Træværk ved gynger, sandkasse, balancestolper

  Nordstrandens
  Vuggestue

  60.000 kr.

  Legehuse, reparationer

  Sølyst

  60.000 kr.

  Bålhytte, udbygning af gynger

  Kornblomsten

  60.000 kr.

  Legehus, koldbøttestativ

  Høgevænget

  40.000 kr.

  Legehus, trappe til rutchebane

  Sansehuset

  30.000 kr.

  Plateau, hoppe/hinkesystem

  Dragør
  Menighedsbørnehave

  30.000 kr.

  Faldunderlag, underlag til snurre

  Harevænget

  10.000 kr.

  Småreparationer

  Dagplejen

  0 kr.

  Fordeling i alt

  500.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 500.000 kr. i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

 • 13
  Etablering af skovbørnehave - Eventyrhuset
  Sagsid.: 17/1298

  RESUMÉ:

  Den private daginstitution Eventyrhuset har fået tilladelse til at etablere skovbørnehave på Bachersmindevej 4, 2791 Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den private daginstitution Eventyrhuset har ansøgt Dragør Kommune om at udvide deres nuværende institution i Rødtjørnen 60A og 60B med en skovbørnehave på Bachersmindevej 4, 2791 Dragør med 42 børn i alderen 3 til 6 år.

  En daginstitution kan defineres som en skovbørnehave, hvis institutionen som hovedregel anvender skoven eller lignende naturområde som udgangspunkt for børnenes ophold. Institutioner, hvor en del af børnegruppen på skift f.eks. en eller to uger om måneden tager i skoven eller andet sted hele dage, vil ikke være at betragte som en skovbørnehave (jf. vejledning om dagtilbud m.v., nr. 9109 af 27/2 2015:487). 

  Eventyrhuset ønsker at opsætte tre pavilloner på Bachersmindevej 4 til følgende funktioner:

  • Læ for dårligt vejr
  • Opbevaring af madpakker på køl
  • Opbevaring af ekstra tøj
  • Toiletbesøg
  • Adgang til rindende vand
  • Forberedelse af mad til færdiggørelse på bål udenfor.

  Administrationen har behandlet ansøgningen og givet tilladelse til at opsætte pavilloner og etablere skovbørnehave på Bachersmindevej 4.

  Skovbørnehaven fungerer som en fast base, hvor børnene bliver afleveret om morgenen og hentet om eftermiddagen. Der bliver ansat en afdelingsleder i Skovbørnehaven.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven, Vejledning om dagtilbud m.v., Bekendtgørelse af lov om skove, vejledning om skovloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Bilag

 • 14
  1. budgetopfølgning 2017, BFKU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der vurderes et merforbrug på 2.569.000 kr., som finansieres fra kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 2.569.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU’s området gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om tillægsbevilling ved 1. budgetopfølgning imødekommes.

  Der søges om en tillægsbevilling som finansieres fra kassen på 2.569.000 kr., hvoraf 713.000 kr. er indenfor servicerammen og 1.856.000 kr. er udenfor servicerammen.

  Børneområdet forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr., som dog ikke vedrører en generel øget aktivitet fx med stigning i dyre enkeltsager. Udgiftsniveauet har således været stabilt de senere år; men relativt store nedjusteringer af budgettet har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau. Udviklingen følges forsat.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Budgettilpasning i forhold til tidligere nedjusteringer af budgettet, der har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau.

  6

  BFKU

  2.569.000

  I alt

  2.569.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 2.569.000 kr., som er finansieret fra kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Økonomiudvalget den 13. juni 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C - Ungdomsskolens aktivitetsområde
  Sagsid.: 17/1606

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Udvalget besluttede, at administrationen - på baggrund af forslag i sag nr. 15 og 16, samt A gruppens forslag om, at det undersøges om der kan etableres et Frilufts- og Naturcenter i forbindelse med Naturpark Amager samt T forslag om at ind tænke det maritime hus - fremlægger notat til budgetforhandlingerne med ideoplæg til en ny udvikling af Frilufts og fritidsområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 24. maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Ungdomsskole, fremlægger en vurdering for udvalget, der evt. kan indgå i budgetdrøftelser, om ungdomsskolens aktivitetsområde kan ændres, således at tilbuddene bliver et tilbud for alle borgere i kommunen.

  Motivation:

  Ungdomsskolen har gode tilbud til unge. Ud over dette har ungdomsskolen markeret sig som en væsentlig aktør i mange arrangementer i kommunen og i det brede samarbejde. Ungdomsskolens tilbud er mere end fritidsundervisning og har fokus på såvel udviklingen af Kongelundsfortet, det maritime hus og bidrager til et samarbejde på tværs af kommunen. Andre kommuner har erfaringer med, at fx deres naturskoler udbredes til andre tilbud fra daginstitutioner til plejehjem. Ungdomsskolen skal jf. lovgivningen tilbyde ”traditionel” fritidsundervisning, men de nuværende tilbud og ungdomsskolens udvikling, egner sig til at også andre tilbud i Dragør”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

 • 16
  Forslag fra V - Frilufts- og Naturcenter for alle borgere.
  Sagsid.: 17/1608

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Udvalget beslutter, at administrationen på baggrund af forslag i sag nr. 15 og 16, samt A gruppens forslag, at det undersøges om der kan etableres et Frilufts- og Naturcenter i forbindelse med Naturpark Amager samt T forslag om at ind tænke det maritime hus, fremlægger notat til budgetforhandlingerne med ideoplæg til en ny udvikling af Frilufts og fritidsområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Bidstrup (V) har i en mail den 24. maj 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag fra Venstre til BFKU om Frilufts- og Naturcenter for alle borgere

  Venstre foreslår at forvaltningen fremlægger et D skema på mulighed og økonomi for at opgradere friluftstilbudene i Ungdomsskolen til at gælde alle borgere i Dragør. Dette kan gøres ved at etablere et kommunalt frilufts- og naturcenter.

  Motivation

  Ungdomsskolen har i dag ansat en friluftsvejleder og en naturvejleder til at servicere folkeskolerne og ungdomsskolen.

  Venstre ønsker undersøgt om dette tilbud kan udvides til alle borgere for at styrke brugen af vores dejlige naturområder og faciliteter.

  Mange kommuner har et kommunalt naturcenter for alle borgere. Venstre ønsker at bruge Ungdomsskolens mange års erfaring med natur- og vandskole til glæde for alle borgere.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

 • 17
  Meddelelse - Vandsikkerhedsguide for skole og institutionsområdet
  Sagsid.: 16/3371

  RESUMÉ:

  Der er udarbejdet en Vandsikkerhedsguide for skole- og institutionsområdet i Dragør Kommune. Vandsikkerhedsguiden skal anskueliggøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger skoler og institutioner bør overholde, når de laver vandaktiviteter med deres børn eller elever.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atorienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør er havet vores nabo, og vi ønsker, at vores børn i skoler og institutioner skal have de bedste muligheder for at have tilgang og glæde ved vandet i læringsøjemed.

  Sikkerhedsansvaret ligger i praksis hos lederen på skolerne, i dagtilbuddet eller lederen af det pågældende tilbud. Derudover er der et særligt ansvar for de lærere og pædagoger, som udfører vandaktiviteterne med børnene, hvorfor de må besidde de rette kvalifikationer med henblik på at kunne bestride dette ansvar. Undervisningsministeriet har fastslået, at det altid er skolernes ansvar at sikre elevernes sikkerhed i skoletiden.

  Den vedhæftede vandsikkerhedsguide er udarbejdet med henblik på at gøre det så nemt som overhovedet muligt for kommunens skoler og institutioner at overskue, hvad der er tilladt, og hvilke krav de i givet fald skal leve op til. Dette fordi vi ønsker, at flest muligt kan gøre brug af de fantastiske vandaktivitetsmuligheder vi har i Dragør. Derfor vil guiden også være konkretiseret til specifikke steder i kommunen. Det vil stadigvæk være muligt for den enkelte leder at tillade vandaktiviteter væk fra badeanstalten og mormorstrandens område velvidende, at det er lederens ansvar at sikkerheden overholdes.

  Denne guide er udarbejdet henover efteråret, vinteren og foråret i en arbejdsgruppe bestående af den lokale bademester, ungdomsskolelederen, en skoleleder og kommunes jurist. Derudover har et udkast til vandsikkerhedsguiden været til kommentering og kvalificering hos skolelederne, SFO lederne, samt dagtilbudschefen. Denne guide vil blive sendt ud til alle institutioner elektronisk. Når badesæsonen er slut vil arbejdsgruppen mødes igen og evaluere om der skal laves eventuelle rettelser til kommende sæson. 

  LOVE/REGLER:

  De alment gældende regler om skolers og institutioners opsynspligt i forhold til børn/elever.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Bilag

 • 18
  Meddelelse - Evaluering af Åben anonym rådgivning
  Sagsid.: 17/1371

  RESUMÉ:

  Administrationen har evalueret tilbuddet om Åben anonym rådgivning et år efter behandling på møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Udvalget præsenteres for evalueringen med henblik på at den tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016 blev udvalget orienteret om, at der på baggrund af udmøntningen af budget 2016, er familievejlederfunktionen i Borger og Social afviklet. Som følge af dette tilkøbes nogle ydelser udefra og øvrige opgaver overføres til socialrådgiverne i Børneteamet. Åben anonym rådgivning, som tilbydes jf. § 11, stk. 2, er bl.a. en af de opgaver, der varetages af socialrådgiverne i Børneteamet.

  Åben anonym rådgivning jf. § 11, stk. 2

  Dragør Kommunes åbne anonyme rådgivning er et tilbud til børn og unge mellem 0-18 år samt deres familie, der kan henvende sig anonymt og få råd og vejledning uden at aftale tid i forvejen.

  Borgerne kan henvende sig personligt og/eller telefonisk hver torsdag eftermiddag mellem kl. 15.00 – 17.30.

  Administrationen har evalueret tilbuddet i perioden 9. juni 2016 til 30. april 2017, og evalueringen forelægges hermed udvalget.

  Evalueringen er baseret på de registreringer, der er foretaget ved hver henvendelse.


  Da rådgivningen er anonym, bliver der ikke skrevet noget om samtalerne, men der føres statistik over antallet af henvendelser samt generelle problemstillinger.

  Henvendelser

  Åben anonym rådgivning har i sin nuværende form eksisteret siden 9. juni 2016, og der har indtil den 30. april 2017 været 17 henvendelser i alt.

  Administrationens vurdering er, at det kan tage tid før tilbuddet bliver kendt og benyttet.

  Der er uddelt folder vedr. tilbuddet på kommunens skoler, institutioner, biblioteker, og man kan også læse om tilbuddet på hjemmesiden.

  Temaer

  Temaerne som borgerne henvender sig om spænder bredt:

  • Trivsel og udvikling
  • Venner, skole og fritid
  • Opdragelse
  • Skilsmisse og samvær
  • Uenigheder med forældre
  • Tristhed, ensomhed og mobning
  • Andet

  Statistik og registreringer vedlægges som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 11, stk. 2.  

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017.

  Bilag

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.: