Skip navigationen

Referat

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Punkt 4 blev behandlet før punkt 3.
Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
 • 1
  Folkebibliotekerne i perspektiv
  Sagsid.: 19/4905

  RESUMÉ:

  I forbindelse med udarbejdelsen af en ny biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne i 2020, afholdes en række møder og workshops. Til dette møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget deltager ekstern oplægsholder Elsebeth Tank og bibliotekets ledelse for at skabe refleksion om, hvad det er for et biblioteksvæsen man ønsker sig i kommunen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter visioner for biblioteksvæsnet i Dragør.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Drøftet.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 4. december godkendte udvalget, at der laves en ny samtidig og langsigtet biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne. 

  Den nye biblioteksstrategi skal i 2020 blive til i et samarbejde med borgere, biblioteksbrugere, bibliotekets ansatte og øvrige professionelle aktører gennem en række tilrettelagte workshops samt høringssvar.

  Tilblivelsen af en ny visionær og langsigtet plan for bibliotekets udvikling kræver derfor også refleksioner over, hvad det er, vi vil med et bibliotek og hvordan et bibliotek bedst muligt bliver et aktiv for lokalsamfundet i Dragør?

  For at skabe refleksioner om det fundament folkebiblioteket står på, udvikler sig fra samt hvor til, deltager ekstern oplægsholder Elsebeth Tank til at sætte rammen for den kommende proces om tilblivelsen af en ny biblioteksstrategi.

  Elsebeth Tank er tidligere Stadsbibliotekar i Malmø, og arbejder nu med udviklingen af biblioteker og museer i hele norden. Desuden er hun forfatter til Debatbogen ”Nye måder at være bibliotek på” om folkebibliotekerne i en omskiftelig tid med forandret medieforbrug og hård økonomisk styring.

  Der vil for udvalget være mulighed for efterfølgende spørgsmål og drøftelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

 • 2
  Status på svømmehal efter første periode og åbningstider
  Sagsid.: 19/1350

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om svømmehallens brug efter de første par måneder, og skal på denne baggrund tage stilling til ekstra åbning i påske, pinse, sommerferie og jul for Hollænderhallens områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager status vedr. brug af svømmehallen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender den fremlagte plan over åbningstider og lukkedage i Hollænderhallen (inkl. svømmehallen), herunder at der holdes ekstraordinært åbent i 11 dage i 2020 (5 dage i påsken og 6 dage omkring jul).

  3.

  at

  udvalget anmoder forvaltningen om inden for egen ramme at dække merudgiften på kr. 95.000 vedr. de 11 ekstraordinære åbningsdage.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ændringsforslag til ad 2 og 3:

  Udvalget foreslår, at der er ekstraordinært åbent i påsken, at ekstraordinære udgifter forbundet hermed findes inden for rammen og at yderligere stillingtagen til åbningstider i helligdage i 2020 afventer statistik på brug af svømmehallen i den offentlige åbningstid, der kommer til udvalget på mødet i marts.

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forløb vedr. politiske beslutninger

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget godkendte den 3. april 2019 principper for svømmehallens åbningstid og pris- og takstpolitik, der herefter blev sendt i offentlig høring, dog med en række justeringer. En af disse justeringer til den oprindelige åbningsplan var, at der skal holdes åbent i påske, pinse og den sidste uge i skolernes sommerferie.

  Svømmehallens åbningstider og takst- og prispolitik blev videre godkendt med justeringerne af BFKU d. 3. april, samt med hensyn til i alt 9 indkomne høringssvar, og videre anbefalet overfor ØU d. 11. juni 2019 og godkendt i KB d. 20. juni 2019.

  Børne- Fritids og Kulturudvalget godkendte den 14. august 2019 åbningstider af svømmehallen ved dens ibrugtagelse fra september 2019, hvor fordeling af baner og åbningstider i det omfang det er muligt, er fordelt med hensyn til alle parter der gav sig til kende ved den offentlige høring. I sagen står videre, at omfanget af offentlig åben kan afhænge af, hvad den givne økonomi tillader.

  I og med at Børne- Fritids og Kulturudvalget d. 3. april justerede i åbningsplanen med tilføjelse om, at der skal holdes åbent i påske, pinse og sidste uge i skolernes sommerferie (uge 32), og at der i sagen fra den 14. august 2019 står angivet, at omfanget af offentligt åbent kan afhænge af, hvad den givne økonomi tillader skal der tages en beslutning i forhold til mulighed for at imødekomme det politiske ønske om yderligere åbningstid.

