Skip navigationen

Referat

Onsdag den 15. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
 • 1
  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, høringssvar
  Sagsid.: 17/3883

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler institutionerne budget på baggrund af børnetal, åbningstid med videre og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  Ressourcetildelingsmodellen blev sendt i høring den 31. maj 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringsvar

  2.

  at

  udvalget vedtager ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Et enigt udvalg ønsker, at det tydeliggøres i tildelingsmodellen, at der stadig er et politisk krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale.

  Udvalget har drøftet sagen og den videre behandling af sagen foregår på næste møde i BFKU den 12. september 2018.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag.

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for, hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  Høringssvar

  Administrationen har modtaget 13 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Der er indkommet høringssvar fra forældrebestyrelserne i dagtilbuddene, Institutionssamrådet, CMU-dagtilbud (CentraltMedUdvalg), LMU (LokaltMedUdvalg), ledelsen i den selvejende institution samt BUPL. 

  Herunder følger sammendrag på tværs af høringssvarene.

  Ensartethed og gennemsigtighed

  At der er ensartethed og gennemsigtighed i ressourcetildelingsmodellen anses overvejende for at være positivt i høringssvarene.

  Økonomi, fastholdelse, rekruttering og normering

  Gennemgående i høringssvarene er der usikkerhed om den nye ressourcetildelingsmodels betydning for økonomi, fastholdelse, rekruttering og normering på længere sigt og dermed bekymring for børnenes trivsel i forhold til stabilitet, tryghed og trivsel.

  Moduler

  Der udtrykkes bekymringer for hvordan ressourcetildelingsmodellen afregner modulpasningen som den nye dagtilbudslov giver forældrene mulighed for at vælge.

  Indfasningstid

  I høringssvarene er der spørgsmål om indfasningstiden, det er tiden fra modellen iværksættes og til den økonomiske udligning mellem institutionerne er implementeret.

  Dragør Menighedsbørnehave

  Af høringssvaret fra Dragør Menighedsbørnehaves bestyrelse og ledelse fremgår bekymring for ressourcetildelingsmodellens betydning for deres ressourcetildeling. Selvejende daginstitutioners tilskud til administration, bygninger og drift reguleres efter dagtilbudslovens regler.

  Øvrige

  Der er ønske om en status på ressourcetildelingsmodellen efter implementering. Derudover er der spørgsmål vedrørende bygningsvedligehold og det generelle serviceniveau på dagtilbudsområdet.

  Der er bekymring for konsekvenserne af og mulighederne for efteruddannelse og kursusaktivitet for medarbejdere med den anbefalede ressourcetildelingsmodel.

  Der er høringssvar der sætter spørgsmålstegn ved, om der er behov for en ny ressourcetildelingsmodel.

  Endelig anbefaler BUPL i deres høringssvar en forøgelse af andelen af pædagoguddannede til 80 % og at de tidligere aktivitetsrettede puljer til dagtilbudsområdet tilbageføres.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer institutionernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af børn stiger eller falder.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt, jf. Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at forældrebetalingen skal udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet samt tilhørende indstilling har været sendt i høring til de respektive bestyrelser for de otte daginstitutioner, Institutionssamrådet, CMU og LMU. Høringsfristen var den 1. juli 2018. Efter høringsrunden genfremsendes indstilling med henblik på behandling inklusiv opsamling på høringssvar i BFKU, ØU og Kommunalbestyrelsen i august 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Bilag

 • 2
  Dragør Tennis - belysning af scenarier for flytning af faciliteter
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Sagen belyser forskellige mulige scenarier for en flytning af Dragør Tennis faciliteter til Hollænderhallen – samt opførelse af en tennishal; herunder finansieringsmuligheder m.m.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes hvilken én af de i sagsfremstillingen beskrevne modeller der skal arbejdes videre med i forhold til en flytning af Dragør Tennis faciliteter samt opførelse af en hal ved Hollænderhalsområdet samt finansieringen heraf.

  2.

  at

  det besluttes hvilken lokation (areal 1 eller 2) der skal arbejdes videre med i forhold til opførelse af en hal og flytning af faciliteter.

  3.

  at

  sagen optages budgetforhandlingerne 2019-2022 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af beslutningerne ad 1 og 2.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Procedureforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at punktet suspenderes i BFKU og tages op på næste møde, så forvaltningen kan arbejde med, hvad der er besluttet på gårsdagens BEPU møde. Dette så alle kan træffe beslutning på ordentligt og oplyst grundlag.

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Anbefales over for ØU.

  Tillægsforslag fra V:

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  4 (A+T)

  Anbefales over for ØU.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår følgende tre temaer

  1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.

  2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.

  3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU.

  Tillægsforslag fra V:

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  3 (A+T)

  Anbefales over for ØU.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2018:

  ”at forvaltningen, i samarbejde med tennisklubben, udarbejder en eller flere finansieringsmodeller i forbindelse med tennisklubbens ønske om at flytte deres banefaciliteter til Hollænderhal-området og en etablering af halfaciliteter, der tilgodeser tennisklubbens ønsker. Der åbnes mulighed for at andre klubber kan benytte halfaciliteterne efter aftale”

  På baggrund af beslutningen har administrationen afholdt et møde med Dragør Tennis, og denne sag belyser:

  1. Forskellige mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter, opførelse af en tennishal samt finansiering heraf.
  2. Forskellige placeringsmuligheder samt planforhold.

  Baggrunden for sagen/tennisklubbens forslag:

  Baggrunden for tennisklubbens forslag om en flytning af banerne (i det følgende benævnt tennisanlæg) m.v. til et område ved Hollænderhallen er, at det ikke er muligt at opføre en tennishal på arealet ved Engvej.

  Dragør Tennis har en brugsret til arealet på Engvej som udløber i 2028.

  Dragør Tennis forslag om en tidligere flytning af baneanlægget vil e.o. frigøre ca. 27.000 m2 som kan besluttes solgt og dermed indbringe kommunen en indtægt.

  Ad 1.: Mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter og opførelse af en tennishal:

  Mulighed A

  Dragør Tennis opfører en tennishal på et areal i Hollænderhalsområdet, og tennisanlæg etableres samtidigt på det nye areal.

  Dragør Tennis foretrækker denne løsning og klubben foreslår, at det er kommunen som forestår og bekoster byggemodningen af arealet.

  Tennisklubben foreslår endvidere:

  Arealet til en mindre hal afsættes allerede nu på tegningen. Der indgås særskilt aftale om fordeling af omkostninger og vedligeholdelse af de evt. fælles opholdsrum, omklædnings- og badefaciliteter.

