Skip navigationen

Referat

Onsdag den 1. november 2017 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ole K. Svendsen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) fra punkt 1 - 7.
 • 1
  Skolernes udearealer, godkendelse af licitation og frigivelse
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Skolernes udearealer har været i udbud og anlægssummen skal frigives. Det laveste tilbud er højere end budgettet og der skal derfor ske en tilpasning af, hvor stor en del af projektet der kan udføres nu.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på de resterende midler i projektet, i alt 7.995.084 kr., og at beløbet frigives.

  2.

  at

  tilpasningen af projektet til anlægssummen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Etablering af nye udearealer på skolerne blev vedtaget i budget 2016, med etablering af udendørs arealer til leg- og læring på skolerne. Der har været en længere proces med udarbejdelse af konkrete planer i samarbejde med brugerne på skolerne, og der er truffet politisk beslutning om at projektet skal omfatte alle tre skoler.

  Sagen blev senest politisk behandlet i marts 2017, hvor projektet havde været i høring og hvor det samlede dispositionsforslag blev godkendt. Samtidig blev der udpeget de dele af dispositionsforslaget, som rådgiver på daværende tidspunkt forventede kunne realiseres inden for anlægssummen.

  Første etape af dispositionsforslaget har nu været i udbud hos tre entreprenører efter kriteriet laveste pris. Alle tre har afgivet tilbud.

  Ebbe Dalsgaard A/S, har givet det laveste tilbud på 10.229.743,- kr.

  Licitationsresultatet er ca. 30 % over projektets budget. Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolerne vurderet, hvordan projektet kan tilpasses anlægsbudgettet.

  Forvaltningen og skolerne foreslår, at man tilpasser projektet ved at tage enkelte områder ud af projektet, for at sikre helstøbte løsninger i resten af projektet. Det betyder, at der gennemføres en mindre del af det udbudte projekt, men at de udtagne elementer eventuelt kan udføres på et senere tidspunkt, hvis det ønskes.

  På denne baggrund indstiller skolerne og forvaltningen i fællesskab at prioritere følgende elementer, idet det er vurderingen at det fortsat skaber et løft af alle skolers udearealer, og bedre muligheder for udendørs læring:

  St. Magleby

  Følgende udføres i denne etape:

  · Flyværkstedet (mellem boldbaner og Hollænderhallen): en mindre kunstgræsbane, mulitbane på asfalt, parkour-område med balancebomme og kolbøttestænger, basket område, skateområde, løbebane og springgrav, boldmure/vægge til skud og præcisionskast, trapper/ bænke til ophold og undervisning, ostebaner, belysning, værkstedsvæg

  · Fliseareal foran naturfagslokalerne

  Følgende udgår af denne etape:

  · Marklodderne (indre skolegård) + cykelparkering foran Hollænderhallen udgår.

  · Med interne midler udføres en sikring af cykelstien og evt. mindre arbejder i den indre skolegård.

  Dragør Nord

  Følgende udføres i denne etape:

  · Sportsloungen: to beachvolleybaner på sand, en multibane og en basketbane med gummibelægning, løbebane, en publikumszone med bænke.

  · Landingsbanen: Støttemur med tal på og glasfliser i eksisterende belægning

  · Transitbakken: Rutsjebaner og klatrereb på skråning

  · Skråning med træer og enkelte siddeplinte til ophold og undervisning

  Følgende udgår af denne etape:

  · Transittrappen udgår, men erstattes af skråning med træer og enkelte frit placerede plinte.

  Dragør Syd

  Følgende udføres i denne etape:

  · Ny opholds- og ”lege”-element langs soklen i indre skolegård (ny kant som nedbryder skolegården i mindre rum til ophold og undervisning)

  · Værkstedsrum i skolegård med overdækket arbejdsplads med skabe med lås

  · Optegnet grid i skolegården

  · Nyt indgangsareal med nye belægninger/træ og en lang bænk langs Vestgrønningen til undervisning

  · Stejlepladsen – nyt legerum med reference til stejlepladsen på havnen. Indeholder en legeruse og klatrereb

  Følgende udgår af denne etape:

  • Projektet på Dragør Syd udføres i sin helhed.

  Kort med hhv. de udbudte delområder og de delområder som forslås gennemført, er vedhæftet i bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tidligere givet to bevillinger i sagen på i alt 750.000 kr.

  Det resterende budget er følgende:

  2016                                                  

  3.000.000 kr.

  2017                                                  

  3.000.000 kr.

  2018                                                  

  1.000.000 kr.

  Genopretning af skolernes udearealer      

  1.050.084 kr.

  Miniarena (budget 2014 til 2020)              

  245.000 kr.

  Multibane (budget 2016)               

     450.000 kr.

  I alt

  8.745.084 kr.

  Tidligere frigivet                                   

  750.000 kr.

  Til frigivelse                               

  7.995.084 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Indstillingen har været drøftet med skolerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 2
  Uddybning af kompetencedækning, skoleområdet
  Sagsid.: 17/2365

  RESUMÉ:

  Udvalget får en uddybning på skolernes kompetencedækning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget taget sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget får en handlingsplan på fuld kompetencedækning med særligt fokus på et hurtigt løft af Nordstrandsskolen og Dragør Skole samt et fokus på alle tre skoler med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i 2020.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på møde den 6. september 2017 at få en yderligere uddybning og en oversigt over kompetencedækningen på fag og skoler.

  Vedlagt er en redegørelse fra begge skoler, som viser en oversigt over kompetencedækningen pr. fag.

  I forbindelse med fagfordelingen har skolerne gjort en indsats i forhold til at tilpasse sig rammenotatets målsætning om det tætte teamsamarbejde. Skolerne har derfor i højere grad prioriteret linjefagsdækning på hovedfagene frem for fx de kreative fag.

  Det er derfor også fag som billedkunst, madkundskab og design/håndværk, hvor der er en relativ lavere kompetencedækning. Faget kristendom har ligeledes en kompetencedækning på under 55 % på begge skoler, idet kristendom er et mindre fag.

  Faget natur/teknik har en kompetencedækning på under 70 % for begge skoler. Det er dog en generel tendens i hele landet, idet der ikke uddannes nok i forhold til behovet på landets skoler.

  Ses der på de fire bundne prøvefag, som alle elever i hele landet skal op i hvert år, er kompetencedækningen for disse relativ høj. De fire bundne prøvefag er dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, som alle ligger tæt på 100 % kompetencedækning, hvor det kun er engelsk der ligger lidt lavere med en dækning på mellem 82 – 88 %. Derudover har begge skoler 100 % kompetencedækning i flere fag.

  Generet set ligger den samlede kompetencedækning for de tre skolematrikler, jf. bilag, på mellem 83 % og 89 %. Fra national side er der opstillet mål for kompetencedækningen, som sigter at kompetencedækningen i 2016 skal være 85 %, stigende til 90 % i 2018 og 100 % i 2020. Skolerne har derfor stor opmærksomhed på dette fremadrettet i forbindelse med rekruttering af nye lærere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 3
  Rammerne for det Rådgivende Organ - Dragørmodellen
  Sagsid.: 15/1901

  RESUMÉ:

  BFKU præsenteres for rammerne for Dragørmodellen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at rammerne for Dragørmodellens Rådgivende Organ drøftes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Rammerne for Dragørmodellens Rådgivende Organ godkendtes.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På dialogmøde mellem BFKU og skolebestyrelserne den 19. april, og på møde i BFKU den 3. maj blev det besluttet at arbejde med at skabe rammerne for en ny måde at inddrage og have dialog på skoleområdet i Dragør Kommune. Det er ønsket, at der skal udarbejdes en Dragørmodel for inddragelse og dialog.

  På dialogmøde mellem BFKU og skolebestyrelserne den 18. september blev der arbejdet videre med at konkretisere en mulig fremtidig model for dialog mellem parterne.

  BFKU besluttede den 4. oktober, at Dragørmodellen for involvering og inddragelse skal realiseres.

  I den forbindelse vedlægges der et notat om rammerne for Dragørmodellen, som foreslår, hvornår der skal være opstart for modellen, samt hvordan sammensætningen til det rådgivende organ skal se ud.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning til Kultur- og Eventpuljen nov. 2017
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til de to indkomne ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de to indkomne ansøgninger.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Udvalget besluttede, at give følgende beløb til de indkomne ansøgninger.

  Dragør Gospelkor

  Kr. 2.000

  Arrangement gruppen i Dragør Aktivitetshus

  Kr. 10.000

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristens udløb den 9. oktober har administrationen modtaget 2 ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen:

  • Dragør Gospelkor søger om støtte på 2.000 kr. til aflønning af pianist og korleder ved deltagelse i ”levende låger”.
  • Arrangementsgruppen i Dragør Aktivitetshus søger om støtte til flere arrangementer i løbet af 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budget

  157.515 kr.

  Tilskud uddelt marts 2017

  -35.000 kr.

  Tilskud uddelt september 2017

  -48.175 kr.

  Tilbage i puljen

  74.340 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2018
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers budget 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Godkendt med den bemærkning, at når årsberetningen foreligger sendes den til udvalgets medlemmer.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet.

  Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler at det godkendes.

  Museum Amagers budget 2018 vedlægges.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 6
  Godkendelse af takster til budget 2018 - BFKU
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2017. De øvrige takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2018, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. oktober 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Daginstitutionstype

  Takst 2018

  Dagpleje

  2.480

  Vuggestue

  3.027

  Børnehave

  1.693

  SFO

  1.060

  Fritidsklub

  501

  Frokostordning, vuggestuer

  988

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehave- og fritidsklubtaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en for-ældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2017 er fremskrevet til 2018-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2018-2021 tilrettes med konsekvensen af genbe-regningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2018 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 23. november 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 7
  Program for dialogmøde d. 8. november med FEDK
  Sagsid.: 15/2564

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for programmet for dialogmødet mellem udvalget og de Forende Elevrødder Dragør Kommune (FEDK) den 8. november 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2016 en ny dialogmødestruktur på 0-18 års området. I den forbindelse blev det vedtaget, at der skal være et årligt møde med fælles elevråd (FEDK).

  Den 8. november 2017 kl. 19.00-21.00 afholder BFKU og FEDK dialogmøde.

  FEDK er på deres møde den 26. oktober kommet med forslag til et program på baggrund af BFKU’s beslutning d. 4. oktober. Udover deres temaer er der programlagt med FEDK’s eget programpunkt, hvor eleverne kommer med deres eget punkt til dagsorden. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra C - Forlængelse af badebro
  Sagsid.: 17/3391

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Sagen forelægges på ny med henblik på muligheder og hidtidig anvendelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 16. oktober 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår at den badebro der det seneste år har været udlagt på Sydvestpynten af kommunen, anvendes til at forlænge en af broerne på Søbadet, til gavn for vinterbaderne.

  Motivation:

  For godt et år siden udlagde Dragør Kommune en badebro på Sydvestpynten. En bro der ikke benyttes meget i sommersæsonen og i øvrigt på et sted, hvor der oftest er knæhøjt vand. Broen er ikke i anvendelse om vinteren.

  Derfor vil det være naturligt at broen udlægges som forlængelse af en eksisterende bro på Søbadet, således at vinterbaderne kan komme i vandet hvor der er ordentligt dybde. En placering drøftes med vinterbaderne og Søbadets ledelse.

  Efter vinteren revurderes sagen for om det skal være en permanent ordning hele året.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

 • 9
  Meddelelse - Kortere skoledag
  Sagsid.: 17/1175

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for skolernes nuværende forsøg med fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 3. maj 2017 drøftedes henvendelsen fra ministeriet vedr. rammeforsøget om muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen.

  Udvalget ønskede en evaluering af de nuværende forsøg med fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen.

  Mulighed for at forkorte skoledagen

  Reglerne vedr. en kortere skoledag fremgår af Folkeskoleloven § 16b.

  Der er grundlæggende to muligheder for at afkorte skoledagen;

  - at konvertere dele af den understøttende undervisning til fagopdelte timer med to voksne

  - at øge antallet af skoledage

  Lokal udmøntning 

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 1. februar 2017 at kompetencen vedr. afkortningen af skoledagen udlægges til skoleledelserne på skolerne.

  Nuværende forsøg

  På skolerne har medarbejderne dermed nu mulighed for at ansøge deres ledelse om at konvertere den understøttende undervisning til timer med to voksne.

  I det følgende beskrives henholdsvis St. Magleby og Dragørs skolers information om mulighederne, samt nuværende og tidligere forsøg med at afkorte skoledagen.

  St. Magleby skole

  Nuværende forløb

  Der er p.t. én klasse på St. Magleby Skole, hvor eleverne har en kortere skoledag.

  Tidligere forløb

  Sidste år var der én klasse, som havde en kortere skoledag.

  Konkluderende bemærkninger fra skolen

  Tilbuddet og rammerne for implementeringen er i drift, men der er ikke nogle lærere, der synes der pt. er et tilsvarende behov.

  Dragør skole

  Nuværende forløb

  Der er to forsøg i gang på Syd.

  Tidligere forløb

  Et af de forsøg, der er i gang nu er startet i foråret, og den første evaluering har betydet at forsøget er forlænget.

  I indeværende skoleår er der modtaget yderligere 21 ansøgninger hvoraf de tre er godkendt og de to er betinget godkendt.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne vedr. en kortere skoledag fremgår af Folkeskoleloven § 16b.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Status på udvikling af Kongelundsfortet
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om status på projektet, herunder udskydelse af behandling af projektansøgning hos Nordea-fonden.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund:

  Udvalget har på mødet den 30. november 2016 godkendt en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn samt en projektbeskrivelse for udviklingen af Kongelundsfortet. Heri beskrives en tidsskitse for de næste tre år. Denne beror på ekstern finansiering ansøgt hos Nordea-fonden.

  Status på ansøgning:

  I henholdsvis januar og april 2017 er udvalget blevet orienteret om, at der afventes svar fra Nordea fonden angående finansiering af det 3-årige aktivitetsprojekt, og at udvalget vil blive orienteret om udfaldet af ansøgningen, så snart der er modtaget svar, og herefter modtage en ny procesplan for det fremadrettede arbejde.

  Grundet længere dialog og sagsbehandling hos Nordea-fonden, har vi endnu ikke modtaget en afgørelse. Der er fremsendt en tilpasset projektansøgning og seneste melding er at denne formentlig behandles til december 2017.

  Nyeste udgave af ansøgningen er forenklet ift. den oprindelige, men er indholdsmæssigt ellers ikke forandret. Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

  Øvrig aktivitet:

  I mellemtiden er der arbejdet videre med at skabe øget friluftsaktivitet på Kongelundsfortet, særligt i samarbejde mellem Dragør Ungdomsskole og DGI Storkøbenhavn.

  Kongelundsfortet i bevægelse

  Senest er afholdt ”Kongelundsfortet i bevægelse” lørdag den 30. september 2017, hvor det anslås at mere end 1000 gæster besøgte Kongelundfortet og deltog i de mange aktiviteter.

  Aktiviteterne var blandt andet træklatring, pumptrack, stand up paddelign, historiefortælling, sauna, gamle lege, skattejagt, maleri og mountainbike. De blev afholdt af 18 forskellige aktører, som spandt fra kommunale institutioner, over lokale foreninger til landsorganisationer.

  En mindre stikprøveundersøgelse blandt gæsterne viste blandt andet at:

  - Der var gæster i alle aldre, men hovedsagligt børnefamilier.

  - De kom primært fra Dragør og Tårnby kommune, men også fra eksempelvis København, Frederiksberg, Glostrup og Albertslund.

  - De fleste deltog for at have socialt samvær med familie eller venner, men nogle var også mødt op pga. konkrete aktiviteter og stedet.

  - De adspurgte var alle meget glade for arrangementet og beskrev det med ord som: hyggeligt, sjovt, lettilgængeligt, aktivt, ”meget dansk” (fordi det bygger på frivillige og foreninger) og lærerigt.

  Nature Moves

  Syddansk Universitet har igangsat et forskningsprojekt kaldet Nature Moves, hvis hovedmål er at fremme børn og unges aktive udeliv og friluftsliv i natur og landskab. Partnerskabet omkring Kongelundsfortet er blevet tilbudt en plads i projektet, og har på opfordring fra Nordea-fonden valgt at indgå i dette.

  Udviklingen af Kongelundsfortet som frilufts- og læringscenter indgår som visionsprojekt, og bidrager til forskningsprojektet ved at afprøve aktiviteter og tiltag, der kan få flere børn og unge i alderen 10-15 år til at dyrke bevægelse i fællesskaber i det fri, på og omkring Kongelundsfortet.

  Primo 2018 planlægges at afholde en brugerinddragelsesproces på fortet for børn og unge i alderen 10-15 år, og på baggrund af denne afprøvning af såkaldte interventioner.

  Dette arbejde er påbegyndt, men endelig udførsel afventer dog også udfaldet af ansøgningen til Nordea-fonden, som vil kunne finansiere udvikling og afholdelse af aktiviteter og andre tiltag.

  Procesplan

  Endelig procesplan afventer fortsat svar fra Nordea fonden. Ved svar i december, forventer administrationen at kunne fremlægge en procesplan til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet i foråret 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Administrationen orienterede om 10. klasserne.