Skip navigationen

Referat

Onsdag den 2. maj 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Temadrøftelse, -Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/1799

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil på mødet blive præsenteret for eksempler på dagtilbudsområdets arbejde med indsatser for inklusion og pædagogiske indsatser for børnefællesskaber med afsæt i de værdier og målsætninger, som politikkerne for området repræsenterer.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog ”Inklusionspolitik – at høre til i et fællesskab” og den sammenhængende ”Børne- og ungepolitik” den 15. december 2016.

  0-6 årspolitikken blev efterfølgende vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  De tre politikker på dagtilbudsområdet danner det værdimæssige grundlag for arbejdet i dagtilbuddene, og der følges systematisk op på de værdier og målsætninger, som politikkerne repræsenterer, eksempelvis i kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet.

  Udvalget bliver på mødet præsenteret for de værdier og målsætninger, som de tre politikker repræsenterer.

  Mie Schaltz, leder af støttekorps og ressourceteams, Anne Søgaard og Lene Bendtsen, inklusionsvejledere vil med deres oplæg præsentere udvalget for, hvordan der bliver arbejdet med ressourceteams, visitation og fordeling af støttekorpsets ressourcer i de forbyggende og pædagogiske indsatser for børnefællesskaber for at understøtte inklusionspolitikken.

  Målet i Dragør Kommune er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor flest muligt trives. Der tages udgangspunkt i, at det pædagogiske læringsmiljø i institutioner og skoler tilrettelægges således, at alle børn og unge oplever en grundlæggende omsorg samt fleksible gruppedannelser og læringsmiljøer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Inklusionspolitik

  Dragør Kommunes 0-6 års politik

  Dragør Kommunes sammenhængende Børne- og ungepolitik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Bilag

 • 2
  Evaluering af Børne- og Ungetopmøde 2018
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Udvalget skal evaluere årets Børne- og Ungetopmøde, som blev afholdt onsdag den 11. april i Hollænderhallen. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  at udvalget tager opsamlingen af deltagernes evaluering af årets Børne- og Ungetopmøde til efterretning.

  2.

  at

  udvalget drøfter topmødet, med henblik på udvikling af fremtidige topmøder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Drøftet.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og BFKU afholdt et vellykket Børne- og Ungetopmøde onsdag den 11. april i Hollænderhallen, kl. 18.00-21.00.

  Temaerne ”Dannelse i stærke fællesskaber” og ”Digitalisering – hvorfor og hvordan?” blev behandlet i to oplæg v. hhv. Peter Lund Madsen og Imran Rashid og ved seks stande, af: Fryshuset, Det nære netværk, Inklusionsvejlederne, Virtual Reality, Digital Dåb og Den Digitale Evolution.

  Ca. 400 interesserede borgere og medarbejdere kom og deltog i topmødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Regnskab for Børne- og Ungetopmødet 2018

  Oplægsholdere

  56.000 kr.

  Forplejning + diverse

  25.000 kr.

  I alt    

  81.000 kr.

  Der er ikke afsat midler i budgettet til afholdelse af dette års topmøde. Administrationen vil ikke kunne finansiere et topmøde i 2019 indenfor rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Bilag

 • 3
  Dragør tennis - foreløbig status på flytning af faciliteter
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Der skal på baggrund af tennisklubbens tilbagemelding til administrationen tages stilling til, i hvilket omfang der skal arbejdes videre med sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Der tages stilling til om der skal fortsættes en dialog med Dragør Tennis vedrørende opførelse af en hal, udelukkende til tennisformål ved Hollænderhalsområdet samt udflytning af eksisterende faciliteter.

  2.

  at

  der - såfremt dialogen med tennisklubben ikke besluttes fortsat – tages stilling til, om udvalget fortsat ønsker, at forvaltningen fremlægger forslag til hvorledes et halbyggeri til flere formål end tennis kan indgå i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV foreslår at forvaltningen, i samarbejde med tennisklubben, udarbejder en eller flere finansieringsmodeller i forbindelse med tennisklubbens ønske om at flytte deres banefaciliteter til Hollænderhal-området og en etablering af halfaciliteter, der tilgodeser tennisklubbens ønsker. Der åbnes mulighed for at andre klubber kan benytte halfaciliteterne efter aftale”

  Anbefales over for ØU.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 15. marts 2018:

  at forvaltningen går i dialog med Dragør Tennis for at drøfte økonomi og placering for opførelse af en hal ved Hollænderhallen, der kan anvendes til tennis og anden sport med særlig fokus på gulv og opstregningsforhold.

