Skip navigationen

Referat

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Temadrøftelse: Dragør Bibliotekerne og Lokalarkiv
  Sagsid.: 18/4020

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for et oplæg fra biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Præsentation taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har forud for mødet været på en rundtur for at se bibliotekerne og Lokalarkivet.

  På baggrund af dette vil biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann holde et kort oplæg og deltage i en dialog med udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

 • 2
  Kunst i svømmehallen - Eksisterende kunst og Statens Kunstfond
  Sagsid.: 18/4015

  RESUMÉ:

  I forhold til anskaffelsen af kunst til den nye svømmehal er det blevet undersøgt, hvad der er i gemmerne fra den gamle hal og der er taget kontakt til Statens Kunstfond.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget på baggrund af sagsfremstillingen beslutter, om der skal arbejdes videre med en ansøgning til Statens Kunstfonds Pulje til Kunst i Det Offentlige Rum.

  2.

  at

  udvalget diskuterer projektets skala og økonomi med henblik på en ansøgning til puljen.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Et enigt udvalg besluttede, at sagen udsættes.

  Forvaltningen vender tilbage med oplæg til udsmykning f.eks. ved billedskole, lokale kunstnere, børne- og- ungeinstitutioner eller eksterne kunstfonde. Oplægget skal indeholde overslag om økonomi.

  Sagen afventer svømmehallens færdiggørelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i BFKU den 12. september 2018, besluttede udvalget:

  at kommunen tager kontakt til Statens Kunstfond, hvor man kan blive vejledt gratis af kunstfaglig ekspertise – og efterfølgende støtter fonden indkøb af kunst med en kommunal medfinansiering. Og at kunst fra den gamle svømmehal vurderes i forhold til brug i den nye svømmehal.

  Der findes kun ét kunstværk fra den tidligere svømmehal. Det er granitskulpturen ”Svømmersken” af billedhuggeren Harald Isenstein. Skulpturen står opmagasineret i Hollænderhallen og vil blive opstillet i bassinrummet når den nye hal står færdig.

  Se fotos i vedlagte bilag.

  Der er taget kontakt til Statens Kunstfond. Her kan kommunen i forbindelse med ny kunst i svømmehallen søge ’Puljen til Kunst i Det Offentlige Rum’. Statens Kunstfond ønsker med puljen at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver af høj kvalitet, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og her skaber kunst i dialog med modtagerne.

  Kunstfonden understreger, at kunstfaglig rådgivning vil være en del af et evt. samarbejde og altså ikke er gratis.

  For at opnå samarbejde med Statens Kunstfond kræves der:

  ·

  At der ligger en ambitiøs idé og vision til grund for kunstprojektet fra projektejers side, altså fra Dragør Kommune.

  ·

  At projektet evt. indgår i en større anlægsbevilling/-ramme, hvor der er luft til at tænke kunsten ind, både økonomisk og praktisk.

  ·

  At kommunen som minimum egenfinansierer 50% af projektet

  ·

  At kommunen er villig til at afsætte medarbejdertimer til projektet, og at disse medarbejdere fagligt kan give kunstneren med- og modspil i et til tider krævende forløb.

  ·

  At kommunens ansøgning godkendes.  

  Næste tidsfrist for modtagelse af ansøgninger er januar 2019. Vurderingen af ansøgningerne tager op i mod 10 uger. 

  Læs mere om puljen her:

  https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/kunst-i-det-offentlige-rum-1/

  Eksempel på ”Et kunstprojekt i praksis” fra hjemmesiden, som giver et billede af omfanget og rollefordelingen i et evt. samarbejde er vedlagtsom bilag.

  For inspiration fra andre projekter, der har ansøgt puljen, se:

  https://vores.kunst.dk/da/collections/objects/21965/kunst-skabt-til-stedet

  Sagen hidtil:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede ved mødet den 4. oktober 2017, at der igangsættes et forløb til anskaffelse af kunstnerisk udsmykning til svømmehallen og Hollænderhallen, så det er klart til svømmehallens indvielse i april 2019. Anskaffelsen skal fortrinsvis forsøges finansieret via sponsorer, gerne med lokale kunstnere.

  For at få et overslag over, hvad et kunstværk til den nye svømmehal ville koste, kontaktede administrationen den lokale kunstner Jesper Kikkenborg. Jesper Kikkenborg kom derpå med et tilbud; Han vil donere sin arbejdskraft og lave et værk til svømmehallen, hvis kommunen vil bekoste materialer og evt. udgifter til en lift.

  Administrationen har gennem de seneste måneder, forsøgt at finde sponsorater/fonde, som vil støtte lokal kunst i kommunale bygninger. Det er ikke lykkedes.

  Derfor foreslås det, at finansieringen af (materialer til) kunstværket findes i Kultur- og Eventpuljen for 2019, således at 40.000 kr. fra puljen øremærkes til kunstværket. Alternativt kan projektet sendes videre til prioritering i de kommende budgetforhandlinger.

  Et kommende projekt skal vurderes i forhold til svømmehallens arkitektur og funktionalitet.

  Samtidig skal relevante parter såsom f.eks. Hollænderhallens bestyrelse og ledelse inddrages i processen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Bilag

 • 3
  Kultur- og Eventpuljens principper
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et nyt udkast til principper for tildeling af midler fra Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det nye udkast til principper for Kultur- og Eventpuljen godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Udvalgets bemærkninger indarbejdes i udkastet til principper for Kultur- og Eventpuljen.

  Principperne skal godkendes inden udgangen af 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på deres møde den 12. september 2018 besluttet, at principperne for tildeling af midler fra Kultur- og Eventpuljen skal drøftes før første tildeling i 2019.

  Vedlagt sagen er Kultur- og Eventpuljens nuværende principper,

  samt et nyt udkast til sammenligning, som drøftelserne kan tage udgangspunkt i.

  I det nye udkast er kriterierne for udvælgelsen af ansøgere og tildeling af puljens midler forsøgt gjort mere overskuelige og operationaliserbare.

  Ændringerne er bl.a. tydelige overskrifter og punktopstilling af kriterier, som matcher overskrifterne.

  Det nye udkast til principper er struktureret under følgende overskrifter:

  - Formål

  - Hvem kan søge?

  - Hvad støtter Kultur- og Eventpuljen?

  - Hvad lægges der vægt på i ansøgningerne

  - Hvad stilles der krav til i ansøgningerne

  - Kulturpuljen støtter ikke

  - Hvad skal ansøgningen indeholde?

  - Ansøgningsfrist

  - Ansøgningen sendes til

  - Udbetaling af støtte

  - Efter afholdt arrangement

  Det er indskrevet i det nye udkast, at ansøgningerne til Kultur- og Eventpuljen behandles administrativt før de bliver lagt op til behandling i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, således at udvalget fremadrettet kun bliver præsenteret for ansøgninger, som lever op til Kultur- og Eventpuljens principper.

  Formålet med den nye strukturering af Kultur- og Eventpuljens principper er endvidere, at de er ens for ansøger og for bidragsyder (altså Børne-, Fritids- og Kulturudvalget), så ansøger og bidragsyder har samme udgangspunkt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Igen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Bilag

 • 4
  Ret til at ønske plads og stå på venteliste i dagtilbud
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  På baggrund af den nye dagtilbudslov der blev vedtaget den 24. maj 2018, har forældre ret til at stå på venteliste til et konkret dagtilbud herunder at ønske en plads i en enhed i daginstitution eller dagplejehjem.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  forældre fremover booker dagtilbudsplads digitalt.

  2.

  at

  forældre kan booke en plads på institutionernes ventelister, når barnet er 1 måned.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forældrene skal med den nye dagtilbudslov have mulighed for at ønske og få en plads i et bestemt dagtilbud eller dagpleje.

  Lovændringen giver også forældrene mulighed for, at barnet kan blive stående på venteliste til et bestemt dagtilbud, mens barnet er optaget i et andet dagtilbud.

  Forældrene kan med en digital platform selv tilrettelægge deres barns institutionsforløb fra barnet er 1 måned. Forældrene kan på den digitale platform se, på hvilke datoer der er plads på hvilke institutioner og kan dermed tilrettelægge orlov og deres barns institutionsstart, så hensigtsmæssigt som muligt for familien.

  Med overgangen til den digitale platform, får forældrene fremadrettet selv ansvaret for at booke en plads til deres barn og sikre et sammenhængende pasningstilbud frem til skolealderen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 27 c.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 27 c

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

 • 5
  Bedre vilkår for private leverandører af dagtilbud
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  På baggrund af vedtagelsen af den nye dagtilbudslov den 24. maj 2018, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe beslutning om indførelsen af bedre vilkår for private leverandører. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget tager til efterretning, at godkendelse af private leverandører sker i umiddelbar forlængelse af at administrationen modtager deres ansøgning.

