Skip navigationen

Referat

Onsdag den 6. september 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt. Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).
 • 1
  Status læringscentreret skoleudvikling
  Sagsid.: 16/3345

  RESUMÉ:

  Dragør skolevæsen fik i 2016 1,7 mio. kr. fra A.P. Møller fonden til udviklingen af Dragør skolevæsen. Kursusforløbene med lærere og pædagoger er nu afsluttet og der gives en status på projektet vedr. ”Læringscentreret Skoleudvikling”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Til efterretning.

  Udvalget bemærker dog, at der kommer en endelig evalueringsrapport.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I maj 2016 valgte A.P. Møller fonden at give en bevilling på 1,7 mio. kr. til projektet ”Læringscentreret Skoleudvikling” til Dragør skolevæsen.

  Projektet er udviklet i samarbejde med konsulenthuset Cph:learning, der har speciale i strategisk samskabelse. En metode, der handler om at skabe fælles forståelse af problemer og løsninger, og dermed sikre en levedygtig udvikling.

  Projektets formål har sigtet mod at indfri nogle af folkeskolereformens overordnede målsætninger om, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Læringscentreret Skoleudvikling har været et udviklingsforløb, der har haft som ambition at kvalificere ledelse, pædagoger og lærere til at opfylde denne målsætning.

  Derudover sigtede projektet mod at skabe en Læringscentreret skoleudvikling i Dragør Kommune, der understøttede ”den lærende organisation”, hvor det er et fælles anliggende for alle skolens aktører, at være optaget af udviklingen af den pædagogiske praksis.

  Under punktet vil gæster fra Cph:learning være til stede i tidsrummet kl.17.00 – 17.20.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

  Bilag

 • 2
  Status på årets dialogmøder på 0-18 års området
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget gør status på dialogstrukturen på 0-18 års området samt kultur- og fritidsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget gør status på den nuværende dialogstruktur på 0-18 års området samt kultur- og fritidsområdet med henblik på planlægningen af møder i 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Sagen drøftet.

  Udvalget besluttede, at der fortsættes med samme møde kadence som tidligere.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en ny dialogmødestruktur for 0-18 års området og kultur- og fritidsområdet. Den nye struktur består af:

  1.

  Et årligt topmøde for 0-18 års området

  2.

  To årlige dialogmøder på skoleområdet

  3.

  Et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet

  4.

  Et til to årlige dialogmøder på kultur- og fritidsområdet

  5.

  Et årligt dialogmøde med det fælles elevråd

  6.

  To årlige institutionssamrådsmøder

  I det følgende opridses temaerne for de afholdte og planlagte møder.

  Topmøde for 0-18 års området

  Den 28. marts 2017 blev der afholdt topmøde for 0-18 års området. Overskriften for topmødet var ”Klædt på til fremtiden”. Under topmødet blev der holdt oplæg af fremtidsforsker Marianne Levinsen og chef, ungdomsleder og far til to Sune Lohse. De to oplægsholdere satte på forskellig vis fokus på, hvad der kendetegner fremtidens børn- og ungeliv.

  På topmødet var der mulighed for, at kommunens institutioner, skoler og klubber kunne netværke og vise noget af deres arbejde frem til inspiration for andre.

  På topmødet deltog i alt 355 deltagere, hvoraf 72 var tilmeldt som borgere. Topmødet blev afholdt inden for den budgetterede ramme på 50.000 kr.

  Til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. oktober, vil administrationen komme med forslag til tema for topmødet i 2018.

  Dialogmøder på skoleområdet

  På skoleområdet har der været afholdt to dialogmøder i efteråret 2016 og et dialogmøde i foråret 2017. Det er skolebestyrelserne, der har indstillet, hvilke temaer de har ønsket at drøfte med udvalget, hvoraf udvalget har besluttet temaerne for møderne.

  Temaet for det første og andet dialogmøde den 19. september og 9. november 2016 var SFO’ens fremtid, børns trivsel med fokus på kortere skoledag og pausemønster.

  Temaet for dialogmødet den 19. april 2017 var, hvad vi forstår ved konstruktiv dialog, og hvordan skolebestyrelser får reel indflydelse i politiske processer.

