Skip navigationen

Referat

Onsdag den 16. august 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 15 hæves til behandlingspunkt.
Godkendt
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
 • 1
  Godkendelse af Rammeaftale 2018 og Hovedstadsregionens fælles mål
  Sagsid.: 17/1968

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2018 samt fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at følgende godkendes:

  1.

  at

  Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale,

  2.

  at

  Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Birger Larsen (0) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede

  social- og specialundervisningsområde samt udarbejdelse af den årlige rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Den årlige Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi del), der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2018.

  KKR Hovedstaden indstiller, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender udviklingsstrategien og styringsaftalen i Rammeaftale 2018 samt de fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, således at rammeaftalen 2018 kan fastsættes senest 15. oktober 2017. Rammeaftalen indeholder tilbud både inden for børne-, unge- og voksenområdet.

  I nedenstående beskrives væsentlige fokusområder.

  Udviklingsstrategi 2018

  Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

  Generelt oplever kommunerne, herunder Dragør Kommune, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå yderligere tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

  Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.  Der er udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.

  • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper. 
  • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og alders-relaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

  Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

  Styringsaftale 2018

  Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:
   

  • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. 

  Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

  · Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.

  · Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.

  · Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

  Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

  Fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017.

  Der arbejdes hen mod tre mål:

  • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
  • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
  • Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

  Kommunerne i hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på disse tre mål, fordi de er centrale i forhold til at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

  Når de fælles mål senere fremlægges til politisk behandling vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

  Bilag

 • 2
  Evaluering af folkeskolereformen
  Sagsid.: 15/1438

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvornår kommende evaluering af folkeskolereformen skal udføres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den kommende evaluering af folkeskolereformen udføres næste gang i efteråret 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 7. juni 2017 besluttede udvalget, at evalueringen af folkeskolen fremadrettet skal udarbejdes i løbet af efteråret med henblik på at resultatet foreligger, inden vedtagelsen af rammenotatet og udmøntningsdokumentet, der udarbejdes i forårsperioden.

  Evalueringen af år tre med folkeskolereformen er udarbejdet i april og maj 2017. Tidsintervallet mellem den seneste evaluering vil derfor blive meget kort, såfremt der også skulle udarbejdes en evaluering i efteråret 2017.  Dette vil højst sandsynligt betyde, at der ikke vil være megen ny viden at hente. Derfor forslås det at flytte kommende evaluering af folkeskolereformen til efteråret 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017. 

 • 3
  Ekstraordinære tiltag til skolerne
  Sagsid.: 17/2142

  RESUMÉ:

  Udvalget fremlægges handlingsplan og budget for ekstraordinære tiltag i udsatte klasser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  At udvalget drøfter handleplan og forslag til ekstraordinære tiltag, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ændringsforslag fra C og O:

  C og O grupperne foreslår at skolerne tildeles bevilling svarende til sagsfremstillingen, men at skolelederne fordeler ressourcerne og faglige kompetencer efter behov.  Finansiering i 2018 indgår i budgettet

  For stemte:

  5 (C+O+T)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget får en orientering om udmøntningen, når ressourcerne er fordelt:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A støtter forvaltningens forslag til ekstraordinær inklusionsindsats med en bevilling for skoleåret 2017-2018. Bevilling herudover bør indgå i budgetforhandlingerne for at sikre ressourcerne anvendes bedst muligt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. juni 2017, at administrationen i august fremlægger en handlingsplan og budget for ekstraordinære tiltag, der kan iværksættes på kort sigt med henblik på at imødegå de erkendte aktuelle udfordringer i udsatte klasser.

  Skolerne har udarbejdet planlægningen for det kommende skoleår og har i denne planlægning allerede været nødt til at tage højde for de udfordringer, der er rundt i klasserne.

  Opgaven omkring Inklusion handler om, at alle børn har mulighed for at deltage og bidrage til et fællesskab. Det vil nogle gange være hensigtsmæssigt, at fællesskabet betragtes på andre måder end de traditionelle klasser. Det kan f.eks. være mindre holddelinger, hvor der er flere voksne omkring en klasse eller en årgang end der som udgangspunkt er.

