Skip navigationen

Referat

Onsdag den 12. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Biblioteksstrategi tilbage fra høring
  Sagsid.: 19/4905

  RESUMÉ:

  Dragør Bibliotekerne har på baggrund af dialog med forskellige brugergrupper i foråret 2020 udarbejdet en ny biblioteksstrategi. Materialet har nu været i høring, og udvalget skal derfor tage stilling til biblioteksstrategien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender biblioteksstrategien for Dragør Bibliotekerne.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Godkendt.

  Udvalget ønsker endvidere en handlingsplan til at operationalisere strategien.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med en ny visionær og langsigtet plan for bibliotekets udvikling er at forny Dragør Bibliotekerne, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i lokalsamfundets kulturliv. Strategien for bibliotekernes udvikling i de kommende år er dannet på baggrund af en proces, der har involveret borgere, biblioteksbrugere, bibliotekets medarbejdere samt øvrige professionelle aktører med relation til biblioteket gennem workshops, brugerundersøgelser såvel som nu offentlige høringssvar.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 4. december 2019 en procesplan for udarbejdelsen af en biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne i foråret 2020. Udarbejdelsen af den nye biblioteksstrategi er herudfra blevet til i et samarbejde med, og inddragelse af, forskellige aktører tilknyttet bibliotekerne, og biblioteksstrategien blev på denne baggrund af BFKU sendt i offentlig høring fra d. 3. – 26. juni 2020.

   

  Sammenfatning af høringsvar

  Der er i alt modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene er fra henholdsvis 2 privat personer, Handicaprådet, skolebestyrelsen på Dragør Skole samt skolebestyrelsen på St. Magleby Skole (høringssvar er vedlagt som bilag). De modtagne høringssvar giver anledning til følgende kommentarer:

   

  Først og fremmest vil biblioteket efter vedtagelsen af en ny biblioteksstrategi udarbejde konkrete handleplaner for at nå visionerne i strategien. Det betyder, at biblioteket i samarbejde med f.eks. skoleområdet vil arbejde videre med at udvikle de konkrete samarbejder mellem skoler og biblioteket.

   

  Biblioteket vil desuden i konkretiseringen af strategien være meget optaget af, hvordan biblioteket kan blive relevant for nye målgrupper og lave konkret planer herfor.

   

  Et eksempel herpå: I biblioteksstrategien står om ligestilling, delmål 5 ”I forbindelse med afholdelsen af undervisning og kurser på biblioteket, vil vi være opmærksomme på, om vi skal lave målrettede tiltag for piger og kvinder. Samt have et fokus på arrangementer og aktiviteter, som tiltrækker flere mænd og drenge”.

   

  Det vil ske konkret i forhold til den erkendelse, at der er en underrepræsentation af drenge og mænd til arrangementer. En måde at imødekomme den ulighed på er at føre kønsopdelt statistik på deltagerne og være opmærksom på, hvor det er, biblioteket lykkedes med at tiltrække mænd og drenge.

   

  En anden metode til at få fat på dem som endnu ikke bruger bibliotekerne er invitationen til borgere om at afholde egne foredrag/ aktiviteter, der muligvis kan tiltrække nye målgrupper.

   

  Handicaprådet gør opmærksom på, at biblioteket skal være tilgængeligt for alle. Tilgængeligheden kan dog begrænses af de anlægsressourcer, der er til rådighed i kommunen.

   

  Den bedste reklame for bibliotekerne og de mange tilbud er tilfredse brugere. Dragør bibliotekerne håber, at der med biblioteksstrategien bliver en mere fokuseret indsats på udvalgte områder, for eksempel skole- dagtilbudssamarbejdet, og at der via de tilbud kan skabes en opmærksomhed i familierne på det bibliotekerne kan.