  I forlængelse af de afholdte dialogmøder på skoleområdet er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med input til, hvorledes det er muligt at skabe nye veje til dialog og inddragelse i Dragør Kommune. Arbejdsgruppen holder deres første møde i august 2017. Arbejdet skal munde ud i en Dragør-model for inddragelse og involvering.

  Dialogmøder på dagtilbudsområdet

  På dagtilbudsområdet har der været afholdt et dialogmøde i efteråret 2016 og et dialogmøde i foråret 2017.

  På dialogmødet den 23. november 2016 kom deltagerne med input til værdier og temaer for Dragør Kommunes 0-6 års politik. 

  Temaet for dialogmødet den 31. maj 2017 var ensartethed og forskellighed på 0-6 års området. Deltagerne drøftede blandt andet, hvornår det er væsentligt at være forskellige, og hvornår det er vigtigt at være ens på tværs af institutioner og børnegrupper.

  Dialogmøder på kultur- og fritidsområdet

  På kultur- og fritidsområdet blev der afholdt et dialogmøde den 17. januar 2017. Temaet for mødet var Kultur- og Fritidspolitikken, hvor deltagerne kom med input til redigeringen af politikken.

  Dialogmøder med det fælles elevråd

  Dialogmødet med det fælles elevråd (FEDK) bliver afholdt den 8. november 2017. Temaet vil blive fastlagt i samarbejde med FEDK, når det nye elevråd er valgt.

  Institutionssamrådsmøder

  Der har været afholdt møde i Institutionssamrådet den 26. juni 2017, hvor blandt andet dialogmøderne på 0-6 års området blev evalueret. Der er planlagt endnu et institutionssamrådsmøde i efteråret 2017. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

 • 3
  Status kompetencedækning på Dragør Kommunes folkeskoler
  Sagsid.: 17/2365

  RESUMÉ:

  Udvalget gives en status på kompetencedækningen på St. Magleby Skole og Dragør Skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget får en yderligere uddybning og en oversigt over kompetencedækningen på fag og skoler.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i folkeskolereformen er det besluttet, at der i 2020 skal være 95 % kompetencedækning i forhold til linjefag på landets folkeskoler.

  Målet er, at underviserne skal være linjefagsuddannede eller have tilsvarende faglige kompetencer (undervisningskompetence) i de fag, de underviser i.

  Definition af undervisningskompetence mv.

  At have kompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.

  At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder foretager et skøn i denne forbindelse.

  Status på kompetencedækning i Dragør

  Som det fremgår af vedlagte bilag, så er kompetencedækningen for Dragør skolevæsen i skoleåret 2017/2018 på 85,6 %. Kompetencedækningen er henholdsvis 88,4 % for St. Magleby Skole og 82,8 % for Dragør Skole.

  Kompetencedækningen er faldet i forhold til sidste skoleår, hvilket bl.a. skyldes opsigelser/afskedigelser, som ikke i samme udstrækning kan dækkes ved rekrutteringen af nye medarbejdere.

  Derudover er det centralt for teamsamarbejdet, at der er relativt få voksne om elevgrupperne (se rammenotat). På længere sigt er det med til at sikre kompetencedækningen inden for årgangene og dermed sikre at årgangene bliver mindre skrøbelige overfor lærerudskiftninger.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

  Bilag

 • 4
  Status på SSP 2017
  Sagsid.: 16/675

  RESUMÉ:

  Årlig status på SSP arbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager SSP rapporten 2017 til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Til efterretning.

  Udvalget ønsker, at invitere SSP-konsulent Peter Henriksen til et senere møde.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget får her den årlige status på SSP arbejdet. Rapporten konkluderer, at det har været en rolig sommer uden de store konflikter. SSP er helt blevet en naturlig del af gadebilledet for de unge og SSP har formået at etablere samarbejder med andre interessenter, der har de unge som fokus.

