Skip navigationen

Referat

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 07:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Kim Dupont (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Tilbage fra høring Svømmehal - åbningstider og pris-og takstpolitik
  Sagsid.: 19/1350

  RESUMÉ:

  I forbindelse med åbningen af den nye svømmehal i Dragør er det nødvendigt at tage stilling til principper for svømmehallens åbningstid og pris- samt takstpolitik.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 3. april 2019 principper for svømmehallens åbningstid og pris- og takstpolitik, der herefter er sendt i offentlig høring. Udvalget skal af denne grund tage stilling til i alt 9 høringsvar, der er opsummeret i dette dokument og som foreligger i dets fulde længde som bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget anbefaler overfor ØU og KB, at man godkender principperne for svømmehallens åbningstider og takst- samt prispolitik, der på BFKU møde d. 3. april blev korrigeret. 

  2.

  at

  Hollænderhallens ledelse i så vid udstrækning som muligt tager hensyn til de forhold der er udtrykt i høringssvarene i den konkrete planlægning af tider.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget besluttede, at hallinspektøren deltager på BFKU møderne i august og december 2019 og her giver udvalget en evaluering i forhold til planlægningen af tiderne mm.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU sendte d. 3. april principperne for åbningstid samt pris-og takstpolitik for den nye svømmehal i åben høring, og med direkte henvendelse til følgende: Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Hollænderhallens Brugerråd, Skolerne og Dragør Svømmeklub (se evt. vedlagte bilag).

  På mødet d. 3. april godkendte udvalget, at materialet sendes i høring med følgende justeringer:

  • Skolernes rådighedstid reguleres så den er retvisende
  • At der tirsdag og torsdag mellem 10.30-14.00 lukkes 3 baner for offentlighed således, at handicappede, institutioner og ”aktiviteter for voksne” kan få plads.
  • At der holdes offentligt åben søndag frem til kl. 17.00.
  • At der i høringsmaterialet gøres opmærksom på, at svømmeforeninger kan ansøge om særlige indskrænkninger i den offentlige åbningstid til at afholde svømmestævner
  • At månedskortet fjernes, at ½ års kort hæves til 1700 kr., at 1 årskort hæves til 2500
  • At der holdes åbent i påske, pinse og den sidste uge i skolernes sommerferie.

  Høringsvar

  På baggrund heraf er der kommet i alt 9 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opsummeres høringssvarene kort.

  1. HBR (Hollænderhallens Brugerråd)

  Det pointeres at der skal være rimelige ansættelsesforhold for svømmeklubbens ansatte og svømmehallens personale. Rådet opfordrer derfor at udvise omtanke i forhold til hvem der bruger svømmehallen, sådan at fordelingen af svømmehallens brugere også tiltænkes i forhold til de ansætte for kontinuerlige intervaller, og dermed rimelige og mere attraktive ansættelsesvilkår.
  Der gives et eksempel i forhold til forslaget om at Dragør Svømmeklub tildeles søndag kl. 17-19, hvilket Rådet mener er uhensigtsmæssigt for Svømmeklubbens ansatte samt, ifølge rådet, rammer forkert i forhold til målgruppen som vil benytte svømmehallen i dette tidsrum.

  Rådet anbefaler at svømmehallens åbningstider søndag eftermiddag deles mellem offentlig åbningstid og Svømmeklubbens tilbud, men gør alligevel opmærksom på den fleksibilitet der må tiltænkes, da behov for brugen af svømmehallen ikke vides før denne tages i brug.

  1. DH Dragør og Handicaprådet 

  Rådet gør opmærksom på at der ikke er afsat tid i varmvandsbassinet til handicapsvømning, hvilket undrer rådet da det skulle være en fordel for personer med forskellige handicap at komme i varmtvandsbassin.

  Der fremsættes ønske om 2x2 timer i varmvandsbassinet i et tidsrum ml. 8-16 tirsdag og torsdag, samt 2x2 timer i varmtvandsbassinet i et tidsrum 16-21 om mandagen.

  Rådet gør opmærksom på, at man bør indtænke at handicap svømning og mor/barn- samt babysvømning ikke ligger for tæt op ad hinanden, da det ifølge DH Dragør og Handicaprådet kan give problemer i brugen af handicap/familierummene.

  Der gives desuden ønske om, at svømmehallen har åbent i ferier sådan at personer med funktionsnedsættelse kunne anvende varmtvandsbassinet.

  1. Dragør Svømmeklub

  I samarbejde med DGI har Dragør svømmeklub, på baggrund af demografi, befolkningssammensætning, erfaringer og feedback fra næsten 300 kommende svømmere, sammensat et program der skal tilgodese alle borgergrupper i Dragør. Af denne undersøgelse, anses der at være særlige behov, der omfatter mange borgere:

  - Børn og unge som ikke kan svømme, børn helt op til 12 år.

  - Pensionister, der ønsker reelle vandtilbud, er ikke bare er ”fri svømning”.

  - Forældre interesseret i vandtilbud samtidig med at deres børn svømmer.

  - Stigende interesse for vandsport hos voksne, herunder særligt mastersvømning på eliteplan, TRI, medley svømning, vandgymnastik og varmtvandstilbud.


  Svømmeklubben har desuden allerede 300 forhåndstilmeldinger, lavet en fastholdelses politik der får unge til at blive i deres sport, samt er ekstra opmærksom på at være fleksibel det første år.

  Svømmeklubben anmoder udvalget om at inddrage følgende synspunkter uddybet i forhold til tildeling af vandtid til Dragør Svømmeklub: Pensionister bryder sig sjældent om at blive ”blandet” med børn, ekstraordinært stort behov for svømmetid for børn op til 12 år, i forhold til ansættelse af trænere ønskes der kontinuerte tidsintervaller sådan at Dragør Svømmeklubs ansatte kan ansættes under anstændige rammer og ikke arbejde i korte tidsrum ad gangen, Svømmeklubbens forelagte tidsrum kl. 17-19 om søndagen anses problematisk i forhold til at få personalle samt at tiltrække børnefamilier. Der gives i stedet ønske om at få det lille bassin fra kl. 14 eller 15 i stedet, samt 3 baner i det store bassin til forældre.

  Det opfordres desuden at udvalget har tillid til og tildeler halinspektøren, samt Hollænderhallens personale og brugerråd, de fornødne beføjelser til at administrere haltiden til glæde for flest muligt.

  1. Ældrerådet i Dragør


  Ældrerådet konstater at foreningens synspunkter er blevet fremført i Folkeoplysningsudvalget (FOU) af Renee Schwaner.

  1. Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole

  Skolebestyrelsen for Store Magleby skole ønsker at sikre elevernes mulighed for svømmeundervisning, hvilket forstås som én årgang på skolen enten mandag, tirsdag eller fredag (koordineret ift. de øvrige Dragør skolers ønsker for tidspunkt).

  I forbindelse med ibrugtagningen af svømmehallen, udtrykker skolebestyrelsen bekymring for skolens økonomi, da svømmeundervisning kræver én voksen til 15 elever, hvorfor der skal planlægges med to lærer til hvert hold. Som alternativ til ekstra lærerpersonale fra skolens side kunne det overvejes at gøre brug af svømmehallens personale, hvilket dog også nævnes som en merudgift som potentielt er dyrere.

  1. Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole gør opmærksom på at skolernes rådighedstid, der ligger fra 8.00-16.00, bør tilpasses sådan at skoledagen slutter kl. 15.00. Skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer, så længe der er afsat den fornødne tid og baner til at afvikle undervisningen.

  1. Privat person A

  Der fremstilles ønske om at svømmehallen åbner kl. 6.00 om morgenen på hverdage. Det foreslås samtidig at svømmehallen ikke behøver at være åben til kl. 21.00, men at kl. 20.00 anses ideelt. Som morgensvømmer gør borgeren opmærksom på, at der i Sundby Badet og Frankrigsgade svømmehal var mange svømmere kl. 6.00 om morgenen.

  1. Privat person B

  Det påskønnes at svømmehallen har åbent for offentligheden i hele svømmehallens åbningstid. Der fremsættes ønske om, at svømmehallen åbner kl. 6.00 og evt. lukker kl. 20 i stedet for kl. 21. Morgensvømning fremhæves som populært, for mange inden de skal på arbejde.

  1. Privat person C

  Der udtrykkes ønske om, at man kan svømme før arbejde i tidsrummet 6.30-8.00 (inkl. bad før og efter), at familiens børn om muligt vil benytte svømmehallen ml. 14.15-17.00 mandag-fredag.
  Der gøres opmærksom på at ingen andre svømmehaller på Amager har åbent fredag eftermiddag, og dette ville derfor være et ønske, ligesom weekendåbningstider foreslås at kunne være ml. 9.00-14.00. Prissætningen som i Københavns Kommune synes rimelig.

  Generelt giver høringssvarene udtryk for, at der ønskes mulighed for svømning tidligt om morgenen. Der er ingen videre kommentarer i forhold til takst- og prispolitik for svømmehallen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 2
  Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 19/1482

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet et notat med svar på en række spørgsmål til analysen af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kapacitetsanalysen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede, at svarene på kapacitetsanalysen skal gennemarbejdes endnu engang b.la. for at få klarhed over et øget børne m2 antal ved udbygget ventilationsanlæg på Køjevænget og se tegninger over alle børneinstitutioner med oversigt over børne m2.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev den 3. april 2019 forelagt en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  Udvalget havde en række spørgsmål til analysen, og besluttede at udsætte sagen. Administrationen har forholdt sig til spørgsmålene, og udarbejdet et notat, der besvarer spørgsmålene. Notatet er vedlagt som bilag.

  Udvalget bad desuden administrationen om at sammenligne kapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune med andre kommuner. Administrationen har ikke adgang til offentlige oplysninger om kvadratmeter-kapaciteten i andre kommuner, hvorfor denne del ikke indgår i notatet. 

  Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af det udarbejdede notat tager kapacitetsanalysen til efterretning. Kapacitetsanalysen er vedlagt som bilag.    

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Bilag

 • 3
  Museum Amagers årsregnskab 2018
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende årsregnskabet som her fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2018.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Godkendt.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt er Museum Amagers årsregnskab 2018.

  LOVE/REGLER:

  Se sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  Ansøgninger til Kultur og eventpuljen maj 2019
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har ved ansøgningsfristens udløb d. 1. maj modtaget 2 ansøgninger. Ansøgningerne lever op til Kultur- og Eventpuljens principper. Udvalget skal derfor tage stilling til disse ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningen med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.


  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune. Læs mere om, hvad der lægges vægt på og stilles krav til i bilaget ’Principper for Kultur- og Eventpuljen vedtaget af BFKU d. 08.04.19’.

  De to ansøgninger udvalget skal tage stilling til, det er følgende:

  Nr.

  Ansøger

  Beløb

  Bemærkning

  1.

  Dragør Boldklub

  6.500 kr.

  Beløbet skal dække ekstra-udgifter til mobile toiletvogne (sanitære forhold) i forbindelse med klubbens pinsestævne 8.-9. juni

  2.

  Dragør Tri

  4.000 kr.

  Non-profit arrangement arrangeret af frivillige. Pengene skal gå til leje af borde, bænke og hoppeborg.

  I alt

  10.500 kr.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget godkendte begge ansøgninger.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved ansøgningsfristens udløb d. 1. maj har administrationen modtaget 2 ansøgninger til uddeling af Kultur- og Eventpuljen 2019.

  1. Dragør Boldklub søger om støtte til afholdelse af pinsestævne (8.- 9. juni 2019), der retter sig mod piger og drenge i alderen 5 til 14 år. Hvor der spilles fodbold på tre niveauer, så alle kan være med. 

  Administrationens bemærkninger: Dragør Boldklub har også tidligere søgt midler til samme formål (mobile toiletter) de foregående år. Senest i 2018 blev der ansøgt 10.000 kr. til formålet.

  1. Dragør Tri søger om støtte til afvikling af foreningens årlige Triatlon stævne. Det er et non-profit arrangement, som afvikles af frivillige borgere fra Dragør, hvor triatlon sporten danner ramme for socialt samvær og fysisk udfoldelse.

  Arrangementet foregår kl. 9:00 – 14:00 d. 10. august 2019 på det grønne område ved Søndre Strandvej / Wiedersvej. Tilladelse til arrangementet er modtaget fra Plan og Teknik i Dragør Kommune.Øvrige indtægter består af startgebyr og sponsorater fra lokale firmaer, forretninger og restaurationer, jf. ansøgningen. Udgifter til arrangementet har de foregående år ligget på omkring 40.000 kr. fremgår det af ansøgningen.


  Administrationens bemærkninger: Dragør Tri modtog ikke støtte sidste år. Ansøgningen lever op til principperne for Kultur- og Eventpuljen.

  Vedlagt er Kultur- og Eventpuljens principper, et overblik over bevillinger 2016-2018 og de to ansøgninger til denne ansøgningsrunde.

  Udvalget bedes være opmærksomme på, at der har været en tidligere uddelingsrunde 1. februar, hvor 7 ansøgninger blev imødekommet, og at der vil komme en uddelingsrunde mere d. 1. august 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I alt til uddeling i 2019: 185.064 kr.

  Kultur- og Eventpuljen er på: 165.064 kr.

  Tilbageførte midler fra sidste år: 20.000 kr. fra foreningen ”glemmer du, så husker jeg”.


  Udvalget besluttede ved møde d. 6. marts 2019, der vedrørte ansøgningsrunden for 1. februar, at udbetale 86.000 kr. af Kultur- og Eventpuljen til 7 tiltag.

  Der er til resten af 2019 derfor 99.064 kr. til rådighed i puljen, der udbetales over to omgange til hhv. under denne behandling af 1.maj ansøgningsrunde og en tredje 1. august ansøgningsrunde.

  Hvis de to ansøgninger imødekommes vil der være 88.564 kr. at ansøge til d. 1. august.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022
  Sagsid.: 19/2553

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i april anmodet om forslag til en revideret anlægsplan for perioden 2019 – 2022, med henblik på prioritering af renovering, udskydelse eller aflysning af projekter. Det er udviklingen i kommunens likviditet som begrunder en revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til revideret anlægsplan for 2019-2022 godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til placering af udskudte anlægsprojekter i perioden 2023 og frem.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede at stemme, om hvorvidt de enkelte anlægsposter inden for udvalgets område fortsat skulle fremstå som opstillet:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Udvalget stemte om White water rafting anlæg skulle stoppes:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Maritime haver til undervisningsbrug

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2019 besluttet, at få udarbejdet et forslag til en revideret anlægsplan for 2029-2022 med prioritering af vedligeholdelse og renoveringsprojekter samt færdiggørelse af igangværende projekter. Baggrunden er udviklingen i kommunens likviditet, som fremgår af bilag 2.


  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret anlægsplan, som tager udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har til formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret, ligesom igangværende projekter foreslås fastholdt. Anlægsplanen omfatter også forventede overførsler af anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på møderne i juni.

  Forslag til revideret anlægsplan fremgår af bilag 1.

  I forslag til revideret anlægsplan er der forslået at udskyde eller stoppe projekter for i alt 30.855.000 kr. Heraf er det administrationens vurdering, at det er muligt at aflyse projekter for i alt 22.000.000 kr. og udskyde projekter for 8.855.000 kr. Projekterne fremgår af anlægsoversigten.

  Der vil blive udarbejdet forslag til revideret anlægsplan for perioden efter 2023, for de projekter som besluttes udskudt. Projekterne kan herefter indgå i den fremtidige budgetlægning.

  I bilag 3 ses udviklingen i likviditeten med og uden revision af anlægsplanen.

  Det forslås, at de enkelte udvalg drøfter de projekter, som udvalget har i deres portefølje. De enkelte udvalgs projekter er markeret med farve på anlægsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 6
  Forslag til justeringer af budget 2019 - BFKU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget konstaterede, at der ikke var fremlagt forslag til besparelser på udvalget område.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 7
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2017
  Sagsid.: 19/2172

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget anbefaler sagen over for ØU/KB med den bemærkning, at forvaltningen er i gang med kvalitetskontrollen af personsager

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har 22. februar 2019 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2017.

  Revisor konkluderer, at Dragør Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

  Opfølgning for regnskabsåret 2016

  Ministeriet henstillede i decisionsskrivelse af 16. januar 2018, at Dragør Kommune lavede en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen fortsat ikke har etableret kvalitetskontrol. Ministeriet henstiller, at Dragør kommune udarbejder en aftale med Tårnby Kommune.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2018.

  Revision på det sociale område

  Der er ikke konstateret fejl eller mangler i administration af de omfattende ordninger på det sociale område.

  Fravalg af personsagsgennemgang

  Revisor har fravalgt personsagsgennemgang på refusionsberettigede udgifter til flygtninge, jf. dagtilbudslovens § 99 med begrundelsen, at kommunen ingen udgifter havde herefter i 2017.

  Derudover har revisor fravalgt personsagsgennemgang på servicelovens § 41 om merudgifter til børn, § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, § 100 om merudgifter til voksne samt §§ 109-110 om botilbud.

  Områderne er fravalgt med begrundelsen, at 1) der ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen, 2) revisor ved seneste års revision ikke har konstateret fejl på området, 3) kommunens forretningsgange på området er uændrede, 4) personalet er uændret og 4) IT-systemerne er uændrede.

  Ministeriet henstiller, at revisors begrundelse for fravalg fremadrettet tydeliggøres.

  Temarevision 2017: §181 om statsrefusion af udgifter til flygtninge

  Revisor vurderer, at Dragør Kommune har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for hjemtagelse af refusion efter servicelovens §181. Der er tiltrækkelig dokumentation i de sager, hvor kommunen har hjemtaget refusion, og refusionen er hjemtaget korrekt.

  Revisors gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete tiltag vedr. hjemtagelse af refusion efter servicelovens § 181.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til evaluering af ressourcetildelingsmodellen.

  Helle Barth (V) spurgte til evaluering af Fritidspasordningen.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.