Skip navigationen

Referat

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Punkt 9 optages som behandlingspunkt.
Godkendt.
 • 1
  Indledende drøftelse af budget 2020-23
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har besluttet budgetprocessen for budget 2020-23. Som en del af forberedelsen til budget 2020-23 drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget grundlag for budget med henblik på opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, analyser og udfordrede områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalget drøfter opmærksomhedspunkter, udfordrede områder og forslag til analyser vedr. budget 2020-23.

  2.

  at

  fagudvalget giver en tilbagemelding vedr. ovenstående til Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 15. marts 2019.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 13. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1.

  Administrationens præsentation blev taget til efterretning.

  Første runde for konkrete projektforslag sendes til forvaltningen senest den 11. marts 2019.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra den nyvalgte Kommunalbestyrelses første år med budgetudarbejdelse har Økonomiudvalget på sit møde den 24. januar 2019 besluttet, at fagudvalgene drøfter grundlaget for budget 2020-2023 tidligt i budgetprocessen.

  Drøftelsen skal tage udgangspunkt i opmærksomhedsområder i budgetlægningsfasen, udfordrede områder og forslag til analyser.

  Der er på det ordinære fagudvalgsmøde afsat 1 time til drøftelsen. Her vil administrationen give en kort overordnet status for kommunens økonomi, derefter vil der præsenteres de økonomiske og faglige tendenser på fagområdet, hvorefter udvalget vil overgå til en fælles drøftelse.

  Konklusionen på udvalgenes drøftelser vil efterfølgende indgå på budgetseminaret den 15. marts, hvor der, sættes tid af til en tilbagemelding fra fagudvalgene i forhold til de opmærksomhedspunkter, spørgsmål og analyser, der skal arbejdes videre med.

  De valgte analyser og størrelsen af det økonomiske råderum vil blive forelagt ØU til endelig godkendelse på møde den 11. april.

  Der vil på fagudvalgsmødet i maj desuden være en politisk drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Form og indhold afklares på et senere tidspunkt, men der forventes ikke et større administrativt indspil.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der afholdes digital borgerdialog den 19. marts 2019. Det samlede budgetmateriale kommer i høring fra den 15. august til den 29. august 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 2
  BFKU - driftsoverførsler 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/928

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres merforbrug på 285.534 kr., som finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres et merforbrug på 412.428 kr. Beløbet finansieres af den i 2019 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad. 1+2.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BFKU’ område anbefales overførsler på i alt 697.962 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel af merforbrug på 285.534 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres et merforbrug på 412.428 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Lokalarkivet:

  Mindreforbrug på 70.275 kr. søges overført, da særbevilling til digital arkivering ikke blev fuldt ud anvendt i 2018.

  Børnehaven Sansehuset:

  Sansehuset har et merforbrug på 161.240 kr. udover de +/- 3 pct. Af hensyn til institutionens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 80.620 kr. Merforbruget forventes nedbragt ved mådehold og øget børneoptag fra Høgevænget.

  Harevænget:

  Harevænget har et merforbrug på 477.389 kr. udover de +/- 3 pct. Af hensyn til institutionens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 238.695 kr. Merforbruget forventes nedbragt over budget 2019 og budget 2020 ved besparelser på driftsudgifter og forventet merindskrivning af vuggestuebørn.

  Hollænderhuset:

  Hollænderhuset har et merforbrug på 277.052 kr. udover de +/- 3 pct. Af hensyn til institutionens mulighed for at indhente merforbruget indstilles, at der overføres 50 pct. svarende til 138.526 kr. Merforbruget finansieres ved forventet merindskrivning af vuggestuebørn.

  Kornblomstens Børnehave:

  Institutionen søger om overførsel af et merforbrug på 24.863 kr. udover de +/- 3 pct. Merforbruget indhentes ved forventede besparelse som følge af samdrift af Hollænderhuset og Kornblomsten.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2019 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2018 til 2019.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BFKUs område er, at der samlet overføres 697.962kr. fra 2018 til 2019.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,2 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil påvirke servicerammen for regnskab 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019

  Kommunalbestyrelsen den. 28. marts 2019

  Bilag

 • 3
  Museum Amager - Godkendelse af vedtægtsændring
  Sagsid.: 19/99

  RESUMÉ:

  Museum Amager søger om godkendelse af en mindre ændring af vedtægterne, således at disse afspejler de faktiske forhold og Museum Amagers faktiske, geografiske ansvarsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgtes ændring af vedtægtens § 2, stk. 7 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Museum Amager har ansøgt Dragør Kommune om godkendelse af en mindre ændring af museets vedtægt.

