Skip navigationen

Referat

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 19/1482

  RESUMÉ:

  Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at der skal udarbejdes en redegørelse som sammenholder kapacitet, behov og pladsfordeling for pasning på det samlede 0-6 årsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kapacitetsanalysen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Udvalget besluttede at udsætte sagen til administrationen har indhentet svar på spørgsmål fra A samt sammenligning med relevante kommuner herunder Tårnby.

  Spørgsmål fra A:

  Vi har modtaget en kvantitativ kapacitetsanalyse for Dragørs 0-6 års institutioner, som alene tager udgangspunkt i kvadratmeterantal og Statens Byggeforskningsinstituts (SBI’s) retningslinjer for anbefalede minimumsarealer for daginstitutioner.

  Vi vil derfor gerne have den tilsvarende kvalitative vurdering af kapaciteten med tilhørende oplysninger for Dragørs kommunale på 0-6 års institutioner for hver enkelt institution pr. 1.1. 2019:

  · Hvor mange vuggestuebørn og/eller børnehavebørn er der indskrevet i den enkelte institution,

  · hvor mange børn har institutionen indtil nu været normeret til

  · hvor mange kvadratmeter hhv. ”børnekvadratmeter” er institutionen ifølge opmålingen

  · hvor mange kvadratmeter hhv. ”børnekvadratmeter” er der pr. barn ift. den hidtidige normering

  · Hvad er den kvalitative og fagligt begrundede vurdering af institutionens kapacitet ift. institutionens indretning, indendørs og udendørs faciliteter, institutionens bygningsmæssige stand og alder, toiletforhold, køkkenforhold, personaleforhold, ventilation mv.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ”redegørelse som sammenholder kapacitet, behov og pladsfordeling for pasning på det samlede 0-6 årsområde.”

  Forvaltningen, Plan og Teknik, Børn og Pædagogik samt Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetforliget og den ønskede redegørelse udarbejdet vedlagte kapacitetsanalyse.

  Der er i analysen taget udgangspunkt i kravene i forhold til den gældende lovgivning samt de nuværende daginstitutioner, dvs. at dagplejen samt den private institution Eventyrhuset og den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehave fortsætter med den nuværende kapacitet, samt at den kommunale institution Høgevænget lukkes. Desuden forudsættes det, at Dragør Menighedsbørnehave efter opsigelsen af driftsoverenskomsten med Dragør Kommune fortsætter som privat institution.

  Analysen viser, at Dragør Kommune råder over i alt 1.652 m2 (såkaldt ”børne m2”), som indgår i kapacitetsopgørelsen. Ved brug af Statens Byggeforskningsinstituts (SBF) retningslinjer for anbefalede minimumsarealer er det beregnet, hvor stor kapaciteten er, og kapaciteten er derefter sammenholdt med antallet af børn i perioden 2019 til 2028.

  Af analysen fremgår det, at der i hele perioden er en overkapacitet på 338-356 m2, svarende til 169-178 børnehavepladser. Konklusionen er derfor, at kapaciteten på dagtilbudsområdet også efter lukning af Høgevænget overholder lovgivningen.

  Såfremt de private og selvejende institutioner ophører, viser analysen, at der på det kommunale dagtilbudsområde er behov for i alt 1851 børne m2 svarende til 270 vuggestuepladser og 520 børnehavepladser.

  Det betyder, at der skal etableres yderligere 29 vuggestuepladser og 56 børnehavepladser svarende til 199 børne m2 for at opfylde pasningsgarantien i årene omkring 2024, hvor der ifølge befolkningsprognosen er størst efterspørgsel på pladser.

  Hvis dette problem opstår, peger analysen på, at en mulighed for at fremskaffe ekstra børne m2 er ved en forbedring af ventilationsforholdene i den integrerede institution Køjevænget, hvilket vil give 335 flere børne m2 til rådighed for kommunen.

  Denne og eventuelle alternative løsninger skal naturligvis undersøges nærmere, hvis problemet opstår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019.

  Bilag

 • 2
  Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018
  Sagsid.: 18/1682

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2018 til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har for andet år i træk udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.

  Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluering af dagtilbudsområdet samt fungere som grundlag for dialog og udvikling af den pædagogiske praksis med henblik på at skabe bedre kvalitet for børnene i de enkelte dagtilbud.

  Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i 2018 tager udgangspunkt i data fra den digitale platform Hjernen og Hjertet, herunder data fra dagtilbuddenes dialogprofiler, sprogvurderinger samt evalueringer af arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

  Hovedkonklusioner

  Af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2018 fremgår det, at fagpersonalet og forældrene i Dragør Kommunes dagtilbud vurderer, at børnenes samlede kompetencer indenfor de seks læreplanstemaer ligger væsentligt over middel.

