Skip navigationen

Referat

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Annette Nyvang (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
 • 1
  Revision af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter
  Sagsid.: 11/851

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsudvalget har i samarbejde med administrationen udarbejdet en revision af udvalgets vedtægter fra 2012.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler de nyreviderede vedtægter over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeoplysningsudvalget besluttede i starten af året at få revideret udvalgets vedtægter fra 2012.

  Ændringsforslag/tilføjelser blev ved udvalgets møde i juni 2018 taget op og ført ind i vedtægterne.

  Vedtægterne er nu færdigreviderede efter udvalgets anvisninger.

  Ændringer i vedtægterne

  Revideringen af vedtægterne består hovedsageligt af en grundig gennemskrivning og opdatering i layout og læsevenlighed.

  Særligt § 2 om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og § 4 om valgproceduren er opdateret, så de fremstår mere i overensstemmelse med virkeligheden og så man opnår afklaring af medlemmer ved selve valgmødet.

  I § 2 Folkeoplysningsudvalgets Sammensætning, er der tilføjet et stk. 4, hvor det tydeliggøres, at det er Ældrerådets-, Handicaprådets-, og Aktivitetshuset Wiedergårdens Brugerråd, der udpeger en repræsentant til udvalget blandt deres medlemmer. Folkeoplysningsudvalget begrunder ændringen med, at kontinuitet og kommunikation sikres bedst muligt på den måde.

  De reviderede vedtægter træder i kraft den 1. i måneden efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægterne og Folkeoplysningsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i Folkeoplysningsloven.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202909  

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik danner grund for vedtægterne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 2
  Navn til den sammenlagte institution på Halvejen
  Sagsid.: 19/220

  RESUMÉ:

  Forslag til navn til den sammenlagte institution Hollænderhus-Kornblomsten forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender navnet Børnehuset Halvejen for den sammenlagte institution.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at sammenlægge den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten. Institutionerne er placeret på henholdsvis Halvejen 7 og Halvejen 1.

  Medarbejderne fra de to institutioner har på et personalemøde i fællesskab lavet forslag til navn for den sammenlagte institution. Ledelsen og administrationen bakker op om medarbejdernes forslag.

  Det foreslås, at institutionen skal hedde Børnehuset Halvejen. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Medarbejderne i den sammenlagte institution har været inddraget i processen for at finde et navn til institutionen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

 • 3
  Fortsat behandling - ansøgning fra De Dragør Vandhunde
  Sagsid.: 18/5059

  RESUMÉ:

  Udvalget behandlede ansøgningen fra De Dragør Vandhunde vedrørende en udvidelse af omklædningsfaciliteterne på Dragør Søbad den 5. december 2018. Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en ydereligere uddybning samt et besøg på badeanstalten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om De Dragør Vandhunde må udbygge omklædningsfaciliteterne til forenings brug ved inddragelse af et for nuværende offentligt areal på badeanstalten.

  2.

  at

  såfremt ansøgningen imødekommes, skal det ske på de betingelser som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Ad. 1

  Ændringsforslag fra COTV:

  COTV foreslår, at ansøgningen fra De Dragør Vandhunde imødekommes med bemærkning om, at der ikke tilføres ekstra elinstallationer.

  For stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra COTV:

  COTV foreslår, at betingelserne godkendes idet punkt 4 i betingelserne vedr. Forudsætning om renovation af elinstallation udgår.

  For stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget behandlede på møde den 5. december 2018 De Dragør Vandhundes ansøgning om at udvide deres omklædningsfaciliteter. Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en ydereligere belysning samt muligheden for et besøg på Dragør Søbad forinden mødet.

  Vedlagt sagen er dagsordenspunktet fra sidste møde samt ansøgningen fra De Dragør Vandhunde.

  Yderligere uddybning

  Udvalget ønskede en yderligere uddybning vedrørende elinstallationerne på Søbadet. En gennemgang af elinstallationen på Søbadet viser, at der igennem længere tid, har været store problemer med strømforsyningen på Søbadet. Dette er bl.a. fordi at foreningens eksisterende faciliteter til omklædning og sauna har medført, at der bruges væsentligt mere strøm til opvarmning, end anlægget oprindeligt er bygget til. Det betyder, at anlægget på nuværende tidspunkt allerede er overbelastet og at sikringerne springer. En udvidelse af foreningens faciliteter, og dermed en ombygning, vurderer administrationen vil belaste anlægget ydereligere. Det er således administrationens vurdering, at en ombygning ikke kan ske forsvarligt før hovedkablet er skiftet. Udgiften hertil anslås at udgøre 250.000 – 300.000 kr. Beløbet er ikke afsat og vil således skulle bevilges som en tillægsbevilling, fx i 2019.