  Vedlagt er rapporten i sin fulde længde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 5
  Mulig partnerskabsaftale med Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 17/2777

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte om der skal indgås en partnerskabsaftale med Dragør Sejlklub på baggrund af fremsendt forslag fra Dragør Sejlklub.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter sagen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Ændringsforslag fra V:

  Sagen udsættes og sendes tilbage til administrationen. V ønsker, at administrationens fremsatte problemstillinger bliver yderligere belyst samt at sejlklubbens regnskab vedhæftes sagen.

  For stemte:

  2 (O+V)

  Imod stemte:

  5 (A+C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+C+T:

  A+C+T foreslår at aftalen godkendes. Forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med sejlklub og ungdomsskole, om det kan være hensigtsmæssigt at ungdomsskolen eventuelt kan bidrage med personaleressourcer, samt beslutte dette med parterne.

  Forvaltningen bedes sikre at Søfartsstyrelsens sikkerhedskrav overholdes.

  Aftalen evalueres efter et år med henblik på justering for 2. år, hvorefter der tages endelig stilling til videreførelse.

  For stemte:

  5 (A+C+T)

  Imod stemte:

  2 (O+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Venstre og Danske Folkeparti:

  Venstre og Danske Folkeparti  finder ikke at sagen om partnerskab er belyst ordentligt, og kan derfor ikke støtte, at der på det nuværende grundlag arbejdes videre med en partnerskabsaftale.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) besluttede den 7. juni 2017, ”…at sejlklubben ydes et årligt tilskud på kr. 50.000,- mod, at der mellem Sejlklubben og Dragør kommune indgås i et forpligtende samarbejde, hvor 0-18 års området kan tilbydes anvendelse af sejlklubbens faciliteter efter nærmere aftale.”

  Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra Dragør Sejlklub, og forelagt dem muligheden for et sådan forpligtende samarbejde. På baggrund af dette møde har sejlklubben fremsendt et forslag til hvilken opgave de ville kunne tilbyde at løfte.

  Forslaget er beskrevet således:

  Et tilbud til børn og unge i Dragør Kommunes SFO’er

  Som et resultat af en imellem Dragør Kommune og Dragør Sejlklub indgået partnerskabsaftale, tilbyder Dragør Sejlklub børn og unge ved Dragør Kommunes SFO’er at stifte nærmere bekendtskab med sejlads og med hvad dertil hører omkring livet på havnen, kammeratskab osv.

  Således tilbyder Dragør Sejlklub i juli måned SFO’erne en uges (mandag til fredag kl. 09-16) aktiviteter, og nedenstående vil alle være elementer, der indgår i en sådan uges aktiviteter.

  I tilknytning til sejlads vil der blive fortalt om, hvordan man bør opføre sig på havnen og i vandet.

  · Udvise passende respekt for vandet og andre sejlende og brugere af havnen

  · Sikkerhed i forbindelse med sejlads

  · Teori omkring sejlads

  · Knob og stik (tovværkslære)

  · Elementære regler for sejlads

  · Sejlads i optimistjolle

  · Sejlads i 2-personers joller

  · Sejlads i lidt større 1-personers jolle

  · Sejlads i kølbåde

  · Sejlads på Stand Up Paddelboards

  · Sejlads i gummibåde”

  Administrationen har følgende bemærkninger, baseret på forholdet til gældende lovgivning, som er beskrevet under ”Love og regler”:

  -

  Det er positivt at Dragør Sejlklub ønsker at stille deres faciliteter og ekspertise til rådighed og være med til at fremme brede kompetencer hos kommunens børn.

  -

  Forslaget kan med fordel knyttes an til arbejdet med vandsikkerhed, som flere af kommunens institutioner for nyligt har udviklet, og bidrage til at kommunens børn lærer at færdes sikkert og kompetent ved, på og i vand.

  -

  Det er Administrationens vurdering, at det er vanskeligt at pege på den retligt saglige begrundelse for at indgå et partnerskab med hjemmel i Folkeoplysningslovens § 19, stk. 2 og 3.

