Skip navigationen

Referat

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 16:30

Mødested:
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  BFKU - Driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres merforbrug på 387.767 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 2 pct. overføres et merforbrug på 306.608 kr. Beløbet finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  BFKU godkender, at der ikke overføres merforbrug for Høgevænget.

  4.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på 1.008.590 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB og til drøftelse på budgetseminaret.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  Det indstilles, at BFKU godkender, at det samlede merforbrug på Høgevænget er undtaget herfor som følge af lukningen af institutionen.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales på BFKU’s område overførsel af merforbrug på i alt 387.767 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 1.008.590 kr. jf. bilag 1.

  Derudover indstiller administrationen, at BFKU godkender overførsel af merforbrug på samlet 306.608 kr. over 2 pct. Driftsoverførslerne ud over de +/- 2 pct. vedrører:

  Musikskolen:

  Mindreindtægt på 200.993 kr. kan henføres til færre indtægter end budgetteret i 2019 – og søges indhentet i 2020.

  Harevænget:

  Overførsel er fra 2018 er ikke indarbejdet fuldt ud; men søges indhentet i 2020 ved besparelser på driftsramme og løn.

  Børnehuset Halvvejen:

  Merudgift på løn søges indhentet i 2020 ved vakant stilling.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  • Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  • Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/-2 pct., jf. revideret økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BFKU’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på samlet alt 694.375 til kr. samt mindreforbrug på i alt 1.008.590 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2020.

  Bilag

 • 2
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen februar 2020
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har ved ansøgningsfristens udløb den 1. februar 2020 modtaget 6 ansøgninger. Ansøgningerne lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, udvalget skal derfor tage stilling til disse ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Uddelingen af midler udsættes i lyset af Kommunalbestyrelsen beslutning om at sende spareforslag i høring.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune. Læs mere om, hvad der lægges vægt på og stilles krav til i bilaget ’Principper for Kultur- og Eventpuljen’ vedtaget af BFKU d. 08.04.19.

  De 6 ansøgninger modtaget før den 1. februar 2020, som udvalget skal tage stilling til – se bilag 1.

  Kultur- og Eventpuljen er i 2020 i alt på 164.740 kr., der vil blive udbetalt ved de tre ansøgningsrunder med ansøgningsfrist d. 1. februar, 1. maj og 1. august, med mindre det bliver besluttet, at puljen også indgår i kommunens besparelser for 2020.

  Uddybende om ansøgningerne:

  1. Dragør Aktivitetshus søger om tilskud tiltre planlagte arrangementer i forårssæsonen 2020, den 19.04.20, 22.03.20 og forventeligt i maj. Tilskuddet skal gå til udgifter til kunstnere og foredragsholdere.

  2. Kajakklubben Pilen søger om tilskud til klubbens forstående 100 års jubilæum. Kajakklubben Pilen har 100 medlemmer og forventer at andre kajakklubber deltager, arrangementet er desuden åbent for alle, og der forventes at være ca. 350 deltagere. Arrangementet vil være den 13. juni 2020, og tilskuddet skal gå til afholdelse af reception og aktiviteter relateret til receptionen. Hertil vil 10.000 kr. af det ansøgte beløb gå til tryk og distribuering af klubbens 100 års jubilæumsskrift i 200 eksemplarer.

  3. Stemmer fra Amar søger om tilskud til en række fotoudstillinger på Amager. Fra maj til december 2020 skal der være fotoudstillinger på biblioteker, arkiver og kulturhuse. Tilskuddet skal gå til udgifter udvikling og gennemførelsen af fotoudstillingen Stemmer fra Amar, og der er indgået samarbejde med Dragør Lokalarkiv.

  4. Dragør Gospelkor søger om tilskud til to planlagte koncerter i forårssæsonen, samt forventet deltagelse i Dragør Kulturnat. Tilskuddet skal gå til forårskoncerterne i form af; korleder, pianist samt to musikere, samt tilskud til gospelkorets deltagelse i Dragør kulturnat.

  5. Romoush/Ögonfransar søger om tilskud til en planlagt koncert i juli 2020 i St. Magleby Kirke i forbindelse med CPH JAZZ.

  6. Koncerter i Dragør under Copenhagen Jazzfestival søger om tilskud til tre koncerter som skal finde sted på Dragør bibliotek i tidsrummet d. 4. juli til d. 11 juli, under CPH Jazzfestival. Tilskuddet skal gå til artister/bands, samt annoncering i CPH JAZZ program.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at 5000 kr. af det samlede budget er til annoncering. Da kultur- og eventpuljen ikke støtter markedsføring, kan udvalget overveje at reducere et evt. tilskud på denne baggrund.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og eventpuljen er på 164.740 kr. i 2020. Dette er den første af tre ansøgningsrunder. Der er ikke udbetalt nogle tilskud fra puljen i 2020 endnu.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2020.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Årshjul for BFKU
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for en opdateret udgave af årshjulet for BFKU på baggrund af de tilføjelser, udvalget havde på seneste møde. 

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Til efterretning.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres for årshjul over kendte politiske sager i 2020, der nu er opdateret ud fra de tilbagemeldinger og tilføjelser, som udvalget havde på seneste møde den 5. februar 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 4. marts 2020.

  Bilag

 • 4
  Udvalgsbesøg på Hvidborg
  Sagsid.: 19/4395

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har udtrykt ønske om besøg i Hvidovre Kommunes tilbud til udsatte børn og unge – Hvidborg. Besøget er aftalt til 4. marts 2020 kl. 17 – 19.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Gennemført.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  For at udbygge den fælles vidensbase for medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget gennemføres besøg på Børnecenter Hvidborg. Børnecenter Hvidborg har driftsoverenskomst med og er beliggende i Hvidovre Kommune. Børnecenter Hvidborg er en del af landsforeningen LIVSVÆRK.

  Børnecenter Hvidborg består af fem tilbud:

  1. En behandlingsinstitution
  2. En skole
  3. Et opholdssted
  4. Et forebyggende familietilbud
  5. Et samværshus

  De fem tilbud bygger på samme menneskesyn, værdier og faglighed, og ledelse og medarbejdere samarbejder på tværs om kompetenceudvikling, sparring og de enkelte børns og familiers trivsel og udvikling.

  Fra Hvidovre deltager:

  • Udvalgsformand for Børne- og Undervisningsudvalget, Kenneth F. Christensen
  • Direktør, Susan Bjerregaard
  • Centerchef Børn og Familier, Charlotte Ibsen

  På besøget vil der være mulighed for at høre om Hvidovre Kommunes erfaringer med at styre og løbende at tilpasse tilbudsviften uden økonomien er en hindring/begrænsning. Her under, at få udfoldet kompleksiteten i, hvordan Hvidovre Kommune løbende tilpasser indsatserne efter behovet hos borgerne – særligt i de situationer, hvor sagerne udvikler sig pludseligt og det er nødvendigt hurtigt til at skifte retning/indsats.

  Besøget er aftalt til 4. marts 2020 kl. 17 – 19.

  Besøget foregår Neergårds Alle 6, 2650 Hvidovre

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 4. marts 2020.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 4. marts 2020

  Katrine Tholstrup (C) orienterede om Momunity i Dragør.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).