Skip navigationen

Referat

Onsdag den 7. november 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Temadrøftelse: Højkvalitetsdagtilbud
  Sagsid.: 18/4142

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vil blive præsenteret for oplægget ”Højkvalitetsdagtilbud, - hvad kendetegner dem?” af Rikke Eline Wendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Udvalget drøftede præsentationen og får en evaluering af projektet herunder projektets metode ultimo 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov og de styrkede pædagogiske læreplaner, er fagpersonalet inviteret til Refleksionsrum.

  Refleksionsrum er et forum på ca. 10 pædagoger, souschefer og ledere, der mødes om et tema i alt fem gange. 

  Refleksionsrummet er et rum, hvor fagpersonalet får viden, giver viden, reflekterer, konverserer og forhåbentligt bliver nysgerrige på egen og andres praksis til gavn for den samlede udvikling af dagtilbudsområdet i Dragør Kommune til glæde for børnene.

  Hvert Refleksionsrum tager afsæt i et begreb fra dagtilbudsloven, og går i dybden med det.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 7. november 2018 vil Rikke Eline Wendt, fortælle om refleksionsrummet ”Højkvalitetsdagtilbud, - hvad kendetegner dem?”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Bilag

 • 2
  Opfølgning på politikker på 0-18 års området 2018
  Sagsid.: 17/2913

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvordan der følges op på de værdier og målsætninger, som fremgår af kommunens politikker på 0-18 års området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionspolitik, 0-6 års politik samt Kultur- og Fritidspolitik fremgår en række værdier og målsætninger.

  Administrationen har gennemgået alle politikkerne og lavet et samlet overblik over, hvordan der på systematisk vis bliver fulgt op på disse værdier og målsætninger.

  Som det fremgår af overblikket, følges der op på de fremsatte værdier og målsætninger gennem en række aktiviteter, som administrationen løbende forelægger Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Det være fx opfølgning på børnenes trivsel, udvikling og læring via kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

  Evaluering af politikkerne foretages ultimo 2019.

  Vedhæftet som bilag er dokument med samlet overblik og Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionspolitik, 0-6 års politik samt Kultur- og Fritidspolitik. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionspolitik, 0-6 års politik samt Kultur- og Fritidspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07. november 2018.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2019
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers budget 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet.

  Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes.

  Museum Amagers budget for 2019 er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 4
  Status på inklusion 2018
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Jf. Dragør Kommunes inklusionspolitik skal der hvert år udarbejdes en opgørelse over inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet til det politiske udvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Udvalget tog sagen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2016 Dragør Kommunes inklusionspolitik. Af inklusionspolitikken fremgår det, at administrationen systematisk foretager opfølgning på inklusionsindsatsen, hvor der blandt andet hvert år skal udarbejdes en opgørelse til det politiske udvalg. Denne opgørelse skal indeholde:

  ·

  Procentdelen af børn og unge, der er inkluderet i de almene tilbud.

  ·

  Opgørelse over hvor mange børn og unge, der har fået handleplaner, og hvor mange der modtager enkeltundervisning.

  ·

  Opgørelse over ekstern visitation for hele området samt antallet af ansøgninger, behandlet i visitationsudvalget.

  På mødet i Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 29. november 2017 besluttede udvalget, at opgørelsen tillige skal indeholde:

  ·

  De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.

  ·

  En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af.

  ·

  En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde, samt hvor mange af ansøgningerne, der omhandlede kørsel.

  ·

  Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området som bilag samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  På mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018 deltager leder af Støttekorpset og ressourceteams Mie Schaltz. På Skoleudvalget deltager de tre didaktiske ledere Nils Djervad, Signe Schandorff og Anna Harder. De vil på mødet give en introduktion til arbejdet med inklusion på deres områder, herunder vil de beskrive, hvad arbejdet med handleplaner består af.

  Opfølgning på inklusionsindsatsen

  Dagtilbudsområdet

  På dagtilbudsområdet er 100 procent af børn på 0-6 års området på nuværende tidspunkt inkluderet i almene dagtilbud.

  Opgørelse over indsatsskema (handleplan) i 2018 til den 5. oktober 2018 er:

  ·

  0-3 års institutioner, 5 indsatsskemaer

  ·

  3-6 års institutioner, 30 indsatsskemaer

  ·

  SFO´erne, 13 indsatsskemaer

  Nogle af indsatserne er på det samme barn i løbet af 2018, hvor de er gået fra børnehave til SFO. Der kan være stor forskel på, hvad indsatserne indebærer, og hvor lang tid indsatsen løber. Der er visitation hver 6. uge.

