Skip navigationen

Referat

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Liste T forslog, at punkt 2 og punkt 9 blev lagt sammen.
Der var ikke enstemmighed i udvalget og forslaget faldt.
Godkendt.
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  Tidsplan for analyse af 9. spor
  Sagsid.: 17/2997

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en tidsplan for analysen af et 9. spor på skolerne i Dragør Kommune, herunder en bevilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  administrationen indhenter tilbud på rådgivning til fase 1-4 beskrevet i sagsfremstilling,

  2.

  at

  der bevilges en tillægsbevilling 700.000 kr. fra kassebeholdningen

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1+2.

  Administrationens indstilling anbefales overfor ØU/KB inklusiv Liste T´s bemærkninger, som følger

  - volumenstudiet også forholder sig til idrætsfaciliteter samt parkering/afsætning af børn samt

  - anlægsøkonomien skitseres på et niveau, der svarer til det, Arkitema leverede omkring udbygning af Dragør Skole Nord og Store Magleby Skole

  - tidsplanen udbygges med høringsfaser jvr. punkt 3, så der sikres høring efter fase 1,2 og 3 og en inddragende proces.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 27. juni 2017, at der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Analysen skal vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd  

  I nedstående beskrives analysens faser. Vedlagt som bilag er en tidsplan.

  Analysens faser

  1. Et indledende volumenstudie

  Der gennemføres en screening og et volumenstudie af mulighederne for udbygning på hver enkelt skolematrikel. Denne første undersøgelse medtager forhold som: rummelighed ude og inde, plangrundlag, klassekvotienter, faglokaler og SFO, overordnet anlægs- og driftsøkonomi, samt forholde sig til de læringsmæssige og pædagogiske muligheder i lokalerne.

  Med henblik på at sikre at der tages højde for de pædagogiske og læringsmæssige udfoldelsesmuligheder på skolerne bør der også i dette arbejde fokuseres på dette. Dette gøres ved at inddrage relevante parter.

  Analysen skal danne grundlag for et politisk valg af skolematrikel, som der skal arbejdes videre med

  2. Indpasning af 9. spor på valgt matrikel

  Der gennemføres en proces i samarbejde mellem skole, rådgiver og forvaltning med henblik på at afklare, hvordan det 9. spor bedst kan indpasses på den valgte skole. Muligheder, begrænsninger og ønsker afstemmes i processen, og munder ud i forslag til de forudsætninger, som skal være indeholdt i skolens udbygning – forudsætninger, som skal indgå i et byggeprogram. På baggrund af dette beregnes første overslag for anlæg og drift af det 9. spor.

  Forslag til forudsætninger i et kommende byggeprogram samt overslag for økonomi fremlægges til politisk stillingtagen

  3. Byggeprogram

  Der udarbejdes byggeprogram med tidsplan og revideret anlægs- og driftsoverslag. Programmet danner baggrund for udarbejdelse af udbudsmateriale. Byggeprogram udarbejdes af rådgiver i samarbejde med skole og forvaltning.

  4. Udbud

  5. Anlæg

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til 700.000 kr.

  at gennemføre fase 1-4, hvortil der anmodes om en tillægsbevilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 2
  Høringssvar 3 ligeværdige skoler
  Sagsid.: 17/2133

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til etablering af 3 ligeværdige skoler med selvstændige ledelser i Dragør kommune på baggrund af de indkommende høringssvar. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der etableres 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse på baggrund af indkomne høringssvar som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Såfremt udvalget godkender ad 1:

  2.

  at

  effektueringen af 3 ligeværdige skoler træder i kraft fra skoleåret 2018/19

  3.

  at

  der ansættes en ny skoleleder og en ny administrativ leder hurtigst muligt i 2018.

  4.

  at

  udvalget tager tidsplanen for øvrige politiske konsekvensbeslutninger i forlængelse af etablering af 3 ligeværdige skoler til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at de to nye ledere på sigt finansieres ved, at ledelsesstrukturen på de tre skoler slankes, så hver skole består af fire ledere: En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, en SFO-leder – og at inklusionsvejlederne udelukkende fokuserer på inklusionsopgaven.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 27. juni 2017, at ”der straks igangsættes en proces med høring der stiler mod, at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse.” Børne-, Fritids, -og Kulturudvalget sendte d. 16. august 2017 denne beslutning i høring hos de høringsberettigede parter.

