Skip navigationen

Referat

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 16:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Kim Dupont (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/2212

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler institutionerne budget på baggrund af børn mv. og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodellen, jf. nedenstående principper, drøftes og sendes i høring til høringsberettigede på dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Tildelingsmodellen drøftet og sendt i høring.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, der tager højde for indførelse af modulpasning som forventes at indgå i en kommende lovændring på området. Modellen er udarbejdet i et tæt samarbejde med afdelingschef, dagtilbudslederne, relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen og pladsanvisningen. Det overordnede princip for modellen har været at udarbejde en model der er: gennemsigtig, enkel, ensartethed, giver budgetsikkerhed, er aktivitetsafhængig og følger én-pose-penge-princippet. 

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune, har den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

  Den nye resursetildelingsmodel er beregnet på grundlag af budgettet for 2018 og fordeler dermed det samlede budget på området samtidig med, at budgettets størrelse kobles direkte til de parametre, som kan påvirke omkostningerne i op- eller nedadgående retning, dvs.

  ·

  den nuværende dagtilbudsstruktur. Her medgår de 8 kommunale daginstitutioner. Dragør Menighedsbørnehave, Eventyrhuset og Dagplejen indgår ikke i modellen.

  ·

  antallet af børn. Modellen baseres på det forventede antal børn i de 8 institutioner, og reguleres efter det faktuelle antal børn.

  ·

  åbningstider. Den aktuelle åbningstid for de 8 institutioner er lagt til grund.

  ·

  belastningsgraden. Antal børneenheder pr. voksen, hvor et børnehavebarn tæller én enhed og et vuggestuebarn tælle 2 enheder, jf. vuggestuefaktoren.

  ·

  vuggestuefaktor. En faktor der tildeler større normering til vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. I modellen sat til 2 jf. ovenfor

  ·

  lukkedage. Der er indregnet de aktuelle 10 årlige lukkedage.

  antal ledere og ledelsestid til souschefer. Her er anvendt det aktuelle

  ·

  antal ledere og ledelsestid til souschefer. Her er anvendt det aktuelle antal og den forudsatte ledelsestid.

  ·

  Fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Fordelingen er sat til en 60/40-fordeling, jf. det nuværende administrationsgrundlag

  Hertil kommer, at modellen er forberedt til at kunne håndtere de udvidede valgmuligheder for køb af flere forskellige pasningsmoduler, der indgår i udkast til ny Dagtilbudslov, og som forventes vedtaget i Folketinget medio 2018.

  Såfremt modellen vedtages vil modellen danne grundlag for tildelingen til institutionerne for budget 2019 på baggrund af det forventede antal børn og det forudsatte niveau på de øvrige styringsparametre.

  Som en konsekvens af modellens principper om ensartethed i tildelingen, dvs. at institutionernes budget reguleres ens, betyder modellens indførelse, at der vil ske en intern omfordeling af budgetmidler på i alt 0,6 mio.kr. For den institution der skal afgive mest budget er ændringen på 0,2 mio.kr. svarende til 3,3 pct. af institutionens budget. Tilsvarende vil den institution der modtager mest få tilført 0,3 mio. kr. svarende til 6,2 pct. af institutionens budget.

  I forbindelse med budgetlægningen vil det som i dag være muligt politisk at ændre budgetniveauet i op- eller nedadgående retning ved den forudsatte fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere, åbningstid, antal ledere og ledelsestid til souschefer, antal lukkedage, belastningsgrad eller vuggestuefaktor.

  Det nuværende princip om, at pengene følger barnet er fastholdt i modellen, således at når antallet af passede børn ændres i løbet af budgetåret, vil institutionernes budget blive korrigeret tilsvarende. Falder antallet af børn tilføjes den afledte besparelse kassen – og omvendt – stiger antallet af børn finansieres den afledte merudgift af kassen.

  Udgifter til bygningsdrift medgår også i tildelingsmodellen; men reguleres ikke med udviklingen i antallet af børn.

  Fordelene ved modellen er, at:

  ·

  Modellen er smidig, gennemsigtig og let

  ·

  Pengene følger barnet – ressourcetildelingen afspejler forældrenes valg og den demografiske udvikling.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer institutionernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af børn stiger eller falder.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt, jf. Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at forældrebetalingen skal udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet samt tilhørende indstilling sendes i høring til de respektive bestyrelser for de 8 daginstitutioner, institutionsområdet, CMU og LMU. Høringsfristen er fastsat til 1. juli. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inkl. opsamling på høringssvar i BFKU, ØU og Kommunalbestyrelsen i august 2018

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. maj 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 2
  Museum Amagers årsregnskab 2017
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende årsregnskabet som her fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2017.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt er Museum Amagers årsregnskab 2017.