  Yderligere opfølgning på inklusionsindsatsen vil for dagtilbudsområdet ske gennem en årlig undersøgelse af børnenes læringsmæssige inklusion gennem sprogvurdering og hvert andet år gennem børnenes fysiske og sociale inklusion gennem børnemiljøvurderinger. Seneste kvalitetsrapport for dagtilbud er vedhæftet som bilag.

  Skoleområdet

  Inklusionsgraden i Dragør Kommunes skolevæsen har igennem de sidste år ligget over 98 %, og for skoleåret 2017/2018 er den 98,8 %. Beregning af Styrelsen for IT og læring, baseret på Danmarks Statistiks registre.

  Der er i alt 188 elever med handleplaner og 2 elever som modtager enkeltundervisning i nogle timer om ugen.

  Vedlagte bilag viser en opgørelse over udviklingen i specialtilbud for skoleområdet fra 2015 til 2018. Pr. 25. september 2018 er der 10 børn på behandlingsskoler, 4 anbragte og 21 på specialskoler.

  For skoleområdet undersøges årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapport og trivselsmålinger. Seneste kvalitetsrapport for skole er vedhæftet som bilag.

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbud-, skole- og socialområdet.

  Visitationsudvalget har i skoleåret 2017-2018 behandlet 39 sager. 2 af disse sager omhandlede udelukkende kørsel. Ud af de i alt 39 sager, blev der givet 2 afslag.

  Visitationsudvalget har i indeværende skoleår 2018-2019 på nuværende tidspunkt til og med oktober 2018 behandlet 13 sager. 1 af disse sager omhandlede udelukkende kørsel. Ud af de i alt 13 sager, blev der givet 1 afslag.

  Det er væsentligt at bemærke, at sagerne om kørsel kun dækker de sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt at kørsel er blevet behandlet som en del af andre sager.

  LOVE/REGLER:
  LOVE/REGLER:

  Visitationsudvalget: Grundlaget for de fleste visitationer findes dels i folkeskoleloven og dels i serviceloven.

  Ifølge folkeskoleloven har Dragør Kommune pligt til at sørge for specialundervisning og anden pædagogisk bistand og i flere tilfælde visiteres børnene på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, der er gennemført i medfør af servicelovens § 50, stk. 2.

  For så vidt angår kørsel, har kommunen pligt, ifølge folkeskolelovens §26, til at befordre børnene til skole.

  Folkeskoleloven § 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

  Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

  Folkeskoleloven § 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og hjemmet eller dettes nærhed af

  1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og

  2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

  Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne betingelser skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring af elever til og fra de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme gælder for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.

  Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem skole og dagtilbud i henhold til lov om social service af elever, der uden for skoletiden er anbragt i daginstitution m.v.

  Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 kan opfyldes ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.

  Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen, bortset fra elever, der er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 6 og 7, og § 22. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter også elever, der fortsætter skolegangen i en skole, hvortil eleven har været henvist i henhold til § 5, stk. 7. Elever, der ved optagelsen i en skole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. § 36, stk. 3, er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 7, er ikke omfattet af stk. 1.

  Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for elever, som optages i en anden skole, jf. § 36, stk. 3. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.

  Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om befordring.

  Serviceloven § 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges

  1) udvikling og adfærd,

  2) familieforhold,

  3) skoleforhold,

  4) sundhedsforhold,

  5) fritidsforhold og venskaber og

  6) andre relevante forhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07. november 2018.

  Skoleudvalget den 8. november 2018

  Bilag

 • 5
  Evaluering af projekt Den Røde Tråd
  Sagsid.: 16/3361

  RESUMÉ:

  Udvalget får en evaluering af projektet Den Røde Tråd og en status på dets betydning for overgangen fra børnehave til SFO og skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Udvalget tog evalueringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 31. januar 2018 at både Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget får en evaluering af projektet Den Røde Tråd og en status på dets betydning for overgangen fra børnehave til SFO og skole.

  Det overordnede formål med Den Røde Tråd er at skabe helhed og sammenhæng i overgangene fra børnehave til skole og skabe et meningsfuldt læringsmiljø for børnene, imens de bevæger sig fra en institution til en anden. Børnene skal opleve tryghed og genkendelighed uden unødige brud i deres trivsel og læring.