  I følgende sagsfremstilling præsenteres indledningsvis de indkomne høringssvar. Dernæst gives en vurdering af en mulig tidshorisont for realiseringen af beslutningen. Beslutningen om etableringen af 3 skoler har i øvrigt konsekvenser, som beskrives efter afsnittet om høring i sagsfremstillingen.

  Høring om 3 ligeværdige skoler

  Administrationen har modtaget 7 høringssvar i alt fra:

  • Skoleledelsen i Dragør Kommune
  • FEDK – Forenede Elevrødder Dragør Kommune
  • CMU – Undervisning
  • LMU- St. Magleby skole
  • LMU- Dragør skole
  • Skolebestyrelsen St. Magleby skole
  • Skolebestyrelsen Dragør skole

  Høringssvarene indeholder følgende overordnede tilbagemeldinger:

  • Der er tilfredshed med beslutningen om etablering af 3 selvstændige skoler.
  • Der ønskes ro på skoleområdet
  • De nye ledelser hurtigt kommer på plads
  • SFO tilbuddet skal tænkes ind i processen
  • Effekturingen af 3 skoler skal have den rette tid og proces

  Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

  Tidsperspektiv for etablering af 3 ligeværdige skoler

  I forhold til et konkret tidsperspektiv for effektueringen af 3 ligeværdige skoler er der, udover høringssvarenes syn på tidsperspektivet, en række administrative og faglige opgaver, der til sammen gør, at administrationen vurderer, at beslutningen vedrørende 3 selvstændige skoler tidligst kan realiseres fra skoleåret 2018/19

  Administrationen anbefaler, at de tre selvstændige ledelse træder i kraft hurtigst muligt i 2018, da dette er med til at give ro hos skolerne og tid til at ansætte en ny skoleleder og administrativ leder. finansiering fremgår af afsnittet ’Økonomi og personaleforhold’. Det er således administrationens vurdering, at det er vigtigt, at skolens ledelse og skolernes administrative grundlag er på plads inden beslutning om 3 selvstændige skoler realiseres. Desuden er det sådan, at skoleåret 2017/18 allerede er planlagt.

  Konsekvenser af 3 ligeværdige skoler

  Hvis BFKU beslutter at etablere 3 ligeværdige skoler med hver sin selvstændige ledelse vil dette medføre andre politiske sager og administrative arbejdsopgaver.

  Politiske sager:

  • Skoledistrikter: der skal etableres 3 skoledistrikter, som skal sendes i høring hos relevante parter i foråret 2018.
  • SFO: der skal laves en fordeling af SFO matriklerne i forhold til skoledistrikterne, som skal sendes i høring hos relevante parter i foråret 2018.
  • Styrelsesvedtægt: der skal foretages administrative konsekvensrettelser, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Andre arbejdsopgaver:

  • Planlægning af kommende skoleindskrivning.
  • Nyvalg til skolebestyrelse: der skal foretages nyvalg til de to nye skolebestyrelser i løbet af foråret 2018, så de kan træde i kraft fra det nye skoleår.
  • Skolekoder: der er behov for at etablere skolekoder til hver skole, således at vi kan afholde de nationale test og afgangseksamer  for hver skole. Dette kan tidligst ske fra skoleåret 2018/19
  • IT systemer: Dragør Skoles hjemmeside og SkoleIntra skal opdeles til to skoler.
  • Planlægning af kørsel med skolebus

  Skolernes økonomi:

  • I forhold til skolernes budgetter kan dette ikke splittes op i løbet af året, derfor anbefaler administrationen at skolernes budget allerede fra 1. januar 2018 bliver opdelt til 3 skoler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som led i beslutningen om 3 ligeværdige skoler med deres selvstændige ledelser er der økonomiske konsekvenser forbundet med dette. Der vil være en merudgift til ansættelse af en skoleleder og en administrativ leder.

