Skip navigationen

Referat

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).
 • 1
  Konstituering af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
  Sagsid.: 17/4096

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Ad. 1.

  Allan Holst (A) foreslog, at Morten Dreyer vælges som formand for BFKU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Morten Dreyer (O) foreslog, at Allan Holst (A) vælges som næstformand for BFKU.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en ny formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

 • 2
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 16/3366

  RESUMÉ:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstændige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre. De foreslåede distrikter har været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter for de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/2019.

  2.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes således, at det tilstræbes, at der maksimalt er 24 elever i klasserne

  3.

  at

  udvalget drøfter indskrivning til SFO set i lyset af indkomne høringssvar

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter for de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/2019

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger konsekvenserne af de foreslåede ændringer i høringssvarene, så oplysningerne kan medtages i behandlingen i ØU:

  Konsekvenserne af at lade:

  -         Slørvej og Kronager flytte til Dragør Nord (fra Store Magleby)

  -         Rytterager flytte til Store Magleby (fra Dragør Nord)

  -         Kirkevej/Jægervej/Sofus Falcks Allé/Peter Petersens Allé flytte til Dragør Syd (fra Dragør Nord) med særlig fokus på at få hele Sophus Falcks Alle flyttet til Dragør Syd

  -         Hvidtjørnen og Rødtjørnen flytte til Store Magleby (fra Dragør Syd)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Det nye skoleudvalg får en sag på de nye skoledistrikters betydning for sikker skolevej.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Administrationens indstilling anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra A:

  Forslag fra Store Magleby skoles bestyrelse om, at suppleanter kan indkaldes ved fravær indarbejdes i Styrelsesvedtægten.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Udvalget videresender ad. 3 til behandling i ØU/KB uden anbefaling.

  Udvalget foreslår, at forvaltningen til den videre behandling i ØU/KB redegør for, hvorfor de nye 0. klasser på Dragør Syd skal sendes til SFO Strandengene, hvor der går flere børn end normeringen tilsiger, når der på Blushøj går markant færre børn end normeringen tilsiger.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 29. november 2017 sendte udvalget de forslåede nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne, FEDK, LMU og CMU.

  Sagen om skoledistrikter skal behandles på BFKU den 10. januar 2018, Økonomiudvalget den 18. januar 2018 og KB den 25. januar 2018, således at skoleindskrivningen kan ske som planlagt i uge 6.

  Høringsvar

  Der er i alt kommet 5 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort. 

  I forbindelse med sagen om skoledistrikter har skolebestyrelserne sendt et fælles brev vedrørende foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten. Dette opsummeres nederst i sagsfremstillingen.

  FEDK (Forende Elevrødder Dragør Kommune)

  FEDK lægger i deres høringssvar vægt på, at skoledistrikterne indrettes, således at de bedst muligt understøtter fællesskaber og legerelationer. Dette konkretiseres ved forslag til at flytte enkelte veje og knytte dem til andre skoledistrikter. De foreslåede ændringer er anbefalet af FEDK og skal også understøtte sikre skoleveje bedst muligt.

  CMU – Undervisning   

  CMU – Undervisning skriver i deres høringssvar, at skolerne ønsker et tæt samarbejde på tværs i årgangen. Dette kan være svært, hvis børnene indskrives på forskellige SFO enheder. Derfor er der i CMU en bekymring for sammenhængen i årgangen, når børnene ikke går på samme SFO.

  CMU undervisning mener ikke det er muligt at fordele de to kommende 0. klasser, der kommer på Dragør Skole, Syd, på tre SFO enheder, samtidig med at opfylde beslutningen om, at hele klasser skal følges ad og være bæredygtige.

  For CMU – Undervisning er den pædagogiske og bæredygtige løsning for kommende skoleår, at kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/19, fra Dragør Skole Nord bliver indskrevet på Hartkorn og Nordstrandens SFO, og at kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd bliver indskrevet på Strandengens SFO.

  Der er et ønske om, at personalet på SFO´erne ikke skal rykkes rundt fra år til år og CMU vil anbefale, at der laves en langsigtet plan for SFO strukturen.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU udtaler, at distriktsopdelingen ser fornuftig ud.

  LMU foreslår at det overvejes at en evt. udbygning med et 9. spor i kommunen kan blive placeret på St. Magleby Skole. 

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen gør i sit høringssvar opmærksom på, at nogle af de foreslåede ændringer vil føre til nye skoleveje for en del af kommunens elever. Derfor forslår de, at der udarbejdes en analyse/belysning af sikkerheden på de nye ruter fra skole til hjem. Analysen bør også tage højde for, at den ideelle og mest trafiksikre rute ikke altid anvendes. 

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Enkelte dele af skoledistrikternes indretning vækker undren hos skolebestyrelsen. Dette knytter sig særligt til, at de børn der kommer til at høre til Dragør Skole Syds distrikt bor længere væk, mens nogle af de børn, der bor tæt på Dragør Skole Syd hører til Dragør skole Nords distrikt.

  Skolebestyrelsen henstiller til, at en eventuel placering af et 9. spor tager hensyn til en bedre fordeling af skoledistrikterne fremadrettet.

  Skolebestyrelsen påpeger i forhold til SFO érne, at det for dem er vigtigt, at alle enhederne er bæredygtige, og at klasser placeres samlet ét sted. Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves en langsigtet plan for SFOérne i Dragør Kommune. 

  Derudover gør skolebestyrelsen opmærksom på, at styrelsesvedtægten skal konsekvensrettes som led i beslutningen om tre skoler herunder at det kommer til at fremgå, at beslutninger vedr. pauser nu ligger placeret hos skolelederen på den enkelte skole.

  De ønsker også, at det fremgår af styrelsesvedtægten, at det tilstræbes at der maksimalt er 24 elever i klasserne.

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten

  Skolebestyrelserne fra St. Magleby Skole og Dragør Skole foreslår i et brev en ændring af styrelsesvedtægten i forbindelse med vedtagelsen af de kommende skoledistrikter.

  Skolebestyrelserne ønsker at Styrelsesvedtægtens §4, stk. 8 ændres således, at det fremadrettet er muligt at indkalde suppleanter til skolebestyrelsesmøder så snart et medlem er forhindret i at deltage.

  Det kan oplyses, at udkast til ny styrelsesvedtægt kommer til politisk behandling på kommende møde.

  I nedenstående kan beslutningen og sagsfremstillingen fra den 29. november 2017 læses i sin fulde længde.  

  Beslutning BFKU d. 29. nov. 2017:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstændige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre.

  INDSTILLING:

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter

  2.

  at

  kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/2019, fra Dragør Skole Nord skal indskrives på Hartkorn og Nordstrandens SFO og kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd skal indskrives på Strandengens SFO.

  3.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes, således at der optages elever fra andre distrikter op til 24 elever i hver klasse.

  4.

  at

  de foreslåede skoledistrikter, fordeling af kommende 0. klasser på SFO og konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten sendes i høring.

  Ad. 1. Godkendt.

  Ad. 2 Liste T – ændringsforslag til ad 2: At de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Ad. 3. Godkendt.

  Ad. 4. Godkendt.

  Sagsfremstilling fra d. 29. november 2017 

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2017, at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal de nuværende to skoledistrikter opdeles til tre.

  Endvidere fremgår det af budgetaftalen 2018-2021, at der arbejdes videre med tiltag, som kan modvirke etablering af klasser med over 24 elever i hver klasse gældende for elever, som begynder i og efter skoleåret 2018/2019. 

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til tre skoledistrikter for de kommende 0. klasser skoleåret 2018/2019. Følgende kriterier ligger derfor til grund for de foreslåede distrikter:

  · Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i alle distrikter, der ikke overstiger 24 elever

  · Afstand til skole

  De foreslåede distrikter giver en jævn fordeling af børn i de tre distrikter for skoleåret 2018/2019, med henholdsvis en gennemsnitlig klassekvotient på 24 for Dragør Skole Nord og St. Magleby Skole og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,3 for Dragør Skole Syd.  

  Der er taget forbehold for de befolkningsmæssige konsekvenser som følge af byggeriet på Vierdiget-grunden, som ud fra vedlagte bilag viser en forventning på 7 elever i alderen 6-16 år i 2018.