  Derudover er der behov for mere viden og flere værktøjer til arbejdet med inklusion. I opgaverne omkring inklusion er der behov for viden fra det specialpædagogiske felt, hvor der gennem flere år har været arbejdet med udgangspunkt i det enkelte barns behov og udfordringer. Driftsudvidelsen vil kunne give mulighed for at købe mere specialpædagogisk viden ind og sætte det i spil gennem f.eks. vejledning af skolens medarbejdere.

  Det forslås derfor, at eventuelle ekstra midler til ekstraordinære tiltag på skolerne primært anvendes til tre områder:

  • Mulighed for holddeling, flere hænder omkring børnene
  • Specialpædagogisk viden i form af mulighed for at ansætte medarbejdere med disse kompetencer
  • Værktøjer og vejledning til medarbejderne

  I vedhæftede bilag er givet et overslag på, ekstraordinære tiltag, der kan iværksættes umiddelbart. Der er udarbejdet en beregning på at der ansættes 1 pædagog med specialpædagogisk viden i hver afdeling af indskoling og mellemtrin på hver af de tre matrikler.

  Det vil således blive i alt 6 pædagoger x 35.000, kr. = 210.000,- kr. pr. måned i f.eks. månederne fra september – december (4 mdr.) = 840.000,- kr.

  Det anbefales, at bevillingen gives som en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen. Herudover kan det oplyses, at helårsvirkningen vil være 2.520.000 kr.

  Såfremt der træffes beslutning om bevillingen på 840.000 kr. anbefales det, at der gives en tillægsbevilling i 2017.

  En evt. bevilling vil være en driftsudgift inden for servicerammen.

  Det kan i den forbindelse oplyses, at der til budgetlægningen 2018-21 ligger et D-skema vedr. styrkelse af inklusionsindsatsen på 1.6 mio.kr. i 2018 og 1,7 mio.kr. fra 2019 og fremefter.  Dette med udgangspunkt i

  at en del af betalingsaftalen med Tårnby Kommune om køb af eksterne skoletilbud(specialklasseelever) er opsagt og udgiften dermed er reduceret med 1,7 mio.kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 4
  Procesplan for 3 ligeværdige skoler
  Sagsid.: 17/2133

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til proces med høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager procesplanen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget sender beslutningen om 3 ligeværdige skoler i høring hos skolebestyrelser, CMU undervisning, FEDK og skoleledere.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ad. 1+2.

  Godkendt med den bemærkning, at der er særlig opmærksomhed på tidsperspektivet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 27. juni 2017, at ”der straks igangsættes en proces med høring der stiler mod, at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse.”

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet en overordnet procesplan for involvering af høringsberettigede med henblik på effektuering af 3 ligeværdige skoler i 2018.  

  Udvalget bedes være opmærksom på, at der efter høringen og beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017 om 3 skoler på 3 matrikler, vil være behov for en proces om adskillelse af Dragør Skole Nord og Syd. Processen vil indeholde emner som bestyrelse, økonomi, ledelse, skoledistrikter mm.

  Derudover er det besluttet på Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 27. juni 2017 at udarbejde analyse blandt andet om etablering af 3 ligeværdige skoler, som forventes politisk behandlet inden udgangen af 1. kvartal 2018. Forvaltningen fremlægger tidsplan for analysen inden 15.10.2017.

  Tidsplan for analysen udarbejdes med forbehold for den endelige politiske beslutning om 3 selvstændige skoler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelser, CMU undervisning, FEDK og skoleledere.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Bilag

 • 5
  Dagsorden til dialogmødet mellem BFKU og Skolebestyrelser
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til dagsorden for dialogmødet mellem BFKU og skolebestyrelserne d. 18. september 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget godkender dagsordenen for dialogmødet mellem BFKU og skolebestyrelserne den 18. september 2017.

