Skip navigationen

Referat

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Oversendt fra BEPU: Opfølgning af det vestlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Oversendelse af sag om status og videre udvikling af det vestlige byggefelt på havnen fra By-, Erhvervs- og Planudvalget til behandling i BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der for det nordvestlige felts vedkommende tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at der arbejdes videre med indkaldelse af forslag til et permanent aktivitets/kulturhusprojekt/velkomstcenter og invitation til åbent borgermøde med borgere og mulige interessenter, herunder biografforeningen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, man straks bør gå i gang med at afklare, hvad et multifunktionshus på havnen skal indeholde ud over en eventuel biograf, og at opstart af processen ikke behøver afvente en tilbagemelding fra Realdania.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  AOV foreslår, at videre drøftelser om værftsgrunden afventer Realdania’s eventuelle medvirken. Udvalget får en tilbagemelding inden sommerferien.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. november blev en sag om opfølgning og udvikling af det vestlige byggefelt på havnen behandlet. I sagens 2. indstilling fremgik det at: der for det nordvestlige felts vedkommende tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  Indstillingen tager udgangspunkt i følgende fremstilling af sagens Ad 2, om værftsgrunden:

  På den nordvestlige del af feltet (værftsgrunden) har processen afventet den tidligere lejers byggeplaner. Kontrakten på grunden er i Økonomiudvalget den 25. oktober 2018 forlænget til og med november 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf.

  Biografforeningen har med udgangspunkt i denne beslutning haft en dialog med Lokale- og Anlægsfonden, og det bør afklares, om der skal arbejdes videre af dette spor, eller om den tidligere beslutning om at arbejde med midlertidige aktiviteter og en inddragelsesproces skal følges.

  BEPU besluttede i forhold til ovennævnte indstilling, at oversende behandlingen af dette punkt til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, med det forbehold at alt, der vedrører sagens planmæssige forhold, stadig behandles i BEPU.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Bilag

 • 2
  Dragør Tennis - beslutning om placering af hal og baner
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til hvor Dragør Tennis skal have mulighed for at placere hal og baner ved Hollænderhalsområdet, ligesom det skal besluttes at iværksætte tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes om en tennishal skal placeres i henhold til model B, C eller E,

  2.

  at

  det besluttes at tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A - E

  3.

  at

  det besluttes at iværksætte udarbejdelse af et plangrundlag for arealerne bestående af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

   2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at hal placeres jf model A.

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Det besluttes at arealreservation ift. tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A – E.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 3.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Ændringsforslag fra AOV:

  Der i forlængelse af udarbejdelsen af en ny lokalplan indledes dialog med klubberne og Hollænderhallen om udviklingsønsker for området som helhed.

  Anbefales over for ØU.

  Katrine Tholstrup (C) begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at hal placeres jf model A.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal af udvalget ønsker, at Lokalplan 49 fraviges, og at Dragør Tennis tvinges til at fraflytte den bynære og historiske beliggenhed ved Engvejsarealet. Liste T ser det som et trin på vejen i at bebygge endnu et af Dragørs rekreative grønne åndehuller.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 blev sag om ”Dragør Tennis – belysning af scenarier for flytning af faciliteter” behandlet.

  Det blev her besluttet:

  ”Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.”

  Det nævnte område 1 er det kommunalt ejede areal på ca. 25.000 m2, der er beliggende mellem Hartkornsvej, Halvejen og Maglebyhallen. Område 2 var arealet ved Kirkevej som i dag udlejes til rullegræsproduktion. Tennisklubben har tidligere tilkendegivet at være indforstået med at kunne placere en hal – men ikke baner på dette areal.

  I konsekvens af den beslutning der blev truffet den 30. august 2018, indgår område 2 ikke i nærværende sag.

  Som oplæg til den videre dialog med Dragør Tennis om placering af hal og baneanlæg, udarbejdede administrationen 4 placeringsmodeller A, B, C og D, som et ”volumenstudie” hvor der er taget udgangspunkt i den fra tennisklubben oplyste halstørrelse med 3 baner, og hvor der – med hensyn til det udendørs baneanlæg – sammenlignes med størrelsen på det nuværende anlæg ved Engvej.

  Som led i administrationens dialog med tennisklubben har klubben fremsat forslag om en yderligere placeringsmulighed E til brug for etablering af en tennishal, da Model A – efter tennisklubbens vurdering -ikke kan rumme både tennishal og baneanlæg inden for den nordlige halvdel af arealet mellem Betonrullevejen og Hartkornsvej.

  Arealet er udlejet til jordbrugsformål og aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Efterfølgende har Dragør Tennis være i dialog med omboende i forhold til placeringsmulighederne E og A.

  Ud fra et ønske og en forudsætning fra tennisklubbens side om en hurtig og smidig proces i forhold til halbyggeri, har tennisklubben nu område C (grusbanen) som 1. prioritet for placering af en tennishal og har tilkendegivet at prioriteringen for placeringen af baner er i den sydlige del af området - dvs. enten model A eller på arealerne vest for Halvejen.

  Administrationen skal bemærke, at arealerne vest for halvejen i kommuneplanen alle er udlagt til landbrugsarealer og derfor ikke kan komme i spil i sagen.

  Dette medfører at der i område 1 alene kan peges på en placering syd for betonrullevejen.

  Fælles for alle modellerne A-E er, at de alene illustrerer hvor meget anlæggene fylder. Der er således ikke taget stilling til hvordan hallen præcis skal placeres eller hvordan et nyt baneanlæg kan disponeres på den nye lokalitet.

  De 5 modeller / volumenstudier, indgår som bilag til sagen.