  I Dragør Kommune arbejdes der med fire principper, som danner et fælles pædagogisk grundlag:

  1.

  Fælles grundfaglighed – hvor pædagoger og lærere arbejder, i en samskabende proces, med fokus på udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer i deres fælles praksis og på grundlag af en fælles grundfaglighed.

  2.

  Fælles professionelt sprog – hvor der er fokus på at udvikle et fælles fagligt og værdibaseret sprog på tværs af professioner og institutioner.

  3.

  3Børn hjælper børn - ved at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber, så overgangen fra en institution til en anden bliver præget af genkendelighed og tryghed.

  4.

  Fælles didaktik - I det konkrete og praktisk pædagogisk samarbejde videreudvikler medarbejdere den fælles didaktisk kompetence, så de begrundet, og i fællesskab, kan forberede, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter med henblik på at fremme læring og trivsel.

  Evaluering af projekt Den Røde Tråd

  Projektet Den Røde Tråd er omsat til en strategi for overgange fra børnehave til SFO og skole (strategien er vedlagt sagen).

  Heri fremgår det, at der arbejdes med styregrupper og arbejdsgrupper, som mødes løbende og arbejder på at styrke overgangene inden for de fire principper. 

  Der er tilfredshed med Den Røde Tråd, som opleves som en væsentlig strategi i arbejdes med børnenes overgang fra børnehave til SFO og skole. Arbejdet med at styrke overgangene er ikke færdigt og vil fortsat blive udviklet og kvalificeret. Fremadrettet er der fokus på:

  - Fri for mobberi

  - Zak i Skole

  - Natur og science

  Som opfølgning på dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle skal med i fælleskabet” er ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen” blevet vedtaget. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og ændrer i folkeskolelovens § 40 stk. 4 og tilføjer dagtilbudslovens § 45 a. Med lovændringen skal skolefritidsordninger og fritidshjem enten arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de kompetenceområder der gælder for børnehaveklassen.

  Arbejdet med temaerne fri for mobberi, natur og science og Zak i skole understøtter temaerne alsidig personlig udvikling, social udvikling og natur, udeliv og science i den pædagogiske læreplan samt kompetenceområderne naturfaglige fænomener og engagement og fællesskab i børnehaveklassen.

  Status på dets betydning for overgangene

  Via arbejdet med overstående temaer og principper, sikres en genkendelighed samt fælles sprog på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet.

  Den Røde Tråd er derfor med til at understøtte, at børnene er klædt bedst muligt på til at starte i skole, og at de oplever sammenhæng og tryghed i overgangen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolelovens § 40 stk. 4, 2. pkt.

  Dagtilbudsloven § 45 a

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Bilag

 • 6
  Revision af Folkeoplysningspolitikken
  Sagsid.: 18/2360

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes nuværende Folkeoplysningspolitik er forældet. Derfor har Folkeoplysningsudvalget, i samarbejde med administrationen, udarbejdet et udkast til revision af Folkeoplysningspolitikken, som præsenteres for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler udkastet til en revideret Folkeoplysningspolitik overfor Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Forslag til ændring af formulering fra Liste T:

  Voksenundervisningen er en vigtig del af den enkelte borgers mulighed for livslang læring og skal understøtte demokratiforståelse, aktivt medborgerskab, deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder, der giver lyst til at tage ansvar for eget liv og engagere sig i samfundslivet.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes nuværende Folkeoplysningspolitik gælder til og med 2016 og er dermed forældet. Folkeoplysningsloven byder (§34) at Folkeoplysningspolitikken revideres, når Kommunalbestyrelsen finder behov herfor. Folkeoplysningsudvalget har derfor, i samarbejde med administrationen, udarbejdet et udkast til en revision af politikken og anbefaler dette overfor Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Hvad er ændret i Folkeoplysningspolitikken:

  Revisionen af Folkeoplysningspolitikken består hovedsageligt af en grundig gennemskrivning, således af Folkeoplysningspolitikken i sprog og layout fremstår nutidig og ligner kommunens Kultur- og Fritidspolitik.

  Der er lavet meget få tilføjelser. I afsnittet om Visionen er der tilføjet, at: Dragør Kommune vil ”anerkende det store frivillige foreningsarbejde”.  Punktet er tilføjet, da det ligger i god tråd med kommunens politik for aktivt medborgerskab og Kultur- og Fritidspolitikken.

  Derudover er der indsat henvisninger (links, som bliver aktive, når du læser politikken elektronisk) til diverse retningslinjer for området, så politikken bliver mere operationalisérbar for institutioner og foreninger.

  Den største ændring i Folkeoplysningspolitikken er afsnittet omkring Udviklingspuljen. Udviklingspuljen har de senere år ikke modtaget ansøgninger fra foreningerne. Reglerne for at søge udviklingspuljen er derfor ændret og gjort mere specifikke, således at flere foreninger har mulighed for at søge puljen.

  Vedlagt er den nuværende Folkeoplysningspolitik samt det reviderede udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningslovens § 34:

  Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

  1. Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  2. Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.

  3. Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6 stk. 1, nr. 3.

  4. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a nr. 3, og § 19, stk. 3.

  5. Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.

  6. Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitik

  Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Kongelundsfortet i Bevægelse 2018
  Sagsid.: 16/963

  RESUMÉ:

  Eventet ’Kongelundsfortet i Bevægelse 2018’ løb af stablen lørdag den 29. september. Udvalget får en evaluering af dagen og en kort status på Outdoorcenter Kongelundsfortet. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager evaluering og status til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lørdag den 29. september blev Kongelundsfortet ’sat i bevægelse’ for tredje år i træk. Denne gang med Outdoorcenter Kongelundsfortet som afsender og kort fortalt oplevede alle involverede parter dagen som en succes.

  Evaluering/Fakta om dagen:

  ·

  20 foreninger og klubber deltog i dagen. Klubberne og foreningerne fordelte sig på områderne idræt/friluftsliv, naturformidling og kultur, som alle taler ind i Outdoorcenterets vision.

  ·

  Foreningerne og klubberne var hovedsageligt fra Amager, Sundby, København og Dragør. To aktiviteter var drevet af DGI (Nature Challenge App og MTB).

  ·

  Foreningerne og klubberne tilbød tilsammen 25 aktiviteter – som alle var godt besøgt hele dagen.

  ·

  Over 60 frivillige/medarbejdere deltog i dagen.

  ·

  Ca. 2200 borgere i alderen 0-80 besøgte fortet denne dag. Demo-grafisk har vi med annoncer, plakater, flyers og opslag på SoMe særligt ramt børnefamilierne. Der kom rigtig mange familier med små og halvstore børn.

  Evaluering/Det tager vi med os:

  ·

  Dagen var velorganiseret og der var et rigtig godt flow i aktiviteterne.

  ·

  Vi oplevede rigtig mange roser og glade smil på dagen, samt stor efterspørgsel efter at vide mere om hvad Outdoorcenter Kongelundsfortet kan tilbyde.

  ·

  Vi kan ved Kongelundsfortet i Bevægelse sagtens tilbyde flere aktiviteter – både helt nye og ’mere af det samme’, fx i flere sværheds-grader.

  ·

  At eventet nu er en del af de lokale borgeres bevidsthed vises tyde-ligt i efterspørgsel, interessetilkendegivelser på SoMe og fremmøde på dagen.  

  ·

  Den store interesse for arrangementet i år har vist at vi skal opskalere alt det praktiske; P-pladser, madboder og adgang til koldt drikkevand. Flere ’praktiske hænder’. 

  ·

  Den store interesse for arrangementet i år har vist at vi skal opskalere alt det praktiske; P-pladser, madboder og adgang til koldt drikkevand. Flere ’praktiske hænder’. 

  ·

  Flere lokale Dragør klubber og foreninger skal kunne se fordelene ved at være med til arrangementet – og i at engagere sig i Outdoorcenteret.  

  Kort status på Outdoorcenter Kongelundsfortet:

  ·

  Antal besøgende på fortet: fra april-oktober: 13.618 personer

  ·

  Besøgende i projektet: 5.357 personer

  Heraf: 3.056 børn og unge

  ·

  Personer på kurser og uddannelse, primært lærer- og pædagogstu-derende: 403

  ·

  Fokus fremadrettet: Foreningsdannelse(r) og driftsmodel

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og fritidspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Kim Dupont (V) spurgte til processen i forhold til Dragør Menigheds Børnehave.

  Helle Barth (V) spurgte til evaluering i forhold til receptionen i forbindelse med 75 året for Dragør som flugtrute for jøder 1943.

  Administrationen informerede om processerne for de institutioner, hvor der skal ske ændringer.

  Dragør Kommune har vundet en pris for samarbejdet mellem kultur og skolen.