  2.

  at

  dialogmødet afholdes mandag d. 18. sept. kl 19.00 – 21.00 på en af skolerne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det følgende præsenteres muligt mødeindhold til dialogmødet den 18. september 2017. 

  I forlængelse af dialogmødet d. 19. april og det efterfølgende BFKU møde d. 3. maj er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med input til, hvorledes det er muligt at skabe nye veje til dialog og inddragelse i Dragør Kommune. Et arbejde, der skal munde ud i en Dragør model for inddragelse og involvering, hvor borgere oplever, at deres input i højere grad sættes i spil og understøtter de løsninger, der præsenteres politisk.  

  Arbejdsgruppen afholder deres første møde i august. Administrationen forslår, at dialogmødet d. 18. september skal arbejde og komme med input til arbejdsgruppens foreløbige input til Dragør modellen for involvering og inddragelse.

  LOVE/REGLER:

  Da der ikke er nedsat et egentligt rådgivende organ jf. folkeskolelovens

  § 41, stk. 1 nr. 4 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at afholde møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen mindst to gange om året. På mødet drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

 • 6
  National klageinstans mod mobning
  Sagsid.: 17/2292

  RESUMÉ:

  Udvalget træffer beslutning om den nationale klageinstans mod mobning, som træder i kraft den 1. august 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  redegørelsen tages til efterretning

  2.

  at

  behandlingen af konkrete mobbesager delegeres til skolelederne på Dragør skole og St. Magleby Skole.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen inden jul giver en status på skolernes antimobbestrategier samt status på en nedskrevet arbejdsgang, når en borger henvender sig om mobning.

  Godkendt.


  Liste T foreslår, at BFKU årligt underrettes om hvor mange klager, der er sendt videre til den nationale klageinstans samt underrettes om klageinstansens afgørelser.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den nationale klageinstans mod mobning træder i kraft den 1. august 2017. Loven medfører skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne, klageadgang til kommunalbestyrelsen og en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisning.

  Kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt efter den 1. august 2017 tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Kommunalbestyrelsen kan overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder.

  Det anbefales, at vurdering af konkrete mobbesager delegeres til skolelederne på Dragør skole og St. Magleby Skole.

  Vedlagt findes brevet til Kommunalbestyrelsen fra KL i sin fulde længde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Bilag

 • 7
  Indkøb af IT-enheder til skolerne
  Sagsid.: 17/2134

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, om der må indkøbes flere it-enheder til skoleområdet end de besluttede 210 pc’er.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indkøbes it-enheder til skoleområdet for den afsatte ramme på 1.552.000 kr.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2017-2020 at afsætte en samlet ramme over 4 år på 1.552.000 kr. til køb af 210 pc’er til skolerne.

  De 210 pc’er finansieres gennem leasingaftale. Indeholdt i leasingaftalen er finansiering af indkøb og etablering af computerskabe, installation af image samt kommunelicens.

  Leasing af pc’erne vil foregå via gældende udbudsregler, og administrationen vurderer, at leasing af 210 pc’er vil koste mindre end det afsatte beløb på 1.522.000 kr.

  Administrationen anmoder derfor om, at der indkøbes it-enheder til skoleområdet indenfor den afsatte ramme på 1.552.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

 • 8
  Regler for valg til skolebestyrelse
  Sagsid.: 16/3028

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til de reviderede regler for valg til skolebestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget godkender de reviderede ”regler for valg til skolebestyrelse”.

  2.

  at

  ”regler for valg til skolebestyrelse” sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. august 2016 styrelsesvedtægterne for skoleområdet. I den forbindelse efterstod et arbejde med udarbejdelse af nye valgregler til skolebestyrelsesvalg, som er et bilag til styrelsesvedtægten.

  Administrationen har i samarbejde med repræsentanter fra skoleledelsen udarbejdet et udkast til nye valgregler, som er blevet præsenteret på skolebestyrelsesmøder. Her var administrationen i dialog omkring udkastet og hvad der skulle ændres/tilføjes.

