Skip navigationen

Referat

Onsdag den 5. december 2018 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Danmarkskort for omgørelsesprocent på børnehandicapområdet 2017
  Sagsid.: 18/4976

  RESUMÉ:

  Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt danmarkskort over

  omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager jf. serviceloven.  Jf. ny lovgivning skal danmarkskort forelægges til politisk behandling årligt og inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort. Udvalget præsenteres hermed for danmarkskort for afgørelser truffet i 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Folketinget har i maj 2018 vedtaget en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018 og medfører, at Børne- og Socialministeriet hvert år, inden 1. juli, offentliggør kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i

  klagesager efter lov om social service.

  Derudover indebærer lovændringen, at danmarkskortet behandles politisk på et udvalgsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

  Sådan læses danmarkskort

  Ankestyrelsen bruger tre begreber, når de udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

  Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

  De tre danmarkskort

  Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2017.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for danmarkskort på børnehandicapområdet samt det samlede socialområde.

  Dragør Kommune – børnehandicapområdet 2017

  I kortet specifikt for børnehandicapområdet indgår følgende:

  · Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40

  · Merudgiftsydelse § 41

  · Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43

  · Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

  Tårnby Kommune har beslutningskompetencen vedr. ovenstående paragraffer.

  Dragør Kommune – det samlede socialområdet 2017

  I kortet for socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, herunder både børneområdet og voksenområdet. Det vil sige, at kortet for børneområdet også indgår i kortet for socialområdet generelt.

  På socialområdet generelt havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 58 %. Heraf var der 25 % ændringer/ophævede og 33 % hjemviste. Antallet af afgørelser var 12. 

  Til sammenligning havde Tårnby Kommune en omgørelsesprocent på 48 %. Heraf var 14 % ændrede/ophævede og 34 % var hjemviste. Antallet af afgørelser var 94.

  På landsplan på socialområdet generelt var omgørelsesprocenten på 38 %. Heraf var 25 % ændrede/ophævede og 75 % var hjemviste. 

  Administrationens vurdering

  Administrationen arbejder fortsat på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen. Dragør Kommune er en lille kommune med få klagesager i Ankestyrelsen, hvilket påvirker omgørelsesprocenten.

  Kort på socialområdet og børnehandicapområdet 2017 er vedlagt som bilag.

  Se alle kort

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

  Bilag

 • 2
  De Dragør Vandhunde – ønske om udvidelse af omklædningsfaciliteter
  Sagsid.: 18/5059

  RESUMÉ:

  Vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde har ansøgt om en udvidelse af deres omklædningsfaciliteter ved damesaunaen på Dragør Søbad. Udvidelsen vil betyde inddragelse af offentligt areal på søbadet. Der skal tages stilling til, om en udvidelse kan godkendes, og i givet fald på hvilke vilkår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om De Dragør Vandhunde må udbygge omklædningsfaciliteterne til foreningens brug ved inddragelse af et for nuværende offentligt areal på badeanstalten.

  2.

  at

  såfremt ansøgningen imødekommes, skal det ske på de betingelser som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Udvalget sender punktet tilbage til administrationen for yderligere uddybning. Udvalget ønsker at se Dragør Søbad umiddelbart før mødet den 6. februar 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde har ved en henvendelse til Plan og Teknik den 22. juni 2018 ansøgt om at udvide deres omklædningsfaciliteter. Det fremgår af ansøgningen, at foreningen ønsker at inddrage et offentligt udendørsrum på badeanstalten, som ligger i umiddelbar forlængelse af foreningens eksisterende dameomklædning og sammenbygge dette til et større omklædningsrum.

  Begrundelsen for en ønsket udvidelse er at foreningen tæller ca. 800 medlemmer, hvoraf 2/3 er kvinder, som benytter saunaen og dermed også omklædningsfaciliteterne.

  Foreningen ansøger om tilladelse til selv at forestå ombygningen, som bl.a. består af isætning af dør med lås, samt vindue, isolering mv.

  Administrationen kan – i lighed med sagen om Dragør Sports- og Motionsforening – ikke anbefale at private foretager ombygning af kommunale arealer/lokaler og anbefaler derfor – såfremt ansøgningen imødekommes – at kommunen foretager ombygningen, men at foreningen betaler denne.

  De Dragør Vandhunde råder på nuværende tidspunkt over to saunaer (herre/dame) og fire omklædningsrum (herre/dame) som udelukkende kan benyttes af foreningens medlemmer hele året. Foreningen råder derfor pt over 70 kvm. eller 44% af den samlede bygningsmasse på søbadet. Den ønskede udvidelse af dameomklædningen vil øge foreningens råderet med 12 kvm., til 82 kvm. eller 51% af den samlede bygningsmasse. Vandhundene har ved en evt. udvidelse dermed eksklusiv brugsret til over halvdelen af badeanstalten, udenfor højsæsonen.  

  En gennemgang af elinstallationen på Søbadet viser, at der igennem længere tid har været store problemer med strømforsyningen på Søbadet, bl.a. har foreningens eksisterende faciliteter til omklædning og sauna medført at der bruges væsentligt mere strøm til opvarmning, end anlægget oprindeligt er bygget til; det betyder at hovedkablet skal skiftes til et kraftigere. Det er således administrationens vurdering at en ombygning, ikke kan ske forsvarligt før hovedkablet er skiftet, selv i det tilfælde hvor eksisterende varmekilde ikke udvides. Udgiften hertil anslås at udgøre 250.000 – 300.000 kr. Beløbet er ikke afsat og vil således skulle bevilges, som en tillægsbevilling, fx i 2019. 

  En eksklusiv brug af et i dag offentligt tilgængeligt areal for én forening vurderes på sigt at kunne begrænse kommunens mulighed for at kunne tildele evt. nye vinterbadeforeninger tilsvarende vilkår. Administrationen anbefaler derfor, at tilladelsen – såfremt den gives – meddeles på følgende betingelser:

  • at kommunen foretager ombygningen, som betales af foreningen,
  • at foreningen står for drift og vedligehold af omklædningsrummet, samt forsikring af evt. inventar tilhørende foreningen,
  • at foreningen i højsæsonen (1. maj- 1. september) holder omklædningsrummet åbent for offentligheden i det tidsrum Søbadet er bemandet
  • at ombygningen ikke finder sted før Søbadets eksisterende elinstallation er renoveret, hvilket vil ske på baggrund af Plan og Tekniks samlede prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Foreningers brug af kommunalt ejede arealer/lokaler sker efter reglerne i folkeoplysningsloven, som siger, at kommunen skal stille egnede ledige lokaler til rådighed for foreningsaktiviteten.

  Loven giver ikke foreningerne ret eller kommunerne pligt til at tilvejebringe yderligere lokalefaciliteter; herunder ved om- eller tilbygning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Selve ombygningen vil være udgiftsneutral for kommunen.

  Elrenovering anslås, som beskrevet i sagsfremstillingen, at ville koste ca. 250.000-300.000 kr. – Udgiften vil skulle afholdes af Dragør Kommune alene.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børn-, Fritids – og Kulturudvalget den 5. december 2018.

  Bilag

 • 3
  Mulighed for DGI Certificering på 0-6 års området
  Sagsid.: 18/4506

  RESUMÉ:

  Administrationen har undersøgt mulighederne for, at kommunens dagpleje og daginstitutioner bliver DGI Certificeret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Sagen blev drøftet. Udvalget ønsker, at sagen kommer til fornyet drøftelse i BFKU med yderligere specificering af økonomien og forslag til tidsplan for inddragelse af bestyrelser mv. på 0-6 års området. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 15. august 2018, at administrationen skulle undersøge mulighederne for, at Dragør Kommunes dagpleje og daginstitutioner bliver DGI Certificeret.

  Hvad er DGI Certificering?

  DGI Certificering er et idrætskoncept målrettet vuggestuer og børnehaver, der gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen.

  Konceptet har fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

  Som DGI Certificeret vuggestue og børnehave får institutionerne en stærk idrætsprofil og konkrete værktøjer til at styrke børns fysiske kompetencer.     

  Hvad kræver det at blive DGI Certificeret?

  For at kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver kan blive DGI Certificeret skal den samlede personalegruppe gennemgå et certificeringsforløb. Forløbet varer 15 timer og strækker sig cirka over et år. Dertil kommer et begrænset omfang af forberedelse og hjemmearbejde.

  Gennem certificeringsforløbet skal dagplejen og hver institution udarbejde en bevægelsesstrategi og en handleplan, der beskriver, hvordan de vil arbejde med idræt, leg og bevægelse.

  Informationsfolder om DGI’s Certificeringsforløb er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Et certificeringsforløb koster 45.000 kr. pr. institution eller op til ca. 30 medarbejdere med to undervisere.

  Skal samtlige medarbejdere i Dragør Kommunes dagpleje, vuggestuer og børnehaver gennemføre et certificeringsforløb svarer det til cirka 135.000 kr. Hertil kommer udgifter til vikardækning.

