Skip navigationen

Referat

Onsdag den 3. juni 2020 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om fase 2 i genåbning kultur- og fritidsområdet
  Sagsid.: 20/1385

  RESUMÉ:

  Udvalget får en mundtlig orientering om fase i genåbningen af kultur- og fritidsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune lukkede d. 12. marts ned ligesom resten af landet på grund af COVID-19. Det betød for kultur- og fritidsområdet, at kommunens idrætsfaciliteter, biblioteker og musikskole ikke kunne benyttes fysisk, samt at idræts- og foreningslivet ikke har kunne samles om aktiviteter.

  I forbindelse med første fase af regingens genåbning åbnede Klub Dragør d. 17. april 2020, ligesom resten af skolevæsnet gjorde for årgangene 0. - 5. klasse. I løbet af skoledagen har klubberne desuden fungeret som klasseværelse for mindre grupper af elever. Dragør Ungdomsskole har ligeledes haft en aktiv rolle i at oprette ekstra udendørs forløb for kommunens skoler. Aktiviteterne har bl.a. foregået i skoven, omkring det maritime hus ved havnen, Hollænderhallen og på Kongelundsfortet.

  Torsdag den 7. maj 2020 holdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde om fase to i planen for genåbning. Som del af fase to blev det blandt andet muligt at genoptage udendørsidræt samt genåbne bibliotekerne fra den 18. maj.

  Administrationen vil give Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en mundtlig orientering om, hvordan Hollænderhallens områder samt Dragør Bibliotekerne har grebet genåbningen an. Udvalget vil herudover blandt andet orienteres om en gradvis genoptagelse af udendørsidræt og foreningsaktiviteter i forbindelse med fase 2 af genåbningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

 • 2
  Orientering om fase 2 i genåbning af dagtilbud
  Sagsid.: 20/1218

  RESUMÉ:

  Udvalget får en mundtlig orientering om fase 2 i genåbningen af dagtilbud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fredag den 17. april 2020 genåbnede Dragørs dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber efter at have været lukket i næsten 5 uger som følge af Corona-situationen. Dagtilbuddene i Dragør åbnede for alle børn den 17. april.

  Torsdag den 7. maj 2020 holdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde om fase to i planen for genåbning.

  Administrationen vil give Børne-, Fritids- og Kulturudvalget en mundtlig orientering om, hvordan dagtilbuddene har grebet fase to af genåbningen an. Udvalget vil blandt andet blive orienteret om, hvordan de løbende opdateringer af Sundhedsstyrelsens retningslinjer påvirker praksis i dagtilbuddene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

 • 3
  Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2019
  Sagsid.: 18/1682

  RESUMÉ:

  Administrationen har udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune for 2019. Kvalitetsrapporten præsenteres i denne sag for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tager kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2019 til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har for tredje år i træk udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.

  Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluering af dagtilbudsområdet samt fungere som grundlag for dialog og udvikling af den pædagogiske praksis med henblik på at skabe bedre kvalitet for børnene i de enkelte dagtilbud.

  Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i 2019 tager udgangspunkt i data fra den digitale platform Hjernen og Hjertet, herunder data fra dagtilbuddenes dialogprofiler, lege- og læringsmiljøvurderinger og sprogvurderinger.

  Hovedkonklusioner

  Af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2019 fremgår det, at vurderingerne fra både fagpersonale og forældre generelt er høje, og at der er en stor tilfredshed med dagtilbuddene blandt forældrene. Forældrene er i høj grad enige med den pædagogiske linje og vil anbefale dagtilbuddet til andre.

  Både fagpersonale og forældre vurderer relationerne mellem børn og dagtilbud samt relationerne mellem forældre og dagtilbud højt. Til gengæld vurderer både fagpersonale og forældre IT-kompetencer lavere, og forældrene vurderer desuden dagtilbuddenes fysiske rammer, når det kommer til børnenes mulighed for at være uforstyrret i det, de er i gang med lavere.

  Ser man på børnenes sundhed og trivsel vurderer både fagpersonale og forældre generelt dette meget højt.

