Skip navigationen

Referat

Onsdag den 4. april 2018 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Præsentation af udfordringer og dilemmaer på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 17/3647

  RESUMÉ:

  Temadrøftelse, præsentation af dagtilbudsområdets institutioner.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det kommunale dagtilbudsområde i Dragør Kommune består af en vuggestue samt den kommunale dagpleje, tre børnehaver samt fire integrerede institutioner. Der udover har Dragør Kommune driftsoverenskomst med en selvejende børnehave, og der er en privat leverandør beliggende i Dragør Kommune.

  Institutionerne er forskellige i forhold til geografisk placering, ledelses vilkår, bygningsstandard samt placering i forhold til lokalområdes tilbud til børnefamilier. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

 • 2
  Årshjul for BFKU
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et årshjul for kendte politiske sager i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Et enigt udvalg ønsker, at få en årlig status på inklusion på 0-6 års området.

  Til efterretning, administrationen tilretter, jf. udvalgets bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket, at administrationen udarbejder et årshjul, der beskriver de sager, der skal politisk behandles i 2018.

  Administration har udarbejdet et årshjul over de på nuværende tidspunkt kendte sager. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

  Bilag

 • 3
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2016
  Sagsid.: 18/1504

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 16. januar 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2016.

  Børne- og Socialministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der fortsat ikke er etableret kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet henstiller, at Dragør Kommune følger revisors anbefaling og laver en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2017.

  Ministeret påpeger derudover, at revisionen ikke har konstateret væsentlige fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område og anser punkterne som afsluttede.

  Der er i 2017 indgået aftale med Tårnby Kommune om, at deres ledelsestilsyn på §§ 41 og 42 skærpes. Der er i samarbejde med BDO etableret ledelsestilsyn på området i Dragør Kommune fra efteråret 2017.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/1682

  RESUMÉ:

  Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet for 2017 viser overordnet tilfredshed på tværs af institutioner og områder. Kvalitetsrapporten er vedlagt sagen til orientering af udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2017 er den første af sin slags. Rapporten er udarbejdet på baggrund af faktuelle data om sprogvurderinger samt besvarelser fra de ældste børn, forældre, medarbejdere og ledere om trivsel samt lege- og læringsmiljø i dagtilbuddene.

  Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluering af dagtilbudsområdet samt fungere som grundlag for dialog og udvikling af den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud, med henblik på bedre kvalitet for børnene.

  Resultatet af besvarelserne indenfor trivsel og lege- og læringsmiljø er alle over middel.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Annette Nyvang (T) spurgte til pulje i forhold til kompetence løft på dagtilbudsområdet.