Skip navigationen

Referat

Onsdag den 4. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Lokalarkivet og Museum Amager
  Sagsid.: 19/4489

  RESUMÉ:

  Det er besluttet, at der a) skal arbejdes på en langsigtet løsning vedr. Dragør Kommunes lokalhistoriske arkiv samt det kommunale §7-arkiv, b9 anvendelsen af Stationsvej nr. 5, placering af arkivalier samt c) organisering af arbejdet i en driftsaftale med Museum Amager, primært via en organisatorisk placering af lokalarkivaren og opgaverne tilknyttet denne funktion.

  På BFKU i november 2019 besluttede udvalget, at forvaltningen kan arbejde videre med den organisatoriske omplacering af lokalarkivaren, undersøge omkostningerne ved nødtørftigt at ombygge Stationsvej 5 samt udarbejde forslag til driftsaftale med Museum Amager. Resultatet af dette arbejde forelægges til midtvejsgodkendelse med denne dagsorden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  at udvalget godkender, at der kan arbejdes videre med en driftsaftale på baggrund af det forlæg, der er vedlagt sagen som bilag, og derudfra indstilles til beslutning på BFKU, januar 2020 med henblik på at kunne iværksættes pr. 1. februar 2020.

  2.

  at

  at den organisatoriske omplacering af lokalarkivaren til Museum Amager udskydes til 1.februar 2020, så det følger driftsaftalens beslutningsproces.

  3.

  at

  at udvalget tager omkostningerne til ombygningen og vedligehold af Stationsvej 5 til efterretning og beder forvaltningen om at undersøge muligheder for finansiering fx via en tillægsbevilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Ad 1+2

  Godkendt

  Ad 3

  Ændringsforslag: Udvalget foreslår, at administrationen undersøger muligheden for finansiering primært inden for rammen, eller sekundært via en tillægsbevilling.

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I ”Rapport om etablering af Dragør Kommunes §7-arkiv i samarbejde med Dragør Museum”, der blev fremlagt for udvalget i november 2019, blev der redegjort for faktuelle forhold, der lovgivningsmæssigt og fysisk har en betydning for hele arkivområdet. Rapporten danner grundlag for det fælles fremtidsbillede af et velfungerende arkivområde og mulighederne for samarbejde om opgaven, og henviser bl.a. til en succesfuld model, der har været afprøvet i en del år i Hjørring Kommune.

  Hjørring Kommunearkiv er administrativt og økonomisk en afdeling af Historisk Arkiv ved Vendsyssel Historiske Museum.

  Det er en forudsætning for at kunne indgå i et driftssamarbejde med Museum Amager, at samarbejdet er udgiftsneutralt for museet, og at kommunen samtidig forventer det samme arbejde løst som hidtil, er der nogle grundlæggende forhold for arkivområdet og arbejdet med det, der skal afstemmes. Det er i denne sammenhæng vigtigt at se en implementering af en driftsaftale som en proces, hvor noget kan implementeres med det samme, og noget kommer til at tage lidt tid. Det medfører, at noget kan besluttes hurtigt, men at andet skal have lidt længere tid. Derfor forelægges udvalget bilaget ”driftsaftale”, hvor en foreløbig udgave af driftsaftalen er udarbejdet. Udvalget kan således danne sig et billede af, hvorledes opgaven forventes administreret.

  Samtidig med at driftsaftalen udarbejdes, kan samarbejdet mellem lokalarkivar og museum intensiveres, således at en omorganisering er velforberedt, når og hvis en driftsaftale kan tiltrædes.

  Der er også lavet en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stationsvej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner. Der er foretaget en bygningsmæssig vurdering af huset i forhold til istandsættelse og ombygning med henblik på en anderledes brug jf. det beskrevne. Et udgiftsoverslag er vedlagt sagen, og der udestår som følge heraf en finansiering, som forvaltningen ikke er begyndt at overveje.

  LOVE/REGLER:

  Arkivbekendtgørelsen, BEK nr. 591 af 26/06/2003.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Som skitseret i sagen er der udgifter forbundet med vedligehold og ombygning på Stationsvej 5 samt selve driftsomlægningen. Der er også ansættelsesforhold i forhold til lokal-arkivarens ansættelsesforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2020
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers budget 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes.

  Museum Amagers budget for 2020 er vedlagt sagen.

  En underskrift af et bestyrelsesmedlem fra Museum Amager mangler grundet sygdom. Et samlet underskrevet dokument eftersendes af Museum Amager til forvaltningen forud for at Slots- og Kulturstyrelsen modtager dette.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 3
  Udarbejdelse af en biblioteksstrategi
  Sagsid.: 19/4905

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en procesplan for udarbejdelse af en ny biblioteksstrategi, der skal danne grundlag for et visionært og velfungerede biblioteksvæsen i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at der udarbejdes en biblioteksstrategi ud fra fremlagte procesplan.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Godkendt.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bibliotekerne både i Dragør og i resten af landet er i en rivende udvikling, hvor kravene til bibliotekets medarbejdere og bibliotekets rum er i forandring.

  Biblioteket er et inkluderende og offentligt tilgængeligt rum for alle generationer. Biblioteket udøver ikke myndighedsopgaver, men er et frirum for fordybelse, fælleskaber, oplevelser og viden. På biblioteket kan man få kvalificeret vejledning af fagprofessionelle medarbejdere. Begge afdelinger har unikke beliggenheder: Dragør Bibliotek med sin bynære placering i Dragør og Biblioteket i Hollænderhallen med sin placering i en sports- og svømmehal, tæt på folke- og musikskole og kirke i Store Magleby.

  Formålet med arbejdet om en biblioteksstrategi er at udvikle og forny Dragør Bibliotekerne, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, kvalificerer og udpeger indsatser i en strategi for bibliotekernes udvikling i de kommende år, på baggrund af en proces som involverer borgere, biblioteksbrugere, samt bibliotekets medarbejdere og ledere.

  Målet er at vi i fællesskab, udvikler en biblioteksstrategi som har en tydelig langsigtet plan for bibliotekets udvikling i de kommende år, som bibliotekslederen har ansvaret for at udmønte.

  Arbejdets ramme

  Udgangspunktet for arbejdet er Dragør Kommunes kultur- og fritidspolitik, politik for et aktivt medborgerskab og børne- og ungepolitik samt folkebibliotekernes formålsparagraf som beskrevet i Lov om biblioteksvirksomhed: ”At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet”.
  Udgangspunktet for en biblioteksstrategi er desuden en velfungerende drift af biblioteket, herunder medarbejdere med de rette kompetencer, anskaffelser af relevante og interessante materialer samt en velfungerende IT-infrastruktur.

  Arbejdsbeskrivelse

  Som en integreret del af udarbejdelsen af den nye strategi for Dragør Bibliotekerne inviteres borgere, brugere, samarbejdspartnere, fagprofessionelle og alle interesserede til at deltage i en række workshops og temamøder, der har forskellige mål i sigte. Temaerne er:

  • Biblioteket som relation – levende lokalsamfund
  • En stærk læsekultur: Bibliotek, åben skole og dagtilbud
  • (Digital) dannelse og bibliotekerne

  Biblioteksstrategien laves på baggrund af afholdte workshops, hvorefter strategien sendes i offentlig høring, før den endelige vedtagelse i 2020.

  Se vedlagte bilag for procesbeskrivelse og temaer for hver workshop.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020.

  Politik for et aktivt medborgerskab.

  Børne- og Ungepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Bilag

 • 4
  Opfølgning på Inklusionspolitikken 2019
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Dragør Kommunes Inklusionspolitik skal der hvert år følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Af Inklusionspolitikken fremgår det, at der systematisk skal følges op på kommunens inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget skal i den forbindelse orienteres om: 

  • Procentdelen af børn og unge inkluderet i de almene tilbud.
  • Antal børn og unge der har fået handleplaner.
  • Antal børn og unge der modtager enkeltundervisning. 
  • Antal børn og unge visiteret til eksterne tilbud.
  • Antal ansøgninger behandlet i visitationsudvalget.

  Den 29. november 2017 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at opfølgningen desuden skal indeholde:

  • De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.
  • En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af.
  • En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde og hvor mange af ansøgningerne, der har omhandlet kørsel.
  • Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  Siden Inklusionspolitikken blev vedtaget i 2016 har området udviklet sig. Administrationen vurderer derfor, at der i løbet af de næste et til to år er behov for at revidere politikken. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvordan der fremadrettet skal følges op på politikken og inklusionsindsatserne i Dragør Kommune.

  Nedenfor fremgår opfølgningen for 2019, sammenholdt med opfølgningen for 2018.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – dagtilbudsområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene dagtilbud

  2018

  2019

  100 %

  100 %

  Indsatsskemaer (handleplaner)

  På dagtilbudsområdet arbejdes der med indsatsskemaer, som svarer til handleplaner på skoleområdet.

  Opgørelse over indsatsskemaer på dagtilbudsområdet

  Institutionstype

  Antal i 2018 (pr. 5. oktober)

  Antal i 2019 (pr. 5. november)

  0-3 års institutioner

  5

  3

  3-6 års institutioner

  30

  26

  SFO’er

  13

  16

  Nogle indsatsskemaer er udarbejdet omkring det samme barn, hvis barnet fx er gået fra børnehave til SFO, og der fortsat er en indsats i SFO’en efter overgangen.

  Der er stor forskel på, hvad indsatserne indebærer og hvor lang tid de varer. Det kan variere fra et enkelt besøg i en institution til en specifik og længerevarende indsats.

  Der er visitation hver 6. uge, hvor indsatserne behandles, og der visiteres ressourcer fra støttekorpset.

  Sprogvurderinger og lege- og læringsmiljøvurderinger 

  På dagtilbudsområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne indeholder blandt andet data fra dagtilbuddenes sprogvurderinger, og i rapporten for 2019 indgår desuden data fra dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøvurderinger (tidligere omtalt børnemiljøvurderinger).

  Kvalitetsrapporten for 2019 forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i første halvår af 2020.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – skoleområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene skoletilbud

  2018

  2019

  98,8 %

  98,4 %

  Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, 2019

  Handleplaner

  Opgørelse over handleplaner på skoleområdet

  2018

  2019

  188

  181

  Enkeltundervisning

  Opgørelse over enkeltundervisning på skoleområdet

  2018

  2019

  2

  1

  Trivsel

  På skoleområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter og trivselsmålinger. Udkast til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 forelægges Skoleudvalget i januar 2020.

  Inklusionsgennemsyn på skoleområdet

  Administrationen har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave at foretage et gennemsyn af inklusionsindsatsen på skoleområdet i Dragør.

  Formålet med inklusionsgennemsynet er at styrke den fælleskommunale inklusionsindsats til gavn for alle børn i Dragør Kommunes skolevæsen.

  Inklusionsgennemsynet har ligeledes til formål at tilvejebringe viden og indsigter, der kan kvalificere arbejdet med at revidere de skolepolitiske mål og Inklusionspolitikken i de kommende år.

  Nærmere beskrivelse af inklusionsgennemsynet fremgår af procesplanen for arbejdsgruppen, som er vedlagt sagen som bilag. Procesplanen fungerer på nuværende tidspunkt som et internt arbejdspapir, der opdateres og tilrettes løbende.

  Da der kontinuerligt foregår en revidering og udvikling af de inkluderende tiltag ude på skolerne, undersøges der sideløbende med arbejdsgruppen nye handlingsspor for inklusionsarbejdet. Således er man allerede nu i gang med at undersøge problematikker omkring skoleværing og angst.

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

  Nedenfor fremgår antallet af sager, afslag og sager om kørsel behandlet i visitationsudvalget fra 2017-2019:

  Sager behandlet i visitationsudvalget

  Sager i alt

  Afslag

  Sager om kørsel*

  Skoleåret

  2017-2018

  39

  2

  2

  Skoleåret

  2018-2019

  44

  5

  4

  Skoleåret 2019-2020

  (pr. august-november 2019)

  16

  1

  7

  *Sagerne om kørsel er sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt, at visitationsudvalget har behandlet kørsel som en del af de øvrige sager.

  På Skoleudvalgets møde den 7. november 2019 blev udvalget orienteret om, hvor mange børn/unge der modtager specialundervisningstilbud, og hvordan visitationsprocessen foregår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Inklusionspolitik (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Bilag

 • 5
  3. budgetopfølgning på BFKU's område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede børneområde.

  Det indstilles at der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. Beløbet bevilges til modtage indtægter fra statslige puljemidler vedrørende kompetenceløft på dagtilbudsområdet og til at afholde udgifter i henhold til de betingelser, der knyttet hertil.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetopfølgningen tages til efterretning.

  2.

  at

  der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. til at modtage puljemidler og afholde udgifter hertil på dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Ad 1

  Udvalget med undtagelse af T anbefaler over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede børneområde.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en forværring i forhold til 2. budgetopfølgning. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Siden 2. budgetopfølgning har Dragør kommune modtaget tilsagn om pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Puljen tildeles fra Socialstyrelsen (nu Børne- og Undervisningsministeriet), og Dragørkommunes andel er 315.284 kr. Det indstilles at der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. Beløbet bevilges til modtage indtægter fra statslige puljemidler vedrørende kompetenceløft på dagtilbudsområdet og til at afholde udgifter i henhold til de betingelser, der knyttet hertil.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 6
  Tema til Børn og Unge Topmøde 2020
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Der er i budgetaftalen for 2020-2023 afsat 50.000 kr. til afholdelse af Børne- og ungetopmøde i 2020. Skoleudvalget og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter temaer for topmødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter temaer og tidspunkt for Børne- og ungetopmøde i 2020.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Drøftet.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 blev der for første gang afholdt Børne- og ungetopmøde i Dragør Kommune. I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 50.000 kr. til at afholde Børne- og ungetopmøde i 2020. Der skal på baggrund heraf besluttes et tema for topmødet, samt et tidspunkt hvor mødet skal afholdes.

  I 2017 var temaet fremtidens børne- og ungeliv og i 2018 var temaerne digitalisering og dannelse i stærke fællesskaber.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 4. december 2019

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til helhedsplanen for Hollænderhallens området.

  Kim Dupont (V) spurgte til et besøg på Hvidborg i Hvidovre Kommune og administrationen svarede, at dette godt kan arrangeres.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.