Skip navigationen

Referat

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 16:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 9 og 12 optages som behandlingspunkter.
Godkendt.
Annette Nyvang (T) deltog ikke i punkt 1 og 2.
 • 1
  Orientering om det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 18/594

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen om det forpligtende samarbejde tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en orientering om det forpligtende samarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

 • 2
  Ansøgning til Kultur- og Eventpuljen februar 2018
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har modtaget 6 ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer og aktiviteter. Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de 6 indkomne ansøgninger.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Udvalget besluttede, at tildele støtte til alle 6 indkomne ansøgninger med nedenstående beløb:

  Richard Andersson, jazzmusiker og koncertarrangør.

  Kr. 25.000,00

  Museum Amager

  Kr. 10.000,00

  Walther & Langgaard

  Kr. 5.000,00

  Wiedergårdens Alsang-Hold

  Kr. 5.000,00

  Foreningen for hjerneskadede og pårørende

  Kr. 20.000,00

  Foreningen, der arrangerer og driver Dragør Kunst Festival

  Kr. 20.000,00

  I alt tildelt støtte

  Kr. 85.000,00

  Resterende beløb i Kultur- og Eventpuljen kr. 76.353,00.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristens udløb den 1. februar 2018, har administrationen modtaget følgende 6 ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen:

  1. Richard Andersson, jazzmusiker og koncertarrangør, søger om tilskud på 29.000 kr. til koncerter på Pakhuset i Dragør i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival fra d. 6. juli til d. 15. juli 2018. Støtten skal bruges til aflønning af bands og personale, leje af pakhuset samt rengøring.

  Forvaltningens kommentar til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementet afholdes i Dragør, er offentligt og henvender sig til en bred gruppe af borgere i Dragør Kommune. Arrangementet kan derudover ikke realiseres uden støtte.    

  2. Museum Amager søger om tilskud på 12.000 kr. til workshop på Amagermuseet om traditionelt dukketeater fra d. 31. juli til d. 5. august 2018. Støtten skal bruges til selve workshoppen.

  Forvaltningens kommentar til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementet afholdes i Dragør, er offentligt og henvender sig til en bred gruppe af borgere i Dragør Kommune. Arrangementet kan derudover ikke realiseres uden støtte.

  3. Walther & Langgaard søger om tilskud på 29.165 kr. til billedkunstnerisk projekt kaldet ”Når Kunsten Slår Lejr”, som afholdes på Dragør Campingplads i uge 35, 2018. Støtten skal bruges til indlogering af kunstnerne på campingpladsen, leje af campingvogn og teltpladser samt åbningsfest og produktionsbidrag til værker. 

  Forvaltningens kommentar til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementet afholdes i Dragør, er offentligt og henvender sig til en bred gruppe af borgere i Dragør Kommune. Arrangementet kan derudover ikke realiseres uden støtte.

  4. Wiedergårdens Alsang-Hold søger om tilskud på 7.500 kr. til fælles arrangement med Ljungens Seniorkör i Höllviken, som afholdes i Sverige d. 17. april 2018. Støtten skal bruges til buskørsel for ca. 60 borgere fra Dragør. 

  Forvaltningens kommentar til ansøgningen er, at den ikke lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementet er afgrænset til en lukket kreds af borgere og ikke afholdes i Dragør.

  5. Foreningen for hjerneskadede og pårørende i Dragør Kommune søger om tilskud på 25.000 kr. til fremvisning af film, musikpædagogiske oplevelser og foredrag for demente borgere i Dragør og deres pårørende. Arrangementerne afholdes i Dragør Bio og i Wiedergårdens Aktivitetshus. Filmen ”Mennesker bliver spist” skal vises i Dragør Bio i marts måned 2018 med tilstedeværelse af demensrådgiver Majbritt Ljørring og borgmester Eik Dahl Bidstrup. Foreningen forventer at have 4-6 filmforestillinger om året.   