  Administrationen skal bemærke,

  • at Model B, C og D illustrerer en halplacering tættere på Hollænderhallen end Model A,
  • at der – bortset fra model D – er tale om placeringer på kommunalt ejede arealer. Model D forudsætter således erhvervelse af et privat areal ved Halvejen, fx ved ”arealbytte” med andet kommunalt areal,
  • at Model B, med indplacering af hallen på Hollænderhallens forplads ikke kan anbefales, da løsningen forudsætter etablering af et erstatnings-parkeringsområde andetsteds samtidig med, at tilkørselsforholdene til skole, idrætshal og svømmehal bliver problematiske. Dertil kommer, at den pågældende placering af hallen vil udelukke mulighed for eventuelle fremtidige tilbygninger til selve Hollænderhallen.
  • at Model E er en del af matr. nr. bk af St. Magleby, og er beliggende i landzone. Arealet er udlejer til jordbrugsformål og lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Plangrundlag

  Bortset fra Model B, hvor hallen placeres på Hollænderhallens forplads, kræver alle modeller, at der udarbejdes og vedtages lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Den gældende Lokalplan 45 for området rummer ikke mulighed for placering af nye bygningsanlæg på de pågældende lokaliteter.

  Placeringen i Model A med hal og baneanlæg i den sydlige del af området, strider imod den hidtidige helheds- og landskabsplan i kommuneplanen, hvor dette areal var tiltænkt en parklignende udformning som fritidsområde uden bebyggelse.

  For Model B skal det i givet fald afklares, om der vil være tilstrækkelig byggerummelighed i forhold til gældende lokalplan og bygningslovgivning.For alle modeller gælder, at indplacering af selve baneanlægget i sig selv forudsætter lokalplanlægning med kommuneplantillæg.

  Spørgsmålet om eventuel ændring af zonestatus til byzone for baneanlægget, vil indgå i lokalplanlægningen.

  Model E er omfattet af ”Lokalplan 36 for nyttehavearealer ved Lundestien”, der udlægger anvendelsen til nyttehaver. I kommuneplanen er arealet beliggende i enkeltområde 9.05 (Fritidsområde ved Lundestien), hvor rammerne for lokalplanlægningen angiver anvendelse til fritidsformål, herunder nyttehaver (daghaver).

  Ændret anvendelse med henblik på placering af tennishal forudsætter lokalplanlægning med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

  Ved opmåling på kort har arealet en bredde på ca. 55 m, hvor det fra tennisklubben senest er oplyst, at hallen vil have en bredde på 44 m.

  Der bør i den videre planlægning sikres en stiforbindelse gennem arealet i en af siderne, fra Lundestien til ”Betonrullevejen”.

  Med vedtagelse af Budget 2019 blev det besluttet at afsætte et beløb til iværksættelse af forundersøgelser for etablering af ”Copenhagen White Water Park” (CWWP) på arealet syd for Kirkevej, umiddelbart vest for HF Maglebylund. Efterfølgende er det imidlertid tilkendegivet at der skal arbejdes videre med en placering ved Kongelunden.

  Ved budgetvedtagelsen er det også tilkendegivet, at der skal ske en boligudvikling på boldbanearealet ved Engvej samt arealet for Dragør Tennis. Dette vil forudsætte en flytning af tennisanlægget, og derfor omhandler denne sag reservation af arealer til både tennishal og tennisbaner.

  Administrationens samlede faglige vurdering er, at en hal vil kunne placeres på grusbanen, men administrationen vurderer også at en placering af en hal og baner i henhold til model A og E vil udgøre en sammenhængende løsning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tennisklubben har over for Dragør Kommune oplyst at klubbens prioriteringer er følgende:

  Placering af hal:

  1. prioritet er grusbanen

  2. prioritet er rullegræsaralet.

  Placering af baner:

  Tennisklubbens prioritering er en placering i den sydlige/vestlige del af området. Dvs. enten placering A – alternativt på arealerne vest for halvejen. Disse arealer er ikke kommunalt ejede og forudsætter derfor mageskifte eller køb af areal.

  Tennisklubben ønsker ikke baner placeret på rullegræsarealet på grund af støj- og vindgener.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 3
  Fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Biblioteket og lokalarkivet er i gang med at udmønte budget 2019. Udvalget skal tage stilling til fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommunes arkivalier flyttes til et fjernlager i Rødovre.

  Eller

  2.

  at

  Dragør Kommunes arkivalier flyttes til lagerplads på A.P. Møllers Allé

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra AOV:

  Sag om fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier hænger sammen med sag om udmøntning af budget 2019 vedr. bibliotekets fremadrettede organisering. Derfor afventer igangsætning af flytning af kommunens arkivalier den endelige politiske beslutning om organisering af bibliotek, lokalarkiv mv.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftalen gældende for 2019 er det blevet besluttet at:

  Effektivisering på baggrund af sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering, med henblik pa en besparelse på

  150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der findes andre lokaler til lokalarkivet.

  Arkivet:

  Opbevaringsløsningen dækker behovet for at få de ca. 80 % af arkivalierne, som der meget sjældent ekspederes i, opbevaret på en arkivmæssig forsvarlig måde på et fjernlager. Derudover at få skabt mulighed for, at de 20% af arkivalierne, som der ekspederes i, fortsat opbevares forsvarligt på Dragør Rådhus.

  Fjernlagerets kapacitet vil kræve ca.1.500 hyldemeter.
  Arkivet har pt. to funktioner, dels en lovbunden opgave med at bevare kommunale arkivalier (Kommunearkivet), og dels en opgave der handler om at bevare arkivalier af mere privat karakter (Lokalarkivet).

  Der skal fortsat indsamles, registreres og formidles i forhold til Dragør Kommunes historie. Opgaverne for arkivaren er derfor i væsentlige træk uændret. Opgaven med at være kommunearkiv er uændret. Det er en lovpligtig (arkivloven) opgave, som vi vedbliver at varetage. I en overgangsperiode kan det være nødvendigt enten at skære ned på, eller helt at undlade at modtage historisk materiale fra private (Lokalarkivet). Der er ingen lovmæssig forpligtigelse i forhold til funktionen som lokalarkiv, og vi vil i en overgangsperiode indgå i et samarbejde med Museum Amager.

