Skip navigationen

Referat

Onsdag den 6. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  Forslag til dato og tema for dialogmøde på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Administrationen foreslår, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 19. februar 2020 med fokus på, hvordan dagtilbuddene inddrager lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 19. februar 2020.

  2.

  at

  temaet for dialogmødet er inddragelse af lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Ad 1

  For stemte:

  8 (C+O+T+V+Nicolai Bertel Riber (A))

  Imod stemte:

  1 Lisbeth Dam Larsen (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan (A).

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. august 2016 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at der afholdes et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet. Dialogmøderne er en del af dialogmødestrukturen på 0-18 års område.

  Den 6. september 2017 evaluerede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget dialogmødestrukturen og besluttede at fortsætte med samme mødekadence, det vil sige et til to årlige dialogmøder på dagtilbudsområdet.

  Administrationen foreslår, at der afholdes dialogmøde for dagtilbudsområdet den 19. februar 2020 fra kl. 17:00-19:00.

  Det forslås, at der på dialogmødet sættes fokus på, hvordan dagtilbuddene inddrager lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde. Det kan fx være biblioteker, museer, idrætstilbud, plejehjem, erhvervsliv mv.
  Inddragelse af lokalsamfundet er ét af de nye elementer i den styrkede læreplan.

  Administrationen vil på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. december 2020 komme med forslag til en egentlig dagsorden for dialogmødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2019.

 • 2
  Lokalarkivet og Museum Amager
  Sagsid.: 19/4489

  RESUMÉ:

  Det er besluttet, at der skal arbejdes på en langsigtet løsning vedr. Dragør Kommunes lokalhistoriske arkiv samt det kommunale §7-arkiv, herunder også anvendelsen af Stationsvej nr. 5, placering af arkivalier samt organisering af arbejdet i en driftsaftale med Museum Amager, primært via en organisatorisk placering af lokalarkivaren og opgaverne tilknyttet denne funktion. For at få et overblik over sagskomplekset, har forvaltningen bedt rigsarkivar Asbjørn Hellum om en statusrapport, der kan danne afsæt for en fælles forståelse og forventning til løsninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Forvaltningen udarbejder en beslutningssag til december-mødet i BFKU, der gør det muligt organisatorisk at omplacere lokalarkivaren fra 1.1.2020 til Museum Amager og samtidig skitserer samarbejdsfladen med de frivillige.

  2.

  at

  Forvaltningen til samme møde, i samarbejde med Museum Amager, viser et udkast til driftsaftale mellem museet og Dragør kommune, der kan godkendes for så vidt angår de store linjer med hensyn til snitflader, arbejdsopgaver, ansvarsfordeling samt økonomi.

  3.

  at

  Forvaltningen arbejder videre med et bygningsmæssigt og økonomisk overblik vedrørende Stationsvej nr. 5 i forhold til at realisere den skitserede plan for brug af bygningen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Ad 1 - 3

  Godkendt.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I bilaget ”Rapport om etablering af Dragør Kommunes §7-arkiv i samarbejde med Dragør Museum” fra september 2019, herefter ”Hellum-rapporten”, har fhv. rigsarkivar Asbjørn Hellum opstillet en række forhold, der skal tages i betragtning ved overgang fra kommunalt arkiv til udliciteret arkiv. Rapporten redegør for faktuelle forhold, der er i spil lovgivningsmæssigt såvel som fysisk, og som vil have en effekt for hele opgaveområdet. Rapporten danner grundlag for det fælles billede af et sundt resultat og henviser bl.a. til en succesfuld model, der har været afprøvet i en del år i Hjørring Kommune.

  Da det ydermere er en forudsætning for at kunne indgå i et driftssamarbejde med Museum Amager, at samarbejdet er udgiftsneutralt for museet, og at kommunen samtidig forventer det samme arbejde løst som hidtil, er der nogle grundlæggende forhold for arkivområdet og arbejdet med det, der skal afstemmes. Det er i denne sammenhæng vigtigt at se en implementering af en driftsaftale som en proces, hvor noget kan implementeres med det samme, og noget kommer til at tage lidt tid. Det medfører, at noget kan besluttes hurtigt, men at andet skal have lidt længere tid.

  Der er en del anbefalinger i Hellum-rapporten, og der er både på museet og i forvaltningen bred enighed om, at det er en valid og retvisende rapport – samt at dens anbefalinger er gode i forhold til de politiske ønsker for arkivet og dets brug. For at kunne starte på overførsel af opgaven til museet er det nødvendigt at starte på anbefalingerne fra en ende af og få foretaget de nødvendige politiske sonderinger og evt. beslutninger i en hensigtsmæssig rækkefølge.