  LOVE/REGLER:

  Se sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. maj 2018.

  Bilag

 • 3
  Geodome fritids- og aktivitetscenter
  Sagsid.: 17/3458

  RESUMÉ:

  BFKU har bedt FOU om en udtalelse ift. anvendelsen af en Geodome.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  FOUs udtalelse om brug af Geodome tages til efterretning.

  2.

  at

  der ikke arbejdes videre med en Geodome til fritidsaktiviteter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  A foreslår, at der arbejdes videre med Geodomen til andre end idrætslige formål, f.eks. Offentlige formål, receptionen, kulturelle formål mv og en yderligere belysning af økonomien.

  For stemte:

  7 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C undrer sig over, at vi generelt i alle udvalg udskyder beslutninger om større anlægsbyggerier f.eks. Kulturhus, Tennishal etc. Hvorefter AVO og T ønsker at anvende forvaltningsressourcer på en videreførelse af dette der vil koste ca 5 mill i opførelse, og hertil kommer drift.

  Der er tale om en bygning på 200 m2 hvortil anvendelsesarealet må være mindre, tagets udformning taget i betragtning. Denne ønsker AVO og T at anvende til f.eks. Koncerter, hvilket pladsmæssigt ikke synes at give mening. C mener, at vi bør fokusere på de større og vigtige anlægsbyggerier som rammer bredt i Dragørs befolkning.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, fritids- og kulturudvalget besluttede ved mødet den 7. marts 2018 at sende spørgsmålene om, hvad en evt. Geodome ved Hollænderhallen vil kunne benyttes til, i høring i Folkeoplysningsudvalget på mødet den 18. april 2018.

  Ved mødet den 18. april diskuterede Folkeoplysningsudvalget sagen og kom frem til, at udvalget er betænkelig ved de omkostninger der skal til ved opstilling og drift af en Geodome. Bl.a. set i perspektivet af, at det er en relativ lille hal, som pga. selve dome-formen i udgangspunktet ikke er optimal til idræt.

  Folkeoplysningsudvalget prøvede at se bort fra betænkelighederne og komme med konstruktive forslag til brugere/aktiviteter, og foreslog bl.a. foreninger som spejdere, fægteklubben, judo, dans og karate, men nævnte samtidig, at det var vanskeligt at byde ind med, da udvalget ikke ved, om de nævnte foreninger eller brugergrupper er interesserede i at høre til i den type byggeri.  

  De nævnte brugergrupper har ikke været involveret på nuværende tidspunkt, da det vurderes at være meget svært at tilpasse domen til flere brugergruppers behov.

  Vedlagt er Folkeoplysningsudvalgets udtalelse vedr. aktiviteter i Geodomen.

  Sagen hidtil:

  På baggrund af en henvendelse fra virksomheden Greener Smarter Living om opstilling af en Geodome demo model til sports-, fritids- og fællesaktiviteter, blev det på BFKU-mødet d. 4. oktober 2017 besluttet, at virksomheden skulle fremsende et konkret tilbud.

  Ved BFKU-mødet d. 29. november blev tilbuddet fra Greener Smarter Living, om opstilling af den 200 kvm. store Geodome og det tidligere estimerede anlægsbudget på 4,9 mio. kr., gennemgået. Udvalget besluttede at administrationen skulle gå videre med tilbuddet, bl.a. ved at belyse økonomien yderligere.

  Med henblik på at skulle belyse økonomien yderligere, er det nødvendigt, at der tages stilling til, hvilke aktiviteter der ønskes i domen.

  De aktiviteter, der skal have til huse i domen har bl.a. betydning for hvilken gulvbelægning, lyd-/lysforhold, adgangsforhold og indhentning af div. tilladelser, der er nødvendige. 

  Beregning af driftsramme, byggemodningsproces og anlægsudgifter kan først belyses nærmere, når aktivitetsindhold og placeringen af domen ligger fast.

  Ændringsforslag fra C:

  C foreslår at vi stopper sagen her

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A+O+T+V:

  Udvalget vil arbejde videre med ideen om en Geodome til Kultur- og Fritidsformål. Udvalget beder Folkeoplysningsudvalget om en udtalelse fra deres møde i april.

  Sagen kommer tilbage til BFKU efterfølgende.

  For stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C undrer sig over, at vi generelt i alle udvalg udskyder beslutninger om større anlægsbyggerier f.eks. Kulturhus, Tennishal etc. Hvorefter AVO og T ønsker at anvende forvaltningsressourcer på en videreførelse af dette der vil koste ca 5 mill i opførelse, og hertil kommer drift.