  Det forventes, at fraflytningen fra Stationsvej kan ske i løbet af 4 måneder efter en endelig politisk beslutning. Herefter går arbejdet på rådhuset i gang, i tæt samarbejde mellem forvaltninger og arkivar. Det forventes, at flytteprocessen og indretningen af arkivet på rådhuset, vil være på plads med udgangen af 2019.

  Udmøntning

  Biblioteket og lokalarkivet er i gang med at udmønte denne beslutning. Dette indebærer at finde løsninger for arkivarbejdet og opbevaring af Dragør Kommunes arkivalier. I forhold til flytningen af Dragør Kommunes arkivalier er der en del opmærksomhedspunkter, som skal håndteres og løses, dels i forhold til loven, og dels i forhold til den praktiske håndtering:

  ·

  Husleje – udgift til husleje

  ·

  Beliggenhed – afstand kørsel fra og til lokationen

  ·

  Tilgængelighed 1) Adgang til Arkivalierne 2)At kunne arbejde med arkivalierne

  ·

  Hyldemeter, der skal være mulighed for en fremtidig udvidelse

  ·

  Møbleringen- indretning 

  ·

  Kvalitet i opgaveløsningen

  ·

  Sikkerheden herunder GDPR

  ·

  Samlet økonomi

  ·

  Flytteomkostninger

  Disse opmærksomhedspunkter og parametre bliver i følgende opstillet og vurderet i forhold til de to muligheder for fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier.

  Forslag til fremadrettet placering af Dragør Kommunes arkivalier

  1)

  Dragør Kommunes arkivalier flyttes til Rødovre

  Lokationen i Rødovre tilhører Møbeltransport Danmark, som tideligere har huset dele af Københavns Stadsarkiv.

  2)

  Dragør Kommunes arkivalier flyttes til A.P. Møller Allé

  Dette er lagerlokaler placeret i industrikvarteret lokalt i Dragør.

  Se bilag, for at se opstillingen af de to muligheder for den fremtidige placering af Dragør Kommunes arkivalier. 

  Samlet vurdering

  Det vurderes, at placeringen af Dragør Kommunes arkivalier i Rødovre er bedst i forhold til økonomi, sikkerhed, de fremadrettede udvidelses muligheder og bemanding med mulighed for ekspedition. Derfor indstiller administrationen, at arkivalierne flyttes til Rødovre. 

  LOVE/REGLER:

  Arkivloven

  Kommunale arkiver er stort set ikke omtalt i selve arkivloven, men Rigsarkivet har denne vejledning: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2014/12/Aflevering-af-arkivalier-til-offentligt-arkiv2014.pdf

  Arkivmanual for Dragør Kommune

  Vejledning om bevaring og kassation af papirsager i de enkelte forvaltninger og i institutionerne

  GDPR

  Forvaltningsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er ikke realistisk at finansiere flytningen m.m. indenfor bibliotekets egen økonomiske ramme. Der skal derfor findes midler til flytningen m.m. af arkivet.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Bilag

 • 4
  Udmøntning af budget 2019 vedr. bibliotekets fremadrettede organisering
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  BFKU skal tage stilling til, hvilken af de to opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

  2.

  at

  udvalget sender den valgte model i høring hos Lokalarkivrådet, biblioteketsrådet, handicaprådet, ældrerådet og Dragør Fitness. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag (supplerende) fra AOV:

  Ændringsforslag 1:

  Det ønskes belyst, i hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  I Liste Ts øjne er det umuligt at finde plads til lokalarkivet på vores biblioteker. Det vil tillige betyde en kraftig forringelse af lokalarkivet vilkår og dårligere betingelser for både frivillige på arkivet samt medarbejdere på lokalarkiv og bibliotekerne. Borgerne vil ikke opleve bedre kvalitet.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Godkendt.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier

  Godkendt.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budget 2019 er der besluttet følgende:

  Effektivisering på baggrund af en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 i 2019 og på 250.000 i 2020 og efterfølgende år. Budgettet til Dragør biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5 og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  I nedenstående præsenteres udvalget for to mulige scenarier for en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus.

  Model 1

  Kulturhus: Bibliotek, Lokalarkiv på to adresser

  Lokalitet:

  I modellen Kulturhus: Bibliotek, lokalarkiv er der to adresser: Huset på Vestgrønningen i Dragør (det nuværende Dragør Bibliotek) og Biblioteket i Hollænderhallen på 2. sal.

  Vision for modellen:

  De to nuværende biblioteker nytænkes på de indre og ydre linjer, således at borgerne vil kunne opleve en bred variation af kulturelle oplevelser, udstillinger og bibliotekstilbud. Biblioteks-, lokalarkivs- og kulturhusfunktionerne fordeles på forskelligvis på begge de nuværende adresser, dels på Vestgrønningen i Dragør og dels i Hollænderhallen i St. Magleby. Denne model sikrer et borgernært kulturtilbud både i Store Magleby og i Dragør.

  Huset i Dragør bliver stedet, hvor du primært møder den personlige betjening. Huset er det nye omdrejningspunkt for litteratur, kulturhistorie og formidling. Det er et åbent og udadvendt hus, hvor du med personlig betjening kan få vejledning, både når det angår biblioteksmaterialer, eller du vil aflevere materialer til arkivet. Biblioteksfunktionen og bibliotekets indretning ændres, og der for eksempel kan etableres et lokalhistorisk samtalerum, hvor borgerne i bestemte tidsrum kan møde arkivets medarbejdere.

  Her mødes de litteratur-, kultur- og historieinteresserede i samme hus, hvor der både er plads til at finde den spændende litteratur og se en lokalhistorisk udstilling eller deltage i et foredrag. Huset i Dragør er et levende historisk hus i en levende by, som både er for borgere, sommergæster og turister. Det er huset for dem, som er med offentlig transport, og det er stedet hvor mange tværgående lokale samarbejde udspiller sig, fx Levende Låger og Kulturnatten.

  Inspirationen til arbejdet med sammentænkning af bibliotek, arkiv og kulturhus kommer bl.a. fra ”Identitetsbiblioteket” i Odsherred, hvor bibliotek og arkiv fungerer i samme hus, og hvor lokalhistorisk interesserede kan henvende sig til lokalarkivarer og frivillige med spørgsmål eller med materiale de ønsker at videregive. Her mødes lokalhistorisk interesserede, og frivillige kan komme i bibliotekets åbningstid og arbejde med lokalhistorien sammen med frivillige, bibliotekets lokalarkivarer og øvrige medarbejdere.

  Biblioteket i Hollænderhallen vil fremadrettet bidrage til variationen af muligheder i Kulturknude­punkt Store Magleby. Her er litteraturformidlingen og dannelsen i højsædet. Det er her der er interaktive litterære udstillinger for børn, der er her den store samling af faglitteratur er, og biblioteket bidrager som ramme om fællesskaber, der fx opstår når de samme forældre hver tirsdag venter på danse- eller svømmebørn. Biblioteket i Hollænderhallen bliver et overvejende selvbetjent bibliotek med lange åbningstider. Den betjente åbningstid koncentreres om de tidspunkter, hvor der typisk er mange der benytter hallens idrætsfaciliteter.

  En del personale og frivillige vil have deres arbejdspladser her, til det arbejde der kræver fordybelse. Det er her de store ”back end” faciliteter findes, dvs. kontorpladser, skannere og andet udstyr, som skal bruges i forbindelse med det lokalhistoriske arbejde og med driften af Kulturhuset/biblioteket.

  FAKTA:

  Opgaven – budgetaftalen 2019:

  ”Effektivisering på baggrund af en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 i 2019 og på 250.000 i 2020 og efterfølgende år. Budgettet til Dragør biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5 og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet”.

  Borgerne:

  Med denne model, vil borgere stadig have kulturtilbud i form af bibliotek og arkiv tæt på i både Dragør og St. Magleby. Brugere af Lokalarkivet vil stadig have mulighed for at møde lokalarkivet fx via ”Book en arkivar” eller i en evt. ugentlig åbningstid. En del af arkivfunktionen flytter imidlertid til Hollænderhallen i St. Magleby, og bliver dermed mere synlig for de borgere, der benytter kommunens tilbud dér.

  Med en bevarelse af huset i Dragør vil borgerne og turister have et åbent hus, som evt. i fremtiden kan repræsentere UNESCO verdensarven. Begge lokaliteter vil have flere forskellige fagligheder i personalegruppen og plads til udstillinger og arrangementer.

  Der vil være væsentligt færre biblioteksmaterialer i Dragør bibliotek på Vestgrønningen, hvilket vil medføre en mindre spændende og varieret samling. Arkivalierne vil for 80 procents vedkommende være placeret på fjernlager, hvilket vil betyde at der skal tillægges ekspeditionstid i forhold til fremskaffelse.

  Medarbejdere:
  Med denne model vil der fortsat være flere fagligheder i begge huse. Der vil forventeligt være større tæthed og bredde i henvendelserne fordi biblioteksforespørgsler og lokalhistoriske forespørgsler stilles samme sted. Det stiller større krav til de som betjener borgerne, og det vil derfor kræve en sidemandsoplæring af alle personalegrupper.

  Personalet på bibliotekerne deler pt. kontorarbejdspladser og med udviklingen i de to huse, forventer vi, at der skal deles endnu mere, og fortsat på begge lokaliteter.

  Det er forventningen, at medarbejderne skal håndtere flere besøgende, både biblioteks- og arkivbesøg, samt at der forventes en stigning i besøgstal på biblioteket i Hollænderhallen i forbindelse med åbningen af svømmehallen.

  Personalet forventes ligeledes at skulle håndtere en større mængde fjernlån, da reduktionen i bibliotekets samlede materialebeholdning forventes at føre til en stigning i titler, der bestilles hjem udefra.

  De frivillige:

  Med denne model kommer de frivillige til at skulle samarbejde med medarbejdere i begge huse, og indgå i forbindelse med udvikling og opsætning af lokalhistoriske udstillinger, publikationer og afviklingen af lokalhistoriske arrangementer. De frivillige deler pt. kontorarbejdspladser, og med denne udvikling forventer vi, at der skal deles endnu mere.

  På biblioteket i Hollænderhallen er der mulighed for at etablere arbejdspladser til arkivfunktionerne. Det er her der er mulighed for opbevaring af de arkivalier, der pt. arbejdes med, her er der plads til ”arkiv-maskinparken”, ligesom der er mødefaciliteter, når man er flere der arbejder omkring det samme. Der skal forventeligt indføres et ”pladsbookingssystem”, som de frivillige allerede kender nu, i forhold til arbejdspladser.

  Eftersom det er i Hollænderhallen vi har mulighed for at etablere flest arbejdspladser, vil det være her der er de bedste arbejdsfaciliteter for de frivillige indsatser. Endvidere arbejder vi med muligheden for yderligere decentrale arbejdspladser fx hjemme, i Aktivitetshuset, på Museet eller andre steder i kommunen.

  Åbningstider:
  De fleste betjente åbningstimer har vi på biblioteket på Vestgrønningen, både husets beliggenhed og nuværende besøgstal gør, at det er her den længste betjente tid er.