  Dragør Tennis afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af tennishallen.

  Tilslutningsafgifter m.v. vil påhvile klubben.

  Kommunen skal stille garanti for det lån som klubben optager til opførelse af hallen.

  Klubben ønsker selv at disponere fuldt ud over hallen og tennisanlægget, men foreslår at Dragør Kommune efterfølgende kan bygge en mindre hal som kan dele omklædnings- og badefaciliteterne i tennisklubbens hal.

  Dragør Tennis foreslår herefter at Dragør Kommune – som kompensation for at arealet ved Engvej fraflyttes før aftaleudløb – betaler etableringen af tennisanlæg inkl. belysning på det nye areal ved Hollænderhallen.

  Mulighed B

  Dragør Tennis får tilladelse til at opføre en hal på et areal ved Hollænderhallen, men tennisanlægget på Engvej flyttes ikke før efter udløbet af brugsretsaftalen – altså i 2028.

  Dragør Kommune forudsættes at stille garanti for lånet som optages til opførelse af en hal.

  I det omfang der ikke opnås tilsagn om 100% kommunal garanti for lånet agter klubben at opføre en boblehal eller en stålhal og i den forbindelse at søge fondsmidler.

  Kommunen forudsættes at forestå byggemodningen af arealet.

  Tilslutningsafgifterne påhviler klubben.

  Ad 2: forskellige placeringsmuligheder samt planforhold:

  Den placering som tennisklubben har foreslået fremgår af bilag 1 som areal 1.

  Arealet er i dag lejet ud til 2 lejere der hver især har en lejekontrakt som indebærer at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Et valg af denne lokation vil gøre det nødvendigt at opsige begge lejeaftaler, da tennisklubben skal bruge de ca. 25.000 m2 som arealet udgør.

  Den ene lejer har henvendt sig til Dragør Kommune og gjort gældende, at det lejede areal udgør en væsentlig forudsætning for lejers erhvervsvirksomhed, Maglebyhallens Ridecenter.

  Lejers henvendelse er vedlagt som bilag 3.

  Plan og Teknik oplyser følgende om areal 1:

  Det pågældende område, benævnt nr. 1 på vedhæftede oversigtskort, indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.10. Det fremgår om dette område, at en lokalplan skal sikre, at området udlægges til en fritids- og naturmæssig anvendelse og at området ikke kan bebygges, udover mindre servicebygninger og lignende, i en maksimal højde på 4 m. Området har en størrelse på ca. 25.000 m2

  Det indebærer, at realiseringen af en tennishal, forudsætter, at der tilvejebringes, et tillæg til den gældende kommuneplan, der i princippet åbner op for ny halbebyggelse i området, samt en ny lokalplan, der mere detaljeret fastlægger områdets disponering med byggefelter, tennisbaner, adgangs- og parkeringsforhold mv. Området er beliggende i landzone, og bør rettelig overføres til byzone, med en sådan mere intensiv anvendelse.

  Det må påregnes en sådan planproces vil tage mindst 9-12 måneder.

  Processen afspejler at der vil være tale om en forholdsvis stor ændring af plangrundlaget i forhold til hidtidig (og nuværende) status.

  En anden placeringsmulighed kunne være areal 2, jf. bilag 1.

  Dette areal er aktuelt udlejet til én lejer til rullegræsproduktion.

  Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Arealet udgør ca. 48.000 m2 og tennisklubben skal alene bruge ca. 25.000 m2.

  Plan og Teknik oplyser følgende om plangrundlaget m.v. for areal 2:

  Arealet indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.09, der i lighed med ovenstående, ifølge den glædende kommuneplan, skal friholdes for bebyggelse, ud over servicebygninger, og anvendes til idræts- og fritidsformål.

  Det indebærer, at der også her skal tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan, der muliggør nyt halbyggeri.

  Afgrænsningen af område nr. 2 kan gøre det vanskeligere at indpasse et sammenhængende anlæg (tilkørsel + parkering + hal + udendørs tennisbaner). Tilkørslen til området skal vurderes i en sammenhængende plan for området. En ny hal, i en højde på ca. 12 m, kan virke dominerende i landskabelig henseende, specielt i forhold til kolonihaveområdet Maglebylund og Kastaniegården. Området er indtegnet med en størrelse på ca. 25.000 m2.

  Dragør tennis har overfor administrationen tilkendegivet, at areal 2 ikke synes egnet grundet støj-og vindforhold.

  I forhold til tidshorisonten i sagen er det nødvendigt at prioritere et evt. projekt ind – ikke alene af hensyn til kommunens øvrige anlægsudgifter – men også i forhold til tennisklubben. Klubben oplyser, at nyetablerede tennisbaner skal ”ligge” vinteren over før de kan tages i brug, og at der derfor er brug for 18 måneder (efter nyetablering af banerne) før arealet på Engvej kan rømmes.

  På den baggrund anbefaler administrationen at spørgsmålet optages i forhandlingerne om budget 2019-2022.

  LOVE/REGLER:

  De love og regler som er af central relevans for denne sag er dels kommunalfuldmagtsreglerne og dels folkeoplysningsloven.

  Kommunalfuldmagtsreglerne regulerer bl.a. hvad der er kommunal, saglig opgavevaretagelse; herunder hvilke udgifter en kommune lovligt kan afholde.

  I forhold til sagen vil en kommune fuldt ud lovligt kunne opføre en tennishal med tilhørende tennisbaner og afholde samtlige omkostninger til byggemodningen så længe faciliteterne er offentligt tilgængelige.

  Det er på dén baggrund tennisklubben ønsker, selv at finansiere opførelsen af hallen, i det klubben ønsker at kunne disponere over den i fuldt omfang.

  Såfremt kommunen betaler for opførelsen af hallen vil tennisklubben kunne få tildelt ledige tider under folkeoplysningsloven.

  I det omfang klubben selv bygger hallen vil klubben afstå de tider de i dag har i kommunens haller og skoler.

  Kommunen vil ikke kunne påtage sig at afholde udgifter så som tilslutningsafgifterne til en hal som opføres for (private) foreningsmidler.

  Konstruktionen med foreningsbetalt byggeri på kommunale grundarealer har fortilfælde i Dragør, hvor f.eks. boldklubben har opført et klubhus for egne midler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostningerne forbundet med løsningsmulighederne er beregnet i bilag 2.

  De grundlæggende byggemodningsomkostninger vurderes at være ens for både areal 1 og 2.

  Løsning 1 hvor kommunen byggemodner og bekoster en flytning af tennisanlægget og etablerer P-pladser vil koste kommunen ca. 6,6 mio. kr.