  Såfremt De Dragør Vandhundes ansøgning ikke imødekommes, skal hovedkablet stadig på sigt skiftes, men hvis ansøgningen imødekommes, vil hovedkablet skulle skiftes inden ombygningen kan foretages.

  Kort oprids fra den tidligere sagsfremstilling:

  De Dragør Vandhunde ansøger om tilladelse til selv at forestå ombygningen. Administrationen kan ikke anbefale at private foretager ombygning af kommunale arealer/lokaler og anbefaler derfor – såfremt ansøgningen imødekommes – at kommunen foretager ombygningen, men at foreningen betaler denne.

  En eksklusiv brug af et i dag offentligt tilgængeligt areal for én forening vurderes på sigt at kunne begrænse kommunens mulighed for at kunne tildele evt. nye vinderbadeforeninger tilsvarende vilkår. Administrationen anbefaler derfor, at tilladelsen – såfremt den gives – meddeles på følgende betingelser:

  ·

  At kommunen foretager ombygningen, som betales af foreningen,

  ·

  At foreningen står for drift og vedligehold af omklædningsrummet, samt forsikring af evt. inventar tilhørende foreningen,

  ·

  At foreningen i højsæson (1. maj – 1. september) holder omklædningsrummet åbent for offentligheden i det tidsrum Søbadet er bemandet,

  ·

  At ombygningen ikke finder sted før Søbadets eksisterende elinstallation er renoveret, hvilket vil ske på baggrund af Plan og Tekniks samlede prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Foreningens brug af kommunalt ejede arealer/lokaler sker efter reglerne i folkeoplysningslovens, som siger, at kommunen skal stille egnede ledige lokaler til rådighed for foreningsaktiviteten.

  Loven giver ikke foreningerne ret eller kommunerne pligt til at tilvejebringe ydereligere lokalefaciliteter; herunder ved om- eller tilbygning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Selve ombygningen vil være udgiftsneutral for kommunen.

  El renoveringen anslås, at ville koste ca. 250.000 – 300.000 kr. - udgiften skal afholdes af Dragør Kommune alene.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

  Bilag

 • 4
  Frigivelse af midler til udmønting af budget 2019- 2022 vedr. SFO og Dagtilbud
  Sagsid.: 19/152

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om, at der frigives 2,1 mio. kr. til udmøntningen af budget 2019- 22 beslutning vedr. omstruktureringer på SFO og dagtilbudsområdet.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. til realiseringen af omstruktureringerne på SFO og dagtilbudsområdet og at rådighedsbeløbet frigives.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O):

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2019 -2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer:

  Der etableres en samlet SFO for Store Magleby Skole i lokalerne for Tulipanen og Kirkevejens SFO. Dette indebærer, at Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Nordstrandskolen i eksisterende lokaler. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Dragør Skole i lokalerne for Strandengens SFO og Blushøj SFO. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

  ·

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020.

  ·

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  ·

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten.

  ·

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave.

  Derudover fremgår det også af budgetaftalen, at der i 2019 tilføres 2.100.000 kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO- og dagtilbudsstruktur.

  Administrationen har på baggrund af besigtigelse, og skolernes og daginstitutions input til eventuelle ombygninger og anskaffelser, udarbejdet første udkast til budgetoverslag samt prioritering og ønsker ift. budget.

  Der er ikke projekteret, indhentet priser eller myndighedsprojekter. Indhentning af priser pågår.

  Den foreløbige tidsplan er at flytte SFO´erne til maj og kunne tage børneinstitutionen Sølyst i brug til oktober. Derfor søges anlægsmidlerne frigivet på nuværende tidspunkt.

  Ønsker og prioritering fremgår af det vedhæftede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

  Skoleudvalget den 7. februar 2019

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 5
  Mulighed for DGI Certificering på 0-6 års området
  Sagsid.: 18/4506

  RESUMÉ:

  Administrationen har specificeret de økonomiske udgifter, der vil være forbundet med DGI Certificering af kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver, og udarbejdet forslag til tidsplan for inddragelse af bestyrelser mv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter sagen på baggrund af administrationens specificering af de økonomiske udgifter, der vil være forbundet med DGI Certificering af kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

  2.

  at

  muligheden for DGI Certificering drøftes på et dialogmøde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Udvalget ønsker ikke at arbejde videre med DGI certificering, men undersøger andre muligheder, herunder KFUM´s Idrætsforbund.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 5. december 2018, at sagen om DGI Certificering skulle drøftes på ny, på baggrund af yderligere specificering af økonomien samt forslag til tidsplan for inddragelse af bestyrelser mv.