  Af rapporten fremgår det, at både fagpersonalet og forældrene vurderer børnenes samlede kompetencer inden for de seks læreplanstemaer til at ligge væsentligt over middel. Generelt vurderer forældrene børnenes kompetencer højere end fagpersonalet.

  I forhold til børnenes talesproglige færdigheder placerer børnene i Dragør Kommune sig relativt tæt på landsgennemsnittet, mens der i resultaterne for børnenes før-skriftlige færdigheder er over dobbelt så mange børn, som vurderes til at have behov for en særlig indsats, sammenlignet med landsgennemsnittet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Bilag

 • 4
  Ny model for kvalitetsarbejde i dagtilbud i Dragør Kommune
  Sagsid.: 20/1636

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udviklet en ny model for kvalitetsarbejde og tilsyn i dagtilbud i Dragør Kommune. Modellen præsenteres for udvalget i denne sag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ny model for kvalitetsarbejde og tilsyn for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udviklet en ny model for kvalitetsarbejde og tilsyn for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune.

  Dagtilbudsloven fastlægger rammerne for tilsyn, og Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbud efter dagtilbudslovens § 51. Tilsynsforpligtelsen gælder alle former for dagtilbud. Formålet med tilsynet er, at de mål og rammer dagtilbudsloven fastsætter, efterleves og der sker en kontinuerlig udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

  Den nye model for kvalitetsarbejde og tilsyn i Dragør Kommune bygger på en udviklingsorienteret og dialogbaseret proces for kvalitetsudvikling. Med modellen tages der udgangspunkt i, at der på baggrund af kvalitetsrapporten udvælges fokuspunkter, som skal danne grundlag for udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske praksis i tilbuddene. Herudover vil fokuspunkterne også danne grundlag for tilsynet i det enkelte dagtilbud.

  Nærmere beskrivelse af den nye model for kvalitetsarbejde og tilsyn i Dragør Kommune er vedlagt denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven

  § 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a efterleves.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget 3. juni 2020.

  Bilag

 • 5
  Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner 2020
  Sagsid.: 20/1229

  RESUMÉ:

  Ved finanslov 2020 blev der afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Dragør Kommune har fået tildelt midler fra puljen i 2020 og udvalget skal beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles til dagsinstitutionerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  at Dragør Kommune er blevet tildelt 1.259.000,00 kr. fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020, som bliver udbetalt i 3 rater i løbet af 2020.

  2.

  at

  at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.259.000 kr. og udgifter på 1.259.000 til daginstitutionsområdet

  3.

  at

  tilskuddet fra puljen til normeringer i daginstitutionerne 2020 på 1.259.000 kr. fordeles til institutionerne ud fra tildelingsmodellen som beskrevet i sagen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finanslov 2020 er der afsat i alt 6,1 mia. kr. frem til 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

  Den 17. februar 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020, hvor der er afsat 500 mio. kr. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem.

  Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutionerne samt puljeinstitutioner.

  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

  Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner.

  Dragør Kommune er blevet tildelt 1.259.000,00 kr. fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020, som bliver udbetalt i 3 rater i løbet af 2020.

  Administrationen foreslår, at tilskuddet fordeles til institutionerne ud fra tildelingsmodellen. Fordelingen vil således være:

  Institution

  Beløb

  Nordstrandens Vuggestue

  158.563 kr.

  Køjevænget

  343.989 kr.

  Harevænget

  226.910 kr.

  Børnehuset Sølyst

  129.405 kr.

  Halvvejen samlet

  248.214 kr.

  Sansehuset

  114.663 kr.

  I alt

  1.221.743 kr.

  Således er der en rest på 37.257 kr. som skal anvendes til revision.

  Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutionerne og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

 • 6
  Museum Amagers årsregnskab 2019
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende årsregnskabet, som her fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2019.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt er Museum Amagers årsregnskab 2019.