  Løsning 2 hvor der alene byggemodnes til en hal og anlægges et mindre antal P-pladser vil koste kommunen ca. 3,2 mio. kr.

  Alle tilslutningsafgifter skal betales af klubben.

  Det kan oplyses at udgifterne til opførelse og indretning af en tennishal på 3000 m2 er beregnet af administrationen til ca. 46 mio. kr. idet der er lagt en m2–pris på 15.600 til grund.

  Tennisklubbens tidligere henvendelser til kommunen indikerer, at klubben mener at kunne opføre hallen for et noget lavere beløb.

  I forhold til finansieringen, så vil kommunens anlægsramme blive påvirket fuldt ud af de udgifter kommunen måtte påtage sig at betale.

  Kommunens anlægsramme vil også blive påvirket fuldt ud af den samlede anlægsudgift hvis der opnås fondsmidler til et projekt hvor kommunen er bygherre.

  Fondsmidler der ydes til andre selvstændige bygherrer end kommunen (f.eks. tennisklubben) påvirker ikke den kommunale anlægsramme.

  Kommunens anlægsramme påvirkes ikke af at der stilles garanti for de lån, klubben måtte optage, men klubben skal i henhold til gældende regler betale kommunen 0,3% p.a. i garantiprovision. En garanti vil påvirke kommunens låneramme.

  Den indtægt som kan opnås ved et salg af arealet på Engvej kan ikke opgøres i denne sag, da det bl.a. afhænger af til hvilket formål arealet måtte blive besluttet solgt og på hvilket tidspunkt, men indtægten må forventes at indbringe kommunen et provenu som overstiger de udgifter som kommunen eventuelt måtte beslutte at påtage sig i forhold til denne sag. Indtægten kan dog ikke modregnes i anlægsrammen, som beregnes som bruttoudgift

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Bilag

 • 3
  Hollænderbyen 500 år - jubilæumsfejring 2021
  Sagsid.: 18/1769

  RESUMÉ:

  Ønsker Dragør Kommune at fejre 500-året for den hollandske bosættelse på Amager i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune fejrer den hollandske indvandring og bosættelse, ved en 500-års jubilæumsfejring i 2021.

  Hvis ja til ad. 1

  2.

  at

  der nedsættes en jubilæumsarbejdsgruppe bl.a. bestående af medarbejdere fra Museum Amager og administrationens kulturafdeling.

  3.

  at

  Kongehuset inviteres til jubilæet. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Ad.1+2+3.

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Hollænderbyen 500 år

  I 2021 kan Dragør Kommune markere 500-året for den hollandske bosættelse på Amager. Hollænderne har præget Amager og deres levevis, skikke og traditioner er den dag i dag stadigvæk synlige. En markering af denne arv vil være oplagt og 500-års jubilæet kan markeres på forskellig vis.

  Hvis udvalget beslutter, at der skal planlægges en markering, foreslår administrationen, at der nedsættes en jubilæumsarbejdsgruppe bl.a. bestående af medarbejdere fra Museum Amager og administrationens kulturafdeling.

  Følgende er Museum Amagers foreløbige udkast til eventuelle tiltag i forbindelse med jubilæet: 

  Museum Amagers ideer i forbindelse med jubilæet 2021

  Hvorfor har traditionerne fra den hollandske indvandring og bosættelse stadigvæk sådan et godt greb i Dragør Kommunes borgere og hvordan manifesteres det i dagligdagen? Dette vil Museum Amager undersøge og anskueliggøre, bl.a. ved: 

  Udstilling på hele Amagermuseet:

  Lokalhistorien fortalt gennem genstande i private hjem. Indlån af private genstande, der fortæller borgernes tilknytning til det lokale, til lokalhistorien og til fællesskabet. Tilknytningen til det lokale gør Dragør kommune ”outstanding” som det hedder på UNESCO sprog! Det vil museets udstilling vise gennem mangfoldige private indlån, som udover historisk betydning rummer en unik personlig fortælling. Netop fokus på den individuelle fortælling er oppe i tiden og derfor vil Museum Amagers særudstilling også have en national interesse. Museet ønsker at sætte fokus på lokalhistorien. Tidligere var den lokale identitet bærende. Ud over den nationale identitet spillede det lokale også ind på menneskers dannelse. I dag er den lokale identitetsfølelse nærmest forsvundet, mens den nationale er i krise. Sammenhængskraften er i hvert fald ikke så stærk som tidligere. Om det er godt eller skidt, skal museet ikke vurdere, kun sætte fokus på, hvad vi har forladt og forklare hvorfor.

  Sammenbygning af Dragtudstilling-Fastelavnsudstilling og kustodekøkken til et stort udstillingslokale:

  Den Gamle Museumsgård skal ud over de traditionsrige mindestuer også vise en fælles fortælling om den hollandske indvandring, schoutstyret og forholdet mellem Store Magleby og Dragør gennem tiden. Amagerdragten og hollændernes traditioner og fejringer af højtider (fastelavn) vises også. Forbedrede udstillingslokaler vil betyde at museet kan indlåne genstande fra Nationalmuseet, f.eks. pengeskatten med sølvmønter fra svenskekrigene 1658-9, og dele af Jan Wibrants amagerstue.

  Andre forslag til projekter i forbindelse med jubilæet:

  ·

  Amagermuseets tulipanmark opsat i samarbejde med Den hollandske ambassade.

  ·

  Ny Amagerbog udgives i samarbejde med Gads Forlag

  ·

  Forskningsantologi på dansk og engelsk udgives i samarbejde med Lokalarkivet og afholdelse af internationalt symposium for danske og hollandske forskere.

  ·

  Istandsættelse af Museum Amagers facader: Kalkning af facader, maling af vinduer, udbedring af skader m.v.

  ·

  Museum Amager har forsøgt gennem den danske ambassade i Holland at undersøge muligheder for at knytte venskabelige relationer til provinsen Nordholland, f.eks. kommunerne Waterland eller Alkmaar. Mål: Venskabsby, venskabsskole med Store Magleby Skole med mulighed for udveksling af elever, som bor privat hos hinanden, venskabsmuseum. Skal det blive til noget, er det Dragør Kommune, som skal rette officiel henvendelse og sende en delegation til Holland (lokalpolitikere, skoleleder, museumsleder).

  Kongefamiliens besøg i forbindelse med jubilæet

  Hvis udvalget beslutter, at der i forbindelse med en markering af 500-året for den hollandske bosættelse, skal søges om, at kommunen får besøg af Kongehuset, skal dette arbejde igangsættes hurtigst muligt af arbejdsgruppen.

  En plan for besøget kan se således ud: 

  ·

  Kongefamilien besøger Dragør Kommune i begyndelsen af maj 2021, hvor tulipanmarken blomstrer. Borgmesteren er vært for et program, der tager de kongelige på tur til udvalgte steder i kommunen. Den hollandske ambassadør vil arbejde på at få det hollandske kongepar til at deltage i samme besøg.

  ·

  Modtagelse af Kongeskibet Dannebrog i Dragør Havn

  ·

  Tur gennem Dragør gamle havn og gamle by: Møde repræsentanter for Dragør sejlsport, se det nyrenoverede Dragør Museum, møde repræsentanter for UNESCO-gruppen og tur gennem den gamle bydel.

  ·

  Tur til Store Magleby: Besøg i Store Magleby Kirke, besøg på Amagermuseet og besigtigelse af særudstillingerne, Vennekredsen slår katten af tønden på hovedgaden.

  ·

  Frokost på Rådhuset (eller et andet sted): Med borgmester og kommunalbestyrelsen

  ·

  Tur til Kongelundsfortet: Møde repræsentanter for DGI-projektet og for Amager Naturpark

  ·

  Middag på Kongeskibet

  Arbejdsgruppen vil i perioden frem til jubilæet i 2021 jævnligt fremlægge status for udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projekterne i forbindelse med 500-års jubilæet vil kræve økonomisk tilskud. Et overslag over økonomien vil komme på et senere tidspunkt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 4
  Kombinationstilbud på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  På baggrund af den nye dagtilbudslov, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe beslutning om indførelsen af et kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution og et tilskud til fleksibel pasning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender indførelsen af det lovpligtige kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider.

  2.

  at

  udvalget godkender, at der i reduktionen af forældretaksten tages højde for, at der er udgifter, som ikke er afhængige af den tid, barnet er i dagtilbuddet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Familier, med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor åbningstiden af Dragør Kommunes dagtilbud, skal ifølge den nye dagtilbudslov have mulighed for at ansøge om et kombinationstilbud, bestående af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for åbningstiden.

  Kombinationstilbuddet er en mulighed for familier med børn i alderen 26 uger og frem til skolestart, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets åbningstid.

  Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til fleksibel pasning uden for åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser på samme vis som i en privat pasningsordning.

  Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Kombinationen af deltidsplads og fleksibel pasning kan ikke overstige 49 timer/uge, hvilket tidsmæssigt svarer til åbningstiden i et alderssvarende dagtilbud.

  Opgørelsen af omfanget af både deltidsplads i dagtilbud og den fleksible pasning skal ske som et gennemsnit over en periode på fire uge.

  Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som er uafhængigt af den tid barnet er i dagtilbuddet, fx ledelse, rengøring og børnerettede aktiviteter.

  Det er ikke forventningen, at tilbuddet bliver efterspurgt. Er der flere end 5 børn i et enkelt dagtilbud eller samlet flere end 20 børn i kommunen der benytter tilbuddet, vil administrationen udarbejde en analyse af konsekvenserne for dagtilbuddene til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven § 85 a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 5
  Orientering om puljeansøgning til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed
  Sagsid.: 18/2616

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om puljeansøgning til Socialstyrelsen til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 ”Budget – Modning af forebyggende metoder” er tilføjet efter behandling i SSU og BFKU den 13. og 15. august 2018.

  Socialstyrelsen udmeldte en ansøgningspulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge i alderen 16 – 30 år.

  Administrationen har ansøgt i samarbejde med Psykiatrifonden og Social Digital den 29. juni 2018, som var ansøgningsfristen. Puljemidlerne uddeles til to til fire kommuner i september 2018.

  Puljen ansøges med henblik på modning af Det Nære Netværk, som blev etableret som et pilotprojekt i forbindelse med direktionens strategi 2017. Det Nære Netværk er et forebyggende projekt, der sikrer, at udsatte unge får den hjælp, de har brug for.

  Det Nære Netværk er et gratis tilbud til introverte unge og unge med diagnoser i alderen 14 – 23. De unge er kendetegnet ved et begrænset netværk, og at de ikke er involverede i de allerede eksisterende tilbud i kommunen som f.eks. Ungdomsskolen og Ungdomsklubben, sportsklubber eller andre aktiviteter. Tilbuddet er etableret som et tilbud uden visitation og uden oprettelse af en socialfaglig sag.

  Projektet har vist sit værd, men metoden er ny og skal modnes over tid. Dragør Kommune ønsker derfor at forbedre nuværende praksis. De faglige pædagoger er dygtige til at møde de unge, men der mangler at indgå andre unge i projektet, som de sårbare unge kan identificere sig selv med.

  Såfremt puljen modtages, skal det nuværende projekt suppleres med en digital platform til de unge og fagprofessionelle fra Social Digital samt peer-to-peer støtte med professionel støtte fra Psykiatrifonden.

  I ansøgningen er anvendelsen af midlerne udspecificeret i forhold til formål, planlagte aktiviteter og målgruppe.

  Helt kort indeholder ansøgningen følgende:

  Projekt ”Det Nære Netværk”

  Projektets formål:

  Formålet med projekt Det Nære Netværk er, at unge med psykisk sårbarhed bliver bedre til livsmestring samt accepterer sig selv som de er, så de kan komme tættere på at indgå i det almene tilbud til unge i kommunen og i uddannelsessystemet. Målet er, at de unge bliver klar til en uddannelse samt et selvstændigt voksenliv. Ved at udsatte unge får en tidlig og relevant støtte, vil mere indgribende indsatser kunne undgås – til fordel for de unge og til fordel for samfundet.

  Med nærværende projekt ønsker Dragør Kommune at modne tre elementer i forbindelse med. Det Nære Netværk:

  1.

  Sparring og støtte til de unge, der er mere fleksibel og i ”øjenhøjde” – i nærværende projekt baseret på peer-to-peer støtte

  2.

  Attraktive rum hvor de unge motiveres til at træne egen livsmestring – i nærværende projekt baseret på brug af særligt værdifulde digitale redskaber

  3.

  Kompetencerne blandt de fagpersoner og frivillige, der er tæt på de unge – i nærværende projekt netværksdannelse og kompetenceudviklingmed fokus på opsporing/identificering af psykisk sårbare unge samt viden om forebyggelses- og håndteringsmuligheder i Dragør Kommune.