  I forhold til børnenes trivsel vurderer fagpersonalet og forældrene samlet set børnenes trivsel til at være meget høj.

  Fagpersonalet og forældrene vurderer børnenes generelle sundhed til at være meget god, ligesom vurderingerne af børnenes glæde ved fysisk aktivitet placerer sig meget højt.

  Resultaterne for børnenes talesproglige færdigheder i Dragør Kommune placerer sig tæt på landsgennemsnittet, mens der i resultaterne for børnenes før-skriftlige færdigheder er flere børn, som vurderes til at have behov for en særlig indsats, sammenlignet med landsgennemsnittet.

  Af dagtilbuddenes evaluering af deres arbejde med de pædagogiske læreplaner tegner sig et billede af, at børnenes udvikling hænger sammen med dagtilbuddenes prioritering af de enkelte læreplanstemaer.

  Langt størstedelen af dagtilbuddene vurderer desuden, at de i meget høj grad eller i høj grad har gennemført og nået de tiltag og mål, de har sat for børnene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019.

  Bilag

 • 3
  Tilbud om kursus afholdt af KFUM's Idrætsforbund
  Sagsid.: 19/1272

  RESUMÉ:

  Administrationen har undersøgt tilbuddet fra KFUM’s Idrætsforbund om ”spottekursus om børns motoriske færdigheder”. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager sagen til efterretning. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 6. februar 2019, at administrationen skulle undersøge tilbuddet fra KFUM’s Idrætsforbund om ”spottekursus om børns motoriske færdigheder”. 

  Dragør Kommune har modtaget et gavekort fra KFUM’s Idrætsforbund, hvor forbundet tilbyder et kursus målrettet pædagogisk personale i kommunens dagtilbud. Kurset fokuserer på børns motorik og bevægelse, og giver værktøjer til at spotte børns motoriske formåen. 

  Administrationen har drøftet tilbuddet med institutionslederne. Lederne ser positivt på tilbuddet, og foreslår, at kurset udbydes bredt til personalet på tværs af dagtilbuds-, skole-, SFO- og klubområdet for at styrke vidensdelingen og samarbejdet på tværs.

  Administrationen har derfor videreformidlet tilbuddet fra KFUM’s Idrætsforbund til administrationens kursusudvalg, som vil arbejde videre med tilbuddet.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kurset er gratis og varer fire timer. Der er plads til 15-30 deltagere på kurset. Dragør Kommune skal selv koordinere tilmeldinger og afholde udgifter til lokaler og forplejning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019.

  Bilag

 • 4
  Fremtidig organisering af biblioteket samt lokalarkiv
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvilken af de opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket,

  2.

  at

  Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen den foreslåede videre proces frem med endelig beslutning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV melder, at vi er sindede, at stemme for, at lokalarkivar fremover placeres på Museum Amager.

  En del af Det Gamle Rådhus stilles til rådighed for de frivilliges fortsatte arbejde, mens den øvrige del stilles til rådighed for andre aktiviteter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Vi anbefaler at repræsentanter for de frivillige og lokalarkivaren inviteres til dialog på maj mødet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 30.01.19 blev det besluttet, at nedenstående spørgsmål skulle belyses yderligere i forhold til den fremtidige placering af Dragør kommunes arkivalier, samt organisering af biblioteket.

  Denne sag belyser de stillede spørgsmål med henblik på, der kan træffes beslutning om hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket.

  De tidligere sager omhandlende biblioteket, lokalarkiv og Dragør Kommunes arkivalier, der blev behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 16. januar 2019 er vedhæftet denne sag som bilag.

  Ændringsforslag 1

  Det ønskes belyst, hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  Svar:

  Ja lokalarkivaren, de frivillige og biblioteket kan dele lokaler på Vestgrønningen. Der vil dog ikke være mulighed for samtidig at opbevare arkivalierne på Vestgrønningen, og det vil forudsætte en væsentlig reduktion af bibliotekets materialer og aktiviteter, der således i vidt omfang vil foregå med udgangspunkt i biblioteket i Hollænderhallen. Desuden vil der være behov for ombygning af Vestgrønningen for at rumme både, bibliotek, lokalarkivar og de frivillige.

  Når der kommer ny funktion i huset skal der tages hensyn til handicaplovgivningen, og da huset på Vestgrønningen er fredet kan handicaplovgivningen vanskeligt imødekommes og vil, hvis det kan lade sig gøre, være uforholdsmæssigt dyrt. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne mulighed.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Svar:

  Ja lokalarkivet med plads til frivillige og lokalarkivar kan rumme aktiviteter. Det forudsætter at store dele af arkivalierne placeres andre steder.

  Dette kunne eksempelvis være i rådhusets kælder, private udbydere eller andre kommuner. Der vil være udgifter forbundet med både flytning og opbevaring.

  Hvis det gamle rådhus skal rumme andre funktioner eller aktiviteter vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er 1. sal som anvendes til andre aktiviteter. Afhængigt af hvilke andre aktiviteter som huset skal rumme kan der muligvis også findes en mere fleksibel løsning, hvor de forskellige rum anvendes til flere formål. Hvis andre aktiviteter ikke indebærer en lejeindtægt vil der være en økonomisk udfordring i forhold til det vedtagende budget.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Svar:

  Administrationen har rettet henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Et tættere samarbejde med Museum Amager om arbejdet med de historiske arkivalier vil kræve en driftsaftale, der kan rumme drift af lokalarkivet og arbejdsgiveransvar for lokalarkivaren samt koordinering af de frivillige. En sådan driftsaftale vil være lovlig, men driftsaftalen skal først forhandles og det er ikke givet at der kan opnås enighed mellem Museum Amager og Dragør Kommune.

  Museum Amagers bestyrelse har behandlet henvendelsen, og har tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor et eventuelt samarbejde med Dragør Kommune i form af en driftsaftale.

  Museum Amagers bestyrelse tilkendegiver dog samtidigt at museet ikke kan rumme fysik plads til hverken arkivalierne eller de frivillige. Der skal således findes anden placering til såvel arkivalier som frivillige. Dette kan være forbundet med udgifter.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Afventer.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Dette er effektueret.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  Afventer.

  Ændringsforslag 7

  Det undersøges endvidere, hvorvidt der kan indrettes arbejds- og arkivplads til det frivillige arbejde, samt dele af det historiske arkiv på Stationsvej, 1. sal således, at stueetagen frigives til andre formål.

  Se ovenstående belysning til ændringsforslag 2.

  Det vil være muligt, men ikke hensigtsmæssigt, at frigive stueetagen til andre formål, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er handicapadgang på Stationsvej og i særdeleshed ikke til 1. sal. Det vil være en udfordring for de frivillige og borgerne. Desuden kræver arbejdet med de lokale arkivalier, at de skal transporteres fra kælder til 1. sal. Administrationen kan således ikke anbefale denne mulighed.

  Administrationen foreslår, at den videre proces for afklaring af lokalarkivets placering og bibliotekets organisering er:

  1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de forskellige muligheder der skal arbejdes videre med.
  2. Administrationen arbejder videre med den af kommunalbestyrelsen besluttede mulighed, og konkretiserer og laver udkast til løsninger med inddragelse af de frivillige på Lokalarkivet, Museet og andre relevante parter.
  3. Resultatet af det videre arbejde forelægges politisk, hvor forslaget drøftes og sendes i høring.
  4. Høring
  5. Efter høringen fremlægges sagen til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bygningen på Stationsvej 5 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5, som fastlægger brugen til offentlige formål. Hvis bygningen skal rumme andre aktiviteter end offentlige formål kræver det en ændring af byplansvedtægten nr. 5.

  Nye funktioner i bygningen på Stationsvej vil endvidere kræve ombygning, for at gøre den handicapvenlig, hvilket vil medføre ekstra omkostninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgetaftalen 2019-2022 blev følgende aftalt:

  ”Effektiviseringen pbga. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år”.

  Derudover er det i aftalen besluttet at

  ”Dragør kommunes biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år”.

  Endelig er det i aftalen besluttet at

  ”Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  Ovenstående ændring forventes at medføre en nettodriftsbesparelse på 100.000 kr. fra 2019 og efterfølgende år. Desuden forventes en lejeindtægt for bygningen på Stationsvej på 150.000 i 2019 og efterfølgende år”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Svømmehal - principper for åbningstid og pris-og takstpolitik
  Sagsid.: 19/1350

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for principper for åbningstid samt pris-og takstpolitik for den nye svømmehal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at principper for svømmehallens åbningstid og pris- og takstpolitik sendes i høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Udvalgte godkendte, at materialet sendes i høring med følgende justeringer:

  Skolernes rådighedstid reguleres så den er retvisende

  At der tirsdag og torsdag mellem 10.30-14.00 lukkes 3 baner for offentlighed således, at handicappede, institutioner og ”aktiviteter for voksne” kan få plads.

  At der holdes offentligt åben søndag frem til kl. 17.00

  At der i høringsmaterialet gøres opmærksom på, at svømmeforeninger kan ansøge om særlige indskrænkninger i den offentlige åbningstid til at afholde svømmestævner

  At månedskortet fjernes, at ½ års kort hæves til 1700 kr., at 1 årskort hæves til 2500

  At der holdes åbent i påske, pinse og den sidste uge i skolernes sommerferie.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 16. januar 2019, at administrationen fremlægger forslag til hvilke tider og hvilke dage, der vil være offentligt åbent i svømmehallen samt forslag til pris- og takstpolitik i lighed med omkringliggende svømmerhaller.

