Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  Vedtægter for ungdomsskolebestyrelse
  Sagsid.: 17/3215

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om de vil godkende udkastet til vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen, samt om disse sendes i høring hos ungdomsskolebestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender udkastet til vedtægter for ungdomsskole-bestyrelsen.

  2.

  at

  vedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen sendes i høring hos ungdomsskolebestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-10-2017

  Forslag fra V og T:

  V+T foreslår, at der skal udpeges et kommunalbestyrelsesmedlem til Ungdomsskolebestyrelsen.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling herefter godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til lov om ungdomsskoler (ungdomsskoleloven) § 8, stk. 4skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver og angiver bestyrelsens sammensætning. Jf. Bekendtgørelse om ungdomsskoler § 4 skal vedtægterne som minimum indeholde bestemmelser om:

  bestyrelsens medlemstal og nærmere sammensætning

  valgperiodens længde for de forskellige repræsentanter

  tidspunkt for afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen

  hvorvidt der er tillagt elevrepræsentanterne stemmeret

  de opgaver, der er tillagt bestyrelsen

  andre forhold, som kommunalbestyrelsen måtte finde anledning til at optage, herunder nærmere regler om fremgangsmåden ved valg og suppleringsvalg af medlemmer til bestyrelsen samt for indkaldelse af stedfortrædere.

  Administrationen har på den baggrund og i samarbejde med ungdomsskolelederen udarbejdet et udkast til vedtægter for Dragør Kommunes ungdomsskolebestyrelse.

  LOVE/REGLER:

  Ungdomsskoleloven nr. 438 af 8. maj 2017 § 7 og 8 af 4. om ungdomsskolens bestyrelse og vedtægter, samt Bekendtgørelse 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos ungdomsskolebestyrelsen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. oktober 2017.

  Bilag