  Projektets målgruppe:

  Målgruppen for nærværende projekt er alle unge i Dragør Kommune med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år. Målgruppen er præget af et bredt spektrum af problematikker bl.a. introvert personlighed, ensomhed, angst, depression eller selvskadende adfærd. Det er kendetegnende for målgruppen, at de unge, der er for raske til at modtage psykiatrisk behandling, mistrives i en grad, hvor de belastes og begrænses i deres livsudfoldelse, og de har brug for hjælp. Det er ydermere kendetegnende for målgruppen, at de ikke i forvejen indgår i kommunale tilbud efter serviceloven eller regionale psykiatriske tilbud.

  Målgruppen er således de unge, der har et – måske uerkendt – behov.

  Ansøgning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede ansøgningssum er på 2.819.537,- kr.

  Puljen er underlagt ministeriets generelle puljeregler. Det vil sige, at der skal aflægges regnskab med ekstern revisorpåtegning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ligger indenfor de udstukne mål og rammer i Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Bilag

 • 6
  Tilskud til pasning af egne børn
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  Ændringen af dagtilbudsloven er et udtryk for ønsket om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre. Som følge heraf er reglerne for tilskud til pasning af egne børn ændret, for at øge fleksibiliteten i ordningen.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal ydes tilskud til pasning af egne børn efter de nye regler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget godkender, at regler for tilskud til pasning af egne børn ændres som følge af implementeringen af den nye dagtilbudslov.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Administrationens forslag:

  For stemte:

  7 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Godkendt.

  Udvalget ønsker en oversigt over økonomien i tilskud til pasning af egne børn til brug for de kommende budgetforhandlinger.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune giver på nuværende tidspunkt tilskud til pasning af egne børn. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal derfor tage stilling til, om tilskuddet til pasning af egne børn fortsat skal være gældende efter de nye regler.

  Med lovændringen får forældre mulighed for at opdele tilskudsperioden i to for det samme barn, ligesom forældre får mulighed for at dele tilskudsperioden mellem sig for det samme barn.

  Med den nye lov sidestilles ophold i Grønland og på Færøerne med ophold i Danmark i relation til optjening af ret til tilskud til pasning af egne børn.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven § 87 og § 88.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 7
  Udviklingsforløb og eftermåling med Socialstyrelsen
  Sagsid.: 18/3200

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for resultater af samarbejdet med Socialstyrelsen vedr. forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oplægget tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget holder administrationen oplæg med henblik på fremlæggelse af resultater af samarbejdet med Socialstyrelsen omkring forebyggelse af vold og overgreb mod børn og unge.

  Baggrund

  Socialstyrelsens indsats i 2017 og 2018

  Dragør Kommune startede et samarbejde med Socialstyrelsen (SISO) i foråret 2017 vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

  Socialstyrelsens indsats indeholdt fire led:

  1. Forundersøgelse af forholdene i Dragør Kommune vedr. vold og seksuelle overgreb på børn og unge
  2. Opkvalificering af medarbejdere, der arbejder med børn og unge
  3. Vejledning i udarbejdelse af den lovpligtige beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
  4. Eftermåling af indsatsen efter gennemførelse af indsatsens første tre led.

  Ad. 1. Socialstyrelsens forundersøgelse

  Socialstyrelsen gennemførte en forundersøgelse på både almenområdet og myndighedsområdet, som involverede spørgeskemaundersøgelse, gruppeinterview og feltobservationer.

  Forundersøgelsens resultater blev forelagt Dragør Kommunes ledergruppe på børne- og ungeområdet.

  Ad. 2. Socialstyrelsens opkvalificering af medarbejdere

  På baggrund af forundersøgelsens resultater og dialogen med kommunens ledelsesgruppe, tilbød Socialstyrelsen at opkvalificere Dragør Kommunes medarbejdere på tværs af afdelinger med relevante udviklingsaktiviteter.

  Socialstyrelsen tilbød i vinteren 2017 og starten af 2018 en stribe undervisning til relevant personale:

  1. De fem rådgivere i Børneteamet
  2. Samtlige ledere og chefer, der har fokus på børn og unge
  3. Alle ambassadører i Videncenter
  4. Det samlede frontpersonale (dagtilbud, skole, SFO, tandpleje, sundhedspleje m.m.)

  I alt gennemførte 395 medarbejdere kursusforløbet.

  Ad. 3. Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb

  I forlængelse af Socialstyrelsens opkvalificering af medarbejdere, har Socialstyrelsen også bidraget med sparring i forbindelse med kommunens revidering af ”Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge”, som blev politisk godkendt i juni 2017.

  Beredskabsplanen formidler viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskriver handleveje for ledere eller medarbejdere, der har en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

  Ad. 4. Socialstyrelsens eftermåling

  Socialstyrelsens afsluttende forløb var en eftermåling af deres indsats i Dragør Kommune i forbindelse med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Eftermålingen skulle bl.a. måle, hvorvidt indsatsen har haft den ønskede effekt.

  Eftermålingen blev igangsat i starten af maj 2018. Eftermålingen omfattede spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview.

  Eftermålingens resultater blev forelagt Dragør Kommunes ledergruppe på børne- og ungeområdet den 19. juni.  

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven kapitel 11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Bilag

 • 8
  2. budgetopfølgning 2018 på BFKUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og i den forbindelse er der fundet behov for at øge budgettet til børneområdet med 5.764.000 kr. Desuden mulighed for at reducere budgettet til løn i daginstitutioner  med -600.000 kr. og reducere budgettet til særlig støtte på 0-6års området med -300.000 kr. I alt udgør dette netto 4.864.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 4.864.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for, hvorfor stigningerne er fremkommet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunes økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for BFKU

  På BFKU´s område forventes et merforbrug på 6,364 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag. Merforbruget fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på betaling til/fra kommuner              1.500.000 kr.

  og puljen ”bedre kvalitet i dagtilbud”.

  · Merforbrug på Børneområdet.                             5.764.000 kr.

  · Mindreforbrug på 0-6 års området                        -900.000 kr.

  Der forventes et merforbrug på 1,5 mio.kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til, at udgiften til betaling til andre kommuner er 1,2 mio. kr. større end det afsatte budget, og samtidig er den forventede indtægt på betaling fra andre kommuner 0,2 mio.kr. mindre end det afsatte budget

  Børneområdets forventede merforbrug er 5,8 mio. kr. indenfor servicerammen.  Det forventede forbrug er påvirket af øget aktivitet fra januar til nu.

  Korrektion af fejl i lønbudget for 4 daginstitutioner, medfører et mindreforbrug på -600.000 kr. Besparelsen kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser. Det kan give merforbrug på BFKU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

  Mindreforbrug vedr. udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet, medfører besparelse på -300.000 kr.

