Skip navigationen

Referat

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
  Sagsid.: 17/4096

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller

  1.

  at

  der vælges en formand

  2.

  at

  der vælges en næstformand

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Forslag fra Allan Holst (A):

  At Morten Dreyer(O) vælges til formand for BFKU.

  For stemte:

   5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Godkendt.

  Forslag fra Morten Dreyer (O)

  At Allan Holst (A) vælges til næstformand for BFKU.

  For stemte:

   5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en formand og næstformand.

  Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Dermed er det Morten Dreyer (O), der leder valget.

  Formanden leder herefter valget af næstformand.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2108.

 • 2
  Introduktion til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område
  Sagsid.: 17/4127

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktion til udvalgets område tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Bilag

 • 3
  Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen i Museum Amager
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Museum Amagers bestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Jens Thorhauge og Niels-Knud Liebgott til Museum Amagers bestyrelse overfor Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Museum Amagers vedtægternes § 10,stk.1 skal Kommunalbestyrelsen udpege i alt 2 medlemmer til Museum Amagers bestyrelse som besidder relevant professionel kompetence for museumsdrift.

  Museum Amager indstiller Jens Thorhauge og Niels-Knud Liebgott, som de to ressourcepersoner, som skal sidde i Museum Amagers bestyrelse. Administrationen bakker op om dette.

  Indstillingen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

  Bilag

 • 4
  Mødeplan 2018
  Sagsid.: 17/3063

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Der er tilføjet et udvalg (Skoleudvalget) i forhold til den tidligere godkendte mødeplan. På den baggrund er der foreslået ændringer i mødetidspunkterne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplanen 2018 godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Ændringsforslag fra AVO:

  Skoleudvalget mødes torsdage kl. 17.00

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Et enigt udvalg besluttede, at flytte fremtidige BFKU møder til kl. 17.00.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T forslår at By-, Erhvervs- og Planudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 17.00

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på mandage og kl. 17.00.

  For stemte:

  6 (A+C+V+T+ Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Morten Dreyer (O))

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 den politiske mødeplan for 2018. Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et nyt stående udvalg i form af Skoleudvalget. Det har ført til nogle tilpasninger af mødeplanen, som fremgår af denne sag.

  Ændringerne i punktform:

  · Økonomiudvalgsmøder afholdes torsdage, kl. 8-10 om formiddagen.

  · By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social og Sundhedsudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt tirsdage).

  · Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt onsdage).

  Ændringerne er skrevet ind i den uddybende beskrivelse nedenfor, som derudover er uændret i forhold til den tidligere besluttede mødeplan. Alle møder og arrangementer er skrevet ind i kalenderen, der er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil blive inviteret via Outlook.

  Forslag til mødeplan 2018

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2018. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 4. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 8.00-10.00.

  Møderne den 11. april og 16. maj 2018 er en onsdag.

  Mødet den 12. juni 2018 er en tirsdag.

  Mødet den 27. september 2018 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 18.30-20.30.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage kl. 16.00-18.00.

  Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 16.00-18.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 18.30-20.30.

  Intro ny KB:

  Der er intro for ny KB torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2018.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 11. januar og fredag den 12. januar 2018.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og Unge Topmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar 2018.

  Miniseminar:

  I 2018 er der igen indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 20. februar, tirsdag den 15. maj og tirsdag den 13. november 2018. Det samme var tilfældet i 2016 (samme måneder), mens der i 2017 kun var indlagt 2 miniseminarer pga. kommunalvalget i august. Seminarerne afholdes normalt kl. 17-20.

  Kattegat kursus ny KB

  Der er Kattegat kursus for ny KB torsdag den 1. marts, fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts 2018.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 16. marts og mandag/tirsdag den 3.-4. september 2018.

  Infomøde om budget

  Der er i 2018 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 20. marts 2018. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Teknik og Miljø´18:

  KL afholder Teknik og Miljø´18 konference torsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2018.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 2018.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2018 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 21. august 2018. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

  Bilag

 • 5
  UNESCO: Ansøgning om optagelse på tentativliste
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Der er nu åbnet op for ansøgninger til tentativlisten, der er første skridt mod en UNESCO-udpegning. Der skal i den forbindelse tages stilling til organisering af det fremtidige UNESCO-arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der nedsættes en UNESCO-komité, hvor borgmesteren er formand, og hvor den eksisterende UNESCO-gruppe og relevante aktører repræsenteres.

  2.

  at

  alle Kommunalbestyrelsens partier har mulighed for at udpege et medlem til komiteen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Ad. 1 + 2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens møde den 22. december 2017 blev det besluttet, at Dragør Kommune skal ansøge om at blive optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste, med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.

  Tentativlisten er den danske stats bud på natur- og kulturattraktioner, som man nationalt vil arbejde for at gøre til verdensarv. Listen er åben for ansøgninger frem til 16. marts 2018.

  Den lokale UNESCO-gruppe har i 2017 færdiggjort et gennemarbejdet prospekt, som danner udgangspunkt for ansøgningen. UNESCO-gruppen har endvidere i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger revideret og gennemarbejdet prospektet samt udarbejdet tekstmateriale, som passer til Kulturstyrelsen ansøgningsform.

  Administrationen vurderer, at det faglige præsentationsmateriale er gennemarbejdet og klar til ansøgning, men der er ikke taget stilling til organisering af arbejdet fremadrettet.

  UNESCO-gruppen foreslår derfor, at der fremadrettet vil der være nedsat en Dragør UNESCO-komité bestående af repræsentanter fra de repræsenterede partier i Kommunalbestyrelsen, forvaltningen samt UNESCO-arbejdsgruppen, suppleret med repræsentanter fra relevante foreninger, der ikke har været repræsenteret i denne arbejdsgruppe, Dragør Lokalhistoriske Forening og Danmarks Naturfredningsforening, Amager og brugerrådet for Dragør Havn. Komitéen foreslås ledet af Borgmester Eik Dahl Bidstrup.