  Forvaltningen drøfter med Dragør Tennis i hvilket omfang, der kan indgå anden finasiering, f.eks. gennem fonde. Forvaltningen fremlægger til budgetdrøftelserne for 2019-2022 forslag om hvorledes et halbyggeri kan indgå i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  Forvaltningen undersøger endvidere anlægsøkonomi og placering af tennisanlæg ved Hollænderhallen ved overflytning fra den nuværende placering på Engvej inden udgangen af den kontraktperiodes udløb.”

  På baggrund af udvalgets beslutning har der været korrespondance og telefonisk kontakt mellem administrationen og tennisklubben i forhold til den videre dialog.

  Tennisklubben oplyser, at klubben ikke ønsker at fortsætte drøftelserne med kommunen med mindre det drejer sig om en hal til tennis alene.

  Begrundelsen er at der er vidt forskellige krav til underlag, opstregning og belysning til brug for tennis og andre sportsgrene.

  Tennisklubben ser heller ikke umiddelbart det store perspektiv i at foretage fondsansøgninger til hel/delvis finansiering af et halprojekt.

  Grundet indholdet af tennisklubbens tilbagemelding har administrationen behov for, at få fastslået om klubbens tilbagemelding indebærer, at der evt. skal indledes en dialog om opførelse af en hal udelukkende til tennisformål samt undersøges anlægsøkonomi/placering af tennisanlæg ved Hollænderhallen.

  Såfremt der ikke skal foretages yderligere undersøgelser m.v. vedrørende en hal udelukkende til tennisformål, har administrationen behov for en afklaring af, om der i så fald (til brug for budgetdrøftelserne for 2019-2022) skal fremlægges forslag til, hvorledes et rent kommunalt halbyggeri til flere formål kan indgå under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

 • 4
  Analyse af økonomien på børneområdet 2018
  Sagsid.: 17/4167

  RESUMÉ:

  Borger og Social har udarbejdet en analyse af økonomien på børneområdet. Udvalget præsenteres for analysen. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at analysen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Borger og Social har gennemført en analyse af økonomien på børneområdet, herunder forebyggende foranstaltninger vedr. praktisk pædagogisk støtte jf. serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2 og familiebehandling jf. serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3.

  Analysen er foretaget i efteråret og vinteren 2017 og færdiggjort i februar 2018.

  Baggrunden for analysen er, Dragør Kommunes oplevelse af en stigning i aktivitet og udgifter på området i forhold til udmøntningen af budget 2016. 

  Analysen vil besvare følgende:

  • Hvordan ligger Dragør Kommunes niveau på det specialiserede børne- og ungeområde i sammenligning med udvalgte andre kommuner?
  • Er der en økonomisk sammenhæng mellem de iværksatte foranstaltninger, herunder en forklaring på den økonomiske stigning og den aktivitet, vi får i dag sammenlignet med tidligere.

  Hovedkonklusion
  Administrationen vurderer på baggrund af analysen og benchmarking, at det specialiserede børne- og ungeområde i Dragør Kommune tilbyder de rette tilbud til de rette børn og unge. Dette bliver gjort omkostningsbevidst. De forventede reduktioner i budget 2016 – 2020 er ikke blevet indhentet. Det - i forhold til andre kommuner - lave udgiftsniveau ligger over det budgetterede.

  Analysen vedlægges som bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Bilag

 • 5
  1. budgetopfølgning 2018 på BFKUs område
  Sagsid.: 18/1804

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og i den forbindelse søges der om nedenstående tillægsbevillinger på netto 750.000 kr., som finansieres fra kassen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Et enigt udvalg anbefaler tillægsbevilling på 750.000 kr. til ØU og KB, samt at merforbrug til børn og unge med specielle behov (4,3 mio.) vurderes ved næste budgetopfølgning.

  Samtidig bedes direktionen meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige.