  Administrationen foreslår, at muligheden for, at kommunens dagpleje og daginstitutioner bliver DGI Certificeret drøftes med forældrebestyrelserne, institutionslederne samt repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på et dialogmøde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen har specificeret de økonomiske udgifter, der vil være forbundet med DGI Certificering af kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver. 


  Et certificeringsforløb koster 45.000 kr. pr. institution eller op til ca. 30 medarbejdere. Hertil kommer udgifter til vikardækning svarende til 15 timer pr. medarbejder.

  Skal samtlige af kommunens dagplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt institutionsledere gennemføre et certificeringsforløb er der tale om omkring 160 medarbejdere.

  Det svarer til en udgift på cirka 400.000 kr. inkl. udgifter til gæstedagpleje og vikardækning.

  Hertil kommer udgifter til ”opsamlingshold” for nye medarbejdere svarende til cirka 40.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

  Bilag

 • 6
  Dato for dialogmøde på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 8. april 2019 med fokus på temaet ”krop, sanser og bevægelse i dagtilbud”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 8. april 2019.

  2.

  at

  temaet for dialogmødet er krop, sanser og bevægelse i dagtilbud.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Ad.1+2.

  Godkendt.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der afholdes et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet. Dialogmøderne er en del af dialogmødestrukturen på 0-18 års område.

  Den 6. september 2017 evaluerede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget dialogmødestrukturen og besluttede at fortsætte med samme mødekadence, det vil sige et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet.

  Administrationen foreslår, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 8. april 2019 fra kl. 17:00-19:00.

  Det forslås, at der på dialogmødet sættes fokus på ”krop, sanser og bevægelse”, som er ét af de seks temaer i den styrkede pædagogise læreplan.

  Administrationen vil komme med forslag til en egentlig dagsorden for dialogmødet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 6. marts 2019. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

 • 7
  Meddelelse - Svar fra Børne- og Socialministeriet ang. danmarkskortet over omgørelsesprocenter
  Sagsid.: 18/4976

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om svar fra Børne- og Socialministeriet angående danmarkskortet over omgørelsesprocenter på servicelovområdet.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Til efterretning.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelse i klagesager jf. serviceloven.

  Danmarkskortene for afgørelser truffet i 2017 blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 3. december 2018 og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 5. december 2018.

  Grundet det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på børnehandicapområdet og det sociale voksenområde opgøres samtlige afgørelser, der er afgjort af og sendt fra Tårnby Kommune, under Tårnby Kommune i danmarkskortet om omgørelsesprocenter. Dette medfører, at opgørelsen af antallet af afgørelser, og dermed omgørelsesprocenterne, for borgere fra Dragør Kommune bliver misvisende.

  Derfor blev administrationen anmodet om at rette henvendelse til Børne- og Socialministeriet med henblik på fremskaffelse af mere brugbare data.

  Henvendelse til Børne- og Socialministeriet d. 10. december 2018.

  Jesper Tangbæk anmodede d. 10. december 2018 Børne- og Social ministeriet om at forholde sig til, hvorvidt danmarkskortet fremover kan opgøres ud fra borgernes bopælskommune fremfor som nu, ud fra myndighedens administrative placering.

  Svar fra Børne- og Socialministeriet d. 19. december 2018.

  I svaret henviser Ministeriet til bemærkningerne til Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område..

  Heraf fremgår det, at forslaget bygger på en forventning om, at kommunalbestyrelsen gennem arbejdet med danmarkskortet får større opmærksomhed på sagsbehandlingen på socialområdet og derfor vil træffe foranstaltninger til at forbedre denne. Derfor er det også den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for sagsbehandlingen og de afgjorte sager, der skal behandle omgørelserne. Danmarkskortet indeholder således sager for den kommune, der har truffet afgørelserne og ikke for borgernes bopælskommune.

  Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre dette. Der kan, hvis Dragør Kommune ønsker det, indsættes en bemærkning ved næste opdatering, om at Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaven på de pågældende områder.

  Vedlagt som bilag:

  Henvendelse til Børne- og Socialministeriet

  Børne- og Socialministeriets svar på henvendelse fra Jesper Tangbæk

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Lisbeth Dam Larsen (A) ønskede en drøftelse om et fremtidigt Børn og Unge Topmøde i januar 2020 i Dragør.

  Ann Harnek (T) spurgte til processen i forhold til Dragør Menigheds børnehave.

  Ann Harnek (T) spurgte til processen i forhold til Lokalarkivet.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til en status på udmøntning af budgettet på 0 – 18 års området.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.