  Den nuværende vedtægt indeholder i § 2, stk. 7 følgende formulering:

  Museets geografiske ansvarsområde er Dragør Kommune. Desuden varetager museet Nyere Tids kulturhistorie i Tårnby Kommune for så vidt angår museumslovens kapitel 8. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nu.”

  Denne formulering ønskes ændret til følgende formulering:

  Museets geografiske ansvarsområde er Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museet varetager også museumslovens kapitel 8 inden for dette område. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nu.”

  Ændringen består således i, at Museum Amagers kulturhistoriske ansvarsområde geografisk udvides til også at omfatte Tårnby Kommune, og at det ikke længere vil være begrænset til ”nyere tids kulturhistorie”.

  Ændringen stadfæster den praksis som hidtil har været gældende, og såfremt ændringen ikke godkendes vil konsekvensen være, at Museum Amager ikke kan udøve sit virke forsvarligt, idet der så ikke vil kunne indsamles genstande fra Tårnby Kommune.

  Vedtægtsændringen har været i høring hos Kulturstyrelsen der har tilkendegivet at ville kunne godkende ændringen.

  Kulturstyrelsen har sendt museets ansøgning om udvidelse af ansvarsområde til høring hos Historie & Kunst, København på grund af museets geografiske nærhed til Amager og Tårnby kommuner og hos Kroppedal Museum, der har ansvaret for den arkæologiske virksomhed i Dragør og Tårnby Kommuner.

  Ingen af de to museer har haft indvendinger imod Museum Amagers ønske om at udvide museets ansvarsområde til også at gælde Tårnby Kommune.

  Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune har ligeledes godkendt, at ansvarsområdet kan udvides.

  Kulturstyrelsen stiller i henhold til gældende regler krav om, at også Dragør Kommune – som hovedbidragyder til Museum Amager - godkender ændringen, før styrelsen kan færdigbehandle sagen.

  Da den ansøgte ændring stadfæster den hidtidige praksis – og har formel og reel betydning for museets virke, anbefaler administrationen at ændringen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.  

  Bilag

 • 4
  Dagsorden til dialogmøde med 0-6 års området den 8. april 2019
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet forslag til dagsorden for dialogmøde med 0-6 års området den 8. april 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender dagsordenen for dialogmøde den 8. april 2019.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 6. februar, at der skal afholdes dialogmøde med 0-6 års området den 8. april 2019 med fokus på temaet ”krop, sanser og bevægelse i dagtilbud”.

  Administrationen har udarbejdet forslag til dagsorden for dialogmødet. Forslaget er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Bilag

 • 5
  Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud
  Sagsid.: 18/4965

  RESUMÉ:

  Administrationen har opdateret Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender administrationens forslag til kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 5. december 2018, at administrationen skulle sammenholde de krav, der stilles til kommunale dagtilbud med de krav, der stilles til private dagtilbud for at sikre, at såvel kommunale som private dagtilbud virker ud fra samme grundlag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Administrationen har på baggrund heraf gennemgået og opdateret Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud.

  Som led i opdateringen af kravspecifikationen har administrationen afholdt møde med repræsentanter fra den private institution, Eventyrhuset, samt den selvejende institution, Dragør Menighedsbørnehave, for i fællesskab at drøfte og tilpasse administrationens oplæg til ny kravspecifikation. Mødet tog afsæt i uopfordrede høringssvar fra de to institutioner, hvor institutionerne kommer med input til ændringer. De uopfordrede høringssvar er vedlagt som bilag.

  Administrationen har i vidt omfang indarbejdet Eventyrhusets og Dragør Menighedsbørnehaves input. På mødet blev baggrunden for de input, som administrationen ikke har indarbejdet, også drøftet. Disse drøftelser omhandlede blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt Dragør Kommune bør stille krav om en driftsgaranti, når en allerede etableret institution søger om godkendelse til at oprette sig som privat institution. Administrationen fortalte i den forbindelse om baggrunden for at stille krav om driftsgaranti; nemlig at stille alle private leverandører lige og for at sikre, at den private leverandør kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt en privatinstitution ophører (jf. Vejledning om dagtilbud m.v.). Derudover blev spørgsmålet om, hvorvidt den private institution er forpligtet til at optage børn drøftet. Administrationen fortalte, at formuleringen lægger sig op ad formuleringen fra vejledningen til dagtilbudsloven, hvorfor denne er anført i oplægget til den opdaterede kravspecifikation.