  Som konsekvens af, at der tilstræbes etablering af klasser med maksimalt 24 elever, skal styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes. Rettelserne består i:

  1.

  at klassekvotienten ikke overstiger 24 elever

  2.

  at der er kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn.

  Styrelsesvedtægten og udkast til ny er vedlagt sagen, rettelser er markeret med gult.

  SFO-fordeling

  Udvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2017, at der arbejdes videre med SFO-strukturen i forbindelse med analysen af det 9. skolespor. Der er dog behov for at tage stilling til fordelingen af de kommende 0. klasser. Jf. sagsfremstillingen den 4. oktober fremgik det, at et overordnet synspunkt er at én skole har én samlet SFO.

  På nuværende tidspunkt går der en 3. klasse på Nordstrandens SFO, to 3. klasser på Hartkorns SFO og to 3. klasser på Strandengens SFO.  Administrationen anbefaler derfor, at de kommende 0. klasser fordeler sig således;

  · 0. klasserne på Dragør Skole Nord/Nordstrandsskolen fordeles i samlede klasser på Hartkorn og Nordstrandens SFO,

  · 0. klasserne på Dragør Skole Syd på Strandengens SFO.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen Bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018. 

  Bilag

 • 3
  Nye navne til Dragør Skole Syd og Nord
  Sagsid.: 17/3617

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til de to nye navne og evt. høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Skole Nords navn bliver Nordstrandsskolen

  2.

  at

  Dragør Skole Syds navn bliver Dragør Skole

  3.

  at

  navnene Nordstrandsskolen og Dragør Skole sendes i høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Ad.1+2+3.

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. oktober 2017 at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal Dragør Skoles to matrikler, Nord og Syd, deles til to selvstændige skoler og eventuelt have nye navne.

  På trods af, at Dragør Skole har været én skole på to matrikler i mange år, så er matriklerne fortsat i folkemunde blevet kaldt ved deres tidligere navne, henholdsvis Nordstrandsskolen og Dragør Skole.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at skolerne går tilbage til deres tidligere navne, således at Dragør Skole Nord igen bliver Nordstrandsskolen og Dragør Skole Syd igen bliver Dragør Skole.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  De to nye navne sendes i høring hos skolebestyrelserne, FEDK, CMU Undervisning, LMU og skoleledergruppen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

 • 4
  Forslag fra Liste T - Status på personalesituationen i klubberne
  Sagsid.: 18/7

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at udvalget (pr.15.1.2018 Skoleudvalget) får en månedlig opfølgning på klubområdet fra marts mødet på personalesituationen på flg. Områder:

  • Status på sygefravær
  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelser
  • Status på klage fra forældre til klubleder
  • Status på ind/udmeldelser
  • Andet som administrationen finder relevant

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i en mail den 31.december 2017 bedt om at få følgende på forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at udvalget (pr. 15. januar skoleudvalget) får en status på personalesituationen i kommunens klubber”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

 • 5
  Forslag fra Liste T - Månedlig opfølgning på ledelsessituationen på Dragør Skole Syd
  Sagsid.: 18/6

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Udvalget foreslår første orientering, så hurtigt som muligt, i Skoleudvalget og fremadrettet en kvartalsvis opfølgning på alle 3 skoler separat.

  I opfølgningen skal indgå:

  • Status på sygefravær
  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelser
  • Status på klager fra forældre til skoleleder og forvaltning

  samt en status på opsigelser på Dragørs SFO’er.

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i en mail den 31. december 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at udvalget (pr. 15. januar skoleudvalget) får en månedlig opfølgning på ledelsessituationen på Dragør Skole Syd på fire indikatorer:

  • Status på sygefravær
  • Status på vikarforbrug
  • Status på opsigelser
  • Status på klager fra forældre til skoleleder og forvaltning”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 10. januar 2018

  Administrationen orienterede om KL´s Børn og Unge Topmøde den 1.- 2. februar 2018 og Dragør Kommunes Børn og Unge Topmøde den 11. april 2018 fra kl. 18 – 21.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).