  -

  Det er en forudsætning for et succesfuldt samarbejde, at alle parter kan se værdi af samarbejdet, og dermed er motiverede for deltagelse. Derfor vil indgåelsen af en aftale som den beskrevne forudsætte, at kommunens skolefritidsordninger får mulighed for at være med til at definere aftalen, og at der afsættes medarbejderressourcer fra SFO’erne til at mødes med Dragør sejlklub samt at udvikle en organisering, der sikrer, at en stor procentdel af kommunens børn får glæde af tilbuddet.

  -

  Indgåelse og håndteringen af en eventuel partnerskabsaftale kan danne præcedens for evt. fremtidige aftaler, eftersom det er første gang, at der indgås en partnerskabsaftale mellem Dragør kommune og en folkeoplysende forening.

  -

  Eftersom kommunens SFO’er er en del af Dragør Skolevæsen, kan aktiviteter afholdt af SFO’er i partnerskab med andre aktører, ses som en del af kommunens åben skole indsats. En indgåelse af en aftale som den beskrevne, kan altså også danne præcedens inden for dette område, hvor der hidtil ikke, gennem kommunen har været tildelt foreninger økonomisk støtte til skolesamarbejder.

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter sagen og i drøftelsen tager stilling til

  a. Partnerskabsaftalen fremlægges kommunens skolefritidsordninger, som får mulighed for at ytre ønsker til effektuering af aftalen.

  b. Partnerskabsaftalen gælder for en periode på to år, med start primo 2018.

  c. Partnerskabet evalueres efter første år med henblik på tilpasning af andet år, samt en vurdering af tilskudsstørrelsen ift. deltagerantal.

  d. Partnerskabet evalueres efter andet år, hvorefter der skal tages stilling til om aftalen skal forlænges.

  e. Tilskuddet forudbetales ved kalenderårets start, og der er derfor krav om gennemførsel af aktiviteten uanset deltagerantal.

  f. Finansiering af tilskuddet til sejlklubben.

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningsloven § 19, stk. 2 og 3, samt Kommunalfuldmagtsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der afsættes 50.000 kr. i årene 2018 og 2019.

  Såfremt partnerskabsaftalen godkendes tilstræbes det, at finansiere brug af medarbejderressourcer inden for skolernes ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

  Bilag

 • 6
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen september 2017
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de syv indkomne ansøgninger.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  På forespørgsel fra Ole Hansen (A) om inhabilitet vedr. Dragør Fastelavnsforening tilkendegav udvalget, at der ikke forelå inhabilitet.

  Udvalget uddelte nedenstående tilskud:

  Dragør Fastelavnsforening

  Kr. 10.000

  Dragør Boldklub

  Kr. 10.000

  COurban

  Kr. 6.000

  2 kunstnere

  Kr. 10.000

  Dragør Turistråd

  Kr. 7.250

  Dragør Bibliotek

  Kr. 4.925

  I alt

  Kr. 48.175

  Der er herefter 74.340 kr. tilbage i puljen

  Der udarbejdes en annonce, hvori det oplyses, at der fortsat er penge i puljen, som kan søges til forelæggelse i november mødet.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristen den 1. august har administrationen modtaget 7 ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen.

  Indkomne ansøgninger:

  • Dragør Boldklubs Forældre Forening søger om tilskud til en 10 fods container, som forældreforeningen vil bruge som tombola til diverse stævner.
  • Dragør Fastelavnsforening søger om støtte til indkøb af to nye flagstænger. De to flagstænger vurderes at koste ca. 10.000 kr.
  • Dragør Boldklub søger om støtte til sanitære forhold ved afholdelse af pinsestævne. 
  • COurban søger om støtte på 12.000 kr. til at gennemføre et offentligt arrangement knyttet til dialog og formidling af resultater ved research-projektet ”Sundhedsfremmende byudvikling for ældre”.
  • 2 kunstnere søger om støtte på 26.000 kr. til udstillingsevent på Kongelundsfortet, hvor formålet bl.a. er at introducere samtidskunst i uvante rammer.
  • Dragør Turistråd søger om støtte på 7.250 kr. til produktion af en ’flip-flap’, som skal bruges til flere af foreningens arrangementer.
  • Dragør Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme søger om støtte på 4.925 kr. til afholdelse af Dragør Sundhedsdag - sundhed i øjenhøjde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget

  157.515 kr.