  De væsentligste ændringer der er foretaget, er hovedsageligt tidsplanen, som er blevet simplificeret, således at selve valgforløbet er mere komprimeret. Dermed sikres det, at der ikke går for lang tid fra at hjemmene orienteres, til der afholdes valgmøde og til der så afholdes afstemning.

  Derudover er der tilføjet afsnit omkring regler for udtrædelse, suppleringsvalg og valg af formand og næstformand ved begges udtræden.

  I de nuværende valgregler er der mange gentagelser og reglerne er ikke særlig gennemsigtige. Ved at lave layoutmæssige ændringer og fjerne gentagelser har administrationen forsøgt at gøre reglerne mere gennemskuelige.

  Vedlagt er de nuværende ’Valgregler’ samt det nye udkast ’Regler for valg til skolebestyrelse’.

  LOVE/REGLER:

  Administrationen har været i kontakt med datatilsynet for at klarlægge regler for offentliggørelse af valglister. Her blev administrationen bekendt med, at oplysninger om navn, adresse og telefonnummer ikke hører ind under fortrolige oplysninger, men findes der personer på listen med beskyttet adresse, hører disse under fortrolige oplysninger og må ikke offentliggøres. Det er dermed skolelederens pligt at sikre, at disse oplysninger ikke er tilgængelige.

  I forhold til om valglisterne skal offentliggøres på skolens hjemmeside eller befinde sig på skolelederens kontor er det et vurderingsspørgsmål. Datatilsynet påpegede, at skolelederen skal vurdere, om der er et sagligt behov for at valglisterne er offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside, og hvis dette ikke er tilfældet, bør valglisterne kun være at forefinde på skolelederens kontor.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 9
  Orientering om ændring af folkeoplysningsloven
  Sagsid.: 17/1792

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsloven er blevet ændret, og som konsekvens skal der ændres i Dragør Kommune retningslinjer på det folkeoplysende område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om lovændringen og konsekvensrettelserne af retningslinjerne til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2017

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lovændring

  I december 2016 vedtog folketinget en lovændring af folkeoplysningsloven, som sætter øget fokus på demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

  Lovændringen tilføjer ”demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder” i lovens formålsparagraf, og indskærper i § 4 at foreninger som modarbejder eller underminerer dette i formål eller adfærd ikke kan ydes tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven.

  Derudover er der et styrket krav til kommunerne om tilsyn og offentliggørelse på folkeoplysningsområdet.

  Konsekvenser

  Administrationen har gennemgået lovændringen, og set på hvilke ændringer det betyder for kommunale retningslinjer og praksis på det folkeoplysende område.

  Tilføjelser til kommunale retningslinjer

  1) Den nye § 4.a tilføjes i ”Retningslinjer for godkendelse af folkeoplysende forening”

  2) Den nye § 33, stk. 4 og stk. 5 tilføjes i ”Retningslinjer for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde”

  3) Den nye § 35 a tilføjes i ”Retningslinjer for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde”

  4) Forpligtelse til at oplyse administrationen med opdaterede oplysninger om bestyrelsens sammensætning og gældende vedtægter, samt dokumentation for den demokratiske godkendelse af dette.

  Betydning i praksis

  1) Brug af den nye lovtekst ved godkendelse af nye foreninger, eksisterende foreningers nye vedtægter, og evt. klager.

  2) Dragør kommune skal offentliggøre en oversigt over foreninger og hvilke tilskud de er givet samt lokaler der er anvist, på baggrund af folkeoplysningsloven. Samt en oversigt over afslag på tilskud og lokaleanvisning til foreninger.

  3) Oversigten skal indeholde navn, adresse, og evt. cvr-nr. på foreninger, og ved afslag en begrundelse for dette med baggrund i loven. Derudover skal de regnskaber, der dokumenterer, at foreningerne har brugt tilskuddet, i overensstemmelse med loven og lokale regler, offentliggøres.

  4) Administrationen vil gøre dette på kommunens hjemmeside, og opdatere det to gange årligt, med udgangspunkt i udregning og udbetaling af hhv. aktivitets – og lokaletilskud, for det forgangne år. Med start fra 2018.