  På biblioteket i Hollænderhallen vil den betjente tid blive tilrettelagt i forhold til hallens øvrige aktiviteter. På den måde kan vi udnytter den synergi, der er i huset når der er flest mennesker.

  Økonomi:

  Arkitekthjælp til tegning af faciliteter med henblik på nyindretning af biblioteket på Vestgrønningen og af biblioteket i Hollænderhallen anslået 60.000 kr.

  Indretning og tilpasning af lokalerne efter anvisninger fra arkitekt kendes endnu ikke.

  Høring og borgerinvolvering:

  Fra ledere og medarbejder er det et ønske om, at modellen, når den er valgt, vil omfatte en proces, der involverer flest mulige borgere i en inddragelsesproces frem mod implementering. Der er knap 100.000 årlige brugere af bibliotekerne i Dragør Kommune og deres stemme ønsker vi at høre, således at de kan medvirke til at kvalificere kommunens fremtidige Bibliotek, lokalarkiv og kulturhus.

  I processen op til fremlæggelse af denne model har medarbejdere såvel som frivillige samt Arkiv- og biblioteksrådet fået forelagt begge modeller til kommentering.

  Faglig vurdering: Muligheder og fordele:

  Denne model tilbyder to stærke kulturtilbud på to centrale beliggenheder i Dragør Kommune.

  Et stærkt og nyindrettet bibliotekstilbud, med nye fordybelsesarbejdspladser til arkivarbejdet. Det hele placeret tæt på Rådhuset i forbindelse med sportsfaciliteterne i og omkring Hollænderhallen, samt et nyindrettet kulturtilbud i den historiske del af Dragør by.

  De to beliggenheder giver fleksibilitet og øget tilgængelighed for borgerne, og den nye sammentænkning af lokalarkiv, bibliotek og kulturhus, indeholder potentielt en synergieffekt, som kan føre til nye spændende udstillinger og arrangementer. Brugerne i Dragør Kommune er meget loyale i forhold til ”deres bibliotek”; enten bruger de det ene eller det andet bibliotek, og kun de færreste kommer begge steder. Denne model sikrer, at man, omend i mindre omfang end nu, stadig vil have et bibliotekstilbud i Dragør by.

  De to huse vil skabe rammer om fællesskaber for borgerne og mulighed for flere forskellige typer af opgaver for medarbejdere. Kulturtilbuddet på Vestgrønningen vil være det naturlige omdrejningspunkt for arbejdet med og præsentation af UNESCO verdensarv kandidaturet. Ved at bibeholde et bibliotekstilbud, på Vestgrønningen tilfredsstiller vi de mange biblioteksbrugere og besøgende som huset har.

  Det lokalhistoriske arbejde vil få gode muligheder for, at fortsætte i det fine arbejde der hidtil er foregået, med indretningen af arbejdspladser i ”back end”-faciliteterne på biblioteket i Hollænderhallen.

  Faglig vurdering: Ulemper og udfordringer:

  Med to biblioteker skal, der fortsat vagtdækkes på to adresser, hvilket kan være vanskeligt med færre personaler. Derfor vil de betjente tider blive skåret ned, og i forhold til biblioteket i Hollænderhallen ses i nøje sammenhæng med fx hallens aktiviteter. De færre betjente timer vil påvirke de lånere, der er vant til den personlige betjening. Bibliotekspersonalet skal sidemandsoplæres og dette vil kræve tid.

  Øget trængsel på kontorpladserne, kan medføre mere uro. De frivillige skal indstille sig på andre ”arbejdstider” og på, at den del af arbejdet som kræver fordybelse og maskiner vil foregå på biblioteket i Hollænderhallen pga. kontorfaciliteterne.

  På baggrund af de seneste måneders skriverier i lokalaviser og på FB, vil det være nødvendigt at ledelsen har et særligt fokus på arbejdsmiljøet og trivslen for de ansatte såvel som de frivillige.

  Model 2

  Ét stort kulturhus beliggende i Hollænderhallen

  /Dragør Bibliotek og arkiv som en del af Hollænderhallen

  Lokalitet:

  Det nuværende bibliotek i Hollænderhallen udvides til også at omfatte stueetagen, hvor Dragør Fitness pt. har lokaler.

  Endvidere udbygges stuetagen, for at give plads til bibliotek, arkiv og kulturhus.

  Med denne model lukker Dragør Bibliotek på Vestgrønningen, mens kulturtilbuddet i Hollænderhallen udvides.

  Vision:

  Kulturhuset i Hollænderhallen er en magnet, både for de brugere, som kommer for at benytte hallens faciliteter, og dem der er interesseret i Kulturhusets tilbud. I stueetagen, hvor Dragør Fitness pt. holder til, skabes der et kulturhus, som rummer skiftende lokalhistoriske udstillinger, litterære legeudstillinger for børn og unge, mulighed for at afholde koncerter fx med Musikskolens elever og teaterforestillinger. Kulturhuset er et attraktivt og aktivt samværsområde, hvor man kan orientere sig i udvalget af udstillet litteratur, man kan deltage i foredrag eller se en udstilling.

  Kulturhuset får en udvidet personlige betjening i forhold til de nuværende åbningstider i biblioteket i Hollænderhallen. Når Kulturhuset i stueetagen er uden personlig betjening, vil det i lighed med 2. sal være muligt at betjene sig selv i forhold til biblioteksmaterialerne eller gå på opdagelse i de børnelitterære legeudstillinger eller de lokalhistoriske udstillinger.

  På 2. sal er biblioteket næsten som I kender det: Der er biblioteksmaterialer, studiepladser, mødelokale, kontorpladser til medarbejdere og frivillige. Det er her der er fred og fordybelse.

