Skip navigationen

Referat

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af rammeaftale 2021-2022
  Sagsid.: 20/3061

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2021-2022 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2021-2022, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022. Rammeaftale 2021-2022, samt to tekniske bilag og appendiks til godkendelse er vedlagt som bilag.

  Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

  Rammeaftale 2021-2022

  Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: ”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.”

  Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet.

  Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

  Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 2
  Arbejde med naturfagsstrategi på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 19/3721

  RESUMÉ:

  I 2019 vedtog Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget og Skoleudvalget en Naturfagsstrategi for Dragør Kommune. Udvalget orienteres om, processen for arbejdet med strategien på dagtilbudsområdet

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2019 vedtog Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget og Skoleudvalget en Naturfagsstrategi for Dragør Kommune. I første omgang var strategien primært funderet i skoleområdet, men nu er dagtilbudsområdet også i gang med at arbejde med strategien. Arbejdet med naturfagsstrategien spiller sammen med implementeringen af de pædagogiske mål for ”Natur, udeliv og science”, der er et af de seks læreplanstemaer på dagtilbudsområdet.

  Det påbegyndte arbejde med naturfagsstartegien på dagtilbudsområdet er blandt andet blevet drøftet på dialogmødet for 0-6 års området den 19. februar 2020. Her blev det præsenteret, hvordan man i den integrerede institution Køjevænget har samarbejdet med forældre i institutionen om naturfænomener og science.

  Efter dialogmødet er administrationen og dagtilbudslederne gået i gang med at drøfte, hvordan der kan arbejdes videre med naturfagsstartegien. For at understøtte arbejdet med strategien er der indgået en aftale om at frikøbe timer fra naturfagskoordinatoren på skoleområdet til at bistå dagtilbudsområdet med arbejdet. Naturfagskoordinatoren indgår i samarbejder med hver enkelt institution omkring implementering af strategien. Naturfagskoordinatoren vil for eksempel afholde workshops på institutionerne, vejlede omkring konkrete forløb eller understøtte udarbejdelsen af handleplaner for læreplanstemaet ”Natur, udeliv og Science”. Forløbene aftales individuelt med hvert enkelt dagtilbud og drøftes løbende på fælles møder for dagtilbudslederne, hvor Børne-, Skole- og Kulturchefen ligeledes deltager. Således vil der løbende blive evalueret på arbejdet med strategien og udveslet erfaringer på tværs af dagtilbuddene.

  På udvalgsmødet vil administrationen komme med eksempler på, hvordan der arbejdes med natur, udeliv og science i dagtilbuddene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020

 • 3
  Afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen
  Sagsid.: 20/3253

  RESUMÉ:

  Tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger forelægges udvalget til politisk godkendelse

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen). Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

  Vedlagt som bilag til denne sag er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Orientering om 60/40 fordelingen på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 20/2968

  RESUMÉ:

  Administrationen har foretaget en minianalyse af 60-40 fordelingen på dagtilbudsområdet og belyser, hvorvidt daginstitutionerne kan fastholde en 60-40 fordeling med deres nuværende økonomi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Drøftet.

  Udvalget anmoder administrationen om en yderligere belysning af 60/40-fordelingen på dagtilbudsområdet på baggrund af de stillede spørgsmål og tidligere politiske beslutninger vedr. personalefordeling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 12. august 2020, at administrationen skulle foretage en minianalyse af 60-40 fordelingen i dagtilbud. Sagen omhandler derfor en analyse af, om daginstitutionerne kan fastholde en 60-40 fordeling med deres nuværende økonomi, og hvis ikke, hvad der er årsagen hertil.

  Der findes på nuværende tidspunkt en række studier, som undersøger sammenhængen mellem normering og børns udvikling og kvaliteten i dagtilbud mere bredt. Imidlertid er det fortsat ikke muligt endeligt at fastslå, hvad den selvstændige effekt af ændringer i normeringer er. Hvis man fokuserer på skandinaviske undersøgelser, som kan tænkes at have den største relevans for en dansk kontekst, så kan man fremhæve en svensk undersøgelse, som peger på, at antallet af børn per voksen har betydning for stress og trivsel hos børn. Imidlertid findes der også studier, der ikke finder en sammenhæng mellem normering og kvalitet, og det er ensbetydende med, at selve spørgsmålet om 60-40 fordeling forbliver et forhandlingsemne; der er ikke et entydigt evident svar på, hvad der er en rigtig fordeling mellem faggrupper.

  Minimumsnormeringer er selvsagt en god ting for børnene, da der er flere voksne omkring dem. Ordet ”voksne” er også det ord, der går mest igen på alle artikler vedrørende minimumsnormeringer, og dermed ikke at det skal være uddannede pædagoger.  

  Økonomisk beregning af 60-40 fordeling:

  Når der snakkes 60-40 fordeling og minimumsnormeringer i dagtilbud, refereres der til fordelingen mellem pædagoger og pædagogiske medhjælpere, (uuddannede). Men der tages ikke højde for de pædagogiske assistenter, som også har en pædagogisk uddannelse, og om hvorvidt de i normeringen kan medregnes som pædagoger, eller som en del af pædagogmedhjælperne.

  Administrationen har derfor i beregningen af, om daginstitutionerne kan fastholde en 60-40 fordeling med deres nuværende økonomi, lavet 2 modeller. Af bilag 2 fremgår beregningen. Her er indsat institutionernes lønbudget jf. fordelingen i ressourcetildelingsmodellen. Ressourcetildelingsmodellen tager beregner lønandelen ud fra flere faktorer og har en gennemsnits timeløn på 207 kr. Ressourcetildelingsmodellen tager ikke højde for forskellige stillinger eller anciennitetsniveau. Beregningen i model 1 og 2 anvender dog de faktiske gennemsnitlige timeløn som pædagoger, assistenter og medhjælpere får i Dragør.

  Ses der på model 1, som har en fordeling med 50 % pædagoger, 10 % assistenter og 40 % medhjælpere – dvs. i denne model medregnes assistenterne pædagogerne – ses det at alle institutionerne har råd til at fastholde en 60-40 fordeling.

  Ses der på model 2, som har en fordeling med 60 % pædagoger, 10 % assistenter og 30 % medhjælpere – dvs. i denne model medregnes assistenterne de pædagogiske medhjælpere – ses det at ingen af institutionerne har råd til at fastholde en 60-40 fordeling. Og ud fra denne beregning, vil det koste ca. 1,1 mio. kr. Udregningen for de enkelte institutioner fremgår af bilag 2

  Årsager der kan påvirke:

  Bilag 3 viser fordelingen af pædagoger, assistenter og medhjælpere fra 2017 frem til 2020. Her ses det, at det kun er Harevængets børneinstitution (i 2020) der er tæt på en 60-40 fordeling, om end man medregner de pædagogiske assistenter som en del af pædagogerne.

  Der er dog flere faktorer der påvirker institutionerne i forhold til at fastholde en 60-40 fordeling. Af bilag 1 fremgår det, at den gennemsnitlige anciennitet for pædagoger i Dragør ligger på 13,6 år. Ligeledes for de andre personalegrupper, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere, så har disse også en høj gennemsnitlig anciennitet. En høj anciennitet er lig et højere lønniveau. Dette ses også på den gennemsnitlige lønniveau for Dragør (lønniveauet er inkl. tillæg, ferie, pension mm). Ses der på lønsammenligningen på tværs af andre kommuner, ligger Dragør også i den høje ende. Her er det dog ikke muligt kun at sammenligne på dagtilbudsområdet, da systemerne kun tillader sammenligning inden for en overenskomst. Derfor er der i denne sammenligning også inkluderet pædagoger ansat i skoler, klub og SFO.

  Det er individuelt fra institution til institution hvorfor at de ikke kan leve op til en 60-40 fordeling, men de overordnede forklaringer er

  -         Da Høgevængets børneinstitution lukkede blev en del medarbejdere omplaceret. Denne omplacering tog ikke højde for 60-40 fordelingen.

  -         Det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

  -         Det er generelt svært at rekruttere pædagoger til barselsvikariater eller længerevarende vikariater. Processen med at rekruttere og ansætte en pædagog tager ofte lang tid, og der kan være et nærtstående behov for at få stilling udfyldt, hvorfor pædagogiske assistenter eller medhjælpere bliver ansat i stedet.

  -         Institutionerne har mange ansat med en høj anciennitet og dermed en højere gennemsnitlig løn.

  -         Der er relativt få nyuddannede pædagoger ansat i Dragør, hvis anciennitetsniveau er lavere og dermed en lavere gennemsnitlig løn.

  Faktorer til fortsat drøftelse

  -         Skal ledelse medregnes i normeringen. Når Danmarks Statistik udregner normering, så medregnes ledere og souschefer, det gør vi ikke i Dragør. I vores beregning medtages souschefen kun i det omfang de har pædagogiske timer.

  -         Skal praktikanter medregnes. Danmarks Statstik medregner praktikanterne, men det gør vi ikke i Dragør.

  Pædagogiske assistenter hvordan skal de indgå i normeringen, som en del af den pædagogiske indsats og dermed pædagogerne eller som en del af de pædagogiske medhjælpere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Bilag

 • 5
  Mødekalender 2021
  Sagsid.: 20/3052

  RESUMÉ:

  Administrationen har udfærdiget forslag til mødekalender 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Kommentar: det er ønskeligt, at uge 8 friholdes for KB-miniseminar pga., at uge 8 i forskellige andre kommuner er vinterferie.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2021. Indholdet er nedenfor.

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

  Mødet den 23. september 2021 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

   

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

   

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. marts 2021 er en onsdag.

  Mødet den 14. april 2021 er en onsdag.

  Mødet den 16. september 2021 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

   

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  Mødet den 6. april 2021 er en tirsdag.

   

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 7. april 2021 er en onsdag.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

   

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

  Mødet den 10. maj 2021 er en mandag.

  Mødet den 7. juni 2021 er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2021 er der indlagt 3 miniseminarer

   

  Budgetseminar:

  Der skal holdes to budgetseminarer, i skrivende stund, er forårets dato ikke på plads.

  Efterårets budgetseminar bliver den 30. og 31. august 2021.

  Infomøde om budget:

  Der er i 2021 indlagt 2 borgermøder om budget den 16 marts og den 18. august 2021.

  Kommunal- og Regionsrådsvalg

  Der er valg den 16. november 2021 og det konstituerende møde holdes den 7. december 2021.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. og fredag den 15. januar 2021.

   

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2021.

   

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 18. marts og fredag den 19. marts 2021.

   

  Teknik og Miljø ’21:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 15. april og fredag den 16. april 2021.

   

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 6. maj og fredag den 7. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidskonference:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

   

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 17. juni til søndag den 20. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 7. oktober 2020

  Vedligeholdelsesarbejdet i Hollænderhallen blev drøftet.

  Helle Barth (V) spurgte til venskabsbyer.

  Helle Barth (V) spurgte til kunst i svømmehallen.

  Helle Barth (V) spurgte til Covid-19 i svømmehallen, og Rasmus Johnsen gjorde rede for situationen.