   

  Én privat borger har nogle konkrete bud på aktiviteter og dem tager bibliotekerne med i det videre arbejde med handleplanerne. En anden privat borger påpeger i sit høringssvar, nogle af de værdier hun har oplevet ved sit møde med bibliotekerne og som hun mener der skal fastholdes. Det vil Dragør bibliotekerne selvfølgelig bestræbe sig på, og mener at strategien giver gode rammer herfor.

   

  Dragør Bibliotekerne har nu på baggrund af modtagne høringssvar fået yderligere inspiration til arbejdet med at virkeliggøre strategien. Der skal fra bibliotekets side lyde en stor tak til de borgere som har svaret.

   

  Den videre proces

  Såfremt biblioteksstrategien vedtages vil der, som det fremgik af den oprindelige procesplan, afholdes personale- og dialogmøder med brugerråd, samarbejdspartnere og medarbejdere i september og oktober 2020. Dragør Bibliotekerne vil udarbejde handleplaner, som tager udgangspunkt i biblioteksstrategien.

   

  Efter et år vil der til Børne-, Fritids og Kulturudvalget blive givet en status på arbejdet med biblioteksstrategien.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilbage fra høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitikken 2017-2020.

  Politik for et aktivt medborgerskab.

  Børne- og Ungepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2020.

  Bilag

 • 2
  Evaluering af ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 20/2064

  RESUMÉ:

  Fra den 1.1.2019 har der på dagtilbudsområdet været en ressourcetildelingsmodel som fordeler midler til institutionerne. Forvaltningen har sammen med dagtilbudslederne evalueret den nuværende model.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at ressourcetildelingsmodellen fortsat anvendes,

   

  1. at modellen justeres som foreslået i sagsfremstillingen, ved at der udregnes selvstændig model for frokostordning, samt at der indregnes fordeling af budget til ledelse på baggrund af børnetal efter resultaterne af budgetanalyserne for budget 2021 er kendte.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

   

  Udvalget ønsker endvidere en minianalyse af 60-40 fordelingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med godkendelse i 2018 af gældende ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet der trådte i kraft pr. 1.1.2019, får udvalget hermed en evaluering af modellen. Evalueringen tager udgangspunkt i drøftelser med kommunens ledere af dagtilbud samt forvaltningens arbejde med den vedtagne ressourcetildelingsmodel i juni 2020.

   

  Tildelingsmodellen har til formål at fastlægge tildelingen af budgetrammen for institutionerne og principperne for, hvordan rammen tilpasses, når der sker aktivitetsændringer over tid. Som det fremgår af ’Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune’, godkendt af KB d. 26. april 2018 (vedlagt som bilag), har den enkelte institutionsleder herefter mulighed for at disponere inden for den tildelte budgetramme. Det gøres bl.a. ud fra dokument godkendt af KB d. 27. september 2018 ’styringsdokument for dagtilbudsledere’ (vedlagt som bilag).

   

  Evaluering af ressourcetildelingsmodellen

  Der er både hos dagtilbudsledere og forvaltning generel tilfredshed med nuværende model som virker gennemsigtig og logisk i fordelingen, og det foreslås derfor, at modellen fortsat anvendes.

   

  Modellen betyder, at tildeling til de kommunale institutioner sker på baggrund af følgende parametre:

   

  • Antallet af børn. Modellen baseres på det forventede antal børn i de kommunale institutioner og reguleres efter det faktuelle antal børn.
  • Åbningstider. Den aktuelle åbningstid for de 6 institutioner er lagt til grund. (Nordstranden, Køjevænget, Harevænget, Børnehuset Sølyst, Halvejen og Sansehuset).
  • Belastningsgraden. Dvs. antal børneenheder pr. voksen, hvor et børnehavebarn tæller for én enhed og et vuggestuebarn tæller for 2,2 enheder, jf. vuggestuefaktoren.
  • Vuggestuefaktor. En faktor der tildeler større normering til vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. I modellen sat til 2,2 jf. ovenfor.
  • Lukkedage. Der er indregnet de aktuelle 10 årlige lukkedage.