  Der foretages en mindre ombygning for at skabe bedre kontorfaciliteter og flere arbejdspladser til personale og til frivillige, således at også arbejdet med lokalhistorien, kan få gode rammer at være i.

  Børnebibliotekstilbuddet samles i stuen, sammen med et nøje udvalg af litteratur for voksne.

  FAKTA:

  Opgaven – budgetaftalen 2019:

  ”Effektivisering på baggrund af en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 i 2019 og på 250.000 i 2020 og efterfølgende år. Budgettet til Dragør biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5, og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet”.

  Borgerne:

  Med denne model, vil borgerne få ét moderne kulturhustilbud, som er væsentligt forskelligt fra de to tilbud, der er på nuværende tidspunkt. Fordelingen på to etager er med henblik på at tilfredsstille både de, der bruger deres besøg på fx at arbejde eller studere, ved at give mulighed for ro og fordybelse på 2. sal, mens de der bruger deres besøg til leg og samvær med andre, vil tiltrækkes af stueetagens oplevelsesrum.

  I tillæg til dette vil udbygningen af stueetagen give mulighed for at afholde foredrag, koncerter, teaterforestillinger, filmvisninger mm.

  Kulturhus og Hollænderhallen tilbyder aktiviteter til hele familien hvad enten man er litteratur- eller sportsinteresseret. Brugere af Lokalarkivet vil stadig have mulighed for at møde lokalarkivet fx via ”Book en arkivar” eller i en evt. ugentlig åbningstid.

  Kulturhuset er lettest at komme til, hvis man er selvtransporterende, da der vil være længere fra bussen til Kulturhuset, end der er ved biblioteket i Dragør. Borgerne i Dragør By som for nuværende er brugere af Dragør Bibliotek vil få længere til det nye Kulturhus.

  Medarbejderne:

  Medarbejderne skal i denne model kun betjene ét kulturhus. Alle både medarbejdere og frivillige vil være samlet det samme sted. Dermed udnyttes medarbejderressourcen endnu bedre, hvilket øger mulighederne for kulturhustiltag, samt for at udvikle på og deltage i det udadvendte samarbejde, både i og uden for kommunen.

  Med udviklingen af Kulturhuset vil der fortsat være flere fagligheder.

  Personalet på bibliotekerne deler pt. kontorarbejdspladser og det gør de frivillige også. Selvom kontorpladserne udvides og indrettes således at det arbejde der foregår i arkivet kan fortsættes, skal der fortsat deles om pladserne.

  Med videreudviklingen af Kulturhuset forventer vi, at medarbejderne skal håndtere flere besøgende, dels fordi det vil være det eneste bibliotekstilbud i kommunen, og dels fordi det forventes, at der kommer et stigende besøgstal i forbindelse med åbningen af svømmehallen.

  De frivillige:

  Med udviklingen af Kulturhuset i Hollænderhallen vil de frivillige skulle indrette sig på samarbejde med medarbejdere i forbindelse med udvikling og opsætning af, lokalhistoriske udstillinger, publikationer og afviklingen af lokalhistoriske arrangementer.

  Eftersom antallet af kontorpladser er begrænset vil det kræve en vis fleksibilitet af de frivillige og det kan være nødvendigt at indføre et arbejdspladsbookingssystem. De frivillige vil skulle flytte fra Dragør by og til Store Magleby for at udøve deres frivillige engagement.

  Åbningstider:

  Kulturhuset får en udvidet personlige betjening i forhold til de nuværende åbningstider i biblioteket i Hollænderhallen.

  Økonomi:

  Arkitekthjælp til tegning af faciliteter med henblik på nyindretning og udvidelse af lokalerne der pt huser Dragør Fitness i stueetagen i Hollænderhallen, samt biblioteket på 2. sal - anslået 60.000 kr.

  Indretning og tilpasning af bibliotek og kulturhus efter anvisninger fra arkitekt kendes endnu ikke.


  I sommeren 2018 ændrede vi biblioteket i Hollænderhallen. Der er med den nye indretning lagt an til at drive et moderne bibliotek som en del af et kulturhus.

  Høring og borgerinvolvering:

  Fra ledere og medarbejdere er det et ønske, at modellen, når den er valgt, vil omfatte en borgerinddragelsesproces der involverer flest mulige borgere frem mod implementeringen. Der er knap 100.000 årlige brugere af bibliotekerne i Dragør Kommune og deres stemme ønsker vi at høre, således at de kan medvirke til at kvalificere de kommende Bibliotek, lokalarkiv og kulturhus i kommunen.

  I processen op til fremlæggelse af denne model har medarbejdere såvel som frivillige samt Arkiv- og biblioteksrådet har fået forelagt begge modeller til kommentering.

  Faglig vurdering: Muligheder og fordele:

  Fordelen ved denne model er, at alle funktioner i arkiv, bibliotek og kulturhus er samlet et sted. Modellens potentiale kommer helt til udtryk når der etableres mulighed for sceneområde der kan bruges både til koncerter og foredrag til større forsamlinger. Med denne model vil muligheden for sammentænkning af bibliotek og arkivs nuværende tilbud, potentielt kunne skabe en synergieffekt og skabe nye kulturtilbud til borgerne i Dragør, ligesom effekten ved at have kulturhus og idrætsfaciliteter samlet et sted kan medvirke til at skabe synergi, liv og dynamik; om formiddagen kommer morgensvømmere og elever til idræt i hallen og imens kommer børnehavebørnene til filmklub i Kulturhuset.

  Hele Hollænderhallen med Kulturhus vil samlet set være et attraktivt tilbud for hele familien med både sport og kultur samme sted. Kulturhuset vil kunne tilbyde borgerne i Dragør kommune flere muligheder for kulturelle opleveler end det er muligt i de nuværende omgivelser og kommunale faciliteter i øvrigt. Med en placering i stueetagen vil Kulturhuset blive meget synligt, og det vil åbne for nye brugergrupper.  I Kulturhuset vil alle medarbejdere og frivillige være samlet på et sted.

  Medarbejderne har givet udtryk for, at det vil have en positiv effekt for arbejdsglæden at være samlet et sted, ligesom de frivillige har udtrykt ønske om at have mulighed for at arbejde samme sted.

  Faglig vurdering: Ulemper og udfordringer:

  En sammenflytning af de to biblioteker i Hollænderhallen vil betyde, at Biblioteket på Vestgrønningen som har den største samling og har markant højeste besøgs- og udlånstal lukker. Der er en opmærksomhed på trafikken rundt i kommunen til Hollænderhallen og den noget længere afstand, for nogle, til deres lokale bibliotek.  Dette kræver eventuel en fremtidig aftale om offentlig transport.

  Desuden vil muligheden for at biblioteket på Vestgrønningen kunne indgå som et unikt udstillingsvindue i UNESCO verdensarv forsvinde. Borgerne kommer ikke forbi Hollænderhallen, på sammen måde som man kommer forbi Dragør Bibliotek, et besøg i Hollænderhallen kræver mere et ærinde. Derudover skal der ved valg af denne model findes nye egnede lokaler til Dragør Fitness.

  På baggrund af de seneste måneders skriverier i lokalaviser og på FB, vil det være nødvendigt, at ledelsen har et særligt fokus på arbejdsmiljøet og trivsel for de ansatte og de frivillige.

  Der skal findes løsninger, således at de frivillige kan arbejde på andre tidspunkter end man-fredage. Det kunne fx være en lignede løsning som den der bruges i aktivitetshuset, hvor de frivillige har nøgler til de rum de har adgang til.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Når Udvalget har besluttet, hvilken model, der skal arbejdes videre med, så vil der blive udarbejdet et økonomisk overslag og en tidsplan for realiseringen af den valgte model.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

 • 5
  Årshjul for kommende sager i 2019
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et årshjul over kommende sager i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Årshjulet er taget til efterretning med de nævnte bemærkninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et årshjul over de på nuværende tidspunkt kendte sager for 2019. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra C - Drøftelse af Hollænderhallens udmøntning af den vedtagne besparelse
  Sagsid.: 18/5443

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Sagen drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katrine Tholstrup (C) har i mail den 15. december 2018 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”C gr. foreslår at udvalget drøfter Hollænder hallens udmøntning af den vedtagne besparelse samt, at udvalget træffer en beslutning om, at besparelsen ikke må have direkte konsekvenser for den tildelte banetid i sæsonen 2018/2019.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

 • 7
  Forslag fra O - Svømmehallen
  Sagsid.: 18/5450

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra O:

  Forvaltningen fremlægger til aprilmødet forslag til hvilke tider og hvilke dage, der vil være offentligt åbent i svømmehallen.

  Endelig fremlægger forvaltningen forslag til pris- og takstpolitik, f.eks. i lighed med omkringliggende svømmehaller.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail den 15. december 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Svømmehallen

  Princip beslutning om fordeling af brug af faciliteter, samt priser mm.

  Da svømmehallen blev vedtaget, var det fra DFs side med kravet om, at hallen primært skal stå til rådighed for skatteyderne, som har betalt for den.

  Borgere uden klubmedlemskaber skal kunne tage en svømmetur, tidligt før de tager på arbejde. Og når de kommer hjem om aftenen. Og over dagen, når det passer i deres skema. Dette gælder naturligvis også for de borgere, som er pensionister.

  7 dage om ugen.

  En løsning kan være, at der forlods afsættes 3 baner til alm offentlig brug.

  De sidste 3 baner fordeles af halinspektøren til skoler og foreninger efter de principper, som i øvrigt gælder for boldbanerne.

  Ledige baner kan naturligvis frit bruges

  Varmvandsbadet skal stå til rådighed for genoptræning.

  Soppebassinet skal stå til rådighed for babysvømning.

  Halinspektør bedes til aprilmødet i BFKU om at fremlægge forskellige forslag til baderegulativ/ordensreglement.

  Samt oplæg til et takstregulativ.

  Gerne med udgangspunkt i andre svømmehallers eksisterende ordninger, da vi ikke nødvendigvis selv bør opfinde den dybe tallerken.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

 • 8
  Meddelelse - Etablering af Ungdomskriminalitetsnævn i Københavns Politikreds
  Sagsid.: 18/5350

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om det foreløbige arbejde med etableringen af Ungdomskriminalitetsnævn i Københavns Politikreds.

  Ungdomskriminalitetsnævnet er en ny organisering af arbejdet omkring børn og unge mellem 10 og 17 år, hvor der er mistanke om eller dom for deltagelse i kriminelle handlinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ny lovgivning

  Folketinget vedtog d. 18. december 2018 lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.

  Ud over vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er der gennemføret konsekvensændringer i den sociale lovgivning.

  Målgruppe
  Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er målrettet:

  ·

  10 – 14årige børn og unge, der er mistænkt for deltagelse i kriminelle handlinger

  ·

  15 – 17årige unge, der er dømt for deltagelse i kriminelle handlinger

  Politiet kan indstille børn og unge mellem 10 og 14 år til Ungdomskriminalitetsnævnet. Anklagemyndigheden kan indstille unge mellem 15 og 17 år til Ungdomskriminalitetsnævnet.

  Organisering

  Med lovforslaget oprettes der ungdomskriminalitetsnævn i fire af landets politikredse og der etableres en ny ungekriminalforsorg. Børn og unge fra Dragør Kommune vil blive sanktioneret i det ungdomskriminalitetsnævn, der er beliggende i Københavns Politikreds.

  Formanden og næstformændene for Ungdomskriminalitetsnævnet er dommere. De øvrige medlemmer udgøres af ansatte fra Politiet og kommunalt ansatte. På møderne deltager én dommer, én fra Politiet og én med kommunal baggrund. Sager afgøres ved stemmeflerhed eller af formanden/næstformanden.

  I sager vedrørende 10 – 14 årige bistås Ungdomskriminalitetsnævnet af en børnesagkyndig i stort set samtlige sager. I sager vedrørende 15 – 17 årige bistås Ungdomskriminalitetsnævnet i udvalgte sager af en børnesagkyndig.

  Indstilling til sanktion

  Dragør Kommune gennemfører ungefaglig undersøgelse og indstiller til sanktion.

  Sanktionsmuligheder

  Ungdomskriminalitetsnævnet kan:

  · Pålægge børn og unge en straksreaktion

  · Henstille til, at kommunen vurderer forældrepålæg

  · Fastsætte forbedringsforløb

  · Anbringe børn og unge uden for eget hjem

  · Tilbageholde børn og unge

  · Træffe afgørelse om samvær og kontakt

  · Pålægge kommunen at gennemføre afgørelser

  · Ændre eller afslutte foranstaltninger

  Sanktionerne gennemføres under tilsyn af Ungekriminalforsorgen. Kommunen varetager tilsyn svarende til servicelovens krav. Sanktioner og tidsfrister gennemføres og overholdes af kommunen. Dette kan evt. ske med assistance fra Politiet efter servicelovens § 64.

  Bisidder

  Barnet / den unge har ret til en bisidder.

  Advokatbistand

  Forældremyndighedsindehaver og de unge som er fyldt 12 år har ret til gratis advokatbistand ved:

  ·

  Gennemførelse af ungeundersøgelse på institution (svarer til Ser-vicelovens § 51

  ·

  Anbringelse uden for hjemmet

  ·

  Beslutning om samvær og kontakt

  ·

  Opretholdelse af anbringelse uden samtykke 

  ·

  Ændring af anbringelsessted

  I de øvrige sager er der kun mulighed for advokatbistand ved selvbetaling

  Klageadgang

  Nævnes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Enkelte afgørelser kan dog påklages til Ankestyrelsen. Klager har ikke opsættende virkning. Adgang til domstolsprøvelse kan kun ske gennem grundlovens § 63, stk. 1, 1. pkt. Domstolen er herved afskåret fra at foretage prøvning af ugekriminalitetsnævnets skøn.

  Udveksling af informationer

  Politi, Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og kommune kan frit udveksle informationer.

  Habilitet

  Der er indarbejdet krav om, at den kommunale medarbejder, der deltager i mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet skal være habil i sagen – det vil sige, at vedkommende ikke har været eller ikke vil blive involveret i den socialfaglige behandling af barnet eller den unge.

  Det er ikke muligt med seks sagsbehandlere i ét team at sikre habilitet. For at sikre habiliteten er der indgået aftaler mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune om fordeling af repræsentation. Af aftalen fremgår det, at Frederiksberg Kommune varetager den socialfaglige repræsentation i Ungekriminalitetsnævnet, når der er tale om børn og unge fra Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der kan blive tale om økonomisk kompensation til Frederiksberg Kommune for repræsentation. Et eksakt beløb kan ikke opgøres, før der er erfaring at trække på.

  Yderligere kan der blive tale om effektuering af foranstaltninger, som ellers ikke ville være blevet gennemført i samme omfang. Dette kan vise sig at øge udgiftspresset på sigt. Et eksakt beløb kan ikke opgøres, før der er erfaring at trække på.

  Historisk har der imidlertid været ganske få sager, der ville være behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, når der ses på de seneste tre år.

  Udviklingen vil blive fulgt nøje i budgetopfølgningerne året igennem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids og Kulturudvalget 6. februar

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Udmøntning af budget 2019 - rokade på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/5243

  RESUMÉ:

  Status på udmøntning af budget 2019 i forbindelse med rokade på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

  ·

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020. 

  ·

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  ·

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten.

  ·

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave.  Status på udmøntning

  Administrationen afholder løbende møder med de respektive ledelser for at tilrettelægge de bedste processer for udmøntningen af budget 2019, og for i fællesskab at finde de mest optimale løsninger for de involverede børn, forældre, medarbejdere og ledelsen.

  Mødekadencen i det Centrale Medarbejderudvalg (CMU dagtilbud) er siden vedtagelsen af budgetaftalen 2019-2022 øget, således at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, lederrepræsentant samt repræsentanter fra administrationen jævnligt mødes og drøfter rokadesporene på dagtilbudsområdet.

  Jævnfør budgetaftalen 2019-2022 er administrationen påbegyndt en kapacitetsanalyse til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, som skal give overblik over den fremtidige normering og fordeling af pladser på det samlede 0-6 års område. Med analysen bliver det klart, hvilke institutioner børnene fra den integrerede institution Høgevænget kan overflyttes til, og hvor mange børn der kan optages i den integrererede institution i Søvang samt i den sammenlagte institution Hollænderhus-Kornblomsten. Analysen forventes færdig i første kvartal 2019.

  Vedlagt denne sag er tre bilag, som giver en status på de tre rokadespor på dagtilbudsområdet.

  I forhold til opsigelsen af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave har administrationen afholdt møder med forældrebestyrelsen. Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at undersøge muligheden for at etablere Menighedsbørnehaven som privat institution. Administrationen følger processen, og bistår løbende med oplysninger om økonomi og andre forhold, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan træffe beslutning om institutionens fremtid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med budgetaftalen 2019-2022 er der afsat samlet 2.100.000 kr. i 2019 til omstrukturering på dagtilbuds- og SFO-området.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får en sag om konkret udmøntning af de 2.100.000 kr. på et af de kommende udvalgsmøder.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.: