Skip navigationen

Referat

Onsdag den 4. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
Katrine Tholstrup (C) stillede forslag om, at meddelelsen om UNESCO-udnævnelse optages som beslutningspunkt. Da der ikke var enighed om dette blandt alle tilstædeværende medlemmer, blev sagen ikke optaget som behandlingspunkt.
Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Orientering om støttekorpset
  Sagsid.: 20/3745

  RESUMÉ:

  Mie Schaltz, Souschef i Børn, Skole og Kultur afdelingen og leder af Støttekorpset deltager i mødet den første ½- 1 time.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Mie holder et kort oplæg om Støttekorpsets organisering, det faglige fundamentet for at understøtte den inkluderende praksis, samt de forskellige indsatser, selvvel forbyggende som udførende.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

 • 2
  Godkendelse af takster på dagtilbud 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2021 som Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2020 i kr.

  Takst 2021 i kr.

  Dagpleje

  2.808,-

  2.920,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.203,-

  3.219,-

  Vuggestue  - 30 timer

  2.137,-

  1.953,-

  Vuggestue  - 10 timer

  712,- 

  651,-

  Børnehave – fuld tid

  1.605,-

  1.467,-

  Børnehave – 30 timer

  971,- 

  888,-

  Børnehave - 10 timer

  324,- 

  296,-

  Frokostordning

  1.010,-

  1.010,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2021-2024 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2021 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 19. november 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

  Økonomiudvalget den 12. november 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 19. november 2020.

 • 3
  Kultur- og Eventpuljen ekstra ansøgningsrunde 2020
  Sagsid.: 16/672

  RESUMÉ:

  Udvalget besluttede i september at udbyde endnu en ansøgningsrunde til Kultur- og Eventpuljen med deadline den 15. oktober. Ved deadline har administrationen modtaget to ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de to indkomne ansøgninger ud fra Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Ansøgningen fra Dragørkoret imødekommes fuldt ud. Ansøgningen fra Outdoorforeningen imødekommes med kr. 10.000, således at indkøb af soveposer og liggeunderlag ikke støttes. Alle arrangementer skal afvikles i overensstemmelse med gældende retningslinjer i forhold til at mindske smittespredning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerede og offentligt tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, til glæde for borgerne i Dragør Kommune.

  Ved den ekstra ansøgningsrunde, der havde ansøgningsfrist den 15. oktober, var to indkomne ansøgninger.

  Ansøger

  Beløb der søges

  Om ansøgningen

  1

  Dragør Koret

  2.414

  Søger støtte til korledelse, ekstra prøveaktivitet og honorar i forbindelse med at lave et juleindslag med julesange

  2

  Kongelundens Ourdoorforening

  21.000

  Søger om støtte til afholdelse af foreningsweekender. Tilskuddet skal bidrage med at stille udstyr mm til rådighed for ikke-medlemmere

  Begge ansøgninger lever op til Kultur- og Eventpuljens principper om, at eventsne skal være tilgængelige for alle og foregår i Dragør Kommune

  Ansøgningerne kan læses i sin fulde længde som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kultur- og Eventpuljens principper.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kultur- og Eventpuljens budget er i indeværende år på 164.740 kr.

  Der er samlet uddelt 45.000 kr. ved tidligere ansøgningsrunder.

  Dvs. restpuljen er på 119.740 kr., og der er ved denne runde ansøgt om støtte på 23.414. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

  Bilag

 • 4
  Revision af styrelsesvedtægt for idrætsområdets brugerråd
  Sagsid.: 20/3675

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler en revision af styrelsesvedtægten for idrætsområdet brugerråd med henblik på at skabe klarhed over brugerrådets sammensætning og opgaver.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender procesplan for revision af styrelsesvedtægten for idrætsområdets brugerråd.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af en række politiske spørgsmål til opgaver for brugerrådet og samarbejdet i Hollænderhallen, samt en uklarhed i brugerrådet om rådets sammensætning og opgaver, tager administrationen med denne sag initiativ til at udvikle og præcisere samspillet mellem brugere og ledelse i Hollænderhallen, herunder samspillet med Folkeoplysningsudvalget og administrationen.

  Dette skal ske igennem en revision af styrelsesvedtægten for Idrætshallernes brugerråd. Revisionen skal tage udgangspunkt i et ønske om, at brugerne i kommunens idrætshaller bliver involveret mere i driften af idrætshallerne, herunder fordelingen af f.eks. haltid og dermed får et større engagement i deltagelse i brugerrådet.

  En revision af styrelsesvedtægten skal naturligvis ske i en tæt dialog med idrætshallernes brugerråd om hvorledes brugerrådet bliver mere involveret.

  Med henblik på at revidere styrelsesvedtægten for idrætshallernes brugerråd, ønsker administrationen at drøfte følgende med brugerrådet og de foreninger, der benytter idrætshallerne:

  -          Skal der være en bredere repræsentation i brugerrådet, fx alle foreninger som benytter hallerne? - Eller skal der fortsat være et mindre brugerråd, som f.eks. suppleres med 1-2 årlige fællesmøder for alle.

  -          Skal brugerrådet organiseres anderledes, f.eks. som en idrætssammenslutning?

  -          Skal brugerrådet tildeles nogle beslutningskompetencer, og i givet fald hvilke?

  -          Er der behov for at tydeliggøre referenceforholdet til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget?

  -          Hvordan involveres brugerrådet i Administrationens planlægning af vedligeholdelsesarbejder, der medfører ændringer i idrætshallernes åbningstider – og den efterfølgende kommunikation til brugerne?

  Administrationen har udarbejdet forslag til en procesplan for revision af styrelsesvedtægten, som er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Inddragelse af foreninger og idrætshallernes brugerråd.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020

  Bilag

 • 5
  Meddelelse - Arbejdet i styregruppen for kommunens arkivarbejde
  Sagsid.: 20/3544

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, at styregruppen for kommunens arkivarbejde er påbegyndt og styregruppen har afholdt det første møde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune indgik i februar 2020 en aftale med Museum Amager om at løse de kommunale arkivopgaver som Historisk Arkiv for Dragør Kommune indtil da har løst. Aftalen består dels af en overordnet rammeaftale ”Aftale mellem Dragør Kommune og Museum Amager vedr. drift af Dragør Kommunearkiv og Historisk Arkiv for Dragør Kommune” samt en egentlig driftskontrakt med beskrevne opgaver.

  Den organisatoriske ledelse af samarbejdet er en styregruppe med en repræsentant fra Dragør Kommunes direktion, museumslederen, lokalarkivaren samt en konsulent fra embedsmandsværket.

  Styregruppen har afholdt det første møde den 21.september 2020, hvor kommissorium for styregruppen blev vedtaget. Vedlagt sagen er referatet fra styregruppemødet samt kommissorium og forretningsorden for styregruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

  Bilag

 • 6
  Meddelelse - Orientering om arbejdet med ansøgningen vedr. UNESCO-udnævnelse
  Sagsid.: 20/3754

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om arbejdet med ansøgningen vedr. UNESCO-udnævnelse.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden Dragør kommune fik den gamle by og havn optaget på tentativlisten til UNESCOs verdensarv i juni 2018, har Dragør Verdensarvsråd i samarbejde med Kulturstyrelsen arbejdet på at gøre Dragør klar til endeligt at ansøge om optagelse på den internationale verdensarvsliste. Ansøgningsmaterialet består af en nomineringsansøgning og en forvaltningsplan, der forelægges kommunalbestyrelsen på mødet 19. november.

  Udvalget orienteres om arbejdet med ansøgningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2020.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 4. november 2020

  Helle Barth (V) spurgte til fritidspas.

  Ann Harnek (T) spurgte til medarbejdernes bekymring i fht. smittespredning.

  Anne Funk (O) spurgte til brugen af værnemidler i institutioner og kulturtilbud.