  Mulighed for at holde åbent i påske, pinse og uge 32

  Forvaltningen foreslår, med hensyn til fremsatte politiske ønsker til åbnings og lukkeplanen for Hollænderhalsområdet, at der i 2020 kan holdes ekstra åbent 11 dage. Dette er drøftet med og i overensstemmelse med ønskerne hos Hollænderhallens ledelse.

  Det foreslås, at der holdes ekstraordinært åbent i 6 dage i forbindelse med jul i 2020, i stedet for uge 32. Begrundelsen herfor er, at det er en sommerferie uge hvor mange er på ferie og det forventes at mange borgere bader i havet og er udenfor. Uge 32 er desuden den årlige hovedrengørings-uge i Hollænderhallens regi, hvorfor det kan give udfordringer i forhold til personalesituationen at holde åbent uge 32.

  Forvaltningen indstiller i samråd med Hollænderhallens ledelse videre, at der holdes åbent 5 dage i påsken 2020, men at der er lukket i pinsen som årsplanen foreskriver.

  (Se vedlagte forslag til åbnings- og lukkeplan for Hollænderhal-området 2020).

  De 11 ekstra åbningsdage (med i gennemsnit 8 timers åbent på primært feriedage) vurderes at koste 95.000 kr. ekstra i personaleomkostninger.

  Såfremt det vedtages, at holde ekstraordinært åbent som angivet, vil forvaltningen afsøge mulighederne for at dække denne ekstraudgift inden for rammen.

  Forvaltningen skal desuden gøre opmærksom på, at der har været en række borgerhenvendelser vedr. de mange dage svømmehallen er lukket i løbet af året, i forhold til køb af årskort til svømmehallen.

  Status på svømmehallens brug

  Som opfølgning på driften af svømmehallen i den første periode, forelægges udvalget tal på forbrug, antal betalende gæster samt en foreløbig udredning af hvad en offentlig åben time koster.

  Der skal i denne sammenhæng tages højde for, at driften er dyrere i ferier og weekender på grund af personaleaflønning.

  Halinspektør Steen Jørgensen vil deltage på mødet og fremlægge tallene med skriftlige bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eftersendes som lukket bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Bilag

 • 3
  Nyt brugerråd til Dragør Bibliotekerne
  Sagsid.: 19/5470

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal dannes et nyt biblioteksråd, samt drøfte og evt. godkende nye vedtægter for biblioteksrådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender at der dannes et nyt biblioteksråd for Dragør Bibliotekerne.

  2.

  at

  udvalget drøfter og godkender de nye vedtægter for biblioteksrådet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Sagen sendes tilbage til administrationen. Udvalget ønsker, at der i vedtægterne tilføjes:

  At brugerrådet tager afsæt i et åbent opstillingsmøde.

  At det understreges at bibliotekslederen er sekretær for brugerrådet.

  At alle medlemmer kan anmode om at få et punkt på dagsorden.

  At brugerrådet er høringsberettiget i alle forhold vedrørende biblioteks-forhold.

  At KB repræsentanten ikke har stemmeret.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med omorganiseringen på bibliotek og arkiv efteråret 2019, den mulige overflytning af arkivet til museet og ikke mindst det igangværende arbejde med en biblioteksstrategi, er der brug for at etablere et nyt biblioteksråd. Det har desuden vist sig, at der i de nuværende vedtægter for brugerrådet er forskellige uklarheder, og derfor foreslås der med denne sag også nye vedtægter for biblioteksrådet.

  Forvaltningen foreslår derfor, at såfremt det vedtages, at indgå en samarbejdsaftale med Museum Amager om arkivfunktionerne og give biblioteksledelsen mulighed for at udpege et nyt biblioteksråd.

  Rådet skal afspejle, at biblioteket ikke længere varetager arkivfunktioner og skal udpeges, så rådet kan være en aktiv medspiller i den kommende visionsproces vedrørende en ny biblioteksstrategi. Samtidig foreslår forvaltningen, at udvalget godkender de nye reviderede vedtægter for biblioteksrådets formål og virke (forslag til nye vedtægter vedlagt som bilag).

  LOVE/REGLER:

  Brugerrådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Bilag

 • 4
  Stationsvej 5
  Sagsid.: 19/4489

  RESUMÉ:

  Det er besluttet, at der skal arbejdes på en langsigtet løsning vedr. Dragør Kommunes lokalhistoriske arkiv samt det kommunale §7-arkiv delt ud på tre sagsområder a) anvendelsen af Stationsvej nr. 5, b) placering af arkivalier samt c) organisering af arbejdet i en driftsaftale med Museum Amager, primært via en organisatorisk placering af lokalarkivaren og opgaverne tilknyttet denne funktion.