  Der skal afsættes 1,2 mio. kr. til ansættelse af en skoleleder yderligere og en administrativ leder med henblik på etablering af tre ligeværdige skoler. Finansiering heraf forventes vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelse 2018-21.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 3
  "Dragørmodel" for inddragelse og involvering.
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en mulig Dragørmodel til inddragelse og involvering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter at nedsætte et Rådgivende organ

  2.

  at

  udvalget beslutter den fremlagte Dragørmodel for involvering og inddragelse såfremt dragørmodellen vælges

  3.

  at

  udvalget beslutter, at det er det rådgivende organ, der indgår i Dragørmodellen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ad. 1+2+3.

  Godkendt.

  Udvalget tager stilling til endelig opstart, når sagen kommer tilbage omkring sammensætningen af det rådgivende organ.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På dialogmødet den 19. april og BFKU mødet den 3. maj blev det besluttet at arbejde med at skabe rammerne for en ny måde at inddrage og have dialog på skoleområdet i Dragør Kommune. Det er ønsket, at der skal udarbejdes en Dragørmodel for inddragelse og dialog.

  På dialogmødet mellem BFKU og skolebestyrelserne den 18. september blev der arbejdet videre med at konkretisere en mulig fremtidig model for dialog mellem parterne.

  Administrationen har på baggrund af drøftelserne udarbejdet en model, som tager højde for de forslag, som fremkom på dialogmødet. På baggrund af mødet den 18. september fremlægges hermed en Dragørmodel for dialog og inddragelse på skoleområdet.

  Dragørmodellen

  Formål  

  Formålet med modellen er at skabe bedre dialog, inddragelse og involvering med henblik på at give reel indflydelse på skoleområdet.

  Før

  Det er både essentielt, at der sker en forventningsafstemning om rammerne for inddragelse og involvering samt tages stilling til, hvilke områder, emner og sager som skal indgå i den nye proces for inddragelse og involvering. Formålet med og rammerne for processen skal således være tydelige for deltagerne.

  Der skal samtidig være rum for brainstorming og ideudveksling.

  Under

  Under et sagsforløb vil der være tidspunkter, hvor det politiske niveau og forvaltningen arbejder videre med sagen.

  Et nyt element i processen er, at der for udvalgte sager er åbnet op for dialog omkring mere konkret formulerede forslag inden at de sendes i høring. Deltagerne i processen får således mulighed for at ”genbesøge” sagen undervejs i sagsforløbet.

  Herefter træffer det politiske niveau sine beslutninger og sender disse i høring inden den endelige beslutning træffes, jf. den lovgivningsmæssige forpligtigelse hertil. 

  Med denne model vil den reelle inddragelse og involvering i højere grad ske i begyndelsen og under den politiske proces.

  Efter  

  Formålet med Dragørmodellen er at skabe et fælles fundament og en fælles forståelse mellem de deltagende parter for de sager der er udvalgt til at indgå i proces, jf. Dragørmodellen.

  Feedback om politiske beslutninger er et centralt element i Dragørmodellen. Ikke mindst for at sikre, at der er åbenhed omkring, hvordan og hvorfor de politiske beslutninger faldt ud som de gjorde.

  Modellen tænkes kun anvendt til de større sager på skoleområdet, hvor inddragelse og involvering er et fælles ønske i det Rådgivende Organ.

  Forslag om det Rådgivende Organ

  Det Rådgivende Organ er tænkt som en gruppe eventuelt sammensat af skolernes bestyrelsesformænd og næstformænd, to medlemmer fra BFKU herunder udvalgsformanden, skolelederne, skolechef og direktør.

  Sammensætningen af det Rådgivende Organ skal dog besluttes af BFKU.

  Det Rådgivende Organ mødes kontinuerligt, dog mindst en gang i kvartalet.

  Formålet med møderne i det Rådgivende Organ er:

  • at udvælge sager som skal indgå i en fælles proces, jf. Dragørmodellen.
  • at sætte den fælles ramme for inddragelse og involvering
  • at skabe rum for brainstorming og gensidig ideudveksling
  • at skabe et forum for gensidig dialog og information

  Mødekalenderen for det Rådgivende Organ skal koordineres med Kommunalbestyrelsens mødeplan 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 4
  SFO Struktur
  Sagsid.: 17/2915

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket input til ny SFO struktur og BFKU besluttede den 3. maj 2017, at forvaltningen skulle igangsætte en dialogproces vedr. fremtidens SFO i Dragør. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes og i øvrigt indgår i det videre arbejde med at belyse konsekvenserne af evt. etablering af det 9. spor på skoleområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Udvalget tager indstillingen til efterretning og kvitterer for de mange gode input.

  Der arbejdes videre med strukturen i forbindelse med det 9. skolespor. De forhold der er peget på, som der er behov for at tage stilling til ved indskrivningen til SFO næste gang, tages der stilling til på kommende møder.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU besluttede d. 3. maj 2017, at forvaltningen skulle igangsætte en dialogproces vedr. fremtidens SFO i Dragør. Denne proces skal understøtte udvalgets fremtidige drøftelser af SFO strukturen.

  KB besluttede d. 27. juni 2017, i forbindelse med beslutningen vedr. etableringen af 3 ligeværdige skoler, at den allerede igangsatte vurdering af fremtidens SFO skulle igangsættes med det samme og kunne indgå i drøftelsen vedr. 3 ligeværdige skoler. Disse input skal indgå i beslutningsgrundlaget vedr. etableringen af 3 ligeværdige skoler.

  Administrationen har i den seneste tid været i dialog med de relevante parter knyttet til alle SFO og skole matrikler. Vi har afholdt møder med SFO personale, indskolingslærerne, afdelingslederne og skoleledergruppen. Skolebestyrelserne har valgt at komme med skriftlige input. 

  Vedhæftet sagen er bilag, hvor det er muligt at se møderækken, derudover er de samlede input fra alle møderne også vedhæftet som bilag.

  Temaer

  I dialogerne med interessenterne er der fælles temaer og synspunkter. Der er dog et overordnet synspunkt, som fremstår særligt tydeligt i alle samtaler, nemlig at én skole har én samlet SFO, hvor klasser kan gå sammen både i skole og SFO tid.

  I det følgende har administrationen uddybet og kategoriseret de øvrige input:

  Den gode sammenhængende dag

  I alle samtalerne var der et ønske og et fokus på, hvordan skole og SFO kan bidrage til at skabe ”den hele gode sammenhængende og varierede dag for barnet”. Det kan konstateres, at de fleste børn har et vilkår med en dag fra kl 8.00 til ca. kl. 15.30 – 16.00. Den gode sammenhængende dag har en SFO, der understøtter, at hele klasser kan følges også i SFO. Derudover er følgende elementer fremhævet: 

  • At børnene skal have gennemgående voksne omkring sig
  • At børn kan lære af børn. Det er vigtigt, at der er mulighed for at have relationer på samme årgang, men også på tværs af årgangene
  • Det er vigtigt, at der kan skabes nærhed for børnene
  • Der skal være pædagogisk kvalitet alle steder både i SFO og i skole
  • Der er et ønske om at samle 3. klasserne, så de kan få lov til at være de store

  Samarbejde og arbejdsmiljø 

  I samtalerne blev samarbejdet mellem lærere og pædagoger og arbejdsmiljøet også nævnt. Der fremkom ønsker om, at omdrejningspunktet for samarbejdet var hele klasser både i skole og SFO. Det blev endvidere tydeligt i samtalerne, at de klasser og børn, der går i SFO på fx Jægervej eller Søvang bliver dekoblet i forhold til de øvrige klasser på årgangen og derfor ikke altid bliver en del af de fælles pædagogiske aktiviteter. I øvrigt blev det fremhævet: 

  • At skabe mulighed for at samarbejde om hele klasser
  • At de fysiske afstande mellem skole og SFO har en betydning, da børn er lang tid om at flytte sig ved fx at gå til Jægervej eller cykle til Søvang.
  • At det er nødvendigt med respekt og ligeværdighed i det fagprofessionelle samarbejde
  • At de forskellige fagkompetencer udnyttes bedre

  Fysiske rammer

  De fysiske rammer og deres betydning for SFO tilbuddene blev fremhævet og der er gennemgående ønsker som følgende:

  • SFO enheder, der kan rumme at hele klasser kan gå sammen
  • At årgangene kan være sammen på samme SFO
  • At vi bruger de kvadratmeter vi har klogt og anvender kvadratmeterne hele dagen
  • At der investeres i SFO’erne så de i højere grad udvikles som læringsrum
  • At de fysiske rammer skal kunne skabe nærhed
  • At logistikken omkring Dragør skole, Syd er udfordrende i forhold til lokationer og enhedernes størrelser
  • At Jægervejens tilknytning til to skoler fremadrettet vil blive yderligere udfordret
  • Drift af gamle huse er økonomisk urentabelt
  • Små SFO enheder har svært ved at være fleksible og bliver sårbare, da de har få medarbejdere
  • Vi kan blive meget bedre til at bruge SFO’en i skoletiden og omvendt
  • SFO ønskes tæt på skolen i sin fysiske placering, da mange ting løses ved tilgængelighed   

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Bilag

 • 5
  Regler for valg til skolebestyrelse - høringssvar
  Sagsid.: 16/3028

  RESUMÉ:

  Udvalget behandler de nye regler for valg til skolebestyrelse efter høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ”Regler for valg til skolebestyrelse” vedtages.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 16. august 2017 at sende ”Regler for valg til skolebestyrelse” i høring hos skolebestyrelserne.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra begge skolebestyrelser, som godkender de nye regler, forudsat at der foretages nogle korrekturrettelser.

  Administrationen har foretaget disse, samt tilføjet et kort afsnit omkring afholdelse af valgmøder.

  Høringssvarene er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 12. oktober 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017.

  Bilag

 • 6
  Forslag til tema for topmøde 2018
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte et tema for børne- og ungetopmødet 2018.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget beslutter et tema for børne- og ungetopmødet 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Udvalget vedtog, at der arbejdes videre med forslag 1 og 2.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2018 skal der for anden gang afholdes topmøde for 0-18 års området. Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget skal i den forbindelse beslutte et tema for topmødet.

  Administrationen har udarbejdet tre forslag til inspiration for udvalgets beslutning. Forslagene er:

  1. Digitalisering – hvorfor og hvordan? 

  Digitalisering udgør en stadig stigende andel af børn og unges hverdag. Med den digitale verden følger en lang række muligheder. – De digitale redskaber forbinder rum på nye måder og giver adgang til mange forskellige måder at lege og lære på. Hvordan bidrager vi som forældre og professionelle til børnenes digitale dannelse? Hvordan kan vi være positive rollemodeller for vores børn og unge? Hvordan kan vi udnytte de potentialer, den digitale verden rummer? Og hvordan forholder vi os til de udfordringer og dilemmaer, som også følger med?

  2. Dannelse i stærke fællesskaber

  I samspil med forældrene er vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud af stor betydning for børn og unges dannelse. Vi skal sikre, at vores børn og unge kan begå sig i en verden, som hele tiden forandrer sig og på mange måder bliver mere og mere kompleks. Hvordan skal vi forstå dannelse i det 21. århundrede? Hvad betyder fællesskabet for børn og unges dannelse? Og hvilket ansvar har vi som forældre og professionelle for børnene, de unges og fællesskabets dannelse? 

  3. Lege- og læringsmiljøer for alle børn og unge

  Indretningen af vores inde- og uderum, organiseringen af hverdagen og vores udnyttelse af forskellige rum, har stor betydning for børn og unges muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Hvordan skaber vi fleksible lege- og læringsmiljøer i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud, der kan motivere, differentiere og fremme alle børn og unges trivsel og læring? Hvordan kan vi anvende vores bygninger på nye måder? Og hvordan kan vi retænke vores lege- og læringsmiljøer ud fra de rammer, vi har til rådighed i dag?  

