Skip navigationen

Referat

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Visioner for Hollænderhallen
  Sagsid.: 20/137

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget skal drøfte status og visioner for Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 6. november 2019 blev der af udvalget fremstillet ønske om, at der næste år deltager ledere af kommunens kulturinstitutioner for at drøfte status og visioner.

  Oversigt over deltagelse af ledere fra kulturinstitutionerne i foråret 2020:

  • 15. januar, Dragør Bibliotekerne
  • 5. februar, Hollænderhallen
  • 4. marts, Dragør musik- og kulturskole

  Som det fremgår af oversigten deltager leder af Hollænderhallen, Steen Jørgensen, på mødet til drøftelse af status og visioner der relaterer sig til kommunens strategier og politikker.

  Dragør Ungdomsskole og Klub Dragør hører politisk til Skoleudvalget, og lederne af disse kulturinstitutioner indgår derfor ikke i møderækken af oplæg på BFKU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

 • 2
  Nyt brugerråd til Dragør Bibliotekerne
  Sagsid.: 19/5470

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal dannes et nyt biblioteksråd, samt drøfte og godkende nye vedtægter for biblioteksrådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender at der dannes et nyt biblioteksråd for Dragør Bibliotekerne.

  2.

  at

  udvalget godkender de nye vedtægter for biblioteksrådet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Udvalget ønsker følgende ændret i vedtægterne:

  5 medlemmer vælges ved simpelt flertal blandt brugerne af biblioteket på et valgmøde, der er annonceret mindst 4 uger i forvejen.

  • Valgbare med stemmeret til brugerrådet er alle fra 16 år og opefter med bopæl i Dragør Kommune.
  • Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode, således at 3 og 2 er på valg hvert andet år.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 15. januar 2020, blev udvalget præsenteret for et forslag til revidering af vedtægter for biblioteksrådet i Dragør Kommune. Udvalget sendte sagen tilbage til administrationen med tilføjelser til de reviderede vedtægter. De tilføjelser er nu indarbejdet.

  I forbindelse med omorganiseringen på biblioteksområdet vedrørende arkivets overflytning til Museum Amager og ikke mindst af hensyn til det igangsatte arbejde med en biblioteksstrategi, er der brug for at vedtægterne til biblioteksrådet revideres, hvilket nærværende vedtægtsforslag er et resultat af.

  Rådets vedtægter afspejler, at biblioteket ikke længere varetager arkivfunktioner, og rådet skal udpeges, så det kan være en aktiv medspiller i den kommende visionsproces vedrørende en ny biblioteksstrategi. Samtidig foreslår forvaltningen, at udvalget godkender de nye, reviderede vedtægter for biblioteksrådets formål og virke (forslag til nye vedtægter vedlagt som bilag).

  LOVE/REGLER:

  Brugerrådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 3
  Årshjul BFKU sager i 2020
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for årshjul over kendte politiske sager i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Til efterretning. Der blev stillet forslag til tilføjelser til årshjulet, som administrationen indarbejder.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et årshjul over de, på nuværende tidspunkt, kendte politiske sager. Årshjulet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

  Bilag

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 5. februar 2020

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til pladsanvisningen.

  Kim Dupont (V) spurgte til udvalgets rolle i helhedsplanen for Hollænderhalsområdet.