  På BFKU i 4. december 2019 besluttede udvalget, at forvaltningen kan arbejde videre med den organisatoriske omplacering af lokalarkivaren, stille forslag til finansiering af omkostningerne på 322.580 kr. (se bilag) ved nødtørftigt at ombygge Stationsvej 5 samt udarbejde endeligt forslag til driftsaftale med Museum Amager. Resultatet af dette arbejde forelægges til godkendelse med denne dagsorden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  vedlagte forslag (bilag 1) til renovering af Stationsvej nr. 5 godkendes.

  2.

  at

  renoveringen sættes i gang.

  3.

  at

  a) finansieres over anlægsbudgettet for 2020 via ”Genopretning af bygninger”

  eller

  b) finansieres via en tillægsbevilling.

  4.

  at

  renoveringen sættes i gang i 2020.

  5.

  at

  budgettet, der aftales med Museum Amager for varetagelsen af ansvaret som beskrevet i aftalen og driftskontrakten, overføres fra 1. februar 2020. (bilag 2)

  6.

  at

  godkendes aftalen og driftskontrakten med Museum Amager godkendes inklusive overdragelse af lokalarkivaren til museets organisation. (bilag 3)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3a

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 5

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 6

  Anbefales over for ØU/KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I ”Rapport om etablering af Dragør Kommunes §7-arkiv i samarbejde med Dragør Museum”, der blev fremlagt for udvalget i november 2019, blev der redegjort for faktuelle forhold, der lovgivningsmæssigt og fysisk har en betydning for hele arkivområdet. Rapporten danner grundlag for det fælles fremtidsbillede af et velfungerende arkivområde og mulighederne for samarbejde om opgaven, og henviser bl.a. til en succesfuld model, der har været afprøvet i en del år i Hjørring Kommune. Hjørring Kommunearkiv er administrativt og økonomisk en afdeling af Historisk Arkiv ved Vendsyssel Historiske Museum.

  Det er en forudsætning for at kunne indgå i et driftssamarbejde med Museum Amager, at samarbejdet er udgiftsneutralt for museet, og at kommunen samtidig forventer det samme arbejde løst som hidtil. Det er i denne sammenhæng vigtigt at se en implementering af en driftsaftale som en proces, hvor noget kan implementeres med det samme, og noget kommer til at tage lidt tid. Derfor er aftalen udformet som en aftale og en kontrakt, der skal finde sit leje og efterfølgende evalueres i december 2020.

  På baggrund af den kladde, der blev godkendt som arbejdsgrundlag for det videre arbejde på BFKU i december 2019, er den til sagen bilagte driftskontrakt udarbejdet. Kontraktudkastet er blevet til på baggrund af fælles udkast, dialog og bearbejdning mellem Museum Amager og Dragør kommune, herunder også set og tiltrådt af bibliotek og lokalarkivar.

  Der er også lavet en konkret plan for brugen og vedligeholdelsen af Stationsvej 5, så lokalarkivets brugere og andre foreninger med flere kan bruge huset samtidig i tråd med de politiske intentioner. Der er foretaget en bygningsmæssig vurdering af huset i forhold til istandsættelse og ombygning med henblik på en anderledes brug jf. det beskrevne. Udgiftsoverslaget blev tiltrådt af BFKU i december 2019, og forslag til finansiering som følge heraf er vedlagt sagen.

  Lokalarkivet er budgetplaceret i den kommunale kontoplan, og for at kunne varetage driften og overtage personale skal økonomien, som fremstår i bilag 3, kunne føres med over som betaling til Museum Amager. Museet har betinget som grundlag for overtagelsen af opgaven, at denne er udgiftsneutral for museet. Efter dialog mellem Museum Amager og Dragør kommune inkl. biblioteket er man blevet enige om bilag 3 vedr. den økonomi, der i første omgang følger med opgavevaretagelsen. Bilaget sættes i tilfælde af godkendelse ind i driftsaftalen på side 5 ff. og indgår tilsvarende i en evaluering/revurdering i december 2020.

  LOVE/REGLER:

  Virksomhedsoverdragelsesloven.

  Arkivloven.

  Biblioteksloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budget 2020 afsat 2.2 mio. kr. til ”Genopretning af bygninger”. Såfremt ombygningen finansieres fra denne konto er det ikke påkrævet, at beløbet frigives idet dette er sket på Kommunalbestyrelsens møde d. 19. december 2019.

  På nuværende tidspunkt er besparelse på 250.000 som vedtaget i budget 2019 effektueret på bibliotekets budget for 2020. Dette er ikke den rigtige måde at gøre dette på, og det udestår at aktualisere besparelsen ud fra budgetteksten, der er: ”Effektivisering på baggrund af samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering, med henblik på en besparelse på 150.000 kr. i 2019 og 250.000 i 2020 o efterfølgende år”.

  Lokarkivaren overgår organisatorisk til Museum Amager og er underrettet herom ref. Virksomhedsoverdragelsesloven.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 5
  Børne- og Ungetopmøde 2020
  Sagsid.: 16/2369

  RESUMÉ:

  Der blev sidst afholdt Børne- og ungetopmøde i 2018. Der er afsat 50.000 kr. i 2020 til afholdelse af et tilsvarende møde, og på baggrund af drøftelser og forslag i BFKU og SU er indholdet blevet tematiseret og programlagt af administrationen til afholdelse onsdag 22. april kl. 17-19 for alle interesserede.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til tematisering og afholdelse godkendes.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-01-2020

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2017 blev der for første gang afholdt Børne- og ungetopmøde i Dragør Kommune. I budgetaftalen for 2020-2023 er der afsat 50.000 kr. til at afholde Børne- og ungetopmøde i 2020. BFKU og SU drøftede temaer for topmødet, samt et tidspunkt hvor mødet skal afholdes. I 2017 var temaet fremtidens børne- og ungeliv og i 2018 var temaerne digitalisering og dannelse i stærke fællesskaber. I 2019 blev der ikke afholdt et topmøde.

  På baggrund af drøftelsen i udvalgene foreslår administrationen, at topmødet afholdes i Hollænderhallen

  Dato: onsdag 22. april 2020

  Klokken: 17-19 med diverse forplejning

  Tematisering: 1) forældresamarbejdet og 2) børnenes trivsel

  Begge temaer bliver udfoldet efterfølgende af forvaltningen med tiltag omkring forældresamarbejde fx med kommunikation (AULA), ansvar for fællesskabet, sociale medier og børn, der leder over til næste tema med trivsel, hvori kan indgå adfærd og mobning samt en afvekslende skoledag med faglig trivsel.

  I 2018 blev Børne- og Ungetopmøde afholdt onsdag den 11. april fra klokken 18:00 til 21:00 i Hollænderhallen med oplæg fra Peter lund Madsen og Imran Rashid. Temaerne for topmødet blev dengang besluttet på mødet i Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget den 4. oktober 2017 og var ”Digitalisering – hvorfor og hvordan?” og ”Dannelse i stærke fællesskaber”. Børne- og Ungetopmødet er for alle politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede. Administrationen udsender invitationer igennem flere kanaler for at sikre, at informationen om topmødet når hele målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 50.000 kr. i budget 2020 til afholdelse af Børne- og Ungetopmøde.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Skoleudvalget den 16. januar 2020.

 • 6
  Opsamling på dialogmøde på kultur- og fritidsområdet 2019
  Sagsid.: 16/3223

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afholdte det årlige dialogmøde for kultur- og fritidsområdet onsdag den 20. november. Udvalget får her en opsamling på dialogmødet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ideer og input fra dialogmødet og tager opsamlingen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 10. august 2016 den fremadrettede dialogmødestruktur på 0-18års området og kulturområdet, og i januar 2017 blev der afholdt et dialogmøde for Kultur- og Fritidsområdet, om input til Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020.

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2017 kommunens ’Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020’ hvor det fremgår, at man vil afholde et årligt dialogmøde. (Politikken er vedlagt som bilag).

  Årets dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet fandt sted onsdag den 20. november 2019 kl. 19-21 i Hollænderhallen. Der var ca. 35 deltagere fra de inviterede udvalg, foreninger, brugerråd mv.

  Årets dialogmøde

  For at følge Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020 samt honorere Demokratiudvalgets anbefalinger og endvidere som opfølgning på sidste års dialogmøde, tog temaet for dialogmødet udgangspunkt i de fire vedtagne fokusområder: Aktivt liv, Kulturel dannelse, kultur og fritid på tværs samt kultur- og naturarv.

  Som en måde at opkvalificere denne opfølgning, havde administrationen forud for mødet lavet en brugerundersøgelse som omhandler brugerne af Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020. Brugerundersøgelsen var blevet delt blandt kulturinstitutioner, foreningsliv og særligt henvendt mod brugerråd af kulturinstitutionerne. Der var i alt 29 personer som har besvaret hele brugerundersøgelsen. Resultaterne af brugerundersøgelsen blev præsenteret som et oplæg på dialogmødet, samt lå ved bordede til efterfølgende workshops, så der var et udgangspunkt for dialog om hvordan institutionerne/brugerne arbejder bedst muligt med kultur- og fritidspolitikken.

  Hver af de fire fokusområder har en række handlinger knyttet til sig, og på workshops skulle deltagerne på to af ’stationerne’ hjælpe med at prioritere blandt disse delmål, for at blive klogere på hvilke delmål som er de vigtigste at have fokus på i 2020. Der var i alt fire workshops til dialogmødet, hvor en tredje workshop handlede om hvordan de 17 Verdensmål kan tænkes ind, i forlængelse af kommunalbestyrelsens temamøde om FN’s Verdensmål. Den fjerde workshop handlede om hvordan der kan skabes mere samarbejde på tværs.

  Forvaltningen foreslår, at dialogmødets forslag og input drøftes med kulturlederne, og at forvaltningen herefter vender tilbage med en sag hvor udvalget orienteres om hvilke ideer mv. fra mødet, der vil prioriteres samt hvordan drøftelserne fra mødet vil indgå i processen fremmod den nye Kultur- og Fritidspolitik.

  Alle prioriteringer af delmål og gode ideer, lokaliserede problematikker og generelle input kan læses i vedlagte bilag.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Bilag

 • 7
  Dagsorden til dialogmøde med 0-6 års området den 19. februar 2020
  Sagsid.: 16/2372

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet forslag til dagsorden for dialogmøde med 0-6 års området den 19. februar 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender dagsordenen for dialogmødet den 19. februar 2020.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 6. november 2019, at der skal afholdes dialogmøde med 0-6 års området den 19. februar 2020 med fokus, hvordan dagtilbuddene inddrager lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde.

  Administrationen har udarbejdet forslag til dagsorden for dialogmødet. Forslaget er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra T - Fortsat Dragør-norm på daginstitutionsområdet
  Sagsid.: 20/31

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-01-2020

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  6 (A+C+O+V)

  Godkendt, udvalget ønsker at sagen belyses senest til mødet i juni.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail den 6. januar 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”T gr. foreslår, at BFKU tilkendegiver, at den hidtil gældende Dragør-norm stadig er gældende på daginstitutionsområdet.”

  Baggrund:

  Liste T har oplevet, at der har været usikkerhed omkring, hvorvidt Dragør-normen fortsat er gældende, siden et flertal i BFKU tog ’Analyse af bygningskapaciteten på daginstitutionsområdet 2018-2028’ til efterretning på mødet i august 2019.

  Dragør-normen sikrer hvert barn 1 ekstra kvadratmeter mere i daginstitutionen end lovgivningens minimumskrav. Loven siger mindst 3 kvadratmeter pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn. Dragør-normen giver hvert barn henholdsvis 4 og 3 kvadratmeter.

  Kapacitetsanalysen har især fokus på at undersøge, om alle børn i de private institutioner i Dragør ville kunne rummes i den kommunale bygningsmasse, hvis alle de private lukkede på en gang. I den situation kan det være relevant at vide, hvorvidt de kommunale bygninger ville kunne tage lovligt imod børnene fra de private institutioner, og i den forbindelse gå ned på lovens minimumskrav, i en kritisk situation. Men det er et worst case scenario, som med stor sandsynlighed aldrig bliver aktuel. Dels fordi de private institutioner næppe alle vil lukke på en gang, dels fordi der med stor sandsynlighed vil medfølge en bygningsmasse, kommunen vil kunne leje eller overtage.

  I den daglige planlægning af området er lovens minimumskrav i vores øjne ikke relevant på daginstitutionsområdet i Dragør – Dragør-normen vil kunne opretholdes år fremover uden at man skal tilføre ekstra ressourcer.

  I Liste Ts øjne er Dragør-normen med til at sikre høj kvalitet på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune, og vi mener, det normen er attraktiv både for børn, forældre og ansatte samt i arbejdet med at rekruttere ny personale.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. januar 2020.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 15. januar 2020

  Administrationen informerede om at BFKU’s møde i marts holdes i Hvidovre, da udvalget skal på besøg på Hvidborg.

  Annette Nyvang (T) spurgte til processen vedrørende kunst i svømmehallen.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.