  Placeringen af arkivalier er påtrængende, men ikke hastende i forhold til organiseringen af opgaverne, så derfor er der ikke endnu beslutningsoplæg i støbeskeen til politisk beslutning. Dette forventes først i løbet af 2020. Derimod er det mere vigtigt at få driftsaftalen med museet påbegyndt, inklusive den organisatoriske placering af lokalarkivaren, samt lavet en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stationsvej 5, så lokalarkivets brugere og arkivar kan deltage i den videre planlægning af fusionen af den arkivmæssige funktion.

  Derfor bedes der i denne sag om stillingstagen til processens indledende tiltag. 

  LOVE/REGLER:

  Arkivbekendtgørelsen, BEK nr. 591 af 26/06/2003.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2019.

  Bilag

 • 3
  Naturfagsstrategien tilbage fra høring
  Sagsid.: 19/3721

  RESUMÉ:

  Udvalget skal på baggrund af de i alt 8 høringssvar, tage endelig stilling til Dragør Kommunes naturfagsstrategi 2019-2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter de 8 hørringssvar.

  2.

  at

  udvalget godkender naturfagsstrategien for Dragør Kommune 2019-2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt, udvalget ønsker at strategien på sigt opdateres med organisationsformen på 0-6 området og de pædagogiske mål for ’Natur, udeliv og science’, der er en af seks læreplanstemaer på dagtilbudsområdet.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det blev på møde i Skoleudvalget d. 12. september og på Børne-Fritids og Kulturudvalget d. 11. september 2019 besluttet, at kommunens naturfagsstrategi godkendes foreløbigt og sendes i høring blandt kommunens skoler (inkl. ungdomsskolen) og daginstitutioner.

  Naturfagsstrategien (vedlagt) blev sendt i høring d. 19. september med svarfrist for høringssvar d. 10. oktober 2019.

  Der er i alt kommet 8 høringssvar fra følgende parter:

  1. Dragør Bibliotekerne
  1. Dragør Ungdomsskole
  1. Skolebestyrelsen ved Nordstrandskolen
  1. St. Magleby Skole LMU
  1. Nordstrandskolen LMU
  1. Skolebestyrelsen ved St. Magleby Skole
  1. Dragør Skoles skolebestyrelse og LMU
  1. Dagtilbudsområdet

  Sammenfatning af høringssvar:

  De 8 hørringssvar er grundlæggende positive over for naturfagsstrategien. Samarbejdet på tværs af skoler fremhæves eksempelvis som et positivt tiltag, der giver eleverne en fælles referenceramme på tværs af kommunen og en generelt styrket indsats af naturfagene.

  Det påpeges at teksten i naturfagsstrategien er præget af naturfaglige begreber, hvilket kan være problematisk for ikke naturfagligt kyndige. Det påpeges desuden, at der bør afsættes midler til den fælles kommunale naturfagskoordinator for at give strategien liv.

  Når strategien skal evalueres i 2022, foreslår 0-6 års området, at strategien opdateres, så ordlyden og beskrivelsen af aktiviteterne også afspejler den nye styrkede læreplan på 0-6 års området.

  Se vedlagte bilag for høringssvar i deres fulde længde.

  Om naturfagsstrategien:

  Naturfagsstrategien for Dragør Kommune 2019-2022 er udarbejdet i et samarbejde mellem naturfagslærere, pædagoger, ledelse og kommunens naturfagskoordinator.

  Strategien har følgende mål:

  • Børn og unge oplever større motivation og interesse for naturfagene.
  • Børn og unges naturfaglige kompetencer styrkes, og det høje faglige niveau ved afgangsprøverne bevares.
  • Det naturfaglige netværk styrkes både lokalt og på tværs af kommunens skoler og institutioner med et øget læringsfællesskab som resultat.

  Naturfagsstrategien har sit udgangspunkt i samarbejdet med ASTRA (det nationale naturfagscenter), og dermed i skoleområdet. Dagtilbudslederne vil nu gå i gang med at tilpasse strategien til 0-6 års området, så strategien også kan få en positiv betydning for dagtilbuddenes praksis.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Denne sag baserer sig på en høring på skole-, kultur- og dagtilbudsområdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 6. november 2019.

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 4
  Orientering om merforbrug på specialundervisningsområdet
  Sagsid.: 19/4470

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om baggrund for budgetoverskridelse/merforbrug på specialundervisningsområdet i 2019. Et merforbrug på 3,69 mio. kr. for skolevæsnet (sektor 3), som det fremgår pr. 1.10.2019. Herudover forelægges udvalget en procesbeskrivelse af, hvordan børn/unge henvises til special- og behandlingsskoler i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2019

  Til efterretning.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen var ikke til stede (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udgifter til specialundervisningsområdet er stigende i hele landet. I Dragør Kommune forventes budgettet, på baggrund af tal pr. 1.10.2019, at overskride med 3,69 mio. kr. i 2019 på sektor 3 (skolevæsnet fællesudgifter). Dette er på trods af en af landets højeste inklusionsprocenter.

  Merudgiften skyldes, at der er kommet flere børn/unge på specialskoler og behandlingsskoler i løbet af året, hvortil også udgifter til kørsel og fritidstilbud følger. For en generel beskrivelse af hvordan børn/unge henvises til specialskoler og behandlingsskoler i Dragør, se vedlagte bilag ’Procesbeskrivelse af henvisning til specialskoler og behandlingsskoler’.

  Se nedenstående tabel, der giver et overblik over den samlede udgift for 2019 på området (forventet ud fra tal pr. 1.10.2019).

  Antal
  institutioner

  Antal elever

  Budget 2019

  Forventede udgift i 2019

  Forskel

  Specialskoler

  9

  23

  6.523.259

  8.823.810

  -2.300.551

  Behandlingsskoler

  9

  13

  3.548.132

  4.231.060

  -628.928

  Anbragte

  3

  4

  Samlet til undervisningsdel i 2019

  21

  40

  10.071.391

  13.054.870

  -2.983.479

  Kørsel til specialskoler

  Bus + taxa

  Rejsekort

  17

  8

  1.070.843

  1.405.200

  -334.357

  SFO på specialskoler (fritidstilbud)

  5

  14

  1.635.086

  2.009.472

  -374.386

  Forventede merforbrug i 2019

  -

  -

  12.777.320

  16.469.542

  -3.692.222

  Der skal tages højde for, at de nævnte udgifter på sektor 3 (skolevæsnet) er en antagelse, der tager udgangspunkt i nuværende antal børn i nuværende institutioner (pr. 1.10.2019). Der kan derfor potentielt, de sidste to måneder af året, forekomme forandringer, der gør at budgettet evt. overskrides yderligere.

  Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i alt 36 (+4 anbragte) børn/unge fra Dragør pr. 1.10.2019 som modtager specialundervisningstilbud i 21 forskellige institutioner (24 forskellige institutioner i løbet af 2019, se bilag). Hertil kommer 4 yderligere børn/unge som modtager hjælpepakker til synshandicap af Kommunikationscentret.

  For oversigt over hvor mange nye elever der er kommet til institutionerne i løbet af 2019 se vedlagte bilag ’Uddybende om merforbrug på specialundervisningsområdet’. Det kan eksempelvis være et barn/ung som starter i forløb på en specialskole/behandlingsskole halvvejs inde i året, eller en elev som skifter fra en institution til en anden dyrere institution.


  Sidste år overskred budgettet ikke på specialundervisningsområdet, som det fremgår af nedenstående tabel:

  Budget 2018

  Regnskab 2018

  Forskel

  Special- og behandlingsskoler

  9.865.264

  10.171.841

  -306.577

  Kørsel

  1.091.713

  1.067.767

  23.946

  Fritidstilbud

  1.974.513

  1.751.283

  223.230

  Samlet

  12.931.490

  12.990.891

  -59.401

  Øvrige udgifter på området

  Som en del af de samlede udgifter til området, der kan udgifter til PPR i Tårnby Kommune yderligere medregnes. I 2019 betaler Dragør til Tårnby Kommune 4.235.745 kr., jf. det forpligtende samarbejde (delaftale 2) for PPR(/RoF)-samarbejdet.

  Udgifter til behandlingsdelen kan også medregnes, som en del af de samlede udgifter, hvor Borger og Social (sektor 6) i 2019 forventes at udbetale 3.866.200 kr. for behandlingsdelen for samme børn/unge i pågældende behandlingsskoler (tal pr. 1.10.2019).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2019.

  Skoleudvalget den 7. november 2019.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 6. november 2019

  Kim Dupont (V) spurgte til lokalarkivet og håndtering af badeulykken i svømmehallen.

  Annette Nyvang (T) spurgte til sag om status på dagtilbudsloven og dialog om det forpligtende samarbejde med Tårnby.

  Helle Barth (V) spurgte til KL’s Børn- og Unge Topmøde i januar 2020.

  Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.