  Tilskud uddelt marts 2017

  -35.000 kr.

  Tilbage i puljen

  122.515 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

  Bilag

 • 7
  Input til en ny model for inddragelse og involvering
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Med henblik på at kvalificere BFKUs fremadrettede arbejde med udviklingen af en Dragør model for inddragelse og involvering har arbejdsgruppen udarbejdet input til dette arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget drøfter arbejdsgruppens input til arbejdet med udviklingen af en Dragør model for involvering og inddragelse.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Udvalget er meget positiv over for forslagene og ser frem til oplæg til beslutning på oktober mødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På dialogmødet d. 19. april og BFKU mødet d. 3. maj blev det besluttet at arbejde videre med at skabe rammerne for en ny måde at skabe inddragelse og dialog på skoleområdet i Dragør Kommune på. Det er ønsket, at der skal udarbejdes en såkaldt ”Dragør model” for inddragelse og dialog.

  Arbejdsgruppen har afholdt møde den 21. august.

  På arbejdsgruppemødet blev der arbejdet med deltagernes forståelse af inddragelse og reel indflydelse. Dette med henblik på at få et billede af, hvilke elementer arbejdsgruppen vil anbefale BFKU, at en Dragør model for dialog og inddragelse bør indeholde. 

  Input fra arbejdsgruppen fremgår af det vedlagte bilag.

  Temaet til dialogmødet d. 18. september

  På BFKU d.16.august blev det besluttet, at BFKU på dialogmødet d. 18. september skal arbejde og komme med input til arbejdsgruppens foreløbige input til Dragør modellen for involvering og inddragelse.

  På dialogmødet faciliterer administrationen en proces, hvor BFKU med skolebestyrelserne drøfter formål og faser i en ny dialogmodel, samt drøfter forskellige fora for den fremadrettede dialog.

  Politisk proces

  På BFKU den 4. oktober forventer administrationen på baggrund af drøftelserne på dialogmødet den 18. september, at fremlægge et forslag til en Dragør model for involvering og inddragelse. Modellen skal herefter i høring hos skolebestyrelserne, og forventes at være tilbage til politisk behandling i BFKU d. 29. november.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017

  Bilag

 • 8
  Meddelelse: Status på Dragør Ungdomsråd
  Sagsid.: 17/2324

  RESUMÉ:

  Orientering om Dragør Ungdomsråd.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hvorfor et ungdomsråd?

  Oprettelsen af et ungdomsråd i Dragør kommune, blev besluttet af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015. Ved samme lejlighed blev det besluttet at indgå i et projekt afholdt af Netværket Af Ungdomsråd (NAU) i forbindelse med Kulturministeriets Ungekulturår 2015, der netop havde til formål at støtte kommuner i etableringen af ungdomsråd.

  Unge fra Klub Dragør, Dragør Ungdomsskoles Ungeråd og elevrådene på St. Magleby Skole og Dragør skole deltog sammen med ansatte i tre seminarer fra april 2015 til november 2015, og definerede, på baggrund af dette forløb, form og formål med Dragør Ungdomsråd. Se evt. bilag med oprindelige vedtægter. 

  Formålet er defineret som ”Ungdomsrådet skal fungere som organ for unge i Dragør og være med til at skabe et forum, hvor de unge kan blive hørt og få politisk indflydelse”.

  Møder og anden aktivitet

  Første egentlige ungdomsrådsmøde blev afholdt i december 2015, og siden har der været afholdt 12 møder.

  Møderne har bl.a. handlet om vedtægtsformuleringer, budgetlægning, udvikling af flyer, hvervning af flere medlemmer, retorikundervisning, svar på høringer og forespørgsler fra Dragør kommune, idégenerering i forhold til mulige projekter og tiltag.

  Derudover har repræsentanter fra Ungdomsrådet deltaget i en række arrangementer, som møde med 17.4 udvalg om ung indflydelse, deltagelse i Unicefs ”Børnenes dag” i FN-byen, informationstur om svømmehalsprojektet, deltagelse i Kongelundsfortets 100 års jubilæum, ”Design og Leg-kursus” og ”Playmaker-sejlads” ved Legeskibets besøg i Dragør samt Folkemødet 2016 og 2017.

  Medlemmer

  Ungdomsrådet har i alt haft otte unge tilknyttet hvervet gennem Dragør Ungdomsskoles ungeråd/shapers og elevrådene på St. Magleby Skole og Dragør Skole.  Pt. har rådet seks aktive medlemmer i alderen 14-19 år, hvoraf fire har udgjort en fast kerne siden 2016.

  Flere medlemmer er forsøgt hvervet via demokratidag for skolernes 9. klasser og besøgsrunde til alle kommunens udskolingsklasser.

  I 2017 har Ungdomsrådet besluttet en ny tilgang og bedt forskellige aktører finde en repræsentant til Ungdomsrådet, eks. Klub Dragør, Dragør Bibliotekerne, Dragør Musikskole og skolernes elevråd.

  Opstart med denne organisering forventes afholdt i oktober 2017.

  Udvikling

  De unge har oprindeligt haft et ønske om at udvikle projekter, men var udfordret af at være så få medlemmer, som de var. Derfor har der været relativt stor fokus på at hverve flere medlemmer.

  I 2017 drøftede Ungdomsrådet, efter et helt år med den samme struktur og samme udfordringer, en ny model for Ungdomsrådets arbejde.

  Dette førte til en revidering af rådets vedtægter, der i højere grad understreger Ungdomsrådets formål som et samlet organ for unge på tværs af diverse organisationer i Dragør – med sigte på at få de unges stemme hørt, mere end at afholde mange projekter, som der bedre kan udføres i andre eksisterende regier, såsom ungdomsskolen, Klub Dragør (x2791), Skolevæsenet og foreningslivet. Ungdomsrådet ønsker i stedet at støtte op om, at der iværksætter spændende tiltag for unge, ved bl.a. at bruge noget af deres budget på at give økonomisk støtte til disse.

  Der er arbejdet med at konkretisere, hvilke aktiviteter Ungdomsrådet ønsker at afholde i et årshjul, der særligt er bygget op om fire tiltag: én fælles inspirations- og researchweekend, møde med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt uddeling af en ungdomspris og en ungdomsprojektpulje.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse: Status FEDK - Forende Elevrødder Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Status på arbejdet i FEDK – Forenede Elevrødder Dragør Kommune - skoleåret 2016/17.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 2. december 2015 at indgå et partnerskab med Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. Partnerskabet blev indgået i foråret 2016.

  Den 13. oktober 2016 afholdt Dragør Kommune og Danske Skoleelever i fællesskab en vedtægtsdag for det kommende fælles elevråd i Dragør (FEDK). Efterfølgende har FEDK afholdt månedlige møder, hvor de har arbejdet med idégenerering, lagt strategi for deres arbejde, samt udarbejdet et årshjul for deres arbejde m.m.

  DSE har haft en fast kontaktperson tilknyttet FEDK i Dragør Kommune. Denne kontaktperson har deltaget på møderne og inspireret eleverne til arbejdet med elevråd og elevinddragelse. Forvaltningen har ligeledes haft en fast kontaktperson tilknyttet, der har stået for mødeindkaldelse, udarbejdet dagsordner i samarbejde med formanden m.m. De lokale elevråds kontaktpersoner har ligeledes været inviteret til FEDKS møder og arrangementer.

  Ambitionen, for det første år, med FEDK i Dragør Kommune har helt overordnet været at skabe rammerne for et fælles elevråd, som var elevernes eget. Kontaktpersonerne har derfor tilstræbt at skabe nogle rammer, der har kunnet understøtte og udvikle de unges evner i forhold til at kunne arbejde selvstændigt med at udvikle, udføre og realisere deres ideer. Dette fordi det er ambitionen at styrke elevdemokratiet ved at give de unge kompetencer og viden om, hvordan de kan skabe og påvirke deres lokale samfund, som resultat af deres arbejde.

  I følgende beskrives i stikord, hvad FEDK har arbejdet med i det første år.

  FEDK – Skoleåret 2016/17

  Vedtægt

  Danske Skoleelever udarbejdede i samarbejde med eleverne en vedtægt for det fælles elevråd i Dragør Kommune. De besluttede blandt andet, at deres navn kom til at lyde Forenede Elevrødder Dragør Kommune forkortet FEDK.

  Fokuspunkter for 2016/17

  På et af de første møder valgte eleverne et fokuspunkt for deres arbejde i FEDK – som blev social trivsel på tværs af skolerne.

  Netværksdag DSE

  Netværksdagen med Danske Skoleelever havde til formål at skabe netværk på tværs af kommunernes grænser, dele kompetencer og erfaringer fra arbejdet med de fælles elevråd.

  Topmøde for børne- og ungeområdet i Dragør Kommune

  Temaet for topmødet i Dragør Kommune var ”Klædt på til fremtiden”, hvor der var oplæg og markedsplads med kommunens institutioner og skoler på Børne og Ungeområdet. Eleverne havde en stand, hvor de fortalte om deres arbejde i FEDK.

  Op til topmødet fik eleverne udarbejdet følgende:

  *

  Flyers

  *

  T shirts

  *

  Plakater m.m.

  Det var en stor oplevelse for de unge at deltage på topmødet, som siden er blevet fremhævet mange gange af de unge. De oplevede, at der var interesse for dem, og at de lærte at fortælle om, hvad de arbejdede for i FEDK.  

  Legeskibet

  Legeskibet, fra Gerlev Idrætshøjskole, lagde til havn i Dragør i uge 20. Her blev FEDK inviteret til at deltage på ”Design og Leg Sejlads”, hvor de arbejdede med ideer til, hvordan fællesskabet mellem de unge på tværs i kommunen kunne styrkes ved at bruge byens rum og steder. Det forventes, at der vil blive arbejdet videre med nogle af de emner i det kommende år.

  Store legedag.

  Store legedag var afslutningen på, at legeskibet havde ligget i Dragør havn i uge 20. Her havde de unge lavet en kaffe- og kagebod, samt arrangeret en koncert med det lokale band Lonely Friday. Deres arrangement var resultatet af FEDKS samarbejde og koordinering i løbet af året. 

  Formand på besøg ved undervisningsministeren 

  FEDKs formand Maria Ruggaard blev i slutningen af maj inviteret sammen med DSE til at møde Undervisningsministeren Merete Risager, til en snak om ungdomsuddannelserne, inde på Christiansborg.

  Folkemødet Bornholm

  Rebekka Rosenbæk Lorenscheit medlem af FEDK og Ungdomsrådet deltog i en paneldebat ved DSE som elevrepræsentant.  

  Skoleåret 2017/18

  Der vil være opstartsmøde i det nye FEDK den første tirsdag i oktober 2017. På dette møde vil der blive arbejdet med nogle af det kommende års fokuspunkter m.m.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

 • 10
  Meddelelse: Tidsplan for skolernes udearealer
  Sagsid.: 15/1005

  RESUMÉ:

  Ny tidsplan for skolernes udearealer.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Projektet er i udbud nu som planlagt. Resultatet kommer ind primo september, og administrationen vil søge pengene frigivet derefter.

  Arbejdet med realiseringen af skolernes udearealer skulle være påbegyndt i løbet af oktober 2017, men må vente til marts/april 2018, da anlægsbranchen er tæt på overophedet. Der er 3 entreprenører, som er inviteret til at afgive tilbud.

  De 3 entreprenører har meldt tilbage, at de er tidsmæssigt presset i forhold til den tidsplan, som er meldt ud. En oplyser, at de ikke kan nå at afgive tilbud, og de to andre har oplyst, at deres tilbud vil blive dyrere end ellers på grund af tidspres i branchen, som i øvrigt også udfordrer deres mulighed for at få konkurrence på materialer mv. Endelig er der risiko for dårligt vejr ved opstart i november, og det er udearealer, det handler om. Det er derfor nødvendigt at vente.

  Udskydelsen giver også mulighed for bedre inddragelse i den prioritering, som skal ske, når tilbuddene er modtaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2017.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Intet.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole K. Svendsen (A).