  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der forventes et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,5 mio. kr. set i forhold til de politisk vedtagne serviceudgifter. På BFKU´s område forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU´s område gennemgået, og på baggrund af de budgetansvarliges indmeldinger forventes et samlet merforbrug på 5.050.000 kr. Det er sammensat af flg.:

  Merforbrug i Dragør Lokalarkiv

  350.000 kr.

  Merforbrug til Eventyrhuset

  400.000 kr.

  Merudgifter til børn og unge med

  speciale behov        

  4.300.000 kr.

  Lokalarkivets merforbrug på 350.000 kr. skyldes, at der mangler budget til en lovpligtig arkivering af IT-systemer.

  Der er et merforbrug på tilskud til private institutioner, som skyldes, at der skal udbetales et øget tilskud til Eventyrhusets bygningsvedligeholdelse på 400.000 kr.

  På Børneområdet har de budgetansvarlige indmeldt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. er inden for servicerammen og 1,1 mio. kr. er udenfor servicerammen. Merforbruget inden for servicerammen skyldes merudgifter til plejefamilier og opholdssteder grundet et øget aktivitetsniveau siden starten af 2018. Merforbruget udenfor servicerammen skyldes, at man modtager færre indtægter fra den centrale refusionsordning end forudsat i budgettet.

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af nedenstående tabel.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Dragør Lokalarkiv - Lovpligtig arkivering af IT-systemer

  4

  BFKU

  350.000

  Eventyr huset, bygningstilskud

  5

  BFKU

  400.000

  I alt

  750.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 1. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr., som er finansieret fra kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018

  Bilag

 • 6
  Fritidspasordning
  Sagsid.: 18/1849

  RESUMÉ:

  Fritidspasordningen har gennem de sidste år ikke givet den ønskede støtte til børn og unge. Administrationen er derfor blevet bedt om at belyse, hvad det vil betyde, hvis fritidspasordningen bliver udvidet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget godkender, at hustandens årlige indkomstgrænse sættes op,

  2.

  at

  udvalget godkender, at der kun udbetales beløb svarende til de faktiske udgifter, dog med et maksimalt beløb pr. barn,

  3.

  at

  udvalget godkender, at der gives støtte for et kalenderår,

  4.

  at

  udvalget godkender, at støtten gives til alle børn inkl. flygtningebørn

  5.

  at

  udvalget træffer beslutning, om der skal bevilges støtte til udstyr.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Ad. 1.

  Godkendt.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Der gives dog maksimalt kr. 1.500,00.

  Ad. 3.

  Godkendt.

  Ad. 4.

  Godkendt.

  Ad. 5.

  Der gives maksimum op til kr. 500,00 til støtte til udstyr.

  Ordningen evalueres i maj 2019.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2018 blev det besluttet, at følgende skulle drøftes på næstkommende møde i maj:

  ”Liste T foreslår at udvide fritidspasordningen på to punkter, idet der i ordningens første år kun er brugt 3.000 kr. ud af de vurderede 50.000 kroner. Beløbet finansieres inden for Borger og Socials forebyggelsesramme.

  1. At ordningen afløses af Køgemodellen, hvor der årligt øges tilskud til en fritidsaktivitet for et helt år.

  2. At flygtninge børn, hvis forældre er på integrationsydelse, også kan bruge ordningen.

  Ifølge orienteringssag fra BFKU i oktober drejer det sig om 5-6 flygtningebørn, der vil være berettigede til tilskud, ud over de 3 børn, der fik tilskud i ordningens første år efter de eksisterende regler.”

  Udvidelse af målgruppe

  Aktuelt skal husstandens årlige indkomst være lavere end kr. 173.801,- pr. år for at komme i betragtning til et økonomisk tilskud. Dette svarer til fuld økonomisk friplads i dagtilbud.

  Administrationen foreslår, på baggrund af beregninger, at grænsen for hustandens årlige indkomst sættes op. På denne måde vil antallet af børn i målgruppen blive udvidet. 

  ”Evaluering af fritidspas” fra 16. aug. 2017 viser, at i løbet af et år, havde der i alt været ni henvendelser, og tre ud af ni borgere var berettiget til økonomisk støtte.

  Såfremt grænsen løftes vil børn af borgere på revalidering, ledighedsydelse, kontanthjælp, ressourceforløb og integrationsydelse kunne komme i betragtning.

  Sagsgennemgang
  Administrationen har gennemgået alle sager, hvor hustandens samlede årsindkomst berettiger til et økonomisk tilskud, såfremt man sætter indkomstgrænsen op, så den svarer til taksten for borgere på revalidering. 

  I beregningen har administrationen medtaget alle ydelser lavere end eller svarende til satsen for revalidering som er lig med dagpengesatsen.

  Beregningen på husstandens samlede årsindkomst medfører, at husstande med to ydelsesmodtagere på integrationsydelse og med børn i aldersgruppen falder indenfor målgruppen.

  Ydelsen til borgere på revalidering, ledighedsydelse, kontanthjælp og ressourceforløb er så høj, at det kun vil være eneforsørgere med børn i aldersgruppen, der kan komme i betragtning til økonomisk støtte.


  Borgere, der vil kunne komme i betragtning, ses i nedenstående:

  Revalidering

  Borgere på revalidering får kr. 18.645,- pr. måned (svarende til kr. 223.740,- pr. år)

  Der er i alt et barn mellem 6 – 18 år i en familie, der vil blive berettiget til økonomisk støtte.

  Integrationsydelse for forældrepar

  I flygtningefamilier, som består af to voksne, hvor begge er på integrationsydelse, får hver kr. 8.653,- pr. måned (svarende til en samlet ydelse på kr. 207.672,- pr. år)

  Der er aktuelt 25 børn mellem 6 – 18 år fordelt på 12 familier, der ville være berettigede til økonomisk støtte.

  Ledighedsydelse

  Borgere på ledighedsydelse, der får den høje sats, får kr. 16.583,- pr. måned (svarende til kr. 198.996,- pr. år)

  Der er aktuelt ingen børn mellem 6 – 18 år i familier, der ville være berettigede til økonomisk støtte. 

  Kontanthjælp
  Borgere på kontanthjælp får kr. 14.993,- brutto pr. måned (svarende til kr. 179.916,- pr. år).

  Der er i alt syv børn mellem 6 – 18 år fordelt på fem familier, der vil blive berettiget til økonomisk støtte.

  Ressourceforløb
  Borgere i ressourceforløb får kr. 14.933,- brutto pr. måned (svarende til kr. 179.916,- pr. år).

  Der er i alt fem børn mellem 6 – 18 år fordelt på fire familier, der vil blive berettiget til økonomisk støtte.

  Ledighedsydelse
  Borgere på ledighedsydelse, der får den lave sats, får kr. 14.993,- brutto pr. måned (svarende til kr. 179.916,- pr. år)

  Der er i alt tre børn mellem 6 – 18 år fordelt på tre familier, der vil blive berettiget til økonomisk støtte.

  Integrationsydelse for enlige forældre

  Borgere på integrationsydelse får kr. 12.364,- pr. måned (svarende til kr. 148.368,- pr. år)

  Der er i alt to børn mellem 6 – 18 år fordelt på to familier, der vil blive berettiget til økonomisk støtte.

  Samlet antal i målgruppen

  Der er i alt 43 børn i alderen 6 – 18 år i familier, der vil blive berettiget til økonomisk støtte. Med en maksimal støtte pr. barn på kr. 1.000,- pr. år – som den hidtidige – vil den nuværende udgift maksimalt blive 43.000,- kr. pr. år med den nuværende sammensætning af ydelsesmodtagere og børn.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 50.000,- kr. pr. budgetår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ligger i tråd med kommunens politikker, herunder 0-6 års politikken, Inklusionspolitikken samt Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

 • 7
  Informationsfolder om Institutionssamrådet
  Sagsid.: 18/1799

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ny informationsfolder om Institutionssamrådet i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at informationsfolderen om Institutionssamrådet godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune er der nedsat et særligt udvalg, som hedder Institutionssamrådet. Dette udvalg er nedsat for, at det politiske niveau kan have en direkte dialog med forældre- og ledelsesrepræsentanter i Dragør Kommunes dagtilbud.

  Institutionssamrådet er koordinator mellem Forældrenævnet og Kommunalbestyrelsen.

  Institutionssamrådets virke og sammensætning er beskrevet i informationsfolderen. Informationsfolderen er senest politisk godkendt i 2010.

  Den nye folder er derfor opdateret, så den nuværende praksis i Institutionssamrådet er beskrevet.