  LOVE/REGLER:

  Se fremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Bilag

 • 7
  Biblioteksstrategi i høring
  Sagsid.: 19/4905

  RESUMÉ:

  Dragør Bibliotekerne har på baggrund af dialog med forskellige brugergrupper i foråret 2020 udarbejdet en biblioteksstrategi. Udvalget præsenteres for biblioteksstrategien og sender i offentlig høring. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at biblioteksstrategien sendes i offentlig høring i perioden 3. - 26. juni 2020.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med en ny visionær og langsigtet plan for bibliotekets udvikling er at forny Dragør Bibliotekerne, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i lokalsamfundets kulturliv. Strategien for bibliotekernes udvikling i de kommende år er dannet på baggrund af en proces, der har involveret borgere, biblioteksbrugere, bibliotekets medarbejdere samt øvrige professionelle aktører med relation til biblioteket gennem workshops, brugerundersøgelser samt høringsvar.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 4. december 2019 en procesplan for udarbejdelsen af en biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne i foråret 2020. Udarbejdelsen af den nye biblioteksstrategi er herudfra blevet til i et samarbejde med, og inddragelse af, forskellige aktører tilknyttet bibliotekerne, og biblioteksstrategien kan på denne baggrund sendes i offentlig høring.

  COVID-19s påvirkning på udarbejdelsen

  Den oprindelige tidsplan er rykket en måned, og to af tre planlagte workshops kunne ikke afholdes som følge af den særlige situation med COVID-19 i samfundet. Den workshop som blev afholdt ’Biblioteket som relation – levende lokalsamfund’ tog sted på biblioteket i Hollænderhallen d. 26. februar, hvor 44 af byens borgere engagerede sig i at sætte retningen for Dragør Bibliotekerne.

  De to øvrige planlagte workshops ’En stærk læsekultur: Bibliotek, åben skole og dagtilbud’ og ’(Digital) dannelse og bibliotekerne’ blev aflyst på grund af COVID-19 og erstattet af to online brugerundersøgelser. Én brugerundersøgelse for alle borgere i kommunen, hvor 175 borgere tilkendegav og prioriterede blandt, hvad de mener Dragør Bibliotekerne skal (se besvarelse vedlagt som bilag). Samt en anden brugerundersøgelse udsendt til fagprofessionelle fra skoler, klubber og dagtilbudsområdet, der arbejder sammen om at udbrede en stærk læsekultur. 20 fagprofessionelle medarbejdere besvarede denne brugerundersøgelse. De to online brugerundersøgelser delt via Dragør.dk samt udsendt pr. mail har suppleret Dragør Bibliotekernes ledelse i deres arbejde med biblioteksstrategien.

  De to ikke afholdte workshops forventes dog fortsat at skulle afholdes i efteråret 2020, som en opfølgning på den udarbejdede biblioteksstrategi.

  Biblioteksstrategien er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Offentlig høring med høringsperiode d. 3. – 24. juni 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020.

  Politik for et aktivt medborgerskab.

  Børne- og Ungepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Bilag

 • 8
  Ansøgninger til Kultur- og eventpuljen maj 2020
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Kultur- og Eventpuljen har ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2020 modtaget 1 ansøgning, der skal behandles sammen med 3 ansøgninger fra første ansøgningsrunde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

  De fire ansøgninger godkendt med følgende beløb:

  • Dragør Aktivitetshus: 10.000,-
  • Stemmer fra Amar: 6.000,-
  • Dragør Gospelkor: 8.000,-
  • Dragør Fastelavnforening: 15.000,-

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune.

  Ved 1. ansøgningsrunde i 2020, der havde ansøgningsfrist den 1. februar, var 6 indkomne ansøgninger. Udvalget besluttede den 4. marts 2020, at uddelingen af midler udsættes i lyset af Kommunalbestyrelsens beslutning at sende spareforslag i høring grundet kommunens økonomiske situation.

  Ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde

  Tre af seks ansøgninger er trukket tilbage fra 1. ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. februar, da tilskud til arrangementet enten ikke kunne forenes med det pågældende arrangement eller at arrangementet siden er aflyst på grund af den verserende situation med coronavirus. Se oversigt over ansøgninger som er trukket tilbage eller ændret:

  Ansøger

  Tilskudsbeløb, ansøgt om

  Evt. ændringer

  1.

  Dragør Aktivitetshus

  11.900 kr.

  Ansøgning fastholdes med ændringer. Ansøgte beløb ændres fra 12.400 kr. til 11.900 kr. (se bilag).