  Principper for åbningstider

  Administrationen har i samarbejde med Halinspektøren udarbejdet et forslag til principper for åbningstider i den nye svømmehal.

  Principperne er vedlagt sagen. Principperne tager udgangspunkt i, at der er offentligt åbent hver dag. Der er ligeledes vedlagt sagen et eksempel på hvordan åbningstiden kunne se ud. I eksemplet er den offentlige åbningstid 46 timer ugentligt, hvilket er en stigning på 9 timer i forhold til den gamle svømmehal.

  Ligeledes bygger principperne på, at svømmehallen følger Hollænderhallens åbningstider. Dvs. svømmehallen har lukket i skolernes sommerferie, i juledagene samt helligdage (se Hollænderhallens åbningsplan).

  Principper for pris- og takstpolitik

  Administrationen har i samarbejde med Halinspektøren udarbejdet principper for pris- og takstpolitik.

  Hollænderhallen er budgetteret til at have en årlig indtægt på knap 1 mio. kr., se nedenstående tabel

  Indtægter svømmehalsbudget

  Salg af badebilletter

  750.000

  Andre indtægter (fx udlejning)

  40.000

  Salg af svømmebriller m.v.

  200.000

  I alt samlet indtægter

  990.000

  I beregningen af priser og takster er der taget udgangspunkt i 8 omkringliggende svømmehaller. Ud fra dette er der beregnet en gennemsnitspris, som principperne lægger sig op ad.

  Budgettet rummer ikke mulighed for særlige rabatordninger for eksempelvis aktivitetshuset wiedergården eller kommunale medarbejdere. Hvis dette ønskes politisk, kræver det tilføjelse af ydereligerer midler eller forhøjelse af øvrige takster.

  Vedlagt er principperne for pris- og takstpolitikken.

  Den gamle svømmehal havde gennemsnitligt 25.000 brugere om året. Antages det, at den nye svømmehal vil have i omegnen af samme antal brugere til en gennemsnitspris á 30 kr., generere dette en indtægt på 750.000 kr.

  Opmærksomhedspunkter

  Da der endnu ikke er ansat personale til svømmehallen kendes det præcise lønniveau ikke. Beregningen for den offentlige åbningstid er derfor ud fra et gennemsnitligt lønniveau.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i åben høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 6
  Forslag til principper for kultur- og eventpuljen
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et udkast til Kultur- og Eventpuljens principper for tildeling af støtte til kulturelle aktiviteter, med udvalgets tidligere bemærkninger indarbejdet i.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender udkastet til nye principper for Kultur- og Eventpuljen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Administrationens indstilling godkendt med ændringsforslag fra Liste T.

  I stedet for:

  Alle ansøgninger behandles først administrativt, så kun ansøgninger, som lever op til principperne for Kultur- og Eventpuljen, går videre til politisk behandling.

  Skriver man:

  Administrationen gennemgår alle ansøgningernes relevans i forhold til principperne, og denne vurdering går videre til politisk behandling.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 10. oktober 2018 blev det besluttet, at udvalgets bemærkninger indarbejdes i udkastet til principper for Kultur- og Eventpuljen.

  Ved deadline den 15. marts 2019 har administrationen modtaget en bemærkning til principperne, omhandlende at tilbagevendende begivenheder fortsat kan søge støtte.  

  Vedhæftet er de nuværende principper for Kultur- og Eventpuljen samt forslag til nye principper, hvor bemærkningen er indarbejdet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2019.

  Bilag

 • 7
  Afrapportering på delaftale 2, 4 og 5 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 2, 4, og 5 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune:

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 3. april 2019.

  Økonomiudvalget d. 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  Opfølgning på politikker 0-18-års området - sårbare børn og unge (april 2019)
  Sagsid.: 18/5017

  RESUMÉ:

  Opfølgning på foranstaltninger, der iværksættes for sårbare børn og unge, forelægges udvalget til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018 blev sagen vedr. ”Opfølgning på politikker på 0 – 18 års området 2018” behandlet. Udvalget blev præsenteret for et overblik over, hvordan der vil følges op på de værdier og målsætninger, som fremgår af kommunens politikker på 0-18 års området.

  Som det fremgik af overblikket, vil administrationen forelægge opfølgning på foranstaltninger, der iværksættes for sårbare børn og unge, tre gange årligt (april, august og december).

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven kapitel 11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 3. april 2019

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Administrationen oplyste, at sagen om 500 års jubilæet kommer på næste møde i Økonomiudvalget.