  Den opdaterede kravspecifikation er vedlagt som bilag i to versioner.

  Af den ene version fremgår de ændringer, administration har foretaget siden kravspecifikationen blev forelagt udvalget den 5. december 2018. I den anden version er ændringerne indarbejdet i kravspecifikationen. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender sidstnævnte version.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) samt Vejledning om dagtilbud m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Bilag

 • 6
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen februar 2019
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har ved ansøgningsfristens udløb d. 1. februar modtaget 10 ansøgninger. To af ansøgningerne er sendt videre eller har fået et administrativt afslag, fordi de ikke lever op til Kultur- og Eventpuljens principper. Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de 8 ansøgninger med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Udvalget tildelte følgende:

  Nr.

  Ansøger

  Beløb

  Bemærkning

  1.

  Arrangementsgruppen i Dragør Aktivitetshus

  10.000 kr.

  2.

  Museum Amager

  21.000 kr.

  3.

  Dragør Fastelavnsforening

  20.000 kr.

  Der skal foreligge en plan inden beløbet udbetales.

  4.

  Foreningen "Glemmer du - så husker jeg"

  0

  5.

  Dragør Sangforening

  5.000 kr.

  6.

  Dragør Kunst Festival

  20.000 kr.

  7.

  Foreningen Dragør Gospelkor

  6.000 kr.

  Beløbet skal bruges til koncerten som afholdes i Dragør.

  8.

  Ældresagen i Dragør

  4.000 kr.

  Beløbet er til fællesudflugt med venskabsbyen Vellinge.

  I alt

  86.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristens udløb d. 1. februar har administrationen modtaget 10 ansøgninger til første uddeling af Kultur- og Eventpuljen 2019. To af ansøgningerne er sendt videre eller har fået et administrativt afslag.

  1. Arrangementsgruppen i Dragør Aktivitetshus søger om tilskud på 22.400 kr. til tre arrangementer i 2019. Tilskuddet skal dække udgifter til kunstnerhonorarer og kaffe/kage til 60 personer ved tre arrangementer. Der forventes en ca. indtægt på 9000 kr. til de tre arrangementer via entré til arrangementerne på 50 kr. Arrangementerne er åbne og med støtten ønsker arrangementsgruppen at hyre kunstnere af en vis kvalitet og håber dermed, at kunne tiltrække den ønskede mængde deltagere.

  Administrationens bemærkninger: Arrangementsgruppen i Dragør Aktivitetshus har tidligere ansøgt og fået tildelt midler til lignende arrangementer, men da der hver gang er tale om nye kunstnerbesøg, vurderes det ikke som en "genganger-begivenhed". Arrangementerne vil ikke kunne afholdes uden støtte.     

  2. Museum Amager søger om et tilskud på 21.000 kr. til 6 dages dukketaterworkshops for børn og familier. Museet ønsker at afholde workshoppen i juli, hvor museet fokuserer på levendegørelse af historien for børn i skolesommerferien. Teaterworkshoppen vil blive udbudt til kommunens SFO"er, så de børn der er her i ferien også kan få glæde af workshoppen. Museet ansøger i denne runde, for at kunne indgå en aftale med Theatrum Elasticum og planlægge sommerens program.  

  Administrationens bemærkninger: Dukketeatret Theatrum Elasticum samarbejdede i 2018 med Museum Amager, hvor museet også opnåede støtte til workshops fra Kultur- og Eventpuljen. Det er dette samarbejde, der nu ønskes videreført med nye forestillinger og inddragelse af endnu flere børn i år. I de ansøgte midler indgår 4000 kr. til annoncering, hvilket ikke kan imødekommes ift. puljens principper. Administrationen henviser i den henseende museet til kommunens markedsføringspulje.    

  3. Dragør Fastelavnsforening søger om tilskud til restauration og reparationer af deres musikvogn. Vognen er bygget i midten af 1800-tallet og den kræver nu en hovedrenovering for fortsat at kunne køre og fremstå "i original stand". Restaureringen forventes at løbe op i ca. 60.000 kr. Foreningen søger om så stort et beløb som muligt.

  Administrationens bemærkninger: ansøgningen falder umiddelbart udenfor Kultur- og Eventpuljens principper, da der er tale om restaurering af materiel og ikke et arrangement/event. Da der er tale om et artefakt som spiller en stor rolle i en Dragør-tradition, der årligt samler mange borgere, vurdere forvaltningen at et bidrag til restauration af musikvognen vil kunne retfærdiggøres. Hvis udvalget vælger at give tilskud, vil forvaltningen bede foreningen om et nærmere budget for, hvad midlerne vil blive brugt til.