  Merforbruget på betaling til/fra kommuner og puljen ”bedre kvalitet i dagtilbud” dækkes af området selv.

  I forhold til BFKUs område, indstilles, på baggrund af ovenstående, en tillægsbevilling på i alt 4.864.000 kr. Tillægsbevillingen er sammensat af 5,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på børneområdet, korrektion på  -0,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet og -0,3 mio. kr. vedrørende mindreforbrug til særlig støtte.

  Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af nedenstående tabel.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Korrektion af fejl i lønbudget for 4 daginstitutioner

  5

  BFKU

  -600.000

  Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser.

  Det kan give merforbrug på BFKU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

  Mindreforbrug vedr. udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet

  5

  BFKU

  -300.000

  Børneområdet under sektor 6 tilføres budget.

  6

  BFKU

  5.764.000

  I alt

  4.864.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 4.864.000 kr., som er finansieret fra kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 9
  Forslag fra A - orientering om ny Dagtilbudslov
  Sagsid.: 18/3326

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 22. juli 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Udvalget ønsker, at mulighederne for at vores dagpleje og daginstitutioner bliver DGI certificeret undersøges. Det betyder, at leg og bevægelse integreres bevidst i børnenes hverdag.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 10
  Meddelelse - belysning af mulighederne for forsikring af frivillige indsatser
  Sagsid.: 18/448

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får her en yderligere belysning af mulighederne for forsikring af frivillige indsatser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 7. marts 2018 at administrationen skulle foretage en ydereligere belysning af kommunens mulighed for at tegne ulykke- og ansvarsforsikring for borgere, der er i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats.

  Baggrund

  Folketinget vedtog den 2. marts 2017 en lov, der gør det muligt for kommuner at forsikre personer, som yder en frivillig indsats for kommunen.

  Det er ikke en pligt kommunen har og kommunen har ikke noget ansvar, såfremt kommunen ikke har tegnet forsikring. Kommunen kan sagtens vælge ikke at ville dække personer, der udfører en frivillig indsats og dermed ikke påtage sig det ansvar.

  Der skelnes mellem to forhold:

  1. Den frivillige indsats

  2. Det frivillige arbejde

  Som reglerne er i dag, så er frivillig indsats ikke omfattet af arbejdsskadeloven, hvorimod frivilligt arbejde er omfattet af arbejdsskadeloven. Dermed er kommunen allerede forpligtiget til at dække, hvis der er tale om frivilligt arbejde.

  Forskellen på frivilligt arbejde og frivillig indsats

  Afgrænsningen mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats er en afvejningen af forskellige kriterier.

  ·

  Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiverne en ret til at lede og fordele arbejde?

  ·

  Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?

  ·

  Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke har udført arbejdet?

  ·

  Er der et ansættelseslignende forhold?

  ·

  Er der en vagtplan og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?

  Hvis der kan svares positivt på overstående spørgsmål, taler det umiddelbart for, at der er tale om frivilligt arbejde, der er omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring. Kan der omvendt svares nej på alle eller hovedparten af spørgsmålene, taler det for, at der er tale om en frivillig indsats, hvilket ikke er omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring.

  Frivilligt arbejde er arbejde, hvor der er en kommunal ansat som koordiner arbejdet. Fx koordinerer Ungdomsskolen de frivillige der hjælper til Historieløbet, og de er således dækket af arbejdsskadeloven.

  Frivillig indsats er, når frivillige selv tager initiativ og løfter en arbejdsopgave for kommunen. Dette kan fx være besøgsvennerne på Wiedergården, som selv koordinere arbejdet uden at der er kommunalt ansatte ind over.

  Frivillige i Dragør

  Som det fremgår af overstående, kan det være svært at definere, hvornår noget er frivilligt arbejde og frivillig indsats. Dette gjorde sig også tydeligt i den rundspørge administrationen har foretaget blandt de decentrale ledere.

  Rundspørgen viser, at vi Dragør Kommunen har 80-100 frivillige, som yder en frivillig indsats. Disse er koncentreret omkring Wiedergårdens Aktivitetshus. Administrationen vurderer, at det er et meget begrænset antal af disse, som udfører en frivillig indsats, som er risikobehæftet, og at der således ikke umiddelbart er belæg for at tegne forsikring. 

  Forsikringstegning

  Såfremt Dragør Kommune ønsker at forsikre borgere, der yder en frivillig indsats, vil dette være forbundet med en del administrativt arbejde. Det skal således laves opgørelser over antallet af frivillige, hvad den frivillige indsats består af, hvor mange timer den frivillige yder mm., som forsikringsselskabet skal bruge for at kunne tegne forsikringen. Ligeledes skal det karakteriseres hvor risikobetonet de opgaver der løses under den frivillige indsats er, da der kan være stor forskel i dette.

  Sammenfatning

  Administrationen vurderer, at der ikke er belæg for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for den frivillige indsats. Dette begrundes i, at kommunen ikke er forpligtiget til det, at vi ikke er bekendt med at der tidligere har været større skader forbundet med at yde en frivillig indsats, samt at det ville være forbundet med både økonomiske og større arbejdsmæssige ressourcer at tegne forsikringerne.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 18 a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ansvarsforsikring

  Gjensidiges tilbud er 1 krone pr. time svarende til 1.665 kr. pr. årsværk der skal forsikres, dog minimumspræmie på 10.000 kr.

  Ulykkesforsikring

  Gjensidiges tilbud er 1 krone pr. time svarende til 1.665 kr. pr. årsværk der skal forsikres, dog minimumspræmie på 20.000 kr.

  Tegning af begge forsikringer

  Ved tegning af begge forsikringer bliver det 2 kr. pr. time, svarende til 3.330 kr. pr. årsværk, dog minimum 20.000 kr.

  Derudover er forsikring af den frivillige indsats forbundet med et større administrativt arbejde. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 11
  Meddelelse - Dragør Kommunes ansøgning til Danmarks Friluftskommune 2018
  Sagsid.: 18/2896

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er med i opløbet i Friluftsrådets konkurrence om Danmarks Friluftskommune 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Friluftsrådet udskriver hvert år en konkurrence om Årets Friluftskommune. Hvert år har konkurrencen et nyt tema. Vinderen af titlen modtager bl.a. 250.000 kr. til arbejdet med friluftsliv inden for temaet.

  Dragør Kommune har én gang tidligere ansøgt om at blive Friluftskommune. Det var i 2012, hvor temaet var ’Faciliteter til Friluftsliv’. Dengang løb Svendborg desværre med titlen.