  Der er tale om en bygning på 200 m2 hvortil anvendelsesarealet må være mindre, tagets udformning taget i betragtning. Denne ønsker AVO og T at anvende til f.eks. Koncerter, hvilket pladsmæssigt ikke synes at give mening. C mener, at vi bør fokusere på de større og vigtige anlægsbyggerier som rammer bredt i Dragørs befolkning.

  Udvalget besluttede på møde den 4. oktober 2017, at virksomheden Greener i Dragør skulle fremsende et konkret tilbud om opførelse af en dome til sports-, fritids- og fællesaktiviteter.

  Administrationen har nu modtaget materiale fra Greener med tilbud om at opsætte en Geodome. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

  Geodomen stilles gratis til rådighed for Dragør Kommune til anvendelse af forskellige formål i en periode på 3 år. Da det er en demo mode, betinger firmaet sig at have adgang til Geodomen for fremvisning for kunder og forretningsforbindelser, samt løbende kunne kvalitetskontrollere.

  Domen er en skal og såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med tilbuddet skal blandt andet følgende undersøges og tages stilling til:

  · Placering af domen og evt. byggemodning af det ønskede område

  · Tilslutning af el, vand, mm.

  · Forsikring

  · Drift og vedligehold, herunder rengøring

  · Gulvbelægning, alt efter hvilken anvendelse domen skal have

  · Adgangsforhold, nøglebrikker eller lign.

  Der er herudover følgende uafklarede spørgsmål forbundet med opstillingen af Geodome:

  · Ventilationsforhold

  · Flugtvejeforhold

  · Varmeforhold

  · Klimaforhold

  · Lydforhold

  · Brandsmitte

  · Støjforhold (lufthavnen)

  På baggrund af overståede uafklarede forhold vedrørende fx ventilation, flugtveje, støjforhold m.m. er administrationen i tvivl om hvorvidt, og i givet fald hvor hurtigt, Geodomen kan opnå en ibrugtagningstilladelse.

  Yderligere beskrivelse af Geodomen og Økonomi, se bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og kulturudvalget den 30. maj 2018.

  Bilag

 • 4
  Dialogmøde på 0-6 års området juni 2018
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget inviterer til dialogmøde med dagtilbudsområdet den 19. juni 2018. Temaet er ”et sundt frokost måltid”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dagsorden til dialogmødet 19. juni 2018 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 7. marts 2018, blev det besluttet at afholde et dialogmøde med 0-6 årsområdet.

  Temaet er ”et sundt frokost måltid”.

  Dialogen skal blandt andet danne grundlag for, at udvalget på et senere tidspunk, kan drøfte og træffe beslutning om en eventuel opgradering af køkkenfaciliteterne i daginstitutionerne. Hvis udvalget vil arbejde videre med en køkkenopgradering, skal der fremsættes forslag om det til budget 2019.

  På dialogmødet deltager en repræsentant fra leverandøren Fru Hansens Kælder, der har specialiseret sig i levering af mad til dagtilbud. De vil komme nærmere ind på de forskellige muligheder, som de har i deres katalog.

  Fru Hansens kælder leverer et let måltid til dialogmødet, der kan give deltagerne en fornemmelse af, hvad begrebet ”delvis egenproduktion” dækker over.

  Dialogmødet afholdes 19. juni 2018, kl. 18-19.30 i kantinen på Dragør Rådhus.

  Forslag til dagsorden er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. maj 2018.

  Bilag

 • 5
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen maj 2018
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har modtaget 7 ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer og aktiviteter. Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de 7 indkomne ansøgninger.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Udvalget tildelte følgende:

  Foreningen Sildens Dag

  Kr. 3.000

  Dragør Boldklub

  Kr. 5.000

  Kongelundsfortet

  Kr. 23.000

  Dragør Gospel

  Kr. 3.000

  Museum Amager

  Kr. 19.000

  Kongevejens Gadelaug

  Kr. 8.000

  Levende låger

  Kr. 5.000

  I alt

  Kr. 66.000

  Rest beløb kr.

  Kr. 10.353

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2018, har administrationen modtaget følgende 7 ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen:

  1.

  ”Foreningen Sildens Dag, Dragør” søger om tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af Sildens Dag 2018 lørdag d. 25. august 2018 kl. 11:00-18:00 på Dragør Havneplads. Støtten skal anvendes til aflønning af elektriker i forbindelse med etablering af flagallé på Vestgrønningen. Der søges derudover om støtte til lån og transport af 8 flagstænger uden flag på Havnepladsen samt lån og transport af 20 stk. ”Betongris” til sikkerhedsfæstning af telt.