  2.

  Stemmer fra Amar

  16.000 kr.

  Ansøgning fastholdes. Forventes som planlagt at afholdes i samarbejde med Dragør Lokalarkiv.

  3.

  Dragør Gospelkor

  8.400 kr.

  Ansøgning fastholdes med ændring om at nogle arrangementer rykkes til efteråret og at beløb ansøgt ændres fra 12.000 kr. til 8.400 kr. (se bilag).

  Ansøgninger som er tilbagetrukket

  Romoush/ Ögenfransar

  13.000 kr.

  Ansøgning om tilskud til koncert i St. Magleby Kirke i forbindelse med CPH Jazzfestival tilbagetrækkes, da festivalen er aflyst i 2020.

  Kajakklubben Pilen

  30.000 kr.

  Ansøgning tilbagetrækkes da arrangementet udskyddes til næste år pga. corona. Kajakklubben Pilen forventer at søge Kultur- og eventpuljen ved 1. ansøgningsrunde i 2021.

  Musiker Richard Andersson

  25.000 kr.

  Ansøgning om arrangementer i forbindelse med CPH Jazzfestival er tilbagetrukket, da festivalen er aflyst i 2020.

  Ansøgninger fra 2. ansøgningsrunde

  Der er i alt modtaget to ansøgninger ved ansøgningsfristen den 1. maj. Den ene ansøgning fra Dragør Triatlon er dog senere trukket tilbage, på grund af de særlige omstændigheder af corona. Den anden ansøgning har tilføjet følgene ændringer:

  Ansøger

  Tilskudsbeløb, ansøgt

  Evt. ændringer

  4.

  Dragør Fastelavnsforening

  26.490 kr.

  Der er vedlagt et supplement til oprindeligt sendte dokument, hvor det fremgår at jubilæums ridt ændres fra d. 13. juni til september.

  Der ansøges i alt                62.790 kr.    

  Uddybende om de 4 aktive ansøgninger:

  1. Dragør Aktivitetshus søger om tilskud tilfire planlagte arrangementer i efterårssæsonen 2020, den 30/8, 1/9, 4/10 og 3/11. Tilskuddet skal gå til udgifter til kunstnere og foredragsholdere.

  2. Stemmer fra Amar søger om tilskud til en række fotoudstillinger på Amager. Fra maj til december 2020 skal der være fotoudstillinger på biblioteker, arkiver og kulturhuse. Tilskuddet skal gå til udgifter udvikling og gennemførelsen af fotoudstillingen Stemmer fra Amar, og der er indgået samarbejde med Dragør Lokalarkiv.

  3. Dragør Gospelkor har ændret deres ansøgning i forbindelse med ændringer i programmet pga. corona, og der søges om tilskud til afholdelse af planlagte koncerter i efterårssæsonen; synge på Enggårdens plejehjem, deltagelse i Julekoncerten, ”Levende låger” samt deltagelse i Dragør Kulturnat.

  4. Dragør Fastelavnsforening søger om tilskud til udgifter i forbindelse med opsætning af flag, afspærring mv. i en weekend, hvor der afholdes 50 års jubilæums ridt gennem byen med afsluttende tøndeslagning på Engvej. Arrangementet var oprindeligt godkendt af borgmestersekretariatet til d. 13. juni, men pga. corona udskydes arrangementet til september. Vedlagt er ligeledes oversigt over udgifter som dækker egenfinansiering.

  Alle fire ansøgninger lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, udvalget skal derfor tage stilling til ansøgningerne.

  Alle ansøgninger kan læses i deres fulde længde som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og eventpuljen er på 164.740 kr. i 2020. Dette er den anden af tre ansøgningsrunder. Der er ikke udbetalt nogle tilskud fra puljen i 2020 endnu.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 3. juni 2020

  Som besluttet ifm. godkendelse i 2018 af gældende ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet, ønsker udvalget en evaluering af modellen til behandling.

  På BFKU’s augustmøde ønskes en debat om kultur og fritid.

  Administrationen kommer med et oplæg. Også indbefattet en snitfladeafdækning til Folkeoplysningsudvalget.