  Ansøgning

  I år er temaet ’Friluftsliv for Børn og Unge’ og med alle Dragør Kommunes gode tiltag på området, er der sendt en ansøgning afsted til Friluftsrådet. Ansøgningsskema vedlagt i bilag.

  Kvittering og procedure

  Der var ansøgningsfrist for deltagelse i konkurrencen den 15. juni og der er modtaget kvittering fra Friluftsrådet for vores deltagelse den 18. juni.

  Ansøgningen bliver nu behandlet af juryen, som består af repræsentanter fra Friluftsrådets bestyrelse og Regionskontaktudvalg, Københavns Universitet, Danmarks Idrætsforbund, Naturvejlederforeningen og Kommunale Park- og Naturforvaltere.

  Der forventes svar på ansøgningen i slutningen af august/starten af september.

  LOVE/REGLER:

  Ingen Bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen Bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Evaluering af partnerskabsaftale med Dragør Sejlklub
  Sagsid.: 17/2777

  RESUMÉ:

  Udvalget får her en evaluering af partnerskabsaftalens første år.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Dragør Sejlklub har indgået partnerskabsaftale med formålet at tilbyde børn i kommunen et nærmere kendskab til sejllads, vandsikkerhed, livet på havnen og kammeratskab.

  Af partnerskabsaftalens § 6 stk. 2 fremgår det, at aftalen evalueres efter første år med henblik på tilpasning af andet år. Såfremt aktiviteten ikke har været gennemført 1. år grundet manglende/for få tilmeldinger kan Dragør Kommune fordre aftalen bragt til ophør, eller nedregulere tilskuddet for år 2, modsvarende forventet deltagerantal, basseret på tilmeldingsantal i 1. år.

  Dragør Sejlklub sendte ultimo april et informationsbrev til administrationen som blev videreformidlet ud til SFO’erne omkring tilbuddet. SFO’erne meldte hurtigt tilbage, at tidspunktet for arrangementet, uge 27, var udfordrende, samt at tilbuddet gjaldt en hel uge.

  Dragør Sejlklub valgte derfor at justere tilbuddet, således at det var muligt at tilmelde sig en enkelt dag, frem for hele ugen, men tidspunktet kunne de ikke rykke.

  Ved tilmeldingsfristen resultererede dette i, at Dragør Sejlklub ikke havde modtaget nogen tilmeldinger, hvorfor de jf. § 3 stk. 5 aflyste arrangementet.

  Administrationen har efterfølgende været i yderligere dialog med SFO’erne i forhold til forslag til justering af tilbuddet i år 2. Her fremkom det igen, at uge 27/(den første uge af sommerferien), er udfordrende, da der stadig er mange børn på SFO’erne, og det dermed er svært at tage en pædagog ud til at følge børnene. Derudover er SFO’erne udfordret personalemæssigt, da alle skolepædagogerne har forberedelsesdage sammen med læreteams. SFO’erne anbefaler derfor, at arrangementet tidligst finder sted i uge 28, da de her har samdrift og bedre mulighed for at afsætte personaleressourcer.

  Justeringer til år 2

  Administrationen har videresendt ønsker til justeringer til år 2 på baggrund af SFO’ernes tilbagemelding.

  Derudover nedreguleres tilskuddet til Dragør Sejlklub, således at de i år 2 ikke modtager tilskuddet på 50.000 kr., da pengene allerede er udbetalt i 2018 men ikke brugt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 13
  Meddelelse - Kongelundsfortet i Bevægelse 2018
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Kongelundsfortet i Bevægelse afholdes for 3. år i træk, den 29. september kl. 11-16. Hermed informeres om planerne for dagen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kongelundsfortet i Bevægelse foregår i år lørdag den 29. september, kl. 11.00-16.00 – og der er lagt op til et brag af en outdoor-event.

  Projektgruppen for Outdoorcenter Kongelundsfortet står for dagen med Frank Lambert og Christina Valskov, som projektledere.

  I år vil der blive lagt ekstra vægt på fysiske aktiviteter, med rigtig mange foreninger ind over og de nyeste tiltag fra DGI. Derudover forsøger projektgruppen at få inviteret en aktiv kultur/natur-’kendis’, som ekstra trækplaster.

  Af fysiske aktiviteter vil der bl.a. være

  Havkajak, Stand Up Paddle i voldgraven, kano i voldgraven, Spejderaktiviteter, rappelling i radartårnet, kommandokravl, træklatring, lysskydning, kitesurfing, capoeira, legeworkshops, gadeidræt, naturtræning (for seniorer) og meget mere. Projektgruppen er i dialog med alle Dragør-idrætsklubber om deltagelse i arrangementet.

  Ud over de fysiske aktiviteter vil der være

  Naturformidling v. Ungdomsskolen og Naturpark Amager, formidling af Kongelundsfortet v. Lokalarkivet, kreaworkshop v. Klub Dragør, gamle lege v. Museum Amager, historiefortælling og rundvisning i kasematterne v. Biblioteket. Arbejdsgruppen er også i dialog med Dansk Ornitologisk Forening og Flyspotterne, som vi håber, vil være med.

  Derudover vil der være bål, evt. bålmad i samarbejde med TAMU, kaffe, snobrød og anden forplejning. Koncert/musik v. Musikskolen og taler i løbet af dagen, bl.a. v. Borgmesteren og en DGI-politiker.

  Projektgruppen vil gerne kvittere for tilskud til dagen fra Kultur- og Eventpuljen og inviterer udvalget til at komme og opleve dagen. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 15. august 2018.

 • 14
  Meddelelse - Opsamling på dialogmøde på 0-6 års området
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Tirsdag den 19. juni 2018 blev der afholdt dialogmøde på 0-6 års området. Temaet for mødet var ”Et sundt frokostmåltid”.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter ønske fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afholdtes dialogmøde om ”Et sundt frokostmåltid” på 0-6 års området tirsdag den 19. juni 2018. Inviteret til mødet var medlemmerne af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, daginstitutionslederne og formændene for forældrebestyrelserne i daginstitutionerne. Formålet med dialogmødet var at få en dialog om ”et sundt frokostmåltid” i daginstitutionerne.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget sætter rammerne for det valg der kan foretages i forældrebestyrelserne. I lige år, skal forældrebestyrelserne træffe beslutning om til- eller fravalg af ”et sundt frokostmåltid” i de enkelte daginstitutioner. På nuværende tidspunkt kan 0-3 års institutionerne vælge egenproduceret mad eller ingen madordning. 3-6 års institutionerne kan vælge mad leveret til modtagekøkken eller ingen madordning.