  Den nye informationsfolder er vedhæftet som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Bilag

 • 8
  Informationsfolder om samarbejdet mellem forældre, medarbejdere, ledelse og politikere i forældrebestyrelsen i dagtilbud
  Sagsid.: 18/1799

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ny informationsfolder om samarbejdet i forældrebestyrelserne i dagtilbud mellem forældre, medarbejdere, ledelse og politikere

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at informationsfolderen om samarbejdet mellem forældre, medarbejdere, ledelse og politikere i forældrebestyrelserne i dagtilbud godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ny informationsfolder om samarbejdet i forældrebestyrelserne i dagtilbud mellem forældre, medarbejdere, ledelse og politikere.

  Formålet med informationsfolderen er, at klarlægge rollerne for medlemmerne af forældrebestyrelsen og derigennem styrke samarbejdet.

  Den nye informationsfolder er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Legeskibets besøg i Dragør 2018
  Sagsid.: 17/953

  RESUMÉ:

  Meddelelse om Legeskibets besøg i Dragør i maj 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Legeskibet ønsker, på baggrund af den store succes i Dragør sidste år, at starte deres sommertogt her i år, og lægger til kaj i Dragør havn fra søndag d. 4. maj til onsdag d. 16. maj.

  Skibets uddannede legematroser fra Gerlev Idrætshøjskole vil skabe aktiviteter for skoleklasser/lærere, SFO-børn/pædagoger og borgere i kommunen med fokus på leg, fællesskabsdannelse, bevægelsesglæde, kreativitet og borgerinddragelse.

  Af konkrete aktiviteter vil følgende blive afholdt

  • Legekurser - for 4.- og 5. klasser.

  • Legeaspirantkursus - for udvalgte 5. klasseelever.

  • Legeforløb – tilbud til SFO-børn.

  • ”Leg på kaj” - åbent tilbud for alle borgere, alle hverdage kl. 15.00-17.00.

  • ”Skattekistekursus” - på Nordstrandskolen for lærere og pædagoger fra kommunens tre skoler. 

  • ”Design og leg”-sejlads for børn- og unge (FEDK, Ungerådet, Team Outdoor, US Teaterhold er inviteret). Onsdag d. 9. maj, kl. 09.00 -14.00. Temaet er: Fra idé til handling – nye ungefællesskaber på Kongelundsfortet.

  • ”Playmaker”-sejlads for kommunens foreninger og andre, der vil være med til at udvikle Kongelundsfortet til Storkøbenhavns nye Outdoor Kulturhus. Med udgangspunkt i samskabelse og aktivt medborgerskab. Onsdag d. 9. maj, kl. 16.30-19.00.

  • ”Store Legedag” med aktiviteter på og ved legeskibet, deltagelse af motorbådsklubben, roklubben og ungdomsskolen. Koncert, vandaktiviteter m.m. Fredag d. 11. maj kl. 10.00-16.00.

  • ”Pressedag” og lancering af Legeskibets landsdækkende aktiviteter på deres sommertogt 2018. Fredag d. 11. maj (tidspunkt ikke kendt pt). 

  Mere om Legeskibet

  Legeskibet er et samarbejde mellem Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som har bevilget 16 mio. kr. til projektet. Formålet er at udvikle den særlige danske bevægelses- og legekultur, og projektet følges tæt af Syddansk Universitet, der vil sikre en løbende vidensopsamling og dokumentation af effekt.

  Se evt. mere på Legeskibets hjemmeside: http://legeskibet.dk/

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Havneleje inkl. vand og el

  Transport af container med legeredskaber – Gerlev/ Dragør

  Forplejning på sejladser, kage x 2                                                  

  I alt                                                             5000 kr.

  Finansieres inden for rammen.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 2. maj 2018.

 • 10
  Meddelelse - Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen L160
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  Folketingen havde L160 til første behandling den 20. marts 2018. Loven forventes 3. behandlet den 22-05-2018 med ikrafttræden den 1. juni 2018.

  Loven har underoverskriften ”Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.” Lovændringerne omfatter dermed en del, der skal styrke kvaliteten i dagtilbud, og en del der skal øge fleksibiliteten for forældrene.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik i juni 2017 aftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Aftalen danner baggrund for den nye dagtilbudslov og handler om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet.