  Forvaltningens kommentar til ansøgningen er, at foreningen har vedlagt det bedste bud på et budget med de forudsætninger, som de har lige nu.

  6. Foreningen, der arrangerer og driver Dragør Kunst Festival, søger om tilskud på 30.000 kr. til årets Dragør Kunst Festival 2018, som afholdes den 14.-15. juli 2018. Støtten skal bruges til leje af telte, reklame, skilte, musik mm.

  Forvaltningens kommentar til ansøgningen er, at den lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, da arrangementet afholdes i Dragør, er offentligt og henvender sig til en bred gruppe af borgere i Dragør Kommune. Arrangementet kan derudover ikke realiseres uden støtte.    

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og Eventpuljen: 161.353 kr.

  I alt ansøgt om støtte til: 132.665 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

  Bilag

 • 3
  Dragør Tennis - forslag om flytning til området ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  I sagen skal der tages overordnet stilling til et forslag fra Dragør Tennis om en flytning af Tennisklubbens faciliteter fra Engvej til et område ved Hollænderhallen hvor der samtidig ønskes opført en tennishal med kommunal finansiering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  det besluttes om Dragør Kommune ønsker at arbejde videre hen i mod en medvirken til at realisere Tennisklubbens forslag om en flytning af klubbens faciliteter til et område ved Hollænderhallen gennem delvis kommunal medfinansiering.

  2.

  at

  forvaltningen - såfremt pkt. 1 besluttes – foretager en nøjere belysning af økonomien og tidshorisonten i sagen i drøftelse med tennisklubben. Der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2018 med belysning af økonomi og mulig tidshorisont, ligesom forvaltningen udarbejder A-skema og D-skema til brug for budgetforhandlingerne i 2018 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af forslaget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Ændringsforslag fra AOV:

  A+O+V foreslår, at forvaltningen går i dialog med Dragør Tennis for at drøfte økonomi og placering for opførelse af en hal ved Hollænderhallen, der kan anvendes til tennis og anden sport med særlig fokus på gulv og opstregningsforhold.

  Forvaltningen drøfter med Dragør Tennis i hvilket omfang, der kan indgå anden finasiering, f.eks. gennem fonde. Forvaltningen fremlægger til budgetdrøftelserne for 2019-2022 forslag om hvorledes et halbyggeri kan indgå i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  Forvaltningen undersøger endvidere anlægsøkonomi og placering af tennisanlæg ved Hollænderhallen ved overflytning fra den nuværende placering på Engvej inden udgangen af den kontraktperiodes udløb.

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Ad 1+2

  Udvalget besluttede at sagen afventer behandling i BFKU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har i dag brugsret til arealerne på Engvej hvor klubbens faciliteter er beliggende.

  Tennisklubben har længe ønsket at opføre en tennishal.

  I konsekvens af at der ikke længere er mulighed for at opføre en hal på Engvejsarealet, foreslår Dragør Tennis nu, at klubbens faciliteter flyttes fra Engvej til et område ved Hollænderhallen hvor klubben også agter at opføre en tennishal. Klubben tilbyder endvidere Petanqueklubben at flytte med.

  Tennisklubben anslår at skulle bruge ca. 25.000 m2 areal ved en samling af alle klubbens faciliteter ved Hollænderhallen.

  Tennisklubbens forslag vedlægges som bilag, ligesom kortbilag udvisende den foreslåede placering.

  I hovedtræk går tennisklubbens forslag ud på, at tennisklubben i samarbejde med Padeltennis (Pro Workout ApS) opfører en hal som kan rumme padeltennis og en tennishal.

  Pro Workout ApS betaler den del som skal anvendes professionelt og der vil blive indgået en aftale mellem tennisklubben og den private virksomhed der bevirker, at der ud over de løbende driftsomkostninger er vandtætte skotter mellem den private virksomhed og klubben.

  Tennisklubben foreslår dernæst at kommunen finansierer klubbens andel af udgifterne til opførelse af hallen, medens klubben selv står for etablering af udendørsbaner. Tennisklubben anslår et finansieringsbehov til opførelse af ny hal på ca. 6-7 mio kr. Hertil kommer etablering af andre udendørsarealer end baner – f.eks. P-pladser.

  De tal/den økonomi som er oplyst i klubbens forslag er ikke efterprøvet af forvaltningen på nuværende tidspunkt, i det denne sag primært handler om den principielle stillingtagen til tennisklubbens forslag om en flytning – og dermed en samling – af klubbens faciliteter ved Hollænderhalsområdet.

  Besluttes det, at Dragør Kommune ønsker at arbejde hen i mod at medvirke til at realisere forslaget, indebærer dette at administrationen skal foretage en efterprøvelse af økonomien i forslaget samt foretage yderligere drøftelser med tennisklubben herom samt tilrettelægge en realistisk tidshorisont for bl.a. lokalplanarbejdet og den tidsmæssige sammenhæng mellem udflytningen af klubben fra Engvej og de beslutninger der sideløbende/samtidigt skal tages vedrørende udvikling af arealet på Engvej til andre formål samt processen for dette.

  Administrationen anbefaler i givet fald, at der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2018 med belysning af økonomi og mulig tidshorisont, ligesom forvaltningen udarbejder A-skema og D-skema til brug for budgetforhandlingerne i 2018 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af forslaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En beslutning om at medvirke til en realisering af tennisklubbens forslag vil medføre økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Disse kan imidlertid ikke opgøres endeligt på nuværende tidspunkt, da tal/økonomi som opgjort i forslaget ikke er efterprøvet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Børne-, Fritids– og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Bilag

 • 4
  Flytning af badebro fra Sydvestpynten til Dragør Søbad
  Sagsid.: 18/541

  RESUMÉ:

  Mulighederne for en flytning af badebroen ved Sydvestpynten belyses.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at badebroen ikke flyttes fra Sydvestpynten til Dragør Søbad.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i BFKU den 1. november 2017 blev behandlet et forslag fra Kenneth Gøtterup (C) om at flytte den ved Sydvestpynten udlagte badebro til Dragør Søbad, til gavn for vinterbaderne.

  Det blev besluttet at ”sagen skal forelægges på ny med henblik på muligheder og hidtidig anvendelse”.

  Etablering af badebroen ved Sydvestpynten blev godkendt på møde i BEPU den 10. maj 2016. Baggrund for og formålet med badebroen på den pågældende lokalitet fremgår af sagsfremstillingen til sagens behandling (Bilag).

  Administrationen gør opmærksom på, at badebroen tjener flere formål:

  · Et tilbud til såvel lokale beboere som besøgende til området

  · Som fysisk markering af grænsen mellem det vandareal, der er særligt naturbeskyttet, og det vandareal, hvor der kan udøves kitesurfing mv. året rundt, i henhold til gældende reservatbestemmelser

  · Kan ses som led i udvikling af faciliteter langs Naturpark Amagers søside. Netop udvikling af ”blå støttepunkter” langs kysten er et prioriteret indsatsområde for Naturpark Amager

  · Som facilitet for Ungdomsskolen i tilknytning til deres aktiviteter på og omkring Kongelundsfortet. F.eks. til badning og som adgang med kajakker til vandet.

  Badebroen er ikke konstrueret til at stå ved Søbadet:

  · Badebroen er 30 meter og anlagt på lavt vand ud fra stranden, i en udformning med stål-støtteben og brodæk elementer. Broen tages ind om vinteren

  · Badebroen er af samme konstruktion som den tidligere udlagte bro ved fort-badet, der hidtil på grund af bølgepåvirkningen afmonteres om vinteren. Den er ikke kraftig nok til at modstå bølger og dønning – endsige en vinterstorm eller tilisning

  · At det alene – i givet fald – kun er dækelementerne, der kan genanvendes, da støttebenene er tilpasset vanddybderne ud frastranden ved Sydvestpynten.