   

  Det foreslås dog, at der foretages enkelte justeringer af ressourcetildelingsmodellen i løbet af efteråret 2020, bl.a. når konsekvenserne af budgetanalyserne for 2021 ff. er kendte:

   

  Der skal således udarbejdes en selvstændig model for frokostordning, som fungerer sammen med ressourcetildelingsmodellen, samt tilføjes ledelsesbudget (leder såvel som souschef timer) som en del af modellen, der tager udgangspunkt i børnetal og ikke på baggrund af skøn, som det er for nuværende. Dette sidste kan først foretages efter konsekvensen af budgetanalyserne for budget 2021 er kendte.

   

  Se bilaget ’Evaluering af ressourcetildelingsmodel 30.06.20’ for en samlet oversigt over ressourcetildelingsmodellen, fællesevaluering med lederne af dagtilbudsområdet d. 25. juni 2020 samt forvaltningens kommentarer for tilpasning af nuværende ressourcetildelingsmodel i 2020.

   

  For indblik i hvordan ressourcetildelingsmodellen er sat op er selve modellen som excel-fil vedlagt som bilag, version pr. 01.01.2020 (lukket bilag).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den foreliggende evaluering er foretaget på baggrund af drøftelser med dagtilbudsledere og i forvaltningen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2020.

  Bilag

 • 3
  Ny kultur og fritidspolitik 2021
  Sagsid.: 20/2062

  RESUMÉ:

  Den gældende Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 udløber med udgangen af 2020, og udvalget skal derfor drøfte temaer, form og procesplan for udarbejdelsen af en ny politik på området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at udvalget drøfter temaer for en ny politik for kultur- og fritidsområdet i Dragør Kommune.

   

  1. at udvalget drøfter form og proces for udarbejdelsen af en ny politik for området.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Ad 1 + 2

  Drøftet.

   

  Udvalget ønsker drøftelsen fortsat på næste BFKU-møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2017 kommunens ’Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020’, og udvalget skal derfor drøfte tematikker, form samt procesplan for udarbejdelse af ny politik for området i efteråret 2020.

   

  Kultur- og Fritidspolitikken er opbygget ud fra 4 vedtagne fokusområder: Aktivt liv, Kulturel dannelse, Kultur og fritid på tværs samt Kultur- og naturarv. Hvert af de 4 fokusområder uddybes ved en motivation samt hensigtserklæringer, der fungerer som en række delmål som konkretiserer de enkelte fokusområder.

   

  Dialogmøde om Kultur- og Fritidspolitikken

  Som en del af nuværende Kultur- og Fritidspolitik er der hvert år blevet afholdt et dialogmøde, hvor foreninger, politikere og brugerråd mødes og drøfter retningen for området, samt evaluere på hvordan der arbejdes ud fra den gældende kultur- og fritidspolitik.

   

  Det seneste dialogmøde for kultur- og fritidsområdet blev afholdt den 20. november 2019, og udvalget fik efterfølgende d. 15. januar 2020 en opsamling på dialogmødet inklusiv input til hvad en ny kultur- og fritidspolitik kan indeholde, uddrag heraf var:
   

  • Et forslag som gik igen på dialogmødet, var forslaget om, at det skal være nemmere og komme med gode idéer, så initiativer kan vokse nedefra og kommunen kan understøtte disse.
  • Et andet forslag som gik igen var at offentlige institutioner som skoler, dagtilbud, ældreområdet, Dragør Musikskole, Hollænderhallens områder, Dragør Ungdomsskole, Klub Dragør mv. såvel som foreninger samt erhverv bør være bedre til at arbejde sammen og få mere ud af hinanden. Synergieffekter bør prioriteres.
  • Et tredje forhold som kom frem på dialogmødet var mere synlighed om, hvad der sker på kultur- og fritidsområdet i kommunen.
  • Det blev foreslået at forbedre de fysiske faciliteter, for at skabe de bedste rammer for forenings og kulturlivet i kommunen.
  • På en workshop-station drøftede deltagende til dialogmødet hvordan FN’s verdensmål kan spille ind i kultur- og fritidspolitikken og området som hele, og der virkede generelt til at være opbakning til at knytte indsatser for området op på nogle udvalgte mål og delmål fra FN’s 17 verdensmål.

   

  Vedlagt som bilag er en samlet opfølgning på dialogmødet 2019.

   

  Tematikker og form for en ny politik

  På baggrund af erfaring med arbejdet ud fra nuværende politik, input fra seneste dialogmøde samt en sammenligning af hvordan 5 udvalgte kommuner har udarbejdet politik(ker) på området (se bilag), bedes udvalget drøfte både form og indhold for en kommende politik. Punktet indledes med et viden- og venskabeligt oplæg på ca. 15 minutter om kulturens evidens.

   

  Det er op til den enkelte kommune, hvordan politikker eller visioner for områder udarbejdes og følges op på, samt hvor mange politikker en kommune har. Administrationen gør opmærksom på, at nuværende turisme politik ligeledes er til 2020 (vedlagt som bilag), og det kan derfor overvejes, om der bør laves nogle fælles visioner for kultur, fritids- og turismeområdet på tværs eller samlet. Øvrige relaterede politikker er ’Politik for et aktivt medborgerskab’ såvel som Folkeoplysningspolitikken.

   

  Procesplan

  Den nye politik for området skal udarbejdes i samråd med alle relevante aktører, og forvaltningen foreslår følgende procesplan for udarbejdelsen af en ny politik i efteråret 2020 (se vedlagte bilag).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kommende politik sendes i offentlig høring i efteråret 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og fritidspolitikken 2017-2020.

  Erhvervs- og turismestrategi 2016-2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2020.

  Bilag

 • 4
  Tilslutning til udbudsresultat på skole- og behandlingsområdet
  Sagsid.: 20/736

  RESUMÉ:

  Få børn og unge har brug for et skoletilbud, der ikke kan varetages direkte af Dragør Kommune. For at sikre sig bedst mulige tilbud inkl. den rigtige behandling, som samtidig sikrer budgetmæssigt fokus, har Københavns Kommune gennemført et udbud på skole-, behandlingsområdet. Dragør Kommune har sammen med de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden været en del af denne proces og er klar til at følge udbuddets resultat.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune følger udbuddet på skole-, behandlingsområdet som det er gennemført af Københavns Kommune.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  De fleste børn og unge i Dragør kommune er inkluderet i den kommunale folkeskole. Få børn og unge lever med udfordringer, der medfører, at de ikke får det nødvendige udbytte af almenskoletilbuddet. Nogle af disse børn og unge visiteres til forskellige former for skoler. Det handler om henholdsvis specialskoler og skole-, behandlingsskoler. Specialskoler har primært fokus på børn og unge med kognitive udfordringer. Skole-, behandlingsskoler giver tilbud til børn og unge, der har andre problemer med læring. Dette dagsordenspunkt omhandler udelukkende skole-, behandlingstilbud og således ikke specialskoletilbud.

   

  Området med skole-, behandling består primært af private institutioner, hvor udbud og efterspørgsel fastsætter prisniveauet. For at sikre den bedst mulige balance mellem pris og kvalitet har Københavns Kommune i samarbejde med Socialtilsynet og advokatfirmaet Horten gennemført et udbud på området, hvor de har opsat kriterier for såvel pris som kvalitet. Københavns Kommune har gennemført udbuddet sådan at andre kommuner kan tilslutte sig, som resultatet af udbuddet ligger.

   

  Københavns Kommune har gennemført udbuddet med tilbud til samtlige kommuner beliggende i Region Hovedstaden. Der er 17 kommuner, der er gået med i udbuddet. De 17 kommuner er: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre. Alle kommuner er gået med og har bidraget ved bl.a. at udføre gennemgang og kvalitetssikring af de skole-, behandlingsskoler, der er beliggende i den enkelte kommune. Da der ikke er skole-, behandlingsskoler med beliggenhed i Dragør Kommune, er der dog ikke gennemført denne proces her.

   

  Udbuddet er den 30. juni 2020 afsluttet og der foreligger aftaler med de skole-, behandlingsskoler, der har søgt og er blevet godkendt.  De skole-, behandlingsskoler som Dragør Kommune aktuelt benytter er blevet en del af udbuddets resultat. Udbuddet tydeliggør prissætningen ved at visitationen kan kategorisere eleverne i tre kategorier alt efter deres udfordringer og behov. Dette vil medføre, at tidligere kontraktforhandlinger ikke længere skal gennemføres på samme måde. Der er forhåndsdefinerede rammer og priser. 

  For enkelte af skolerne har udbudsprocessen medført, at der skal gennemføres opprioritering internt på skole-, behandlingstilbuddet. Det er fx blevet et krav, at de medarbejdere der arbejder som psykologer er uddannede på rette niveau. For flere af skolerne er udbuddet endt med lavere prissætning end tidligere, hvilket kommunerne som kunder naturligvis hilser velkommen.

   

  Udbuddet er gennemført med den klausul, at hver enkel kommune i hver enkel visitation kan vurdere, om der skal benyttes et skole-, behandlingstilbud inden for udbuddet, eller om det prioriteres at benytte en skole, der ikke er en del af udbuddet. Kommunerne får således større og bedre valgmulighed end før. 

  LOVE/REGLER:

  Udbudsloven.

  Serviceloven § 52 stk 3.

  Folkeskoleloven § 20 stk 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2020 og 2021 forventes ingen økonomisk indvirkning, da udbuddet omhandler nye visitationer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og kulturudvalget den 12. august 2020.

  Skoleudvalget den 13. august 2020.

  Økonomiudvalget 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

 • 5
  Valg af sundt frokostmåltid for 2021-2022
  Sagsid.: 17/3817

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om forældrebestyrelsernes til- eller fravalg af et sundt frokostmåltid i institutionerne for perioden 2021-2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året skal give mulighed for til- eller fravalg af et sundt frokostmåltid. I Dragør Kommune træffer forældrebestyrelserne valget i første halvår i de lige år med virkning for de kommende to kalenderår.

   

  Forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

   

  Ud over bestyrelsernes kompetencer til at til- eller fravælge et sundt frokostmåltid, har de mulighed for at etablere forældrearrangerede frokost- eller madordninger.

   

  De enkelte forældre beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning. Forældrene, der benytter den forældrearrangerede frokost- eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, herunder administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale.

   

  For valgperioden 1. januar 2021 til 31. december 2022 har alle bestyrelserne i 0-3 års tilbuddene valgt et sundt frokostmåltid til, mens alle bestyrelserne i 3-6 års tilbuddene har fravalgt et sundt frokostmåltid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2020.

 • 6
  Meddelelse - Resultatet af Ankestyrelsens børnesagsbarometeranalyse 2020
  Sagsid.: 20/2246

  RESUMÉ:

  Ankestyrelsen har til opgave at gennemføre en sagsgennemgang af sociale børnesager af ca. en tredjedel af landets kommuner.

  I 2020 er Dragør Kommune indgået i analysen med tal fra sagsgennemgang i 2019.

  På flere områder ligger Dragør Kommune som andre kommer. På andre ligger Dragør Kommune bedre end andre kommuner.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ankestyrelsen gennemføre sagsgennemgang af et antal social børnesager fra ca. en tredjedel af landets kommuner. Analysen er første gang gennemført i 2019.

   

  Ved den seneste analyse, der er offentliggjort juli 2020 indgår tal for Dragør Kommune. I forbindelse med offentliggørelsen har Ankestyrelsen sendt tal for Dragør Kommune. Tallene viser, at Dragør Kommune på nogle områder ligger tilsvarende andre kommuner og på nogle områder ligger bedre end andre kommuner.

   

  Tallene for Dragør Kommune viser, at:

   

  Afgørelser

  • Der er analyseret 10 sager
  • Der udelukkende er medtaget sager, hvor barnet eller den unge er anbragt
  • Halvdelen af de undersøgte sager er sager, der er besluttet uden forældres samtykke, halvdelen er sager, hvor anbringelsen er foretaget med forældres samtykke

  Faglig udredning

  • Der er gennemført en børnefaglig undersøgelse eller opdatering i otte af ti sager. Der er en sag, hvor der ikke er gennemført undersøgelse eller udarbejdet tillæg til undersøgelse, hvor dette heller ikke er nødvendigt
  • Fristen for gennemførsel af er overholdt i to af de seks sager, hvor dette er relevant
  • Der er dokumenteret begrundet stillingtagen ud fra den børnefaglige undersøgelse i syv af de otte sager, hvor dette er relevant
  • I fem ud af otte sager er den børnefaglig undersøgelse afsluttet, inden stillingtagen til foranstaltning. I én af disse otte sager er der en lovlig grund til, at dette er tilfældet

  Inddragelse

  • I de otte sager, hvor det er relevant, er der holdt børnesamtale i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse
  • I seks ud af 10 sager er der foretaget børnesamtale (om den eventuelle foranstaltning) inden foranstaltningen er etableret

  Valg af relevant indsats

  • Ni ud af 10 sager indeholder en relevant handleplan. I den tiende sag er der ikke krav om dette
  • Alle de ni handleplaner indeholder beskrivelse af den nødvendige indsats

  Opfølgning

  • En af de to sager, hvor der har skullet være tremåneders opfølgning har dette dokumenteret
  • Begge sager hvor der skal være seksmåneders opfølgning har dette dokumenteret
  • Begge sager, hvor der har skullet være personrettet tilsyn har haft dette

  Underretninger

  • Syv af otte sager har indeholder en 24timers vurdering af seneste underretning
  • Den sag hvor der var en underretning før anbringelsen er vurderet behov for akut foranstaltning
  • I de fem sager, hvor der er kommet nye underretninger, er disse vurderet indenfor 24 timer

  I forhold til tal fra andre kommuner i såvel 2019 som i 2020 ligge niveauet i Dragør Kommune over andre kommuner. Da der fortsat er områder, hvor der skal forbedres, er det aftalt med Ankestyrelsen, at Dragør Kommune modtager et læringsforløb i samspil med Ankestyrelsen. Dette læringsforløb er aftalt til afvikling i november.

  Rapporten for Dragør Komme, rapporten for landet samt en sammenligning er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service kapitel 11

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen kommentarer

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen kommentarer

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger den vedtagne børne- og ungepolitik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget 12. august 2020.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - KL analyse af det specialiserede børnesocialområde
  Sagsid.: 20/2058

  RESUMÉ:

  Kommunernes Landsforening (KL) har for de 29 kommuner beliggende i Region Hovedstaden gennemført en analyse af det specialiserede børnesocialområde. Analysens del for Dragør Kommune fremlægges. Analysen viser, de fremlagte data op mod fem sammenligningskommuner. Det overordnede billede er, at Dragør Kommune ligger under det økonomiske niveau i forhold til de sammenlignelige kommuner.  

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunernes Landsforening (KL) har gennemført en analyse af data på det specialiserede børnespecialområde. Analysen er gennemført på baggrund af de data, der bliver indberettet til Danmarks Statistik. Data omhandler data på økonomiske forhold samt antallet af underretninger.

   

  Analysen er lavet med et sammenligningsgrundlag på fem kommuner. Disse fem sammenligningskommuner er: Allerød, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Fredensborg.

  Der er i gennemgangen analyseret på de to ydelsestyper: Forebyggende foranstaltninger, Anbringelser. Der ud over er der en oversigt omhandlende underretninger.

   

  Forebyggende foranstaltninger:

  Forebyggende foranstaltninger omhandler tilbud til børn og unge, der bor sammen med deres mor og/eller far.

  Målt pr. indbygger i alderen 0 - 22 år er de samlede udgifter i årsregnskabet til forebyggende foranstaltninger gennem årene fra 2016 til 2019 i Dragør Kommune under niveauet i forhold til sammenligningskommunerne. Forskellen for de fire år er:

   

  2016:

  -1.816 kr. pr. indbygger

  2017:

  -1.581 kr. pr. indbygger

  2018:

  -1.523 kr. pr. indbygger

  2019:

  -961 kr. pr. indbygger

   

  Tendensen omkring forebyggende foranstaltninger har gennem de seneste fire år været svagt stigende (fra 2.048 kr. pr. borger til 2.761 kr. pr. borger). I sammenligningskommunerne har der været tal om en mere ujævn udvikling. Der har været et stigende udgiftspres på dette område i Dragør Kommune. Aktivitetsniveauet i Dragør Kommune har således gennem de seneste fire år nærmet sig sammenligningskommunerne.

   

  Anbringelser

  Anbringelser omhandler tilbud til børn og unge, der ikke bor sammen med deres mor og/eller far. Anbringelser kan gennemføres med eller uden forældrenes samtykke.

  Målt pr. indbygger i alderen 0 - 22 år er de samlede udgifter i årsregnskabet til anbringelser gennem årene fra 2016 til 2019 i Dragør Kommune under niveauet for sammenligningskommunerne. Forskellen for de fire år er:

   

  2016:

  -2.554 kr. pr. indbygger

  2017:

  -2.423 kr. pr. indbygger

  2018:

  -1.397 kr. pr. indbygger

  2019:

  -1.784 kr. pr. indbygger

   

  Tendensen omkring anbringelser har gennem de seneste fire år været svingende men svagt stigende (fra 1.917 kr. pr. borger til 2.604 kr. pr. borger). I sammenligningskommunerne har der været tale om en tilsvarende ujævn udvikling. Der har været et stigende udgiftspres på dette område i Dragør Kommune. Aktivitetsniveauet i Dragør Kommune har gennem de seneste fire år nærmet sig sammenligningskommunerne.

   

  Balancen mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelserDen valgte politik i såvel Dragør Kommune som på landsplan og den faglige anbefaling er, at hjælp foretrækkes som forebyggende foranstaltninger, hvor relationer til familie, dagtilbud, skoler og andet netværk bedst muligt kan fastholdes.

  Balancen for Dragør Kommune viser at andelen af forebyggende foranstaltninger ligger over 50%. For sammenligningskommunerne ligger andelen under 50%. 2018 afviger dog fra dette, da Dragør Kommune i dette ene år viste en stigning, samtidig med at sammenligningskommuner viste en stigning.

   

  Antal tilbud og enhedspriser – indekseret

  Antallet af forebyggende foranstaltninger viser en svag stigning fra 2016 til 2017. Fra 2017 til 2018 forekommer en markant stigning i antal. Enhedsprisen fra 2015 til 2017 er samlet set faldende. Den samlede udgift er stigende.

  Antallet af anbringelser viser en fortsat stigning fra 2016 til 2018. Enhedsprisen fra 2015 til 2016 svagt faldende, men fra 2017 til 2018 stigende. Den samlede udgift er stigende.

   

  Det samlede regnskab

  Gennem de fire år, analysen fremstiller data for, har den samlede udgift for det specialiserede børneområde været stigende. Udgifterne målt på regnskab viser:

   

  2016:

  15 mio. kr.

  2017:

  18 mio. kr.

  2018:

  22 mio. kr.

  2019:

  21 mio. kr.

  Budgettet har for de samme fire været:

  2016:

  14 mio. kr.

  2017:

  13 mio. kr.

  2018:

  15 mio. kr.

  2019:

  22 mio. kr.

  Differencen mellem budget og regnskab har de fire år været:

  2016:

  -1 mio. kr.

  2017:

  -5 mio. kr.

  2018:

  -7 mio. kr.

  2019:

  1 mio. kr.

   

  Underretninger

  Når der er bekymring for et barn eller en ung, hvor en støtte efter serviceloven kunne hjælpe barnet eller den unge, sendes der en underretning til Børneteamet. Alle kan og skal sende underretninger ved bekymringer.

  Antallet af underretninger er opgjort i forhold til de fem sammenligningskommuner, gennemsnittet i de 29 kommuner beliggende i Region Hovedstaden og for Dragør Kommune.

   

  Opgørelsen er optalt som andelen af underretninger pr. 1.000 borgere mellem 0-22 år. Antallet af underretninger er opgjort for årene 2015 – 2018.

  For de 29 kommuner, de fem kommuner og for Dragør Kommune lå antallet af underretninger i 2016 på henholdsvis 56,6, 51,6 og 54%. Dragør Kommune lå således placeret mellem de to andre kategorier i 2015.

   

  I 2017 sker der en stigning i Dragør Kommune. Opgørelsen for de 29 kommuner og for de fem sammenligningskommuner er mere jævn, men svagt stigende.

  Baggrunden for stigningen i Dragør Kommune må formentlig tilskrives, at der i slutningen af 2016 og starten af 2017 blev gennemført en målrettet opkvalificeringsindsats i Dragør Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen. Denne opkvalificering havde fokus på underretninger i forhold til vold og overgreb. Dragør Kommune har i 2018 næsten dobbelt så mange underretninger pr. 1.000 borgere fra 0-22 år.

  Underretninger bliver kategoriseret i 17 undergrupper.

   

  Mønsteret med flere underretninger i Dragør Kommuner gentager sig inden for undergrupperne: Misbrug hos barn/ung, kriminalitet hos barn/ung, skoleproblemer, anden bekymrende adfærd, overgreb eller vold mod barn, kriminalitet hos forældre, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre, højt konfliktniveau i familien, og kategorien andet.

   

  Sammenligningskommunerne ligger højere inden for grupperne: nedsat fysisk og psykisk funktionsevne hos barn, sundhedsforhold hos barnet, anden form for omsorgssvigt, misbrug hos forældre, anden bekymrende adfærd hos forældre, utilstrækkelig omsorg og fogedsager.

   

  Psykiatriske diagnoser – børn og unge

  En del af baggrunden for behov for støtte via serviceloven er psykiatriske diagnoser. Diagnoser er dog ingen direkte adgang til støtte efter serviceloven.

  Der har gennem de seneste år været fokus på de stadigt stigende antal børn og unge, der bliver diagnosticeret i børne- og ungdomspsykiatrien. I analysen fra KL vises tal for henholdsvis samtlige 29 kommuner beliggende i Region Hovedstaden og for Dragør Kommune. Tallene er opgjort for årene 2015 til 2018.

  For Dragør Kommune har der primært været tale om stigning indenfor diagnosegrupperne: Depression, ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser.

  Diagnose

  Gennemsnitligt antal

  Stigning i procent

  Depression

  8

  47,4%

  ADHD

  33

  49,3%

  Angst

  14

  57,3%

  Autismespektrumforstyrrelser

  32

  29,9%

  Stigningen i Dragør Kommune for Depression, ADHD og angst er væsentligt større end stigningen i de andre 28 kommuner.

  For flere diagnosegrupper er der ikke opgjort tal for Dragør Kommune, da der ikke opgøres tal under fem af diskretionshensyn.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven kapitel 11.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 12. august.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Kerneårsagsanalyse efter borgers selvmord september 2019 (lukket)
  Sagsid.: 19/4210
 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 12. august 2020

   

  Katrine Tholstrup (C) mindede om, at vi skal tale indhold i Hollænderhallen.

  Kim Dupont (V) spurgte til brugen af spejderhytten.

  Kim Dupont (V) spurgte til unges færden i byen.

  Kim Dupont (V) spurgte til Salling Groups projektpulje.

  Ann Harnek (T) spurgte til en ansættelsesproces.

  Annette Nyvang (T) ønsker en evaluering af sommeraktiviteterne.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til Hollænderhallens udlejning.