  5) Administrationen vil orientere foreningerne om at dette vil være fremadrettet praksis, således at de kan tage højde for dette inden de fremsender deres regnskaber næste gang.

  6) Skærpet tilsyn med foreningernes formål og aktiviteter.

  7) Da baggrunden for lovændringen er at sikre større gennemsigtighed ift. støtte til især religiøse og politiske foreninger, som ikke må undergrave ”demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”.

  8) Administrationen har vurderet at der ikke blandt tilskudsmodtagende foreninger i Dragør er forening med formål eller aktivitet med udpræget religiøs eller politisk karakter.

  9) Derfor vil tilsynspligten varetages ud fra en risikobetinget tilgang, gennem frivillige og dialogbaserede besøg blandt foreninger, samt ved godkendelse af foreningernes vedtægter.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2017

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 10
  Revideret kultur- og fritidspolitik med høringssvar
  Sagsid.: 16/1188

  RESUMÉ:

  Den reviderede kultur- og fritidspolitik har været sendt i høring. Udvalget fremlægges de indkomne høringssvar og skal tage stilling til endelig godkendelse af politikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Udvalget drøfter indkomne høringssvar til den reviderede kultur- og fritidspolitik

  2.

  at

  Udvalget godkender den reviderede kultur- og fritidspolitik.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget drøftede på mødet den 5. april 2017 anden udkast til en revideret Kultur- og fritidspolitik, og sendte det herefter til høring.

  Administrationen har modtaget otte høringssvar, og på baggrund af disse udformet et tredje udkast til kultur- og fritidspolitikken.

  Det udsendte og det tilrettede udkast samt høringssvar er vedlagt som bilag.

  Nedenfor er en opsamling på høringssvarenes indhold og administrationens kommentarer.

  1) Høringssvarene er overvejende positive.

  2) Der er en generel forståelse for at politikken er en hensigtserklæring, ikke en anvisning af konkrete handlinger, hvorfor den er relativt overordnet i sit indhold.

  3) Der er overvejende tilfredshed med afsnittet omkring ”Opfølgning og evaluering” og at der på side 3 står, at politikken skal følges op i konkrete handleplaner. Hollænderhallens brugerråd, Dragør turistråd og Museum Amager lægger vægt på dette.

  Der er dog en bekymring fra skolebestyrelserne på hhv. St. Magleby Skole og Dragør Skole om, at det vil kræve unødige ressourcer, hvis skolerne skal lave specifikke handleplaner ud fra kultur- og fritidspolitikken.

  Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole foreslår at ”…referencer til handleplaner på de enkelte institutioner fjernes på side 4 og side 11….” (Da dokumentet kun er på 10 sider, menes formentlig s. 3 og s. 10).

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole formulerer, at de ”…forventer, at der hermed menes, at handleplaner, der alligevel skal udarbejdes skal være i tråd med kultur- og fritidspolitikken.” Samt at de ikke forventer ”…at der skal udarbejdes nye eller yderligere handleplaner i skolerne på baggrund af kultur- og fritidspolitikken.”.

  Administrationens kommentarer:

  Administrationen er enige i Skolebestyrelsen på Dragør Skoles læsning, og henviser til at der i afsnittet står, at det er vigtigt at ”politikken tages op og implementeres af de kommunale institutioner…”, men at det er op til de enkelte institutioners ledelser, råd og bestyrelser at vurdere hvordan, hvorfor der under systematisk opfølgning står ”eventuelle handleplaner…” og at arbejdet ”…eventuelt kan indgå på dialogmøder…”.

  Administration finder det ikke hensigtsmæssigt at ændre formuleringerne om handleplaner på s. 3 og 10, da det vil svække tydeligheden omkring hvordan politikken forventes implementeret, som eks. Hollænderhallens Brugerråd sætter pris på.