  4. Foreningen "Glemmer du - så husker jeg", forening for hjerneskadede og deres pårørende i Dragør Kommune, søger om tilskud på 20.000 kr. til at sende to ansatte fra Enggårdens demensafdeling på kursus i "Erindringsdans" arr. af Alzheimerforeningen.

  Administrationens bemærkninger: Foreningen "Glemmer du - så husker jeg" ansøgte om samme sidste år og fik bevilget pengene til kurset. Pga. personalemangel på tidspunktet for kurset, kom de dog ikke afsted og tilbagebetalte det fulde beløb til puljen.      

  5. Dragør Sangforening søger om økonomisk støtte på 5000 kr. eller mere til renovering af deres fane, samt til afholdelse af forårskoncert på Wiedergården.

  Administrationens bemærkninger: Ligesom ved fastelavnsforeningens ansøgning er der her tale om ønsket tilskud til renovering af et artefakt, som umiddelbart ligger udenfor puljens formål. Artefaktet indgår dog i et offentligt kulturarrangement, hvorfor det må være op til udvalget om der skal tildeles støtte. 

  6. Dragør Kunst Festival søger om tilskud på 35.000 kr. til årets festival, som har 10 års jubilæum.

  Administrationens bemærkninger: Foreningen Dragør Kunstfestival har tidligere ansøgt og modtaget støtte fra Kultur- og eventpuljen til kunstfestivalen. Udvalget må vurdere, om det, at der er tale om et jubilæum og at der i den forbindelse er tænkt i nyt indhold i festivalen, er fornyelse nok til, at arrangementet alligevel kan modtage støtte. Administrationen har gjort foreningen opmærksom på, at Kultur- og Eventpuljen ikke giver tilskud til markedsføring og har henvist til markedsføringspuljen.

  7. Foreningen Dragør Gospelkor søger om tilskud på 12.000 kr. (2 x 6000 kr.) til at aflønne korleder, pianist, samt to musikere, ved to koncerter i foråret 2019. Den ene koncert afholdes i Dragør Kirke og er gratis for publikum, mens den anden koncert er ved et gospeltræf i Tivoli.

  Administrationens bemærkninger: Udvalget må, i forhold til puljens principper, vurdere om deltagelsen i "Gospel i Tivoli" har relevans for kommunen. Foreningen vil ikke kunne deltage i arrangementet uden støtte.

  8. Ældresagen i Dragør har ansøgt om 7500 kr. til en fællesudflugt med venskabsbyen Vellinge.

  Administrationen bemærkninger: Udvalget må, i forhold til puljens principper, vurdere om der her er tale om en kulturevent/kulturudveksling ift. en udflugt for pensionister med kommunens venskabsby, eller om der skal gives afslag, da der er tale om en ansøgning om midler til transport/rejse (buskørsel).  

  Afslag:

  Kunstner Türkan Geyik har søgt om midler til at gennemføre workshops i kunstformen "Marbling Art". Administrationen har henvist Türkan til først at henvende sig til institutioner, skoler, SFO"er, eller biblioteket i Dragør for at have en base for projektet. Hun er blevet opfordret til at søge igen, når hun har fundet en lokal samarbejdspartner.

  Videresendt:

  Historiker og forfatter Trine Jerichau Roslev søger om midler til bogprojektet "AMAGER: 100 år i billeder". Projektet er sendt videre til markedsføringspuljen.  

  Vedlagt er Kultur- og Eventpuljens principper, et overblik over bevillinger 2016-2018 og de 8 ansøgninger til denne ansøgningsrunde.

  Udvalget bedes være opmærksomme på, at der er to uddelingsrunder af puljen mere, med ansøgningsfrist 1. maj 2019 og 1. august 2019.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og Eventpuljen er på: 165.064 kr.

  Tilbageførte midler: 20.000 kr.*

  I alt til uddeling i 2019: 185.064 kr.

  I alt 1. februar 2019 ansøgt om støtte for: 182.900 kr.

  * Tilbagebetalte midler fra foreningen ”glemmer du, så husker jeg”

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Bilag

 • 7
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  De enkelte udvalg skal behandle den opdaterede delegationsplan for hvert udvalgsområde efter at Økonomiudvalget har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019 og har drøftet de overordnede principper for delegation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget inden for eget område drøfter niveau og principper for delegation

  2.

  at

  udvalget på baggrund af drøftelserne godkender udkast til delegationsplan 2019 med relevante ændringer.  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i SSAU (SSU).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i Skoleudvalget.

  Morten Dreyer (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BFKU.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-03-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Konkrete forslag om hhv. beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møde i BEPU.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har i januar 2019 haft en indledende drøftelse om de overordnede principper for delegation og har godkendt processen for opdatering af delegationsplan 2019.

  Den nuværende delegationsplan fra 2016 svarer ikke til den udvalgsstruktur, som blev besluttet i januar 2018, hvor kommunalbestyrelsen ændrede styrelsesvedtægten og oprettede et skoleudvalg. Der skal derfor træffes beslutning om en opdateret delegationsplan, som også tager højde for ny og ændret lovgivning samt en forventet ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet.

  Administrationen har derfor opdateret delegationsplanen svarende til kommunens styrelsesvedtægt. Desuden afspejler delegationsplanen den forventede beslutning om ændring af styrelsesvedtægten på beskæftigelsesområdet og navneændringen af Social- og Sundhedsudvalget.

  Herudover er delegationsplanen opdateret i forhold til ny og ændret lovgivning.

  Administrationens udkast til en opdateret delegationsplan behandles en eller flere gange efter behov i udvalgene inden der træffes samlet beslutning om ny delegationsplan i kommunalbestyrelsen.

  For at gøre udvalgenes behandling af delegationsplanen mere overskuelig, udsendes der to udgaver af delegationsplanen, en med samtlige synlige rettelser og en udgave uden synlige rettelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Skoleudvalget den 7. marts 2019.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2019.

  Økonomiudvalget den 14. marts 2019.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra C - Kommunalbestyrelsen tilmelder sig kulturnatten med et fælles telt.
  Sagsid.: 19/932

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Udvalget bakker op omkring forslaget men anbefaler at det etableres i politisk regi uden yderligere medvirken fra forvaltningens side.

  SAGSFREMSTILLING:

  Martin Wood Pedersen (C) har i mail den 19. februar 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  Forslag:

  C gruppen foreslår, at alle partier i Kommunalbestyrelsen tilmelder sig kulturnatten med et fælles telt, hvor borgerne kan komme og møde deres lokalpolitikere.

  Motivation:

  Kulturnatten er et godt tilbud i Dragør. Som kommunalbestyrelse bør vi stille os til rådighed ved at have et telt hvor Kommunalbestyrelsens partier kan være repræsenteret med deres KB medlemmer. Dermed giver det de mange besøgende en mulighed for, at kunne møde deres politikere i øjenhøjde og få en snak om Dragør.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids – og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

 • 9
  Reduceret telefontid i pladsanvisningen
  Sagsid.: 19/971

  RESUMÉ:

  Grundet øget arbejdspres foreslår administrationen at reducere telefontiden i pladsanvisningen i en periode frem til den 1. juli 2019.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2019

  Udvalget protokollerer, at forvaltningens indstilling godkendes, idet det skal være muligt for borgerne at booke en tid hos pladsanvisningen - og borgerne kan forvente svar på deres spørgsmål inden for to arbejdsdage.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgere har mulighed for at henvende sig til pladsanvisningen via mail og telefon. Det er også muligt at booke et møde. Som udgangspunkt skal alle borgere benytte sig af den digitale pladsanvisning.

  Pladsanvisningen oplever en stigning i antallet af opkald fra borgere i forbindelse med både rokadesporene på dagtilbudsområdet og den nye dagtilbudslov, som giver forældre mulighed for at ønske deres barn skrevet op til et andet specifikt dagtilbud end det barnet aktuelt er indskrevet i. De mange borgerhenvendelser er yderst tidskrævende, og betyder, at det på nuværende tidspunkt er udfordrende for pladsanvisningen at løse øvrige opgaver.

  Telefontiden reduceres derfor frem til den 1. juli 2019 således:

  Nuværende
  telefontid

  Forslag til
  telefontid

  Mandag

  10-14

  10-12

  Tirsdag

  10-14

  10-12

  Onsdag

  Lukket

  Lukket

  Torsdag

  10-18

  12-17

  Fredag

  10-13

  10-12

     LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med en reduceret telefontid i en periode, får pladsanvisningen øget mulighed for at løse øvrige opgaver.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Annette Nyvang (T) spurgte til processen i forhold til Høgevænget.