  Indhentede udtalelser om flytning af badebroen:

  · Dragør Søbad påpeger, at broen, ved en eventuel flytning til Dragør Søbad, skal være offentligt tilgængelig og ikke kun tilgængelig for vinterbaderne. Dertil skal broen monteres og fastgøres, så den kan holde til de hårde vejrforhold ved Dragør Søbad

  · Vinterbaderne er positive overfor en forlængelse af badebroen ved Dragør Søbad, såfremt broen kan holde til at være liggende ved Dragør Søbad om vinteren.

  Vedhæftet som bilag er sagsfremstilling med godkendelse af badebro ved Sydvestpynten, oversigtskort over badebro ved Sydvestpynten samt to billeder af badebro ved Sydvestpynten.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

  Bilag

 • 5
  Kultur- og Eventpuljens principper 2018
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte Kultur- og Eventpuljens principper for tildeling af støtte til kulturelle aktiviteter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de gældende principper for Kultur- og Eventpuljen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Forslag fra C:

  C foreslår, at kultur- og Eventpuljen indlægger ansøgningsfrister til 1 gang i kvartalet.

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T foreslår, at puljen får en ekstra ansøgningsrunde med frist 1. maj.

  Godkendt.

  Udvalget besluttede, at det skal indskrives i Kultur- og Eventpuljens principper, at foreningerne skal aflægge et regnskab, hvori det fremgår hvordan støtten er anvendt.

  Ansøgningsfristerne skal ligeledes fremgå af principperne.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde d. 6. april 2016, er det besluttet, at udvalget fremover anvender de gældende principper for Kultur- og Eventpuljen med tilføjelse af, at der skal sendes budget med.

  Det er besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2016, at Børne- Fritids- og Kulturudvalget fremover skal varetage opgaven med at forvalte Kultur- og Eventpuljen. Puljen blev førhen forvaltet af skole- og kulturchefen i samarbejde med bibliotekets ledelse.

  Formålet med puljen har været at skabe mulighed for nye kulturelle initiativer og aktiviteter i Dragør til glæde for borgerne i Dragør.

  Vedlagt i bilag er de tidligere besluttede principper for puljens anvendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

  Bilag

 • 6
  Geodome fritids- og aktivitetscenter - hvad skal domen indeholde?
  Sagsid.: 17/3458

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget et tilbud om opstilling af en demo model Geodome til sports-, fritids- og fællesaktiviteter i en periode på 3 år.

  Udvalget besluttede ved mødet 29. november 2017 at administrationen skal arbejde videre med tilbuddet. Udvalget skal derfor tage stilling til, hvilke sports-, fritids- og fællesaktiviteter domen skal huse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til hvilke aktiviteter og aktører Geodomen skal rumme.

  2.

  at

  udvalget på baggrund af ad.1 beslutter, hvordan økonomien ønskes yderligere belyst. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår at vi stopper sagen her

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A+O+T+V:

  Udvalget vil arbejde videre med ideen om en Geodome til Kultur- og Fritidsformål. Udvalget beder Folkeoplysningsudvalget om en udtalelse fra deres møde i april.

  Sagen kommer tilbage til BFKU efterfølgende.

  For stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C undrer sig over, at vi generelt i alle udvalg udskyder beslutninger om større anlægsbyggerier f.eks. Kulturhus, Tennishal etc. Hvorefter AVO og T ønsker at anvende forvaltningsressourcer på en videreførelse af dette der vil koste ca 5 mill i opførelse, og hertil kommer drift.

  Der er tale om en bygning på 200 m2 hvortil anvendelsesarealet må være mindre, tagets udformning taget i betragtning. Denne ønsker AVO og T at anvende til f.eks. Koncerter, hvilket pladsmæssigt ikke synes at give mening. C mener, at vi bør fokusere på de større og vigtige anlægsbyggerier som rammer bredt i Dragørs befolkning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af en henvendelse fra virksomheden Greener Smarter Living om opstilling af en Geodome demo model til sports-, fritids- og fællesaktiviteter, blev det på BFKU-mødet d. 4. oktober 2017 besluttet, at virksomheden skulle fremsende et konkret tilbud.

  Ved BFKU-mødet d. 29. november blev tilbuddet fra Greener Smarter Living, om opstilling af den 200 kvm. store Geodome og det tidligere estimerede anlægsbudget på 4,9 mio. kr., gennemgået. Udvalget besluttede at administrationen skulle gå videre med tilbuddet, bl.a. ved at belyse økonomien yderligere.

  Med henblik på at skulle belyse økonomien yderligere, er det nødvendigt, at der tages stilling til, hvilke aktiviteter der ønskes i domen.

  De aktiviteter, der skal have til huse i domen har bl.a. betydning for hvilken gulvbelægning, lyd-/lysforhold, adgangsforhold og indhentning af div. tilladelser, der er nødvendige. 

  Beregning af driftsramme, byggemodningsproces og anlægsudgifter kan først belyses nærmere, når aktivitetsindhold og placeringen af domen ligger fast.

  LOVE/REGLER:

  Byggeriet skal overholde lokalplan og bestemmelser i bygningsreglementet. For at kunne bestemme hvilke regler der gælder, skal det fastlægges, hvad bygningen skal bruges til og hvor mange personer den skal rumme.

  I forhold til anvendelsen af bygningen skal kommunalfuldmagten iagttages. Det betyder, at de formål som kan rummes i Domen skal være formål, kommunen selv lovligt vil kunne varetage. Kommunen må ikke yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til enkeltpersoner/virksomheder uden at det står i lovgivningen.   

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tidligere estimat af basis anlægsudgifter (fremføring og tilslutning af el, vand og kloak, samt terrændæk) udgør 4,9 mio. kr.

  Drift, vedligehold osv. kan først belyses når aktiviteter/indhold er besluttet.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2017.

 • 7
  BFKU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  På BFKU’s område anbefales overførsler på i alt 268.129 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 370.991 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres et merforbrug på 102.863 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BFKU’ område anbefales overførsler på i alt 268.129 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 370.991 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres et merforbrug på 102.863 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Børnehaven Sansehuset

  Der indstilles, at Sansehuset overfører et merforbrug på 147.075 kr. udover de +/- 3 pct. Underskuddet søges nedbragt ved mådehold på indkøb samt en reduktion i personaleforbruget.

  Hollænderhuset

  Der indstilles, at Hollænderhuset overfører et merforbrug på 157.905 kr. udover de +/- 3 pct. Merforbruget finansieres ved besparelse ved vakant stilling samt færre udgifter til feriepenge i 2018.

  Menigheds Børnehaven

  Institutionen søger om overførsel af et mindreforbrug på 202.117 kr. udover de +/- 3 pct. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til færre udgifter til feriepenge, sen udmøntning af pengene følger barnet samt en flerårig opsparing til renovering af børnehaven.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål. Kommunalbestyrelsen godkender efter direktionens indstilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres 268.129kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  BFKU den 7. marts 2018

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 8
  Forslag fra Liste T - Udvidelse af fritidspasordningen
  Sagsid.: 18/1334

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Godkendt. Punktet bliver behandlet på BFKUs møde i maj 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 18. februar 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Liste T foreslår at udvide fritidspasordningen på to punkter, idet der i ordningens første år kun er brugt 3.000 kr. ud af de vurderede 50.000 kroner. Beløbet finansieres inden for Borger og Socials forebyggelsesramme.

  1. At ordningen afløses af Køgemodellen, hvor der årligt øges tilskud til en fritidsaktivitet for et helt år.

  2. At flygtninge børn, hvis forældre er på integrationsydelse, også kan bruge ordningen.

  Ifølge orienteringssag fra BFKU i oktober drejer det sig om 5-6 flygtningebørn, der vil være berettigede til tilskud, ud over de 3 børn, der fik tilskud i ordningens første år efter de eksisterende regler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2017.

 • 9
  Oplysning om muligheden for at forsikre den frivillige indsats
  Sagsid.: 18/448

  RESUMÉ:

  Der oplyses i sagen om kommuners mulighed for at beslutte at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere der udfører en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Udvalget ønsker en yderligere belysning af kommunens mulighed for at tegne ulykke- og ansvarsforsikring for borgere, der er i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats.

  Punktet bliver behandlet på BFKUs møde i juni 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Serviceloven § 18 a har givet kommuner (og regioner) mulighed for at beslutte om der skal tegnes ulykkes- eller ansvarsforsikring for borgere der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse.

  Bestemmelsen i § 18 a er sålydende:

  ”Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for

  borgere, der udfører frivilligt arbejde.

  Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte

  retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer.”

  I bestemmelsen ligger følgende:

  1. Det er kommunerne der individuelt skal beslutte om der skal tegnes forsikring for borgere der yder en frivillig indsats. Tages der ikke beslutning herom, er borgerne alene dækket af en evt. egen forsikring.

  2. Der kan alene tegnes ulykkes- og ansvarsforsikringer for den frivillige indsats, men ikke andre forsikringer.

  3. For ulykkesforsikring tegnet for borgere der yder en frivillig indsats gælder, at den frivillige indsats skal stilles svarende til arbejdsskadesystemet. Frivilligt arbejde er således omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvilket medfører, at kommuner og regioner har pligt til at tegne forsikring (eller kan være selvforsikrende) for arbejdsulykker, og at de skal tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for så vidt angår erhvervssygdomme.

  Forsikringen skal derfor dække den frivillige indsats efter samme principper, som gælder for frivilligt arbejde efter arbejdsskadeloven.

  4. For ansvarsforsikring gælder at denne – hvis den besluttes tegnet – kan forsikre borgere der yder en frivillig indsats i samme omfang, som kommunen eller regionen i medfør af DL 3-19-2 vil være erstatningsansvarlig for ansatte, herunder for dem, der udfører frivilligt arbejde.

  5. Der er ikke pligt til at tegne både ulykkes- og ansvarsforsikring; kommunen kan vælge alene at tagne én af forsikringerne.

  6. Hvis kommunen vælger at tegne ulykkes-/ansvarsforsikring, skal der fastsættes retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikring.

  7. Der er tale om mulig forsikringsdækning af enkeltpersoner der individuelt udfører en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse; det vil sige at foreninger/klubber der udfører en frivillig indsats ikke kan forsikringsdækkes under bestemmelsen i serviceloven § 18a.  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 18a – der er redegjort for bestemmelsen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det senere besluttes at tegne forsikring for borgere der yder en frivillig indsats, vil der blive tale om en mérudgift for kommunen.

  Merudgiften kan ikke opgøres, da den vil være afhængig af:

  • Om der både tegnes ulykkes og ansvarsforsikringer, eller alene en af disse.
  • Hvilke indsatser (opgaver) – og dermed hvor mange personer - forsikringerne nærmere skal dække.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

 • 10
  Meddelelse - Status på udvikling af projektet Kongelundsfortet i bevægelse
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om status på projektet, herunder opnået støtte fra Nordeafonden, samarbejdet med DGI og ansættelse af to aktivitetsmedarbejdere.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund:

  Udvalget har i 2016 godkendt en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn samt en projektbeskrivelse for udviklingen af Kongelundsfortet, hvori der bl.a. indgår en ansøgning til Nordeafonden. I løbet af 2017 er projektet procesmodnet i en løbende dialog med Nordeafonden, som i december 2017 har bevilget 5,2 mio. til projektet.

  Projektet har en Arbejdsgruppe og en Styregruppe, hvori der sidder medarbejdere fra både Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn.

  Status på projektet:

  Efter Nordeafondens bevilling er arbejdet med at få ansat de i ansøgningen nævnte aktivitetsmedarbejdere påbegyndt.