  Formålsbestemmelsen i den foreslåede lov understreger legens betydning og barndommens værdi i sig selv og videre at den pædagogiske læreplan udgør rammen for dagtilbuddenes arbejde med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen. Implementeringen sker i dagtilbuddenes arbejde med de styrkede pædagogiske læreplaner.

  Fleksibiliteten for forældrene handler bl.a. om ret til at ønske og få et konkret dagtilbud, ret til deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov, kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider og mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af eget barn.

  Lovtiltag om ret til deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov og styrket mulighed for forældre til at ønske og få et konkret tilbud kan være et tema for et dialogmøde i efteråret.

  Kommunerne bliver under et kompenseret med 580 mio. kr. over fire år via DUT-midlerne, det svarer til ca. 1.3 mio. kr. i kompensation til Dragør Kommune. Derudover er der statslige puljer, hvor kommunerne kan søge om fx kompetenceløft til de pædagogiske medarbejdere.

  Lovændringerne har konsekvenser for de standarder, kravspecifikationer, regler med videre, der er rammen for dagtilbud i Dragør Kommune.

  Af bilaget fremgår det, hvornår hvilke lovtiltag bliver forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt hvilke tilhørende standarder, kravspecifikationer, regler mv, der skal redigeres som følge af lovtiltag.

  Det er de syv mest vidtgående lovtiltag, der fremgår af bilaget. Det vil sige de lovtiltag der forudsætter udvalgets behandling af sagen samt ændrede takst- og tildelingsberegninger.

  Administrationen gør opmærksom på, at der kan komme ændringer i forbindelse med lovbehandlingsprocessen frem til den endelige vedtagelse.

  LOVE/REGLER:

  Lov forventes vedtaget den 22-05-2018 med ikrafttræden den 1. juni 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - 75 års jubilæum for de danske jøders flugt over Øresund
  Sagsid.: 18/1769

  RESUMÉ:

  Museum Amager markerer 75 året for de danske jøders flugt til Sverige i 1943, med et spændende jubilæumsprogram i oktober 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med en række spændende arrangementer i efterårsferien 2018 (uge 42) ønsker Museum Amager at være med til at markere 75 året for jødernes flugt fra Danmark til Sverige i 1943.

  Dragør var under 2. verdenskrig et af udskibningsstederne for de flygtende jøder og museumsskibet Elisabeth K571 deltog aktivt i begivenhederne.

  Det er museets forhåbning, at de med jubilæumsarrangementerne, som vil foregå både i Dragør og Store Magleby, vil være med til at styrke den historiske bevidsthed og skærpe interessen for lokalhistorien, samt tiltrække interesserede besøgende. 

  Man vil i jubilæumsugen bl.a. kunne opleve historiske foredrag, fortælling baseret på overleverede beretninger, byvandringer med varierende temaer, møde Elisabeth Lauget og komme på korte sejlture med museumsskibet – alt sammen med fokus på at levendegøre historien for den besøgende mest muligt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ud af et samlet budget på 44.000 kr. søger Museet Kultur- og Eventpuljen om 19.000 kr. ved næste uddeling. Museet ønsker med opnået støtte herfra og fra andre fonde, at gøre jubilæumsprogrammet helt gratis for de besøgende. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og kulturudvalget 2. maj 2018.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse – Besøgsrunde i Dragør Kommunes dagtilbud
  Sagsid.: 18/1799

  RESUMÉ:

  Besøgsrunde for medlemmerne af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i Dragør Kommunes dagtilbud onsdag den 30. maj 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-05-2018

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter ønske fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, skal udvalget på besøg i alle Dragør Kommunes dagtilbud, inden mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget onsdag den 30. maj 2018.

  Besøgsrunden vil foregå i bus med mødested på rådhuset. Der er afgang klokken 16:00.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Janne Gundersen informerede om, at der afholdes dialogmøde den 19. juni 2018, hvor indholdet handler om et sundt frokost måltid.

  Museum Amager inviterede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på besøg for at præsentere museets virke og drøfte forskellige fremtidsperspektiver.

  Kommunalbestyrelsesmedlemmer uden for BFKU indkaldes til mødet.

  Mødet afholdes onsdag den 27. juni 2018.

  Kim Dupont spurgte til analysen fra Danmarks Statistik.

  Administrationen henviste til notat og pressemeddelelse om sagen.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).