  2.

  at

  udvalget fastholder det nuværende niveau for tilskud til private leverandører.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Udvalget foreslår til ad. 2:

  At forvaltningen vender tilbage med en udregning på, hvordan niveauet for driftstilskud til ikke kommunale institutioner bliver, hvis de er på niveau med de tilskud, som gennemsnitligt ydes til de kommunale institutioner.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af den nye dagtilbudslov præciseres det, at kommunens behandling af ansøgninger om godkendelse skal ske i umiddelbar forlængelse af ansøgningen fra en privat leverandør. Dette gælder udelukkende for ansøgninger der opfylder alle ansøgningskriterier.

  Lovændringen indebærer, at privatinstitutioner, der godkendes efter 1. juli 2018, skal leve op til de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort nye godkendelseskriterier.

  Privatinstitutioner, som er godkendt før den 1. juli 2018, skal opfylde de godkendelseskriterier, som var gældende på det tidspunkt, hvor privatinstitutionen blev godkendt af kommunen.

  Uanset ovenstående kan privatinstitutioner, som er etableret før lovens ikrafttrædelse aftale med kommunalbestyrelsen, at privatinstitutionen skal leve op til de til en hver tid gældende godkendelseskriterier, såfremt dette ønskes af begge parter.

  Driftstilskud

  I de tilfælde, hvor driftstilskuddet til privatinstitutioner er lavere end kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner, kan kommunalbestyrelsen beslutte at give et driftstilskud, der alene svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til støtte pr. barn i en alderssvarende daginstitution.

  I praksis betyder det, at kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor udgifterne til dagplejen er lavere end udgifterne til alderssvarende daginstitutioner, får mulighed for at fastsætte et driftstilskud til privatinstitutioner, som er på niveau med de tilskud, som gennemsnitligt ydes til de kommunale og selvejende.

  Der er tale om en mulighed, men ikke en pligt for kommunen. Hvis kommunalbestyrelsen vælger, at der skal ydes driftstilskud til privatinstitutioner efter de nye regler, skal det ud fra et lighedshensyn gælde alle driftstilskud, som ydes til alderssvarende privatinstitutioner. Dette omfatter også driftstilskud til privatinstitutioner, som er beliggende i en anden kommune end opholdskommunen.

  Bygningstilskud

  Som følge af de nye regler skal kommunens bygningstilskud til godkendte privatinstitutioner mindst svare til de ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.

  De nye regler indebærer, at kommunerne får mulighed for at give et højere bygningstilskud til privatinstitutioner, end tilfældet er i dag. Det højere bygningstilskud kan gives, hvis kommunen vurderer, at bygningstilskuddet til privatinstitutioner af forskellige grunde ikke svarer til de reelle ejendomsrelaterede udgifter i de selvejende og udliciterede daginstitutioner.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 20

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 36

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 37

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

 • 6
  Mødeplan 2019
  Sagsid.: 18/3666

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2019 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødeplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2018

  Godkendt, med undtagelse af at fastelavnsmandag den 4. marts 2019 friholdes for møde.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Anette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødeplan 2019

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2019. Indholdet er beskrevet nedenfor. Alle møder vedr. budgetproces 2020 er lagt ind som udkast, men afventer beslutning herom.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 30. januar er en onsdag.

  Mødet den 3. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-

  18.00.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Møderne den 14. maj 2019 og den 11. juni 2019 er en tirsdag.

  Mødet den 19. september 2019 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 13. maj er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2019 er der indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 26. februar, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 12. november 2019.

  Budgetseminar:

  Der er indlagt budgetseminar fredag den 15. marts og mandag/tirsdag den 2.-3. september 2019.

  Infomøde om budget

  Der er i 2019 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 19. marts 2019. Infomødet er for borgere og foreninger.

  Budgethøringsmøder:

  Der er 2019 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 20. august 2019. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF):

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. januar og fredag den 11. januar 2019.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn og Unge Topmøde torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar 2019.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 21. marts og fredag den 22. marts 2019.

  Teknik og Miljø´19:

  KL afholder Teknik og Miljø´19 konference torsdag den 25. april og fredag den 26. april 2019.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 9. maj og fredag den 10. maj 2019.

  Kultur- og Fritidskonference 2019

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference onsdag den 15. maj og torsdag den 16. maj 2019

  Folkemøde på Bornholm

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2018.

  Skoleudvalget den 11. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Kim Dupont (V) spurgte til Dragør Menigheds børnehave.

  Administrationen svarede.