  Forvaltningens bemærkninger er, at arrangementet fik tildelt støtte på 6000 kr. d. 8. juni 2016, og formålet med Kultur- og Eventpuljen er at skabe muligheder for nye kulturelle initiativer og arrangementer i Dragør. Derudover viser foreningens regnskab en fortjeneste på 60.013,85 kr. i forbindelse med Sildens Dag 2017. Forvaltningens kommentar til lån og transport af flagstænger og ”betongris” er, at dette må aftales med Havnen, som beslutter om det stilles gratis til rådighed eller ikke. Ansøger er informeret om dette.

  2.

  Dragør Boldklub søger om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af

  det traditionsrige pinsestævne i Dragør d. 19. og 20. maj 2018. Støtten skal anvendes til opstilling af mobile toiletter for at sikre de sanitære forhold på dagene.

  Forvaltningens bemærkninger er, at arrangementet fik tildelt støtte på 10.000 kr. den 6. september 2017, og formålet med Kultur- og Eventpuljen er at skabe muligheder for nye kulturelle initiativer og arrangementer i Dragør. Derudover viser foreningens regnskab en fortjeneste på 94.269,05 kr. i forbindelse med pinsestævne 2017

  3.

  Arbejdsgruppen omkring Kongelundsfortet søger om tilskud på 47.000 kr. til afholdelse af ”Kongelundsfortet i Bevægelse” lørdag d. 29. september 2018. Støtten skal anvendes til aktivitetsmaterialer, markedsføringsmateriale, aflønning af særligt indbudte outdoor-instruktører og naturvejleder-trækplastrer samt forplejning til frivillige.

  Forvaltningens bemærkninger er, at arrangementet er et samarbejde mellem flere forskellige institutioner og foreninger og involverer derfor mange forskellige aktører. Endvidere er arrangementet iscenesat til at tiltrække stor offentlig opmærksomhed, og er et samarbejde, der ligger i forlængelse af arbejdet omkring Kongelundsfortet og samarbejdet med DGI.

  4.

  Dragør Gospel søger om tilskud på 5.600 kr. til afholdelse af koncert i Dragør Kirke d. 27. maj 2018 kl. 16:00. Støtten skal bruges til aflønning af korleder, pianist, trommeslager og guitarist.

  Forvaltningens bemærkninger er, at Dragør Gospel en lille forening, som ikke har mulighed for at afholde arrangementet uden støtte

  5.

  Museum Amager søger om tilskud på 19.000 kr. til en række arrangementer i forbindelse med markering af 75-året for de danske jøders flugt til Sverige i 1943. Arrangementerne er gratis for borgerne og finder sted i efterårsferien fra d. 14. oktober til d. 21. oktober 2018. Støtten skal bruges til foredrag, forestillinger, frikøb af medarbejder, fremvisning og annoncering i forskellige medier.

  Forvaltningens bemærkninger er, at Museum Amagers mulighed for at gøre arrangementerne gratis for borgerne og andre interesserede afhænger af, om de får tildelt støtte.

  6.

  Kongevejens Gadelaug søger om tilskud på 10.000 kr. til juleudsmykning på Kongevejen i slutningen af november 2018. Herunder køb af juletræer mm..

  Forvaltningens bemærkninger er, at der mangler en uddybende beskrivelse af aktivitetens formål

  7.

  Levende låger søger om tilskud på 5.000 kr. til værtsgaver, godter, drikke mm. Levende låger finder sted hver dag fra den 1.-24. december. 

  Forvaltningens bemærkninger er, at der mangler en uddybende beskrivelse af arrangementets indhold og formål

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og Eventpuljen:

  161.353 kr.

  Bevilget:

  85.000 kr.

  Rest beløb:

  76.353 kr.

  I alt ansøgt om støtte til:

  101.600 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. maj 2018.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra C - mulighed for etablering af hal der alene anvendes til tennis
  Sagsid.: 18/1872

  RESUMÉ:

  Udvalgsbehandling af forslag om etablering af en hal, der alene anvendes til tennis.

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Udvalget ser frem til udvalgsbehandling af den kommende sag om tennishallen.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. april 2018 følgende forslag:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 9. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at der i forlængelse i seneste beslutning vedr. sagen om tennishal, suppleres med, at der også fremlægges en sag om muligheder for at etablere en hal der alene anvendes til Tennis. Sagen bedes belyse muligheder for beliggenhed, samt de finansieringsmuligheder der kan bringes i spil.”

  Kommunalbestyrelsen besluttede, at spørgsmålet sendes til udvalgsbehandling i BFKU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, fritids- og kulturudvalget den 30. maj 2018.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018

  Intet.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.