  Alle 0-3 års institutioner har tilvalgt et sundt frokostmåltid og alle 3-6 års institutioner har fravalgt et sundt frokostmåltid.

  I blandede grupper debatterede deltagerne et sundt frokostmåltid ud fra fire overordnede temaer.

  1. Hvad skal madtilbuddet til de 0-3 årige være?

  Deltagerne så både fordele og ulemper ved egenproduktion i forhold til delvis egenproduktion. Deltagerne fremhævede at egenproduktionen er mere fleksibel, kan tage større hensyn til allergier og kan inddrages i de pædagogiske aktiviteter. Delvis egenproduktion kan være en fordel i forbindelse med sygdom hos køkkenmedarbejderen, tilberedningstiden af maden er kortere og omkostningerne for forældrene er lavere.

  2. Hvad skal madtilbuddet til de 3-6 årige være?

  Deltagerne nævnte, at fordelene ved madpakkerne er, at børnene kan tage mad, når de bliver sultne. Forældrene kan bestemme, hvad børnene får at spise, samt at madpakken kan fungere som en hilsen hjemmefra. Fordelene ved delvis egenproduktion er, at maden er mere varieret end i madpakkerne, at børnene bliver udfordret med nye smagsoplevelser, og at der opstår et fællesskab om måltidet.

  3. Hvad vil det betyde, hvis der er differentierede tilbud indenfor aldersgrupperne?

  På tværs af grupperne gjorde forskellige holdninger sig gældende. En gruppe mente, at der godt kunne være differentierede tilbud, mens en anden gruppe hæftede sig ved, at det ville give institutionerne, og dermed børnene, forskellige muligheder. En gruppe påpegede, at der kan opstå en udfordring for de der ikke får deres institutionsønske opfyldt, og derved kan blive pålagt en uønsket merudgift til et sundt frokostmåltid.

  Grupperne påpegede, at børnenes madtilbud vil være afhængig af institutionernes køkkenfaciliteter, og at nogle forældre vil vælge institution efter mulighederne for eller fraværet af et sundt frokostmåltid.

  4. Er der andet Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal vide for at træffe en beslutning om et sundt frokostmåltid?

  I gruppernes drøftelser var det største fokus på, at driften af et sundt frokostmåltid ikke må ramme normeringerne. Dermed er det en forudsætning, at økonomien dækker både råvarer og produktion. Samtidig skal prisniveauet være sådan, at alle forældre kan være med, samt at det skal dækkes af fripladstilskud.

  Dertil nævnte en gruppe, at det er vigtigt at et sundt frokostmåltid ikke står i vejen for andre pædagogiske aktiviteter, og en anden gruppe drøftede om institutionerne skal tage et sundhedsansvar i forhold til fedme- og diabetesproblematikker.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Bilag

 • 15
  Meddelelse - Oversigt over politiske sager efteråret 2018
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for en oversigt over kommende politiske sager i efteråret 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over de, på nuværende tidspunkt kendte, sager til politisk behandling i efteråret 2018.

  Der tages forbehold for at sagerne kan rykkes afhængigt af sagsbehandlingen.

  Oversigten er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Status: Outdoorcenter Kongelundsfortet
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om status på projekt Kongelundsfortet –
  nu ”Outdoorcenter Kongelundsfortet” – herunder om ansættelser, brugerinddragelser og udvikling af aktiviteter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I december 2017 fik Dragør Kommune og samarbejdspartner DGI Storkøbenhavn bevilget 5,2 mio. kr. af Nordea Fonden, til et 3-årigt udviklingsprojekt af Kongelundsfortet. Bevillingen fik vi bl.a. pga. projektets ambitiøse mål:

  At skabe kontinuerlig aktivitet for 10.000 – 12.000 børn og unge.

  At organisere aktive foreningsfællesskaber med bevægelse.

  Status august 2018

  Da vi nu har rundet det første halvår af projektet, kan vi gøre status over følgende:

  1. Ansættelse af projektmedarbejdere

  2. Brugerinddragelser

  3. Opstart af aktivitetsindsats og planer for 2. halvår 2018

  Ad. 1:

  To projektmedarbejdere blev ansat pr. 1. april og er etableret på fortet, med kontor i portnerboligen.

  Fra første ansættelsesdag, gik projektmedarbejderne i gang med at udvikle aktiviteter på fortet, opbygge netværk i Dragør Kommunes forenings- og friluftsliv, samt finde relevante samarbejdspartnere.

  Ad. 2:

  Som led i udviklingen af aktivitetsindsatser, events og nye fællesskaber på fortet, er der udført tre brugerinddragelser for den primære målgruppe, børn og unge.

  Brugerinddragelserne fungerer samtidig som såkaldte interventioner, i forbindelse med Kongelundsfortets deltagelse i forskningsprojektet om børn og unges friluftsliv, Nature Moves, som udføres af SDU.

  Ad. 3:

  Det næste halvår bliver i høj grad præget af aktivitetsopstart, dannelse af foreningsnetværk, organiserede og uorganiserede fællesskaber, styrkelse af samarbejdsrelationer og afvikling af flere events.

  De nyeste tiltag er:

  ·

  Naturtræning. Samarbejde med Aktivitetscenter wiedergården. Uddannelse af naturtræningsinstruktører og opstart af foreningshold for de 55+årige.

  ·

  Spis med! Bålfrokost for alle, hver den sidste søndag i måneden.

  ·

  Opbygning af frivilligkorps ”Venner af Kongelundsfortet”. Flere har allerede vis interesse.

  ·

  Outdoor-try it! 10 onsdage i efteråret, hvor familier kan komme forbi og prøve div. Outdoor–aktiviteter. Med henblik på, at blive klogere på, hvilke aktiviteter, der tiltrækker og evt. kan oprettes som hold. 

  ·

  Events på fortet for tweens – på baggrund af ideer, projektet tager med fra brugerinddragelserne.

  Derudover vil fortet tage del i både lokale og landsdækkende begivenheder, så som: Kongelundsfortet i bevægelse, Outdoor-festival, Naturens Dag, Åben Naturparkdag, Kongelundsskoven 200 år, osv.

  Erfaringsopsamling foregår løbende, og der arbejdes videre med forskningsprojektet Nature Moves.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 15. august 2018.

  Kim Dupont (V) informerede om Kulturnat den 14. september 2018.

  Administrationen informerede om, at uge 37 er innovationsuge. Udvalget godkendte, at der deltager en ”praktikant” på BFKU mødet den 12.9.2018.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).