  Administrationen vil udarbejde et egentligt budget, såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutter, at kommunens institutioner skal DGI Certificeres.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

  Bilag

 • 4
  Opfølgning på politikker 0 - 18 års området - sårbare børn og unge
  Sagsid.: 18/5017

  RESUMÉ:

  Opfølgning på foranstaltninger, der iværksættes for sårbare børn og unge, forelægges udvalget til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Til efterretning. Udvalget ønsker opfølgningen 3 gange om året.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018 blev sagen vedr. ”Opfølgning på politikker på 0 – 18 års området 2018” behandlet. Udvalget blev præsenteret for et overblik over, hvordan der vil følges op på de værdier og målsætninger, som fremgår af kommunens politikker på 0-18 års området.

  Som det fremgik af overblikket, vil administrationen forelægge opfølgning på foranstaltninger, der iværksættes for sårbare børn og unge, hver anden måned.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

  Bilag

 • 5
  Skærpede krav til private pasningsordninger
  Sagsid.: 18/4945

  RESUMÉ:

  Den nye dagtilbudslov stiller krav om skærpede krav til private pasningsordninger. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager de skærpede krav til private pasningsordninger til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af den nye dagtilbudslov skærpes kravene til private pasningsordninger.

  De nye krav indebærer i hovedtræk:

  - At betegnelsen ’privat pasningsordning’ skal indgå i navnet for private pasningsordninger i alle offentlige sammenhænge.

  - At de private pasningsordninger skal tilrettelægges, så de fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

  - At de private pasningsordningers arbejde med læringsmiljøer indholdsmæssigt skal stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud.

  - At arbejdet med læringsmiljøer i de private pasningsordninger skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og i børnenes forskellige forudsætninger.

  - At hovedsproget i de private pasningsordninger skal være dansk. 

  - At kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 81, § 81 a og § 82 b.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

 • 6
  Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud
  Sagsid.: 18/4965

  RESUMÉ:

  Administrationen har opdateret Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager kravspecifikationen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet udvalget ønsker en sammenligning mellem de krav der stilles i bilag 1 til private leverandører og kommunale tilbud, herunder hjemmelsgrundlaget i lovgivning i forhold til kravsspecifikationen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har opdateret Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud, så kravene er tidssvarende og stemmer overens med den nye dagtilbudslov.

  Kravspecifikationen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven, kapitel 3 om etablering og drift af dagtilbud § 19 stk. 4 og § 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

  Bilag

 • 7
  Opsamling på dialogmøde på kultur- og fritidsområdet
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afholdte det årlige dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet onsdag den 21. november. Udvalget får her en opsamling på dialogmødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opsamlingen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Tilbagemeldinger fra dialogmødet indgår i dialog med foreninger og fx Folkeoplysningsudvalget i foråret 2019 og indgår derefter i BFKUs revision af Kultur- og Fritidspolitikken i andet halvår af 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afholdte det årlige dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet onsdag den 21. november i Hollænderhallen. Der var omkring 30 deltagere, som repræsenterede Folkeoplysningsudvalget, Hollænderhallens brugerråd, Dragør Bibliotek og Lokalarkiv, Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Ungdomsskole, Klub Dragør, Museum Amager, Dragør Turistråd, Dragør Lokalhistorieske Forening samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget.

  Kort oprids af hovedpunkterne fra dialogmødet

  Første runde:

  · Tværfaglige samarbejde

  · Politikken virker fordi vi siger ”JA” og fordi der er korte veje mellem samarbejdsparter

  Anden runde:

  · Styrket Dragør profil i politikken

  · Langsigtet kulturel vision for fællesskab og dannelse

  · Behov for facilitering på tværs

  · Bedre kommunikation udadtil

  · Kalenderkoordinering, digital platform

  Oversigt over alle input kan ses i det vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

  Bilag

 • 8
  Ny institution til morgenåbning pr. 1. januar 2019
  Sagsid.: 18/5129

  RESUMÉ:

  Den integrerede institution Høgevænget varetager på nuværende tidspunkt den tidlige morgenåbning. Da institutionen lukker ved udgangen af 2019, foreslår administrationen, at der peges på endnu en institution til at varetage morgenåbningen pr. 1. januar 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  endnu en institution pr. 1. januar 2019 varetager den tidlige morgenåbning.

  2.

  at

  Hollænderhus-Kornblomsten fremadrettet varetager den tidlige morgenåbning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Ad 1+2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Pladsanvisningen oplyser, at der er børn på venteliste med behov for tidlig morgenåbning.

  Den integrerede institution Høgevænget varetager på nuværende tidspunkt den tidlige morgenåbning. Da institutionen lukker ved udgangen af 2019, vurderer administrationen, at det ikke er hensigtsmæssigt for nye børn og forældre at blive indskrevet i institutionen.

  Administrationen anbefaler derfor, at to institutioner varetager morgenåbningen pr. 1. januar 2019.

  Administrationen foreslår, at Hollænderhus-Kornblomsten fremadrettet varetager den tidlige morgenåbning, da institutionen er centralt placeret i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der må på kort sigt forventes en merudgift. På længere sigt vil denne merudgift dog udlignes af, at der ikke indskrives nye børn til pladser med morgenåbning i Høgevænget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

 • 9
  3. Budgetopfølgning 2018 BFKU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på dagtilbudsområdet, det specialserede børneområde og bibliotekerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for BFKU

  På BFKU´s område forventes et merforbrug på 3,2 mio.kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag. Merforbruget fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på dagtilbudsområdet                           2.156.000 kr.

  · Merforbrug på det specialiserede børneområde           702.000 kr.

  · Merforbrug på bibliotekerne                                      300.000 kr.

  Merforbruget på dagtilbudsområdet kan hovedsageligt henføres til, at udgiften til betaling til andre kommuner er 1,2 mio. kr. større end det afsatte budget, og samtidig er den forventede indtægt på betaling fra andre kommuner 0,2 mio.kr. mindre end det afsatte budget. Derudover er der et merforbrug på økonomisk friplads v. integrerede institutioner på 0,7 mio.kr., hvor budgettet er for lavt i forhold til det faktiske forbrug

  På det specialiserede børneområde kan merudgiften henføres til større udgifter til opholdssteder samt udgifter til faste kontaktpersoner

  Derudover forventer bibliotekerne et merforbrug på 0,3 mio.kr. afledt af ombygningen af biblioteket i Hollænderhallen.

  Merbruget på 3,2 mio.kr. udgør 2,9 pct. af det samlede driftsbudget for BFKU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra C - redegørelse om antallet af børn pr. institution
  Sagsid.: 18/5106

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen foreslår:

  1) at forvaltningen fremlægger hvordan Høgevængets pladser kan fordeles på øvrige institutioner i Dragør og hvilke konsekvenser det vil have ift m2 pr barn

  2) at forvaltningen fremlægger hvordan Menighedens pladser kan fordeles på øvrige institutioner i Dragør og hvilke konsekvenser det vil have ift m2 pr barn

  3) at forvaltningen fremlægger hvordan Eventyrhusets pladser kan fordeles på øvrige institutioner i Dragør og hvilke konsekvenser det vil have ift m2 pr barn.

  4) hvilke andre muligheder forvaltningen finder der kan bringes i anvendelse så Eventyrhusets fortsat kan eksistere, såfremt de ikke kan blive i eksisterende lokaler.

  For stemte:

  4 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A, O og V:

  Henset til C gruppens forslag og referat af møde 3/12 mellem Eventyrhuset og Dragør Kommune afventer BFKU den allerede bestilte redegørelse til behandling i BFKU i 1. kvartal 2019 fra forvaltningen om fordeling af børn jfr. ny institutionsstruktur.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gruppen ønsker at understrege, at vi finder håndteringen af og kommunikationen omkring, antallet af pladser på 0-6 års området mangelfuld. AOV og herunder formanden for BFKU, Morten Dreyer, bør snarest redegøre for hvorledes AOV vil tilsikre at der er tilstrækkeligt med pladser samt hvorvidt ”Dragør normen” fortsat eksisterer og i givet fald hvordan den vil sikres overholdt. Det er af største vigtighed at Dragørs børn og forældre kan føle sig trygge omkring vore daginstitutioner.

  SAGSFREMSTILLING:

  Martin Wood Pedersen (C) har i mail den 22. november 2018 bedt om at få følgende forslag på dagorden.

  ”C gruppen foreslår i forlængelse af Eventyrhusets henvendelse til BFKU og gruppeformænd at udvalget, får en nærmere redegørelse fra forvaltningen, hvordan antallet af børn pr. institution vil være, såfremt Eventyrhuset kommer i den situation, at de skal lukke.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

 • 11
  Forslag fra T - vilkår for private institutioner
  Sagsid.: 18/5125

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  Forslaget blev drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 25. november 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at udvalget drøfter vilkårene for private institutioner i Dragør i lyset af besparelserne på daginstitutionsområdet i 2019.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 5. december 2018

  Administrationen orienterede om firmaet for støttepersoner er gået konkurs. Der er fundet nyt firma.

  Administrationen orienterede om ledelsessituationen på daginstitutionsområdet.   

  Annette Nyvang (T) spurgte til sag fra BEPU, der skal behandles i BFKU.

  Allan Holst (A) oplyste, at kommunen har fået en henvendelse om, hvor det måske er muligt at kombinere svømmehallens lydplader med en kommende udsmykning.