Skip navigationen

Referat

Onsdag den 14. august 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Svømmehallens åbningstider med orientering af halinspektør
  Sagsid.: 19/1350

  RESUMÉ:

  Efter offentlig høring vedrørende åbningstider samt pris- og takstpolitik for den kommende svømmehal i Dragør, der blev behandlet på møde den 29. maj 2019 af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, præsenteres åbningstider for svømmehallen ved ibrugtagelse fra september.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender åbningstider af svømmehallen ved dens ibrugtagelse fra september 2019, som det af vedhæftede plan fremgår. Hvor åbningstider og fordelinger af baner, i det omfang det er muligt, er fordelt med hensyn til alle parter, der gav sig til kende ved offentlig høring.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 3. april 2019 principper for svømmehallens åbningstid samt pris- og takstpolitik, der herefter blev sendt i offentlig høring. Med hensyn til i alt 9 høringssvar, der blev præsenteret for og behandlet på møde d. 29. maj 2019 af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal udvalget nu beslutte svømmehallens åbningstider ved ibrugtagelse.

  Det blev på udvalgsmødet den 29. maj 2019 besluttet, at hallinspektør Steen Jørgensen deltager på BFKU-møderne i august og december 2019, og hér giver udvalget en orientering af bevæggrunde for at tidspunkter er fordelt, som de er.

  Eftersom den daglige drift og økonomi af svømmehallen varetages af halinspektøren kan svømmehallens åbningstider, derfor også justeres af ledelsen i Hollænderhallen, sådan at svømmehallens kapaciteter udnyttes bedst muligt, til gavn for flest muligt. Af udvalget må der derfor tages højde for, at planen (vedhæftede) for fordelingen af åbningstider af svømmehallen kan ændres i forhold til den efterspørgsel, der viser sig at være af svømmehallen.

  Den fremlagte plan for åbningstider tager, heriblandt, højde for følgende ønsker:

  · At der politisk var et ønske om mere offentlig åben til borgerne i Dragør.

  · At der er taget hensyn til ønske om øget mulighed for offentlig morgensvømning.

  · At der er taget hensyn til ønske om øget mulighed for offentlig aftensvømning.

  · At skolerne er tildelt tid i det omfang, de har ønsket.

  · Aftenskoler, foreninger, klubber m.fl. har stort set alle fået tildelt de tider de har ansøgt om.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omfanget af offentligåben kan afhænge af, hvad den givne økonomi tillader.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse - Økonomistyring på børne- og ungeområdet
  Sagsid.: 19/2969

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgning på møde 29. maj har udvalget ønsket et overblik over økonomistyring på det specialiserede børne- og ungeområde. Udvalget præsenteres for oplæg ved administrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at drøftelsen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde den 29. maj 2019 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at administrationen giver et indblik i Dragør Kommunes økonomistyring på det specialiserede børne- og ungeområde.

  Fra administrationen deltager Ane Christensen, teamleder for Børneteam.

  Ydermere har administrationen tidligere udarbejdet en analyse af økonomien på det specialiserede børne- og ungeområdet på baggrund af en stigning i aktivitet og udgifter på området. Analysen blev foretaget i efteråret og vinteren 2017 og færdiggjort i februar 2018.

  Udvalget blev forelagt analysen 2. maj 2018.

  Som bilag vedlægges analysen.  

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med temadrøftelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Bilag

 • 3
  Kapacitet på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 19/1482

  RESUMÉ:

  Administrationen har vedlagt tegninger over alle daginstitutioner i Dragør Kommune. Det er disse tegninger, der danner grundlag for analysen af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager kapacitetsanalysen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  For stemte:

  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Til efterretning.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at kapacitetsanalysen ikke er brugbar for planlægning af kapaciteten på 0-5 års-området i Dragør, idet den bryder med kommunens hidtidige mål om at følge ’Dragørnormen’, som giver 1 m2 mere til hvert barn end beskrevet i kvalitetsniveau C. For at overholde Dragørnormen i 2023 skal kommunen have 1.909 m2 til rådighed.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev den 3. april 2019 forelagt en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Udvalget havde en række spørgsmål til analysen, og besluttede at udsætte sagen.

  På baggrund af udvalgets spørgsmål, udarbejdede administrationen et notat med svar på spørgsmålene, som blev forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Udvalget besluttede på møde den 29. maj 2019 at sende sagen tilbage til administrationen med et ønske om at se tegninger over alle daginstitutioner i Dragør Kommune. Udvalget ønskede desuden at få klarhed over, hvilken betydning et udbygget ventilationsanlæg vil have for antallet af såkaldte ”børne-kvadratmeter” i den integrerede institution Køjevænget.  

  Tegninger over alle daginstitutioner i Dragør Kommune er vedlagt som bilag. På tegningerne er institutionernes ”børne-kvadratmeter” markeret med gul. Det er disse tegninger, der danner grundlag for kapacitetsanalysen.

  Som det fremgår af tegningerne råder den integrerede institution Køjevænget over i alt 682 børne-kvadratmeter. Institutionens kvadratmeter giver mulighed for at udvide institutionen med i alt 139 pladser, hvilket giver en max-kapacitet på 289 børn. En eventuel udvidelse kræver en ny myndighedsbehandling, og en nærmere analyse af institutionens nuværende ventilationsanlæg samt brandforhold. Institutionen er godkendt til 150 personer, som er det antal der er søgt godkendelse til, da institutionen blev opført. Administrationen er ikke bekendt med, hvor mange personer, det nuværende ventilationsanlæg maksimalt kan ”trække”, og om en ombygning af anlægget eventuelt er nødvendig, hvis antallet af børn øges.

  Administrationen indstiller, at udvalget tager kapacitetsanalysen til efterretning. Analysen er vedlagt som bilag sammen med det notat, administrationen har udarbejdet som svar på udvalgets spørgsmål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Bilag

 • 4
  Vejledende rådighedsbeløb
  Sagsid.: 19/3061

  RESUMÉ:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni blev det besluttet, at der på møde i august forelægges sag vedrørende vejledende rådighedsbeløb til politisk behandling.

  Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i vurderingen af ansøgninger om bevilling af enkeltydelser og personlige tillæg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  satsen for det vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune justeres til: 

  Enlige:                             3.600 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.800 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.300 kr.

  2.

  at

  det vedtages, at satsen for det vejledende rådighedsbeløb fremadrettet reguleres årligt i forhold til forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik,

  3.

  at

  det vedtages, at satsen for det vejledende rådighedsbeløb skal være ens ved bevilling af alle ydelser, således at der kun er ét rådighedsbeløb for hele kommunen.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU.  

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vejledende rådighedsbeløb ved bevilling af økonomisk støtte

  Når en borger søger om bevilling af økonomisk støtte fra kommunen foretages en beregning med henblik på at udlede borgerens månedlige rådighedsbeløb. 

  Kommunens vejledende rådighedsbeløb anvendes som en rettesnor i forbindelse med den individuelle og konkrete vurdering af borgerens berettigelse til økonomisk støtte fra kommunen samt størrelsen af støtten. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold.

  Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage, når borgerens faste udgifter (husleje, vand, varme, el/gas, telefonabonnement/internet, forsikring m.m.), er betalt.

  Voksenområdet (Aktivloven og Lov om social pension)

  På voksenområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om bevilling af enkeltydelser efter Aktivloven eller personlige tillæg efter Lov om social pension til borgere, som oplever uforudsete ekstraudgifter som f.eks. ekstraordinær tandbehandling, medicinbehandling, hjælp til flytning eller lignende, som borgeren på ingen måde selv kan betale eller spare op til.

  Børneområdet (Serviceloven)

  På børneområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver jf. servicelovens § 52 a stk.2, f.eks. i forbindelse med økonomisk støtte til efterskoleophold.
  Børneområdet benytter aktuelt samme rådighedsbeløb som ved ansøgning om enkeltydelser jf. Aktivloven.

  Anvisning af bolig (almenboligloven)

  Det politisk godkendte vejledende rådighedsbeløb benyttes også i andre administrative sammenhænge. Eksempelvis når der skal anvises almene boliger efter fjerdedelsreglen. Før boligen anvises, laves der en beregning med henblik på at vurdere, om borgeren har økonomisk mulighed for at afholde alle de fremtidige boligudgifter samt have midler til den løbende forsørgelse.

  Rådighedsbeløbet skal f.eks. dække:

  • Mad og drikke
  • Dagligvarer til husholdning
  • Tøjvask
  • Indkøb af tøj
  • Midler til personlig hygiejne
  • Almindelig tandbehandling
  • Fritidsinteresser
  • Transport
  • Eventuelle ferieudgifter
  • Gaver
  • Daglige forlystelser
  • Udgifter til eventuelle husdyr

  Borgeren kan som udgangspunkt kun bevilges økonomisk støtte, hvis borgerens månedlige rådighedsbeløb er mindre end det politisk vedtagne vejledende rådighedsbeløb. 

  Det skal fremhæves, at kommunens rådighedsbeløb alene er en vejledende sats, hvilket betyder, at bevilling af økonomisk støtte altid gives efter en konkret og individuel vurdering i hver enkel sag.

  Dragør Kommunes vejledende rådighedsbeløb

  Det nuværende vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune blev sidst vedtaget på møde i Økonomi- og Planudvalget 11. december 2008. Det er ikke reguleret, siden det trådte i kraft 1. januar 2009.

  Det vejledende rådighedsbeløb, som administrationen aktuelt benytter:

  Bevilling af støtte (Lov om social pension):

  Enlige:                             3.300 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.200 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.250 kr.

  Bevilling af støtte (Aktivloven og Serviceloven):

  Enlige:                             3.000 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.000 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.000 kr.

  I 2018 var der i alt fire borgere, der fik bevilget personlige tillæg jf. Lov om social pension. Udgiften for 2018 udgør 28.854,04 kr.

  I 2018 var der i alt 23 borgere, der fik bevilget enkeltydelser jf. Aktivloven. Udgiften for 2018 udgør 399.229. kr.

  I 2018 var der i alt ni borgere, der fik bevilget økonomisk støtte jf. Serviceloven i forbindelse med efterskoleophold. Udgiften for 2018 udgør 178.759, 24 kr.

  Administrationen har ikke opgørelse over, hvor mange borgere, der har fået afslag. Derudover kan det forekomme, at borgere ikke har søgt, på baggrund af deres kendskab til gældende niveau for vejledende rådighedsbeløb. Dette kan ikke registreres.

  Vejledende rådighedsbeløb i andre kommuner

  Administrationen har undersøgt, hvordan det vejledende rådighedsbeløb ligger i sammenlignelige kommuner. Tårnby, Allerød og Vallensbæk Kommune er udvalgt til sammenligning.

  Tabel - Rådighedsbeløb jf. Lov om social pension og Aktivloven

  Lov om social pension

  Aktivloven

  Kommune

  Enlige

  Samboende

  Tillæg barn

  Ung hjemme

  Ung udeboende

  Enlig

  Samboende

  Tillæg barn

  Dragør

  3.300

  5.200

  1.250

  3.000

  5.000

  1.000

  Tårnby

  4.000

  6.400

  -

  1.800

  3.200

  4.400

  *

  Allerød

  3.630

  6.820

  1.210

  990

  2.200

  3.080

  5.720

  1.210

  Vallensbæk

  4.800

  6.000

  1.100

  1.000

  2.000

  3.200

  5.400

  1.100

  OBS:

  * Tårnby Kommune har forskellige satser for vejledende rådighedsbeløb, når der er tale om børn:

  1v og 1b kr.   3700

  1v og 2b kr.   4200

  2v og 1b kr.   4900

  2v og 2b kr.      5400

  Som det ses i sammenligningstabellen er der forskel på satser, som kommunerne bruger. Dragørs rådighedsbeløb for enlige og samlevende pensionister (Lov om social pension) er lavere end i de sammenlignelige kommuner.

  Rådighedsbeløbet for enlige og samboende ydelsesmodtagere (Aktivloven), er også lavere end i de sammenlignelige kommuner, på nær Tårnby Kommune, som har den laveste sats for ægtepar/samboende.

  Derudover er der også forskel på satser i forhold til tillæg pr. barn, samt hvis der er tale om hjemmeboende eller udeboende unge.  

  Forslag til justering af rådighedsbeløb

  Administrationen har beregnet forslag til en mindre forhøjelse af rådighedsbeløbet på baggrund af takster fra forbrugerprisindeks – Danmarks Statistik.Såfremt udvalget godkender forslag til justering af rådighedsbeløb, bør det fremadrettet reguleres årligt pr. 1. januar efter forbrugerprisindeks.

  Fremskrevet rådighedsbeløb (Lov om social pension):

  Enlige:                              3.721,58 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.864,31 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.409,69 kr.

  Fremskrevet rådighedsbeløb (Aktivloven og Serviceloven):

  Enlige:                              3.383.26 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.638,77 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.127,75 kr.

  Såfremt udvalget beslutter, at der skal være ét vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune, foreslår administrationen, at det er gennemsnittet af de ovenstående tal, derberegnes:

  Forslag til ét vejledende rådighedsbeløb ved bevilling af alle ydelser:

  Enlige:                              3.552,42 kr. ≈ 3.600 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.751,54 kr. ≈ 5.800 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.268,72 kr. ≈ 1.300 kr.

  Administrationen har i indstillingen afrundet gennemsnitsbeløbet for ét vejledende rådighedsbeløb til nærmeste hundrede.

  Højere, lavere eller fastholdt niveau for det vejledende rådighedsbeløb

  Såfremt rådighedsbeløbet hæves, vil det betyde, at flere borgere vil komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte, og det vil være en merudgift for kommunen.

  Såfremt rådighedsbeløbet sættes lavere, vil det betyde, at færre borgerne vil komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte, og det vil være en mindreudgift for kommunen.

  For at sikre at borgernes økonomi bliver vurderet i forhold til den gældende prisudvikling, bør beløbet reguleres efter forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Reguleringen kan, som på andre områder, reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

  Ét vejledende rådighedsbeløb eller differentieret vejledende rådighedsbeløb 

  Satserne for vejledende rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt forskellige ved ansøgninger om økonomisk støtte jf. Aktivloven/Serviceloven og ved ansøgninger om personlige tillæg jf. Lov om social pension. 

  Argument for differentieret vejledende rådighedsbeløb

  En forskellig sats for rådighedsbeløb for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere (herunder modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløb m.m.) og pensionister kan fastholdes med det argument, at pensionen er en varig ydelse, hvorimod kontanthjælp og lignende ydelser er midlertidige ydelser, hvor der er en forventning om, at borgeren på sigt overgår til ordinær beskæftigelse. Kontanthjælpsmodtagere har derfor mulighed for i en kortere periode at undvære diverse fornødenheder for at få økonomien til at hænge sammen, hvorimod pensionister ikke har den mulighed.

  Argument for ét vejledende rådighedsbeløb

  Én fælles sats for rådighedsbeløb vil medvirke til at sikre ensretning i sagsbehandlingen i kommunen.

  Det er aktuelt kun er Gentofte Kommune, der har et ens vejledende rådighedsbeløb blandt kommuner i Region Hovedstaden.

  Pensionister har ret til at modtage en række offentlige tilskud udover personlige tillæg som f.eks. boligydelse, varmetillæg, helbredstillæg, nedsat licens, ældrecheck m.m. Derudover modtager pensionister, der bor i lejebolig, også højere boligstøtte end modtagere af andre ydelser, fordi disse modtageres samlede indtægt kan være påvirket af kontanthjælpsloftet.

  LOVE/REGLER:

  Aktivloven.

  Lov om social pension.

  Serviceloven.

  Almenboligloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Antallet af ansøgninger er varierende over tid, det er dermed vanskeligt at vurdere betydningen af en ændring i rådighedsbeløbet.

  Såfremt det vejledende rådighedsbeløbet hæves, må der forventes en merudgift for kommunen. Det er ikke muligt at give et estimat på merudgiften i budgettet, da administrationen ikke er bekendt med, hvor mange flere, der ville være berettigede til at modtage økonomisk støtte ud fra en beregning med et nyt rådighedsbeløb.

  Såfremt det vejledende rådighedsbeløb sænkes, må der forventes en mindreudgift for kommunen. Det er ikke muligt at give et sikkert estimat på mindreudgiften i budgettet.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

 • 5
  2. budgetopfølgning 2019 på BFKUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  For stemte:

  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra T - resultataftaler/udviklingsplaner for kommunens kultur/fritidsinstitutioner
  Sagsid.: 19/3570

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Ændringsforslag fra AOV.

  At forvaltningen fremlægger forslag til på hvilke områder det vil være hensigtsmæssigt/muligt at lave resultataftaler o.lign.

  Et enigt udvalg besluttede at oversende ændringsforslaget til ØU.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 4. august 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T foreslår, at BFKU genindfører resultataftaler/udviklingsplaner for kommunens kultur/fritidsinstitutioner med opfølgende dialogmøder:

  - Musikskolen

  - Biblioteket

  - Lokalarkivet

  - Hollænderhallen

  BFKU godkendte i 2014 og 2015 to-årige resultataftaler for de fire institutioner - men der er aldrig fulgt op på planerne, og der er ikke udarbejdet nye.

  Resultataftalerne var desuden udgangspunkt for dialogmøder med institutionerne.

  Politikernes kendskab til institutionerne og deres styrker/udfordringer var større, da vi havde resultataftalerne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

 • 7
  Meddelelse – Status på lokalarkivet
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om den videres proces for lokalarkivets placering og organisering.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU-mødet 8. maj 2019 besluttede udvalget, at

  - Ad. 1. indstille, at KB vedtager en model, der medfører, at lokalarkivaren bliver organiseret under museet, hvilket organiseres via en driftskontrakt, men med tæt kontakt til de frivillige. De frivillige får råderetten over visse lokaler på 1. salen på det Gl. Rådhus samt i stueetagen undtaget ”det store lokale”, der generelt stilles til rådighed for arrangementer og foreninger, herunder også lokalarkivet. Den reelle fordeling aftales med de frivillige til næste indstilling. Samt

  - Ad. 2. Udvalget tiltrådte indstillingen vedr. proces som indstillet af administrationen.

  Begge punkter blev anbefalet af ØU og tiltrådt i KB den 23. maj.

  Administrationens forslag til den videre proces for afklaring af lokalarkivets placering og bibliotekets organisering er som følger:

  - Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de forskellige muligheder der skal arbejdes videre med. (Skete ref. oven for den 23. maj)

  - Administrationen arbejder videre med den af kommunalbestyrelsen besluttede mulighed, og konkretiserer og laver udkast til løsninger med inddragelse af de frivillige på Lokalarkivet, Museet og andre relevante parter.

  - Resultatet af det videre arbejde forelægges politisk, hvor forslaget drøftes og sendes i høring.

  - Høring

  - Efter høringen fremlægges sagen til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  Som følge af de politiske beslutninger om lokalarkivet ref. oven for, er den videre proces delt op i tre:

  1) Driftsaftale med Museum Amager vedr. drift og ansvar for lokalarkivet samt organisering af lokalarkivaren

  2) Placering af arkivalierne

  3) Brugen af Stationsvej 5, lokalarkivet

  Ad 1) der er afholdt et møde mellem kommunens repræsentanter og Museum Amager, på hvilket de mulige snitflader mellem de to parter blev drøftet. Efterfølgende er der sendt en officiel henvendelse til Museum Amagers bestyrelse, om museet vil indlede drøftelse med kommunen om overtagelse af driften og ansvaret for lokalarkivet inkl. personaleansvaret for lokalarkivaren. Forespørgslen afventer svar.

  Ad 2) Det planlægges i øjeblikket at gennemgå lokalarkivets arkivalier af en ekspert fra museet, således at der kan sorteres i nødvendigt, fremliggende arkivalier, kommunal lovbundne arkivalier samt evt. fjernlagerarkivalier, således at der kan laves en præcis angivelse af mængden af arkivalier, der skal placeres på Stationsvej, uden for Stationsvej på hhv. museum eller fjernlager. Tilsvarende eftersyn forventes påbegyndt i Rådhusets kælder af de kommunale arkivalier, der er placeret der.

  Ad 3) Pr. 1. juli 2019 er der afholdt et møde med de frivillige, lokalarkivaren samt kommunens repræsentanter. Mødets formål var at redegøre for processen samt ”hilse på”. Det forventes, at der i sensommeren og til efteråret holdes en række møder mhp. at klarlægge brugen af Stationsvej.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 14. august 2019.

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 14. august 2019

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til Havnefestens ansøgning.

  Annette Nyvang (T) spurgte til henvendelse fra spejderne.  

  Helle Barth (V) var ikke til stede.