  Dragør UNESCO-komité fungerer i det daglige ved et sekretariat, der består af Dragør Kommune og den hidtidige UNESCO-arbejdsgruppe. Indsendelse af ansøgningen vil ske i samarbejde mellem disse.

  Dragør UNESCO komité varetager ved sekretariatet kontakten til Slots- og Kulturstyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget 31. januar 2018.

  Bilag

 • 6
  Madordninger i daginstitutioner
  Sagsid.: 18/339

  RESUMÉ:

  Inden forældrebestyrelserne i dagtilbuddene skal træffe beslutning om et sundt frokostmåltid for perioden 2019-2021, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe fornyet beslutning om rammerne for madordninger i Dragør Kommune. Madordningerne er 100 procent forældrefinansierede.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilbud om et sundt frokostmåltid til de 0-3 årige fortsat er egenproduceret.

  2.

  at

  tilbud om et sundt frokostmåltid til de 3-6 årige fortsat er levering til modtagekøkken.

  3.

  at

  forældrebetalingen for et sundt frokostmåltid på 3-6 årsområdet fortsat ikke må overstige prisen for et sundt frokostmåltid på 0-3 årsområdet.

  4.

  at

  maksimumbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger fortsat ikke må overstige beløbet for et sundt frokostmåltid.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Ad 1 + 2 + 3 + 4.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget får en analyse af, hvad det vil koste at opgradere børnehavernes køkkener til at være modtagekøkkener med køl, frost, opvask og komfur, der er tidssvarende Udvalget ønsker, at der tages udgangspunkt i tidligere undersøgelser af omkostninger til opgradering af køkkener. Disse fremlægges på aprilmødet.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udvalget opfordrer forældrebestyrelserne til at vælge økologi som en del af et sundt måltid.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 ((O +V)Allan Holst (A))

  Undlod at stemme:

  3 ((C +Lisbeth Dam Larsen (A))

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution, træffer beslutning om til- eller fravalg af et sundt

  frokostmåltid. Et sundt frokostmåltid er 100 procent forældrefinansieret på 0-6 års området i Dragør Kommune. Alle bestyrelserne i 0-3 års tilbuddene har til valgt et sundt frokostmåltid. I 2018 er forældrebetalingen 980 kr. pr. måned for et vuggestuebarn. Alle bestyrelserne i 3-6 års tilbuddene har fravalgt et sundt frokostmåltid.

  Forældrebestyrelserne træffer beslutning om til- eller fravalg af et sundt frokostmåltid senest med udgangen af juni 2018. Valgperioden gælder for 1. januar 2019 til 31. december 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal træffe fornyet beslutning om rammerne for et sundt frokostmåltid i Dragør Kommune, inden forældrebestyrelserne i dagtilbuddene skal træffe beslutning om madordninger for perioden 2019-2021.

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, at det er bestyrelsen i det enkelte dagtilbud, der træffer beslutning om et sundt frokostmåltid, og at udgiften til et sundt frokostmåltid er 100 procent forældrefinansieret.

  Kommunalbestyrelsen traf ligeledes beslutning om, at de 0-3-årige børns sunde frokostmåltid er egenproduceret. Børnehavernes køkkener er modtagekøkkener, hvorfor de 3-6-årige børns sunde frokostmåltid skal leveres udefra. Der skal indhentes tilbud på dette på baggrund af udbud.

  Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid. I Dragør Kommune træffer forældrebestyrelsen valget i første halvår, i de lige år, med virkning for de kommende to kalenderår. Lederen sikrer, at dagtilbudschefen får besked om resultatet af valget inden udgangen af juni.

  Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrebestyrelsens beslutning oplyse forældrebestyrelsen, om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid.

  Forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse

  Udover bestyrelsens kompetencer til at til- og fravælge et sundt frokostmåltid på 0-6 årsområdet har de mulighed for at vælge at etablere forældrearrangerede frokost- og madordninger.

  Den enkelte forælder beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning. Forældrene, der benytter den forældrearrangerede frokost- eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale.

  LOVE/REGLER:

  Lov om et sundt frokostmåltid er senest behandlet i Kommunalbestyrelsen i 2010. Kommunalbestyrelsen besluttede, at frokostmåltidet er egenproduceret for de 0-3 årige mens det leveres til et modtagekøkken for de 3-6 årige samt at madordningerne på dagtilbudsområdet er 100 procent forældrefinansierede.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

 • 7
  Forslag fra Liste T - Evaluering af projektet den røde tråd.
  Sagsid.: 18/209

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 14. januar 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Liste T foreslår, at både BFKU og det nye skoleudvalg får en evaluering snarest af projektet Den Røde Tråd og en status for dets betydning for overgangen fra børnehave til SFO og skole.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

  Skoleudvalget den 31. januar 2018.

 • 8
  Meddelelse – Dragør Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde den 11. april 2018
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Børne- og Ungetopmødet afholdes i Hollænderhallen onsdag den 11. april 2018 for interesserede borgere i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde onsdag den 11. april 2018 fra klokken 18:00 til 21:00 i Hollænderhallen.

  Temaerne for topmødet blev besluttet på mødet i Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 4. oktober 2017 og er ”Digitalisering – hvorfor og hvordan?” og ”Dannelse i stærke fællesskaber”.

  Børne- og Ungetopmødet er for alle politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede.

  Administrationen udsender invitationer igennem flere kanaler for at sikre, at informationen om topmødet når hele målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

  Forvaltningen orienterede om Ungeprofilundersøgelsen.