Skip navigationen

Referat

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Fremtidig organisering af biblioteket samt lokalarkiv
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvilken af de opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket,

  2.

  at

  Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen den foreslåede videre proces frem med endelig beslutning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad.1.

  Udvalget indstiller, at KB vedtager en model, der medfører, at lokalarkivaren bliver organiseret under museet, hvilket organiseres via en driftskontrakt, men med tæt kontakt til de frivillige. De frivillige får råderetten over visse lokaler på 1. salen på det Gl. Rådhus samt i stueetagen undtaget ”det store lokale”, der generelt stilles til rådighed for arrangementer og foreninger, herunder også lokalarkivet. Den reelle fordeling aftales med de frivillige til næste indstilling.

  Ad. 2.

  Udvalget tiltrådte indstillingen vedr. proces som indstillet af administrationen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Sagen taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV melder, at vi er sindede, at stemme for, at lokalarkivar fremover placeres på Museum Amager.

  En del af Det Gamle Rådhus stilles til rådighed for de frivilliges fortsatte arbejde, mens den øvrige del stilles til rådighed for andre aktiviteter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Vi anbefaler at repræsentanter for de frivillige og lokalarkivaren inviteres til dialog på maj mødet.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsesmødet d. 30.01.19 blev det besluttet, at nedenstående spørgsmål skulle belyses yderligere i forhold til den fremtidige placering af Dragør kommunes arkivalier, samt organisering af biblioteket.

  Denne sag belyser de stillede spørgsmål med henblik på, der kan træffes beslutning om hvilken mulighed der skal arbejdes videre med i forhold til den fremtidige placering af Dragør Kommunes lokalarkiv samt den fremtidige organisering af biblioteket.

  De tidligere sager omhandlende biblioteket, lokalarkiv og Dragør Kommunes arkivalier, der blev behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 16. januar 2019 er vedhæftet denne sag som bilag.

  Ændringsforslag 1

  Det ønskes belyst, hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  Svar:

  Ja lokalarkivaren, de frivillige og biblioteket kan dele lokaler på Vestgrønningen. Der vil dog ikke være mulighed for samtidig at opbevare arkivalierne på Vestgrønningen, og det vil forudsætte en væsentlig reduktion af bibliotekets materialer og aktiviteter, der således i vidt omfang vil foregå med udgangspunkt i biblioteket i Hollænderhallen. Desuden vil der være behov for ombygning af Vestgrønningen for at rumme både, bibliotek, lokalarkivar og de frivillige.

  Når der kommer ny funktion i huset skal der tages hensyn til handicaplovgivningen, og da huset på Vestgrønningen er fredet kan handicaplovgivningen vanskeligt imødekommes og vil, hvis det kan lade sig gøre, være uforholdsmæssigt dyrt. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne mulighed.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Svar:

  Ja lokalarkivet med plads til frivillige og lokalarkivar kan rumme aktiviteter. Det forudsætter at store dele af arkivalierne placeres andre steder.

  Dette kunne eksempelvis være i rådhusets kælder, private udbydere eller andre kommuner. Der vil være udgifter forbundet med både flytning og opbevaring.

  Hvis det gamle rådhus skal rumme andre funktioner eller aktiviteter vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er 1. sal som anvendes til andre aktiviteter. Afhængigt af hvilke andre aktiviteter som huset skal rumme kan der muligvis også findes en mere fleksibel løsning, hvor de forskellige rum anvendes til flere formål. Hvis andre aktiviteter ikke indebærer en lejeindtægt vil der være en økonomisk udfordring i forhold til det vedtagende budget.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Svar:

  Administrationen har rettet henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Et tættere samarbejde med Museum Amager om arbejdet med de historiske arkivalier vil kræve en driftsaftale, der kan rumme drift af lokalarkivet og arbejdsgiveransvar for lokalarkivaren samt koordinering af de frivillige. En sådan driftsaftale vil være lovlig, men driftsaftalen skal først forhandles og det er ikke givet at der kan opnås enighed mellem Museum Amager og Dragør Kommune.

  Museum Amagers bestyrelse har behandlet henvendelsen, og har tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor et eventuelt samarbejde med Dragør Kommune i form af en driftsaftale.

  Museum Amagers bestyrelse tilkendegiver dog samtidigt at museet ikke kan rumme fysik plads til hverken arkivalierne eller de frivillige. Der skal således findes anden placering til såvel arkivalier som frivillige. Dette kan være forbundet med udgifter.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Afventer.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Dette er effektueret.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  Afventer.

  Ændringsforslag 7

  Det undersøges endvidere, hvorvidt der kan indrettes arbejds- og arkivplads til det frivillige arbejde, samt dele af det historiske arkiv på Stationsvej, 1. sal således, at stueetagen frigives til andre formål.

  Se ovenstående belysning til ændringsforslag 2.

  Det vil være muligt, men ikke hensigtsmæssigt, at frigive stueetagen til andre formål, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er handicapadgang på Stationsvej og i særdeleshed ikke til 1. sal. Det vil være en udfordring for de frivillige og borgerne. Desuden kræver arbejdet med de lokale arkivalier, at de skal transporteres fra kælder til 1. sal. Administrationen kan således ikke anbefale denne mulighed.

  Administrationen foreslår, at den videre proces for afklaring af lokalarkivets placering og bibliotekets organisering er:

  1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de forskellige muligheder der skal arbejdes videre med.
  2. Administrationen arbejder videre med den af kommunalbestyrelsen besluttede mulighed, og konkretiserer og laver udkast til løsninger med inddragelse af de frivillige på Lokalarkivet, Museet og andre relevante parter.
  3. Resultatet af det videre arbejde forelægges politisk, hvor forslaget drøftes og sendes i høring.
  4. Høring
  5. Efter høringen fremlægges sagen til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bygningen på Stationsvej 5 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5, som fastlægger brugen til offentlige formål. Hvis bygningen skal rumme andre aktiviteter end offentlige formål kræver det en ændring af byplansvedtægten nr. 5.

  Nye funktioner i bygningen på Stationsvej vil endvidere kræve ombygning, for at gøre den handicapvenlig, hvilket vil medføre ekstra omkostninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgetaftalen 2019-2022 blev følgende aftalt:

  ”Effektiviseringen pbga. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 og efterfølgende år”.

  Derudover er det i aftalen besluttet at

  ”Dragør kommunes biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år”.

  Endelig er det i aftalen besluttet at

  ”Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  Ovenstående ændring forventes at medføre en nettodriftsbesparelse på 100.000 kr. fra 2019 og efterfølgende år. Desuden forventes en lejeindtægt for bygningen på Stationsvej på 150.000 i 2019 og efterfølgende år”.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Meddelelse - Besøg af Blushøjspejderne vedr. hytte
  Sagsid.: 16/571

  RESUMÉ:

  Blushøjspejderne er inviteret til at deltage på mødet og fremlægge deres byggeplaner for spejderhytten.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har inviteret Blushøjpejderne til at deltage på mødet og præsentere deres fremtidige byggeplaner vedrørende spejderhytten.

  På mødt vil deltage repræsentanter for Blushøjspejderne

  Vedlagt sagen er Blushøjspejdernes tidligere fremsendt ansøgning samt skitseforslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Bilag

 • 3
  Udvidelse af antal forældrenævnsrepræsentanter til institutionssamrådet
  Sagsid.: 19/2190

  RESUMÉ:

  Forældrenævnet for 0-6 års området ønsker reglementet for Institutionssamrådet ændret, således at alle institutioner fremover kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende Forældrenævnets forslag om, at institutionernes bestyrelser på 0-6 års området kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådets møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefalet over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra Forældrenævnet for 0-6 års området i Dragør Kommune.

  Af henvendelsen fremgår det, at Forældrenævnet ønsker reglementet for Institutionssamrådet ændret, således at alle institutioner fremover kan lade én repræsentant fra de respektive forældrebestyrelser deltage i Institutionssamrådet, frem for én repræsentant pr. institutionstype, som det nuværende reglement foreskriver.

  På de seneste møder i Institutionssamrådet omhandlende henholdsvis ressourcetildelingsmodellen og rokaden på dagtilbudsområdet har bestyrelserne haft mulighed for at deltage med én repræsentant pr. institutionstype. Administrationen vurderer, at det har bidraget til en nuanceret dialog mellem politikere, ledere og forældre.  

  Administrationen bakker derfor op om Forældrenævnets forslag for at styrke dialogen i Institutionssamrådet. 

  Forældrenævnets henvendelse er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.
  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  Opsamling på dialogmøde med 0-6 års området
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Den 8. april 2019 blev der afholdt dialogmøde med 0-6 års området. På baggrund af oplæg og dialog på tværs af politikere, forældre og institutionsledere fremstod det tydeligt, at børns krop, sanser og bevægelse hænger tæt sammen med deres udvikling og læring, og at risikolege er nødvendige for at udvikle børnenes kropsbevidsthed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 8. april 2019 blev der afholdt dialogmøde med 0-6 års området 2019.

  På mødet deltog repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, bestyrelsesformænd og institutionsledere samt repræsentanter fra administrationen. Der var i alt 22 deltagere.

  Dialogmødet tog afsæt i den nye dagtilbudslov, og havde fokus på ”krop, sanser og bevægelse”, som er ét af temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud er forpligtet til at arbejde med. 

  Mødet blev indledt af et oplæg af institutionsleder Helle Bach, som udfoldede temaet, og gjorde det klart, hvor centralt det er at have fokus på børns krop, sanser og bevægelse for at understøtte børnenes udvikling og læring.

  I den efterfølgende dialog var der lagt vægt på at udfordre hinandens forståelser og perspektiver i forhold til børns bevægelse og leg både der hjemme og i daginstitutionerne. Dialogen tog udgangspunkt i en række spørgsmål, som på forskellig vis belyste de dilemmaer, som forældre og det pædagogiske personale kan stå i. Fx: ”Hvor går grænsen mellem at varetage børnenes sikkerhed og at give dem mulighed for at afsøge egne fysiske grænser?” og ”Hvilke regler har børn brug for ift. at bruge for eksempel stole og borde i deres hverdag og leg – og hvad tager børnene selv initiativ til at bruge dem til?”

  I opsamlingen tilkendegav deltagerne, at de via oplægget og den efterfølgende dialog tog nye perspektiver med hjem til deres bestyrelser og institutioner – særligt ift. børns behov for risikolege, og at såkaldte ”kompetenceskrammer” ikke er farlige, men derimod nødvendige for at udvikle børnenes kropsbevidsthed.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

 • 5
  Ansøgning om etablering af privat institution i Dragør Menighedsbørnehave
  Sagsid.: 19/2261

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, som ansøger om at etablere sig som privat institution pr. 1. august 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen fra Dragør Menighedsbørnehave godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehave. Driftsoverenskomsten ophører pr. 1. august 2019.

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, som ansøger om at etablere sig som privat institution pr. 1. august 2019.

  I ansøgningen dokumenterer Dragør Menighedsbørnehave, hvordan institutionen vil efterleve de krav, der fremgår af Dragør Kommunes kravspecifikation til private leverandører af dagtilbud.

  Administrationen har behandlet ansøgningen og vurderer, at den lever op til kravene.

  Vedlagt som bilag er ansøgningen fra Dragør Menighedsbørnehave samt institutionens vedtægter, værdigrundlag, retningslinjer for venteliste/optagelse, bestyrelse samt pædagogiske læreplan.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud (vedlagt som bilag).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.
  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 6
  Evaluering af fritidspasordning
  Sagsid.: 18/1849

  RESUMÉ:

  Administrationen har evalueret tilbuddet om fritidspas et år efter udvidelse af ordningen, som blev besluttet på møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018. Udvalget præsenteres for evalueringen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  evalueringen tages til efterretning

  2.

  at

  ordningen udvides således at instrumentleje på Musikskolen dækkes

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund
  Fritidspasordningen har gennem de sidste år ikke givet den ønskede støtte til børn og unge. I forlængelse af dette blev administrationen bedt om at belyse, hvad det ville betyde, hvis fritidspasordningen blev udvidet.

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2018 blev det besluttet, at fritidspasordningen bliver udvidet.

  Udvalget besluttede følgende:

  • Hustandens årlige indkomstgrænse sættes op.
  • Der udbetales kun beløb svarende til de faktiske udgifter, dog med et maksimalt beløb pr. barn på kr. 1.500,-
  • Der gives støtte for et kalenderår.
  • Støtten gives til alle børn inkl. flygtningebørn.
  • Der skal bevilges støtte til udstyr på makimalt kr. 500,- 

  Ændringerne trådte i kraft pr. 1. august 2018.

  Derudover besluttede udvalget, at ordningen evalueres til maj 2019.

  Den nye fritidspasordning

  Dragør Kommune giver et tilskud på max. 1.500 kr. pr. barn/ung til en valgfri fritidsaktivitet til børn og unge i alderen 6 – 18 år, der i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter og foreninger, og hvor husstandens samlede personlige årsindkomst er lavere end 223.740 kr. pr. år.
  Derudover kan der ansøges om et tilskud til udstyr på max. 500 kr. pr. barn/ung.

  Tilskuddet gives til børn/unge, der er bosiddende i Dragør Kommune.

  Der gives tilskud for et kalenderår. pr. barn/ung og der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. barn/ung.

  Målgruppen

  I medio 2018 var der i alt 43 børn i alderen 6 – 18 år i familier, der var berettiget til økonomisk støtte på baggrund af husstandens samlede indkomst efter den nye ordning.

  Alle borgere i målgruppen modtog i 2018 brev om den nye ordning i e-boks. Her ud over blev der annonceret i dagspressen.

  Henvendelser i perioden 1. august 2018 til 1. april 2019

  Dragør Kommune har i perioden 1. august 2018 til 1. april 2019 modtaget ni henvendelser, hvor borgerne har været berettiget til økonomisk støtte. Tre børn er gengangere i 2018 og 2019 – så i alt har fem børn modtaget økonomisk støtte efter den nye ordning mens én er berettiget til støtte men står på venteliste til den ønskede aktivitet. Sidstnævnte modtager først støtten når barnet har plads på aktiviteten.

  Det vil sige at ud af de i alt 43 børn og unge i alderen 6 – 18 år som på baggrund af husstandens samlede indkomst er berettiget til økonomisk støtte efter den nye ordning, har kun fem forskellige børn modtaget støtte. Det svarer til 11,6 % af den samlede målgruppe for ordningen.

  Aktiviteter i 2018/2019

  Dragør Kommune har udbetalt økonomisk støtte til følgende aktiviteter:

  • Fodbold – direkte til Dragør Boldklub
  • Badminton – direkte til Dragør Badminton
  • Dragør Musikskole – Instrumentalundervisning (står på venteliste)

  Udvikling siden 1. august 2016

  Ser man på udviklingen i antal borger der modtog økonomisk støtte ser man følgende:

  2016

  2017

  2018

  2019

  Støtte - gammel ordning

  1

  3

  3

  -

  Støtte - ny ordning

  -

  -

  *5

  **3

  Venteliste til aktivitet – er berettiget

  0

  0

  1

  1

  Henvendelser i alt:

  1

  3

  9

  4

  *To børn er gengangere fra den gamle til den nye ordning i 2018 – det vil sige at 6 forskellige børn modtog støtte i 2018.

  **Tre børn er gengangere fra 2018 som også modtager støtte i 2019.

  Samlede udgifter siden 1. august 2016

  Ser man på de årlige udgifter til fritidspasordningen i perioden ser man følgende:

  2016

  2017

  2018

  2019

  (t.o.m. april)

  Gammel ordning

  1.000,-

  -

  3.000,-

  -

  Ny ordning - kontingent

  -

  3.000,-

  *4.900,-

  4.500,-

  Ny ordning - udstyr

  -

  -

  500,-

  500,-

  I alt:

  1.000,-

  3.000,-

  8.400,-

  5.000,-

  *To børn havde allerede modtaget maksimal støtte på 1000 kr. efter den gamle ordning og modtog derefter støtte på det resterende beløb efter den nye ordning.

  **Samme barn modtog støtte til udstyr i 2018 og 2019

  Der er i gennemsnit udbetalt 1.400 kr. pr. borger i 2018 og 1.667 kr. pr. borger i 2019.   

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 50.000,- kr. pr. budgetår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ligger i tråd med kommunens politikker, herunder 0-6 års politikken, Inklusionspolitikken samt Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

 • 7
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - BFKU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne jf. delaftale 2. Yderligere betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på det specialiserede børnehandicapområde jf. delaftale 4 og 5.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på specialundervisningsområdet og PPR jf. delaftale 2

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på det specialiserede børnehandicapområde jf. delaftale 4 og 5

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Ad. 1.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  På grund af nye regler er nogle af opgaverne registreret under FGU – Forberedende grunduddannelse (se bilag).

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen og administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 2.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af indsatsen på børnehandicapområdet.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 4 og 5.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 2: Specialundervisning er på i alt 4.235.745 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Børneområdet er på i alt 1.799.803 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget d. 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  1. budgetopfølgning 2019 på BFKUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde. Merforbruget forventes dækket indenfor BFKU’s egen ramme.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2018.

  Bilag

 • 9
  Forberedelse af budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelse af økonomiske og politiske pejlemærker som forberedelse af budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af forberedelsen af budget 2020-23 indgår drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Drøftelsen sker på baggrund af, at fagudvalgene primo marts drøftede grundlaget for budget 2020 og efterfølgende på budgetseminaret rapporterede omkring de budgetmæssige opmærksomhedspunkter.

  Økonomiudvalget har efterfølgende peget på hvilke pejlemærker der

  skal være i budgetprocessen

  De 5 pejlemærker er:

  · at der arbejdes mod et budget i balance over 4 år

  · at der udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til driftsbesparelser på 10 mio. kr.

  · at der forelægges et revideret anlægsbudget, med henblik på prioriteringer af renovering, udskydelse og aflysning af projekter

  · at mulighederne for låneomlægning vurderes og

  · at der arbejdes med forslag til muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  Som tidligere år har administrationen involveret ledere og medarbejdere på de forskellige fagområder i udarbejdelsen af forslag til driftsbesparelser på i alt 10 mio. kr. På fagudvalgs-møderne i maj vil administrationen præsentere de indledende overvejelser omkring budgetforslag på udvalgets fagområder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 10
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af bemærkninger og spørgsmål til udkast til delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen drøftes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Drøftet, administrationen vender tilbage med en opfølgning på de indkomne spørgsmål og bemærkninger.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-05-2019

  Drøftet, forvaltningen vender tilbage med oplæg om administration af Planloven.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Udvalget ønsker et årligt møde med boligorganisationer om boligsociale indsatser, tilføjes årsplanen.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Samtlige udvalg har på møderne i marts drøftet udkast til delegationsplan 2019 hvor der også blev truffet beslutning om, at konkrete forslag om henholdsvis beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møder i udvalgene.

  Administrationen har modtaget 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  Det hele er samlet i udsendte bilag. Administrationen skal foreslå, at udvalget med udgangspunkt i bilaget drøfter de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen. På baggrund af drøftelserne vil administrationen formulere udkast til ændring af delegationsplanen som fremlægges til yderligere udvalgsbehandling i juni 2019.

  Når samtlige udvalg er færdige med at behandle delegationsplanen, vil den blive oversendt til kommunalbestyrelsens samlede godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Status på udmøntning af budget 2019 - rokade på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/5243

  RESUMÉ:

  Status på udmøntning af budget 2019 i forbindelse med rokade på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

  ·

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020.

  ·

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  ·

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten.

  ·

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave.

  Mødekadencen i det Centrale Medarbejderudvalg (CMU dagtilbud) er siden vedtagelsen af budgetaftalen 2019-2022 øget, således at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, lederrepræsentant samt repræsentanter fra administrationen jævnligt mødes og drøfter rokadesporene på dagtilbudsområdet.

  Nedenfor en status på udmøntningen af de enkelte rokadespor:

  Status på udmøntning

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020

  Administrationen har sammen med ledelsen i Høgevænget afholdt ekstraordinært bestyrelses- og forældremøde i Høgevængets børnehave i marts måned. Møderne havde fokus på processen for overflytning af børnehavebørnene til andre institutioner.

  Børnehavebørnene er efterfølgende blevet fordelt på baggrund af forældrenes ønsker. Langt de fleste forældre har ønsket og fået plads til deres barn i Børnehuset Halvejen. Alle børnehavebørnene overflyttes i løbet af maj måned.

  Administrationen har sammen med ledelsen i Høgevænget desuden afholdt ekstraordinært personalemøde for medarbejderne i Høgevængets børnehave, hvor medarbejderne har fået at vide hvilken institution, de bliver omplaceret til. Medarbejderne er med afsæt i deres faglighed omplaceret til de institutioner, der modtager børn fra Høgevænget samt til de institutioner, der har ledige stillinger.

  Administrationen afholder sammen med ledelsen i Høgevænget og ledelsen i Sølyst forældremøde i maj for forældre til børn i vuggestuen. Mødet vil have fokus på driften af vuggestuen henover sommeren samt den forestående overflytning af vuggestuen til den integrerede institution i Søvang. Vuggestuebørnene forventes at starte i Søvang i løbet af oktober måned sammen med kendte voksne fra Høgevænget. 

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  Det er besluttet at etablere vuggestue i SFO’ens tidligere lokaler. Administrationen arbejder på at klargøre lokalerne, så institutionen kan modtage vuggestuebørn fra oktober måned.

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhuset og børnehaven Kornblomsten – Børnehuset Halvejen
  Institutionen er sammenlagt og agerer nu som én institution.

  Som nævnt har langt de fleste forældre til børn i Høgevængets børnehave ønsket og fået plads til deres barn i Børnehuset Halvejen. Der er dermed kommet flere børn til Børnehuset Halvejen end først forventet. Det kræver fokus for ledelsen og medarbejderne for at styrke overgangene for de nye børn, og for at sikre, at personale- og forældregrupperne fra Høgevænget, Hollænderhuset og Kornblomsten samles som en personale- og forældregruppe.

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave

  Administrationen har modtaget og behandlet ansøgning fra Dragør Menighedsbørnehave, hvor børnehaven ansøger om at etablere sig som privat institution. Administrationen har på baggrund af ansøgningen udarbejdet en sag til Kommunalbestyrelsen, hvor administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med budgetaftalen 2019-2022 er der afsat samlet 2.100.000 kr. i 2019 til omstrukturering på dagtilbuds- og SFO-området.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Eventuelt

  Kim Dupont (V) spurgte til opstartsmøde den 18. juni ved Hollænderhallen.

  Kim Dupont (V) spurgte til udvalgets interesse i forhold til et besøg på døgninstitutionen Hvidborg.