  De to aktivitetsmedarbejdere forventes ansat pr. 1. april 2018, og vil derefter være en del af Arbejdsgruppen. De to aktivitetsmedarbejdere skal have base på Kongelundsfortet for at være tættest muligt på brugerne, hvorfor der skal etableres kontorpladser i portnerboligen her.

  Ved Styregruppemødet den 19. januar 2018 blev projektets videre udvikling og kommunikationsstrategi drøftet.   

  Øvrig aktivitet:

  Som en del af procesmodningen ift. Nordeaansøgningen er projektet del af det større forskningsprojekt Nature Moves, som udarbejdes af forskere ved Syddansk Universitet. Arbejdsgruppen har 17. januar 2018 deltaget i en midtvejsevaluering, hvor projektets programteori blev fremlagt. I henhold til denne programteori skal vi her i foråret lave 1-2 brugerinddragelsesprocesser med børn/unge i alderen 10-15 år. Disse processer er under udarbejdelse og vil give projektet et tydeligere billede af, hvad målgruppen (de 10-15årige) ønsker af aktiviteter på Kongelundsfortet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet har modtaget 5,2 mio. af Nordea Fonden. Der ansættes to aktivitetsmedarbejdere pr. 1. april 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 7. marts 2018.

 • 11
  Meddelelse - Indgået partnerskabsaftale med Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 17/2777

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune og Dragør Sejlklub har indgået partnerskabsaftalen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 6. september 2017, at indgå partnerskabsaftale med Dragør Sejlklub, og administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med Dragør Sejlklub om udfærdigelsen af partnerskabsaftalen.

  Partnerskabsaftalen mellem Dragør Sejlklub og Dragør Kommune er nu indgået og udvalget præsenteres her for aftalen.

  Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2017.

  Bilag

 • 12
  Madordninger i daginstitutioner
  Sagsid.: 16/1325

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget besluttede på møde den 31. januar 2018 at få en analyse af, hvad det vil koste at opgradere børnehavernes køkkener til at være modtagekøkkener med køl, frost, opvask og komfur, der er tidssvarende

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  BFKU ønsker på det kommende dialogmøde på 0-6 års området at drøfte opgradering/renovering af køkkenerne i daginstitutionerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget besluttede på møde den 31. januar 2018 at få en analyse af, hvad det vil koste at opgradere børnehavernes køkkener til at være modtagekøkkener med køl, frost, opvask og komfur, der er tidssvarende. Udvalget ønsker, at der tages udgangspunkt i tidligere undersøgelser af omkostninger til opgradering af køkkener.

  I 2009 udarbejdede Dragør Kommunes Plan & Teknik afdeling en analyse af, hvilke krav institutionerne opfylder i forhold til at kunne godkendes som henholdsvis modtagekøkken, smør selv køkken og til fuld tilvirkning af maden.

  Analysen viser, at børnehaverne udelukkende opfylder kravene som modtagekøkken.

  Analysen tager alene stilling til lovkravene vedrørende de forskellige produktionstyper, og ikke om køkkenerne har kapacitet til at lave mad til alle institutionens børn. Se bilag 1 Ny madordning i institutionerne 2009.

  I 2010 udarbejdede Dragør Kommunes Plan & Teknik afdeling, i samarbejde med en konsulent fra Fru Hansens Kælder, en analyse, der viser omkostninger til indkøb af køkkenmaskiner, hårde hvidevarer med videre. Udgifterne dækker indkøb af hårde hvidevarer til opbevaring af fødevarer ved levering fra Fru Hansens Kælder. Ligeledes er udgifter til indkøb af køkkenmaskiner en forudsætning for tilberedning af de leverede fødevarer. Den oprindelige prissætning er indeksreguleret for 2018. Se bilag 2 Ny madordning i institutionerne 2010.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018

  Bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 7. marts 2018

  Administrationen gav en status på ledelsessituationen på 0-6 års området.