  4) Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole gør opmærksom på at folkeskolerne, ligesom Hollænderhallen og Aktivitetshuset Wiedergården, lægger faciliteter til fritidsaktiviteter, og ønsker dem derfor specifikt nævnt i afsnittet om ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab” med ønske om, at der også er fokus på vedligehold og kvalitetstilpasning af disse.

  Administrationens kommentar:

  Hollænderhallen og Aktivitetshuset Wiedergården er kun nævnt som eksempler, men da det er korrekt at folkeskolerne også lægger faciliteter til en del fritidsaktiviteter, kan det overvejes om de også bør nævnes i de to afsnit hvor Hollænderhallen og Aktivitetshuset Wiedergården er nævnt.

  Folkeskolerne er tilføjet i tredje udkast.

  5) Begge skolebestyrelser samt Biblioteksrådet og Museum Amager sætter pris på, at der er fokus på åben skole og samarbejde mellem skole og lokale aktører.

  6) Biblioteksrådet ønsker at bibliotekerne i Dragør bliver specifikt nævnt i afsnittet om ”Kultur og fritid på tværs”.

  Administrationens kommentar:

  Bibliotekerne er dækket af begreber som ”kommunens institutioner”, ”lokale kultur- og fritidsaktører” og ”kommunale aktører”.

  Brugen af de bredere termer er valgt for at lade afsnittet lægge op til et så åbent samarbejde som muligt, hvor det ikke er forudbestemt mellem hvilke konkrete aktører det mest meningsfulde samarbejde kan opstå.

  Der er heller ikke specifikt nævnt andre institutioner, udover skolevæsenet.

  7) Forenede Elevrødder Dragør Kommune er glade for, at der er fokus på unge og borgere generelt.

  8) Forenede Elevrødder Dragør kommune savner, at folkeskolerne bliver nævnt, og efterspørger større tydelighed om hvilken betydning og muligheder politikken har for dem.

  Administrationens kommentar:

  Folkeskolerne er dækket af begrebet ”skoler”, som bruges flere steder i dokumentet. For tydelighedens skyld kan begrebet ”folkeskoler” erstatte begrebet ”skoler” i teksten.

  Dette er gjort i tredje udkast.

  Med hensyn til politikkens betydning og muligheder vil det være op til alle aktørerne på området at udfolde dette. Administrationen stiller sig gerne til rådighed for at mødes med, eller facilitere en proces med Forenede Elevrødder Dragør Kommune, hvor dette kan udforskes – evt. sammen med andre aktører på området. 

  9) Bibliotekerne og Museum Amager er glade for at være specifikt nævnt.

  10) Hollænderhallens Brugerråd giver udtryk for tilfredshed med processen ift. inddragelse og balancering af forskellige input.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og fritidspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 11
  Statusnotater og pædagogiske læreplaner 2017
  Sagsid.: 17/2308

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget og godkendt statusnotater for institutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner i perioden 2015-2017, samt godkendt institutionernes nye læreplaner for 2017-2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget og godkendt statusnotater for de pædagogiske læreplaner fra institutionerne på 0-6 års området. Statusnotaterne indeholder beskrivelser af, hvordan institutionerne har arbejdet med de pædagogiske læreplaner i perioden 2015-2017.

  Institutionerne på 0-6 års området har endvidere udarbejdet nye pædagogiske læreplaner for 2017-2019. Som noget nyt tager læreplanerne afsæt i en fælles skabelon fra den digitale platform Hjernen og Hjertet, som berører alle seks læreplanstemaer.

  Med læreplanerne liggende digitalt i Hjernen og Hjertet, får institutionerne mulighed for løbende at evaluere og følge op på de mål, de har sat, for den pædagogiske praksis.

  Administrationen har godkendt læreplanerne. De pædagogiske læreplaner bliver offentliggjort på institutionernes hjemmesider.

  Det er besluttet, at institutionerne fra 2019 afleverer de pædagogiske læreplaner til administrationen den 1. juli frem for den 1. april. Ligeledes er det besluttet at flytte fristen for børnemiljøvurderinger fra september til den 1. juli. Derudover vil lederne udarbejde statusnotater igen den 1. juli 2018, hvorefter de vil blive forelagt for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Bilag

 • 12
  Udvidelse af areal til skovbørnehave - Eventyrhuset
  Sagsid.: 17/1298

  RESUMÉ:

  Den private daginstitution Eventyrhuset har fået tilladelse til at udvide arealet til skovbørnehave på Bachersmindevej 4, og øge normeringen med 30 børn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den private daginstitution Eventyrhuset har fået tilladelse til at etablere skovbørnehave og opsætte tre pavilloner på Bachersmindevej 4, 2791 Dragør. Skovbørnehaven er normeret til 42 børn i alderen 3 til 6 år.

  Eventyrhuset har efterfølgende ansøgt Dragør Kommune om at udvide arealet til skovbørnehave på Bachersmindevej 4, og øge normeringen med 30 børn i alderen 3 til 6 år.

  Eventyrhuset ønsker at anvende udearealet og en pavillon på Bachersmindevej 4, som siden 2015 har været godkendt og anvendt til skovbørnehave af Børnehuset Giraffen fra Tårnby Kommune.

  Udearealet og pavillonen ligger i forlængelse af det areal, hvor Eventyrhuset har fået tilladelse til at etablere skovbørnehave og opsætte tre pavilloner.

  Administrationen har behandlet ansøgningen og givet tilladelse til, at Eventyrhuset udvider arealet til skovbørnehave på Bachersmindevej 4, og øger normeringen med 30 børn.

  Med udvidelsen råder Eventyrhuset over i alt fire pavilloner og et udeareal på ca. 4000 kvadratmeter, som i alt er godkendt til 72 børn i alderen 3-6 år. Der bliver ansat en afdelingsleder i Skovbørnehaven.

  Skovbørnehaven skal fungere som en fast base, hvor børnene bliver afleveret om morgenen og hentet om eftermiddagen.

  En daginstitution kan defineres som en skovbørnehave, hvis institutionen som hovedregel anvender skoven eller lignende naturområde som udgangspunkt for børnenes ophold. Institutioner, hvor en del af børnegruppen på skift f.eks. en eller to uger om måneden tager i skoven eller andet sted hele dage, vil ikke være at betragte som en skovbørnehave (jf. vejledning om dagtilbud m.v., nr. 9109 af 27/2 2015:487). 

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven, Vejledning om dagtilbud m.v., Bekendtgørelse af lov om skove, vejledning om skovloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Bilag

 • 13
  Forslag fra A - Belysning af mulighed for en stikhal ved Hollænderhallen.
  Sagsid.: 17/2641

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af den 7. august 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”A gruppen anmoder om, at følgende forslag optages på førstkommende BFKU.

  Supplerende forslag vedr. belysning for mulighederne for en stikhal ved Hollænderhallen.

  Med henvisning til BFKU’s beslutning den 1. februar 2017 om et budgetforslag vedrørende en stikhal ved Hollænderhallen foreslår A gruppen, at det samtidigt undersøges hvorvidt det som en del af stikhallen eller i tilknytning til, kan etableres 2 tennisbaner med de særlige gulv- og opstregningsforhold, der kræves for at afholde tenniskonkurrencer.

  Motivering:

  Efter drøftelse med Dragør Tennis er vi blevet oplyst om, at der kræves særlige gulv- og opstregningsforhold for at kunne afholde konkurrencer med deltagelse fra andre klubber. For at Dragør Tennis forsat kan tilbyde træning på højt niveau og deltage i turneringssamarbejdet bør det derfor undersøges hvorvidt disse forhold kan etableres i forbindelse med en stikhal. Det foreslås samtidig, at Dragør Tennis rådføres om disse særlige forhold. Dragør Tennis har udtalt positivt i forhold til en medfinansiering.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

 • 14
  2. budgetopfølgning 2017, BFKU
  Sagsid.: 17/1406

  RESUMÉ:

  Samlet set forventes det, at budgettet på BFKU’s område overholdes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er BFKU’s område gennemgået, og samlet set forventes det, at budgettet overholdes.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017

  Økonomiudvalget den 24. august 2017

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017

  Bilag

 • 15
  Evaluering af fritidspas
  Sagsid.: 17/1918

  RESUMÉ:

  Administrationen har evalueret tilbuddet om fritidspas et år efter igangsættelse af ordningen, som startede 1. august 2016. Udvalget præsenteres for evalueringen med henblik på, at den tages til efterretning. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at modellen ændres til Køge modellen:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T foreslår, at administrationen udarbejder en orientering om hjælp til flygtningebørn.

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Birger Larsen (o) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 blev model for fri- tidspasordningen godkendt med start pr. 1. august 2016.

  Fritidspas-ordning
  Dragør Kommune giver et tilskud på max. 1.000 kr. til en valgfri fritidsaktivitet til børn og unge i alderen 6 – 18 år, der i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter og foreninger, og hvor hustandens samlede årsindkomst berettiger til fuld økonomisk friplads. Husstandens årlige indkomst skal være lavere end 172.992 kr. pr. år for at komme i betragtning til et økonomisk tilskud.

  Tilskuddet gives til børn/unge, der er bosiddende i Dragør Kommune.

  Der kan kun søges tilskud én gang pr. år. pr. barn og der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. barn.

  Henvendelser
  Siden 1. august 2016 har der i alt været 9 henvendelser fra borgere med henblik på at få fritidspas.

  Dragør Kommune har i perioden modtaget 3 henvendelser, hvor borgeren har været berettiget til økonomisk støtte. Der er udbetalt 1.000 kr. pr. borger. 

  5 personer har i løbet af perioden rettet henvendelse telefonisk for at afsøge, om de var berettiget til ordningen. Ingen af borgerne var berettiget.  

  1 person har ansøgt skriftligt og fået afslag. 

  Aktiviteter
  Dragør Kommune har udbetalt økonomisk støtte til følgende aktiviteter:

  • Fodbold (direkte til Dragør Fodboldklub)
  • Fitness (Loop)
  • Dragør Håndbold (DGI Håndbold)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i alt udbetalt 3.000 kr. i økonomisk støtte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

 • 16
  Meddelelse - Ændring af folkeskoleloven
  Sagsid.: 17/2293

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om ændringer af folkeskoleloven.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-08-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeskoleloven er ændret som følge af lovændringer. Enkelte af ændringerne er trådt i kraft, mens størsteparten træder i kraft den 1. august 2017.

  Der er foretaget 4 lovændringer, hvor nogle af de væsentligste ændringer som følge af lovændringerne kort nævnes her.

  1. § 13 indførelse af folkeskolens afgangseksamen med tilhørende bestå-krav.
  2. Opfølgning af folkeskolereformen, hvor nogle af hovedændringerne er: retskrav på ordblindetest, udvidet adgang til at inddrage eksterne undervisere, kommende skoleårs skemaer og ramme skal forelægges skolebestyrelsen mm.
  3. Ændring af lov om undervisningsmiljø og dermed krav til fastsættelse af en antimobbestrategi.
  4. § 3, skolernes forpligtigelse til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud m.v. udvides til at omfatte samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler.

  Brevet fra Undervisningsministeriet er vedlagt i sin fulde længde.

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Morten Dreyer (O) spurgte til, hvor længe elever kan være fraværende før skolen reagerer.

  Morten Dreyer (O) spurgte til, om udvalget kan få en liste over hvem, som har indstillet kandidaterne til initiativprisen.

  Morten Dreyer (O) spurgte til, hvor længe Hollænderhallens renovering var forsinket.

  Annette Nyvang (T) spurgte til, hvor mange lærerstillinger der på nuværende tidspunkt ikke er besat.

  Annette Nyvang (T) spurgte til kompetencedækningen på skolerne.

  Janne Gundersen viste en film fra Høgevængets integrerede institution – filmen viste hvordan legeplads puljen er blevet brugt.