  Forslag til målgruppe og form for topmødet 2018

  Administrationen foreslår, at målgruppen for topmødet 2018 er medarbejdere fra dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet samt forældre til børn mellem 0 og 18 år. Desuden foreslår administrationen, at topmødet afholdes i første halvår af 2018 med udgangspunkt i samme form som topmødet 2017; det vil sige en vekselvirkning mellem fælles oplæg og dialog på tværs af dagtilbuds-, skole- og kulturområdet. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 7
  Dialogmøde med FEDK
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Udvalget drøfter, hvilke tema de gerne vil have som overskrift for dialogmødet med Forende Elevrødder Dragør Kommune (FEDK) på dialogmødet den 8. november 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges et tema for dialogmødet med FEDK den 8. november. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Udvalget besluttede, at emnerne toiletter og 3 ligeværdige skoler indgår som temaer for dialogmødet.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2016 en ny dialogmødestruktur på 0-18 års området. I den forbindelse blev det vedtaget, at der skal være et årligt møde med fælles elevråd (FEDK).

  Den 8. november 2017 afholder BFKU og FEDK dialogmøde.

  FEDK har deres første opstartsmøde d. 3. oktober, hvorfor det ikke har været muligt at indhente FEDKs ønsker til tema for dialogmødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 8
  Opfølgning og evaluering af politikker på 0-18 års området
  Sagsid.: 17/2913

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvordan der følges op på de værdier og målsætninger, som fremgår af kommunens politikker på 0-18 års området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Administrationens indstilling tages til efterretning inklusiv Liste T´s bemærkninger, som følger:

  At forvaltningen sætter de mange evalueringer ind i et årshjul til udvalget.

  IT- og mediestrategien inkluderes i bilaget.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionspolitik, Skolepolitik, 0-6 års politik samt Kultur- og Fritidspolitik fremgår en række værdier og målsætninger.

  Administrationen har gennemgået alle politikkerne og lavet et samlet overblik over, hvordan der på systematisk vis bliver fulgt op på disse værdier og målsætninger. Overblikket er vedlagt som bilag.

  Som det fremgår af overblikket, følges der op på de fremsatte værdier og målsætninger gennem en række aktiviteter, som administrationen løbende forelægger Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Det være fx opfølgning på børnenes trivsel, udvikling og læring via pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet og kvalitetsrapporter på skoleområdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionspolitik, Skolepolitik, 0-6 års politik samt Kultur- og Fritidspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4.oktober 2017.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra Liste T - Ændret funktionsbeskrivelse for mellemledere på skolerne.
  Sagsid.: 17/3141

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at det er ledelsens opgave at fastsætte funktionsbeskrivelse i en politisk besluttet ledelsesstruktur.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i en mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at mellemledernes arbejdsområder på Dragørs skoler ændres, så de fremover underviser halvdelen af tiden. Herved opnår der en tættere tilknytning til hverdagens klasseudfordringer samtidig med at der frigøres mange lærertimer, som kan konverteres til støttelærerfunktioner.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 10
  Forslag fra Liste T - Dome til fritidsbrug
  Sagsid.: 17/3131

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Liste T foreslår, at virksomheden Greener i Dragør fremsender et konkret tilbud om opførelse af en dome til behandling på førstkommende BFKU-møde.

  Godkendt, dog til mødet den 29. november.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T har forstået, at firmaet bag Dome til flygtninge alternativt ønsker at tilbyde en Dome til fritidsbrug. Liste T ønsker at udvalget drøfter denne mulighed.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 11
  Forslag fra Liste T - Opfølgning på inklusionsindsats.
  Sagsid.: 17/3146

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  ACOV foreslår, at udvalget tager en tema drøftelse af inklusionsindsatsen og opfølgning på kommende møder.

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i en mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Idet der aldrig er fulgt op på udvalget beslutning fra januar 2016 om, at forvaltningen kommer "med nyt oplæg til, hvordan udvalget fremadrettet kan få opfølgning på inklusionsindsatsen", foreslår Liste T, at udvalget hvert halve år får status på:

  •        hvor mange børn der er ekskluderet – og til hvad. Hvilke tilbud (der bruges andet end Tårnby). Og økonomien i det.

  •        hvor mange timer, der er visiteret til børn med særlige behov, som går i vores folkeskoler. Hvor mange børn det er, hvilke skoler de befinder sig på. Ditto med SFO. Økonomien i begge.

  •        hvor mange børn der har diagnoser. Hvilke de har. Hvilke lærere/pædagoger med kompetencer i netop den diagnose, der er omkring barnet.

  •        hvor mange børn der er under udredning.

  •        hvor mange børn der pt. ikke modtager undervisning.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 12
  Forslag fra Liste T - Status på kommunens skoletoiletter.
  Sagsid.: 17/3158

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Godkendt jf. sagsfremstillingen, herunder et punkt 4 om elevernes ansvar.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i en mail den 25. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at udvalget får en status på kommunens skoletoiletter:

  1. Antal - fordelt på matrikler

  2. Vurdering af toiletternes forfatning

  3. Vurdering af ressourcebehovet, hvis alle toiletter skal bringes på niveau med de nyeste toiletter.”

  4. Børnenes ansvar for toiletterne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 13
  Forslag fra O - Kunst til Svømmehallen.
  Sagsid.: 17/3139

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Udvalget godkendte, at der igangsættes et forløb til anskaffelse af kunstnerisk udsmykning til svømmehallen og Hollænderhallen, så det er klart til svømmehallens indvielse i april 2019.

  Anskaffelsen skal fortrinsvis forsøges finansieret via sponsorer, gerne med lokale kunstnere.  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i en mail den 24. september 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Kunst til Svømmehallen

  DF vil foreslå, at der igangsættes et forløb til anskaffelse af kunstværk(er), så det er klart til indvielsen i april 2019.

  Vi foreslår at anskaffelsen fortrinsvis forsøges finansieret via sponsorer.

  Vi vil forslå, hvis det er økonomisk indenfor muligheder, en lokal Dragør kunstner, Jesper Kikkenborg.

  Han har skabt en række spændende værker, hvor mange har med vand at gøre.

  Andre kunstnere kan også overvejes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 14
  Meddelelse - Fritidspas - flygtningebørn
  Sagsid.: 17/2810

  RESUMÉ:

  Administrationen er blevet bedt om at udarbejde en orientering om hjælp til flygtningebørn. Udvalget præsenteres hermed for orientering.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. august 2017 blev udvalget forelagt evaluering af tilbud om fritidspas et år efter igangsættelse af ordningen. På mødet blev det besluttet, at administrationen udarbejder en orientering om hjælp til flygtninge.

  Fritidspas-ordning

  Dragør Kommune giver et tilskud på max. 1.000 kr. til en valgfri fritidsaktivitet til børn og unge i alderen 6 – 18 år, der i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter og foreninger, og hvor hustandens samlede årsindkomst berettiger til fuld økonomisk friplads i daginstitution. Husstandens årlige indkomst skal således være lavere end 172.992 kr. pr. år for at komme i betragtning til et økonomisk tilskud.

  Børn og unge, hvis en eller begge forældre modtager integrationsydelse, skal ansøge om støtte fra Fritidspuljen via https://fritidspuljen.flygtning.dk/

  Fritidspuljen for flygtningebørn er lukket for nye ansøgninger pr. 15. august 2017, da de eksisterende midler i puljen er opbrugt.

  Sagsgennemgang

  Administrationen har gennemgået alle sager, hvor borgere har ret til integrationsydelse med henblik på at undersøge, hvordan det vil komme til at se ud med nuværende regler, hvis målgruppen for fritidspas-ordningen blev udvidet til også at omfatte børn af flygtninge og uledsagede flygtningebørn.

  Der er 1 barn samt 1 ung i aldersgruppen 6-18 år, der er berettiget til økonomisk støtte, samt 4 børn under 6 år.

  Aktuelt er der i alt 4 borgere på integrationsydelse med børn, som vil være berettiget til økonomisk tilskud på baggrund af husstandens samlede indkomst.  

  De 4 borgere er enlige mødre på integrationsydelse.

  I en af sagerne er der registreret 2 børn pr. husstand. I resten af sagerne er der 1 barn pr. husstand. Der er optalt 5 børn i alt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Annette Nyvang (T) spurgte til status på Dragør Skole Syd.

  Formanden orienterede om, at udvalget får tilsendt et notat vedrørende situationen på Dragør Skole Syd.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).