Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 9. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Morten Dreyer (O), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  2. Budgetopfølgning 2020 på BFKUs område
  Sagsid.: 20/1609

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 550 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter på Kultur- og Fritidsområdet og 403 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter på dagtilbudsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
    
  2. at sektor 4 tilføres 550 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen,
  1. at sektor 5 tilføres 403 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et mindreforbrug på -0,3 mio.kr.

  Det samlede mindreforbrug på -0,3 mio.kr. består af et mindreforbrug på Kultur- og Fritidsområdet på -0,4 mio.kr. samt et lille merforbrug på 60 t.kr/budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet

  Status på dagtilbudsområdet indeholder et merforbrug på integrerede institutioner på 0,9 mio.kr. som følge af flere vuggestuebørn samt et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. for Støttekorpset som følge af 1,5 vakant stilling, der ikke bliver genansat i 2020. Derudover forventes et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. på søskenderabat. Samlet set et lille merforbrug på 60 t.kr./budgetoverholdelse.

  På Kultur- og Fritidsområdet kan det samlede mindreforbrug på 0,4 mio.kr.  henføres til et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Musikskolen, samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Klub Dragør og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lokalarkivet. Derudover forventes der et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på Svømmehallen, hvilket skyldes at budgettet til el, vand og varme har været for højt.  Derudover er tilskud til spejderhytten endnu ikke udbetalt, derfor forventes det at overføre -0,4 mio. kr. til næste år, samt et mindreforbrug på kultur og eventpuljen på -0,1 mio. kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  -         Dagtilbudsområdet; ingen ændring i forventet regnskab for sektor 5.

  -         Kultur- og Fritidsområdet; det forventede mindreforbrug er reduceret fra -0,6 mio.kr. til -0,4 mio.kr., hvilket kan henvises til et lavere mindreforbrug relateret til svømmehallen.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen. Administrationen indstiller, at sektor 4 tilføres 550 t.kr. og sektor 5 tilføres 403 t.kr. – begge med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag