Skip navigationen

Referat

Onsdag den 2. december 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Anne Funk (O) deltog i mødet via Teams.
 • 1
  Forslag til fremadrettede prisuddelinger
  Sagsid.: 20/4036

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Administrationen foreslår at samle disse til én samlet fejring og på den måde optimere ressourcerne, både i administrationen, ude blandt foreningerne og økonomisk.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved et fælles arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse.
  1. at frivillig fredag ikke længere afholdes af kommunen.
  1. at handicapprisen fortsat uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december.
  1. at udvalget drøfter muligheden for at uddele andre priser, fx foreningspris, venskabspris, trænerpris eller lignende inden for forvaltningens ramme.
  1. at sagen sendes i høring.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Ad 1+2+3+5

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 4

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Dette inkluderer uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og frivillig fredag, hvor initiativprisen uddeles. Disse fire events har alle til formål at fejre den frivillige indsats, som bidrager til sports- og kulturlivet i kommunen.

  Derudover uddeler Dragør Kommune også Handicapprisen, som gives til en borger, forening, virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen.

  Oversigt over nuværende prisuddelinger:

  Sports- og Kulturprisen uddeles en gang årligt af Folkeoplysningsudvalget til en person, en forening eller en gruppe, som har ydet en særlig indsats inden for sport og kultur. Uddelingen finder sted slut marts eller start april, hvor der inviteres til middag og prisoverrækkelse. De inviterede består af prismodtageren med familie, folkeoplysningsudvalget med partner og Kommunalbestyrelsen med partner. Prismodtageren modtager skulpturen ”Løget”, en buket blomster samt en gavecheck på 5.000 kr. Der har tidligere været afsat budgetmidler til afholdelse af arrangementet – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse. Kommunen har fortsat 6 ”løg” som kan uddeles.

  Mesterskabsaften afholdes en gang årligt, hvor Dragør Kommune fejre sportsudøvere, der har lavet en særlig flot sportspræstation. For at blive indstillet til mesterskabsaftenen skal man:

  -          Have vundet medalje ved verdensmesterskab, nordisk mesterskab eller Danmarksmesterskab

  -          Have vundet olympisk medalje

  -          Er rykket op i en division eller rykket fra en division op i en anden

  Sportsudøverne inviteres til reception, hvor de hædres. Receptionen finder sted i maj eller juni. I 2018 var der 54 sportsudøvere som deltog med familie til receptionen og som fik udleveret en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. Derudover blive der serveret pindemad og sodavand. Budgettet har tidligere været en del af Kommunalbestyrelsens midler – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse.

  Frivillig Fredag afholdes den sidste fredag i august, hvor initiativprisen uddeles. Formålet med frivillig fredag er at fejre de frivilliges indsats, hvor de har mulighed for at have en bod og vise deres foreningsaktiviteter. Initiativprisen består af en gavecheck på 25.000 kr. som Danske Bank de sponsorerer. Derudover har der været udgifter til leje af telt, servering af mad mm. afholdelsen af frivillig fredag blev finansieret af puljen til aktivt medborgerskab – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse.

  Handicapprisen uddeles en gang årligt af Handicaprådet til en person, forening, virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen. Prisuddelingen finder sted på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december. Prismodtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”.  Der har ikke været afsat specifikke budgetmidler til afholdelse af Handicaprisen og udgifterne er dermed blevet dækket af Handicaprådets midler.

  Den sidste bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle er uddelt i 2020, og der er derfor behov for at indkøbe nye skulpturer. Administrationen vil derfor tage kontakt til Flemming Brylle for at indhente et tilbud på dette. Finansieringen af nye skulpturer vil ansøges om interne puljer.

  Forslag til fremadrettet prisuddelinger

  Med budgetvedtagelsen er der afsat samlet 45.000 kr. i 2021 til afholdelse af alle priser. Administrationen foreslår derfor at flere af prisuddelingerne sammentænkes.

  Dragør Kommune afholder sammen med DGI Kongelundsfortet i Bevægelse, som er en del af visionen om at udvikle Kongelundsfortet. Arrangementet finder sted en lørdag i september, hvor foreninger og kulturinstitutioner deltager med forskellige aktiviteter som besøgende kan prøve. Formålet med Kongelundsfortet i Bevægelse er tiltrække frivillige og nye brugere til de naturskønne omgivelser omkring Kongelundsfortet og anspore til større brug af kommunens natur- og kulturressourcer.

  Administrationen foreslår, at sammentænke begivenhederne til to event/prisuddelinger, og på den måde optimere ressourcerne både i administrationen, hos foreningerne og økonomisk.

  1. Administrationen foreslår derfor, at sports- og kulturprisen og mesterskabsaftenen og initiativprisen sammentænkes til en event. Uddelingen af de tre priser foreslår administrationen foregår på dagen for Kongelundsfortet i Bevægelse.
  1. Ligeledes foreslår administrationen, at frivillig fredag som begivenhed nedlægges, da foreningerne har mulighed for at vise deres aktiviteter og netværke til overstående event.
  1. Handicapprisen fortsat uddeles som en selvstændig begivenhed med uddeling den 3. december. 

  Drøftelse af uddeling af andre priser
  Det er muligt at oprette flere priser, som kan uddeles til foreninger og frivillige. Fx har Tårnby Kommune:

  -          en æresmedalje for Idræt der tildeles en idrætsudøver, et hold en afdeling eller klub der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt idrætsligt resultat.

  -          Idrætslederpris, som tildeles en idrætsleder, der på amatørbasis gennem en årrække har virket som leder af idrætsarbejde i en forening hjemmehørende i kommunen.

  -          ”Årets fund”, som tildeles en person, der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt resultat som medlem af en forening.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sports og Kulturprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”løget” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Folkeoplysningsudvalget. Indstillinger til prisen sendes til Folkeoplysningsudvalget, som beslutter prismodtageren.

  Mesterskabspriser vil fremadrettet bestå af en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. – priserne overrækkes af Borgmesteren.

  Initiativprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 25.000 kr. sponsoreret af Danske Bank – prisen overrækkes af Borgmesteren samt en repræsentant for Danske Bank. Indstillinger til prisen sendes til bedømmelsesudvalget, som består af Borgmesteren, Kulturchefen, formanden for Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant for den til enhver tid sponsorerende virksomhed.

  Handicapprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”to hænder” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Handicaprådet. Indstillinger sendes til Handicaprådet, som beslutter prismodtageren.

  Som beskrevet i sagsfremstillingen, så er den sidste bronzeskulptur blevet uddelt i år, og der skal derfor indhentes tilbud på nye skulpturer. Finansiering af nye skulpturer vil blive ansøgt via tillægsbevilling eller interne puljer.

  Forslag til budget:

  Prisoverrækkelse

  Budget

  Antal

  Pris pr. person

  Handicappris

  Gavecheck

  3.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Receptionsmad

  1.500

  Sports og Kulturpris

  Gavecheck

  3.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Mesterskabspriser

  Sportspræmie

  15.000

  100

  150

  Initiativprisen

  Gavecheck

  25.000

  Forplejning og diverse til Kongelundsfortet i bevægelse

  ELLER

  Nye priser

  21.000

  I alt

  70.000

  Samlet budget

  Afsatte midler

  45.000

  Sponsorcheck fra Danske Bank

  25.000

  I alt

  70.000

  Over/underskud

  0

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i offentlig høring, herunder hos Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 30. november 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 8. februar 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

 • 2
  Personalefordeling ift. uddannelse på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 20/2968

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får her en yderligere belysning af 60/40 forholdet (procentfordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere) på dagtilbudsområdet som indeholder tidligere politiske beslutninger vedrørende personalefordelingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Til efterretning.

  Et enigt udvalg ønsker en sag, hvor det belyses, hvordan fordelingen på 60-40 kan opnås, og hvad konsekvenserne heraf kan blive.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 7. oktober 2020 at bede om en yderligere belysning af 60/40-fordelingen på dagtilbudsområdet på baggrund af de stillede spørgsmål og tidligere politiske beslutninger vedrørende personalefordeling.

  For at besvare udvalget spørgsmål er sagen opdelt i 2 afsnit:

  1. Oversigt over tidligere politiske beslutninger
  2. En sammenligning af 60-40 fordeling med andre kommuner

  1. Politiske beslutninger

  Administrationsgrundlaget

  Administrationsgrundlaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2003 og var det primære styringsparameter på området. Administrationsgrundlaget indeholdt institutionernes åbningstider, børnetal, fordeling af grundtid og ledelsestid mm, og dermed en beregning/formel for personalenormering i dagtilbud samt fritidshjem.

  Dragør Rapporten

  Tilknyttet administrationsgrundlaget er Dragør Rapporten. Det fremgår af Dragør Rapporten at børnetallet i Dragør beregnes efter en såkaldt ”Dragør norm”, hvor der er 3+1 m2 pr. vuggestuebarn og 2+1 m2 pr- børnehavebarn i henhold til arealet i grupperum og fællesrum. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2003, at Dragør Rapporten skal danne grundlag for fastlæggelsen af det maksimale børnetal for de enkelte institutioner.

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Grundlag for rammestyring skal understøtte den økonomiske decentralisering i kommunen, der bl.a. fremgår af Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Derudover skal grundlaget ses i sammenhæng med kommunens kasse- og regnskabsregulativ, der fastlægger de overordnede rammer for arbejdet med budget- og regnskab fx i kommunens institutioner. Med vedtagelse af grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune, har den enkelte institutionsleder mulighed for at disponere inden for den tildelte budgetramme.

  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

  Den 27. september 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny ressourcetildelingsmodel for dagstilbudsområdet samt styringsdokument for dagtilbudsledere. Tildelingsmodellen har til formål at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for, hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere inden for den tildelte budgetramme.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ønskede, at det politiske krav om anvendelsen af 60/40 fordeling for pædagogisk personale i tildelingsmodellen blev tydeliggjort, hvorfor administrationen udarbejdede styringsdokumentet for ledere på dagtilbudsområdet (se bilag B). Af styringsdokumentet fremgår det, at ”lederen skal i ansættelsen af medarbejdere tilstræbe en fordeling på 60/40 i forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere”.

  Opsummering

  Med vedtagelsen af tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet, styringsdokument for ledere på dagtilbudsområdet og grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune afløses de tidligere vedtagne styringsdokumenter i form af Administrationsgrundlaget og Dragør Rapporten. Derudover blev der i foråret 2019 i flere omgange behandlet en opdateret kapacitetsanalyse, der blev endelig tiltrådt 14. august 2019.

  Både Administrationsgrundlaget og Dragør Rapporten er retvisende for en afprøvet praksis, men må overordnet siges at være afløst af andre styringsdokumenter i løbet af de sidste 20 år, som danner en justeret, nutidig praksis.

  2. Sammenligning af 60/40 forhold med andre kommuner

  For at belyse 60/40 forholdet yderligere har administrationen taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks tal vedrørende fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner. Disse tal er herefter sammenlignet med 4 andre kommuner, som Dragør er sammenlignelig med.

  Når både BUPL og KL publicerer opgørelser over andelen af pædagoger i daginstitutioner, indgår ledelse ikke. Administrationen har derfor heller ikke medtaget ledelse i Dragørs opgørelse. Som det fremgår af bilag A, viser opgørelsen andelen af pædagoguddannet personale i forhold til det samlede pædagogiske personale.

  Ses der på andelen af pædagoger i Dragør i 2017 og 2018 var andelen på 52 % - andelen er i 2019 faldet til 46,5 %. Dette er noget lavere end de andre kommuner, som ligger på 49-52 %.

  Faktorer den kan påvirke andelen af pædagoger i Dragør

  -               Da Høgevængets børneinstitution lukkede blev en del medarbejdere omplaceret. Denne omplacering tog ikke højde for 60-40 fordelingen.

  -               Det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

  -               Det er generelt svært at rekruttere pædagoger til barselsvikariater eller længerevarende vikariater. Processen med at rekruttere og ansætte en pædagog tager ofte lang tid, og der kan være et presserende behov for at få en stilling udfyldt, hvorfor pædagogiske assistenter eller medhjælpere bliver ansat i stedet.

  -               Institutionerne har mange ansatte med en høj anciennitet og dermed en højere gennemsnitlig løn.

  -               Der er relativt få nyuddannede pædagoger ansat i Dragør. Hvis der var flere nyuddannede pædagoger i Dragør ville anciennitetsniveauet været lavere, og dermed ville den gennemsnitlige løn også være lavere.

  -               Spørgsmålet om aflønning taler direkte ind i et svar, der omhandler antallet af voksne pr. barn.

  Vedlagt sagen er nye bilag A + B samt bilag 1-3 fra sidste møde, som er opdateret med flere forklaringer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ressourcetildelingsmodel vedtaget 27. september 2018 på dagtilbudsområdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2021
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020
   

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2021 er vedlagt sagen. Bestyrelsen har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

  Det er værd at lægge mærke til det stærke samarbejde, der er mellem Dragør Kommune og Museum Amager, for ikke bare yder kommunen det største driftstilskud til museet, samarbejdet eksisterer også på andre fronter. Dette ses tydeligst ift. lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt turisme.

  Den museale tilknytning og formidling, der til daglig også kan opleves tæt på via Dragør Museum på havnen, er en meget anerkendt lokal værdi. Og samarbejdet er så velfungerende, at en yderligere intensivering kan virke oplagt ifm. øget formidling om den gamle by og havn, 500 års jubilæet i 2021 for Hollænderne i St. Magleby mm. Det er således administrationens opfattelse, at tilskuddet giver stor værdi tilbage.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 4
  Kulturhus Dragør
  Sagsid.: 20/1680

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf. Sagen var efterfølgende en del af en større sag på BEPU den 6. november 2018 vedr. opfølgning på udvikling af det vestlige byggefelt på havnen. Politisk blev det i dette politiske forløb besluttet, at sagen indholdsmæssigt behandles i BFKU, hvorimod sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  På BFKU den 16. januar 2019 blev det besluttet at de videre drøftelser om værftsgrunden afventer RealDanias eventuelle medvirken. Sagen blev oversendt til kommunalbestyrelsen til mødet den 30. januar 2019, der konfirmerede beslutningen fra BFKU. Biografforeningen har nu lavet et udkast, der blev fremsendt medio maj til Dragør kommune, som de ønskede kommunalbestyrelsens stillingtagen til.

  På Kommunalbestyrelsesmødet 25. juni 2020 besluttedes det at sende sagen til faglig vurdering i hhv. BEPU og BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der fra 2021 frigives 50.000 kr. til 50 % medfinansiering af udarbejdelse af fondsansøgningsgrundlag jf. sagsfremstillingen fra aktivitetspuljen på 695.000 kr. til projekter inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet.

  Eller

  1. at de øvrige forslag til udvikling af den gamle værftsgrund indgår i de videre overvejelser inden de træffes beslutning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Ændringsforslag:

  C gr. foreslår at forvaltningens ad 1 godkendes, dog således at sagen forelægges senest i maj måned 2021. Såfremt der ikke inden da foreligger et realistisk projekt med godkendelse forholder BEPU sig til ny plan

  For:   6(A+C+O+T)

  Imod:

  Undlod at stemme: 1(V)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Ændringsforslag: C gr. foreslår at administrationens ad 1 godkendes, dog således at sagen forelægges senest i maj måned 2021. Såfremt der ikke inden da foreligger et realistisk projekt med godkendelse, forholder BFKU sig til en ny plan.

  For stemte:   6 (C+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (A)

  Undlod at stemme: 

  Protokoltilføjelse: A ønsker ikke at bruge penge ref. ad 1 før ad 2 er gennemført.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biografforening har arbejdet videre ud fra de tidligere møders udstukne processuelle retningslinjer og har forberedt et konkret forslag, som foreningen bad Kommunalbestyrelsen forholde sig til 25. juni. Foreningen ønsker følgende:

  1. Arbejdsgruppen ønskede kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at kommunen er indstillet på efter nærmere aftalte vilkår, at stille værftsgrunden til rådighed på lignende vilkår som andre foreninger i Dragør Kommune.
  1. Arbejdsgruppen ønskede kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af deres positive holdning til et Kulturhus Dragør, så arbejdsgruppen kan påbegynde ansøgning om procesmidler hos diverse fonde. Med procesmidler fra fonde får arbejdsgruppen mulighed for at få udfærdiget mere specifikke tegninger, økonomisk overblik, tidshorisont mv.
  1. Arbejdsgruppen ønskede, at der etableres mulighed for at gå i dialog med for-valtningen med henblik på fx afdækning af forurening og ejerstruktur mv.

  Det har fra kommunens side været en betingelse, at der ikke umiddelbart kan subsidieres til hverken etablering eller drift af et kulturhus pga. kommunens økonomiske situation. Derfor var det et klart ønske, at der kom en vurdering fra de frivilliges side, om der evt. er lignende fortilfælde, der kan belyse sandsynligheden for fondsmidler eller anden finansiering, der kan friholde kommunens medfinansiering, inden man tager beslutning om brug af grund mm.

  Med ovenstående in mente er der behov for yderligere belysning og drøftelser. Fagudvalgene får med denne sag til opgave at drøfte og vurdere, om det er tilstrækkelig klart, at der er en chance for en ikke kommunal finansieret etablering og drift af et kulturhus. Og at der som følge heraf bør frigives 50.000 kr. fra aktivitetspuljen på 695.000 kr. inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet. Pengene udgør halvdelen af den samlede pris for udarbejdelsen af et konkret, professionelt fondsansøgningsmateriale med beskrivelser og skitser til brug for fundraising til etablering og drift af Dragør kulturhus.

  Der er indkommet flere andre forslag til, hvordan den gamle værftsgrund kan udvikles;

  • Forslag hvor det tilbydes Dragør Kommune at etablere Dragør Kultur og spisehus med opstart allerede til sommeren 2021 i de eksisterende bygninger.
  • Der er også kommet forslag som omfatter en større udvikling af hele havnen inklusiv den gamle værftsgrund.
  • Der er desuden et forslag om at udvikle et kulturhus med Mad / Drikke / Street Food på højt niveau, Fællesspisning, Foredrag, Koncerter, Musik / dans, udstillinger mm.

  LOVE/REGLER:

  Lokalplaner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december.

  Bilag

 • 5
  Opfølgning på Inklusionspolitikken 2020
  Sagsid.: 17/803

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på Dragør Kommunes Inklusionspolitik, skal der hvert år følges op på inklusionsindsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 15. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes Inklusionspolitik. Af Inklusionspolitikken fremgår det, at der systematisk skal følges op på kommunens inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget skal i den forbindelse orienteres om:

  • Procentdelen af børn og unge inkluderet i de almene tilbud.
  • Antal børn og unge der har fået handleplaner.
  • Antal børn og unge der modtager enkeltundervisning. 
  • Antal børn og unge visiteret til eksterne tilbud.
  • Antal ansøgninger behandlet i visitationsudvalget.

  Den 29. november 2017 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at opfølgningen desuden skal indeholde:

  • De eksakte tal på inklusionsgrad og børn med handleplaner 5 år tilbage.
  • En nærmere beskrivelse af, hvad handleplanerne består i/af.
  • En opgørelse over, hvor mange ansøgninger visitationsudvalget er kommet i møde og hvor mange af ansøgningerne, der har omhandlet kørsel.
  • Den mest aktuelle sprogvurdering/børnemiljøvurdering på 0-6 års området samt den mest aktuelle trivselsmåling på skolerne.

  Siden Inklusionspolitikken blev vedtaget i 2016 har området udviklet sig. Administrationen anbefaler, at det i forlængelse af vedtagelsen af en nye skolepolitik bliver drøftet, om der er behov for at revidere inklusionspolitikken. Der skal i den forbindelse også tages stilling til, hvordan der fremadrettet skal følges op på politikken og inklusionsindsatserne i Dragør Kommune.

  Nedenfor fremgår opfølgningen for 2020, sammenholdt med opfølgningen for 2019.

  Opfølgning på inklusionsindsatser – dagtilbudsområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene dagtilbud

  2019

  2020

  100 %

  100 %

  Sprogvurderinger og lege- og læringsmiljøvurderinger 

  På dagtilbudsområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne indeholder blandt andet data fra dagtilbuddenes sprogvurderinger, og i rapporten for 2019 indgår desuden data fra dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøvurderinger (tidligere omtalt børnemiljøvurderinger).

  Kvalitetsrapporten for 2019 blev forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020

  Opfølgning på inklusionsindsatser – skoleområdet

  Inklusionsgrad

  Procentdelen af børn inkluderet i de almene skoletilbud

  2019

  2020

  98,4 %

  98,2 %

  Trivsel

  På skoleområdet afdækkes årligt børnenes fysiske, sociale og læringsmæssige inklusion gennem kvalitetsrapporter og trivselsmålinger. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 blev forelagt Skoleudvalget den 16. januar 2020.

  Inklusionsgennemsyn på skoleområdet

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Skoleudvalget blev på udvalgsmøderne henholdsvis den 4. december og den 5. december 2019 orienteret om arbejdet med at foretage et inklusionsgennemsyn på skoleområdet. Herudover havde Skoleudvalget på udvalgsmødet den 4. juni 2020 en temadrøftelse om specialundervisning, hvor der blev orienteret om status på arbejdet med inklusionsgennemsynet.

  Inklusionsgennemsynet mundede i første omgang ud i en stor konference og workshop om inkluderende læringsfællesskaber, der blev afholdt på Dragør Skole den 3. marts 2020. Som Skoleudvalget blev orienteret om på temadrøftelsen, er der i forbindelse med inklusionsgennemsynet blevet udført et stort arbejde med at mobilisere alle kommunens egne aktive aktører på området til et fælles ejerskab og en fælles konstruktiv tilgang til at skabe nye veje for inkluderende læringsfælleskaber. Arbejdet op til konferencen og det efterfølgende arbejde har således skabt et samlet fornyet fokus på inkluderende læringsfælleskaber på skoleområdet. Dette har åbnet op for en større fleksibilitet ift. kommunens tilbud til børn i udsatte positioner.

  Konferencen har blandt andet affødt CO-teaching forløb på skolerne, en analyse af hvordan klubberne kan varetage mere konkrete inklusionsopgaver, efterspørgsel på skolerne ift. målrettet kompetenceudvikling med henblik på at skabe inkluderende læringsfælleskaber samt en gennemgang og fornyelse af visitationsprocessen. I foråret vil det igangværende arbejdet blive opfulgt af endnu en konference for de involverede parter på området. 

  Visitationer

  Visitationsudvalget behandler sager på tværs af dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

  Nedenfor fremgår antallet af sager, afslag og sager om kørsel behandlet i visitationsudvalget fra 2017-2020.

  Sager behandlet i visitationsudvalget

  Sager i alt

  Afslag

  Sager om kørsel*

  Skoleåret 2017-2018

  39

  2

  2

  Skoleåret 2018-2019

  44

  5

  4

  Skoleåret 2019-2020

  41

  4

  11

  Skoleåret 2020-2021 (august-oktober

  14

  1

  *Sagerne om kørsel er sager, der udelukkende omhandler kørsel. Det er derfor muligt, at visitationsudvalget har behandlet kørsel som en del af de øvrige sager.

  På Skoleudvalgets møde den 7. november 2019 blev udvalget orienteret om, hvor mange børn/unge der modtager specialundervisningstilbud, og hvordan visitationsprocessen foregår.

  Handleplaner og enkeltmandsundervisning

  Nærværende opfølgning på Inklusionspolitikken plejer at indeholde en opgørelse over handleplaner, indsatsskemaer og antallet af elever, der modtager enkeltmandsundervisning. Administrationen anbefaler, at man fremadrettet udelader disse tal af opfølgningen. Anbefalingen tager udgangspunkt i måden, hvorpå arbejdet omkring inklusion er organiseret på både dagtilbuds- og skoleområdet.

  Handleplaner tager udgangspunkt i enkelte børn, men langt størstedelen af arbejdet omkring inklusion orienterer sig mod hele klassefællesskabet eller en større børnegruppe. Man arbejder med tre former for indsatser: forebyggende, foregribende og indgribende. Handleplaner falder under kategorien af indgribende indsatser, men langt størstedelen af indsatserne ligger inden for det forebyggende og det foregribende område. Dermed giver en opgørelse over antal af handleplaner ikke et retvisende billede af, hvordan det står til med inklusionen.

  Udformning af handleplaner

  På skoleområdet arbejder man med handleplaner for elever, der afholdes netværksmøder om, eller for elever, hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt med en særlig indsats, der på kort sigt vil støtte op om elevens læring, trivsel og deltagelse i klassefællesskabet.

  Som udgangspunkt tager alle inklusionsindsatser på skolerne afsæt i elevernes deltagelsesmuligheder i de daglige klassefællesskaber. Det betyder i praksis, at handleplaner ofte afspejler, hvordan skolerne arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer. 

  Handleplanerne kan bestå af forskellige ting og tage udgangspunkt i forskellige modeller. En af modellerne man blandt andet arbejder med på skolerne er SMTTE-modellen. Modellen indeholder følgende elementer, som man beskriver indsatsen ud fra: Sammenhæng (baggrund og forudsætninger), Mål (hvad vil vi gerne opnå?), Tiltag (hvilke handlinger iværksætter vi?), Tegn (hvad er tegnene på succes?) og Evaluering.

  På dagtilbudsområdet arbejdes der med indsatsskemaer, som svarer til handleplaner på skoleområdet. Der er stor forskel på, hvad indsatserne indebærer, og hvor lang tid de varer. Det kan variere fra et enkelt besøg i en institution til en specifik og længerevarende indsats.

  Der er visitation hver 6. uge, hvor indsatserne behandles, og der visiteres ressourcer fra Støttekorpset. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev på udvalgsmødet den 4. november orienteret om Støttekorpsets indsatser, kompetencer og pædagogiske grundlag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

 • 6
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år BFKU
  Sagsid.: 20/4281

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt BFKU

  Tiltag som foreslås udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Ny Kultur- og fritidspolitik

  Administrationen vil fortsat arbejde ud fra eksisterende politik.

  Den nuværende politik fungerer rimeligt, og der er sat nye strategiske udviklinger i gang på området – f.eks. biblioteksstrategi og ny organisering af Hollænderhallens brugerråd.

  Der er ikke ressourcer til at gennemføre en større proces med inddragelse af relevante interessenter – en proces der også ville blive besværliggjort af corona-restriktionerne.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 7
  Årshjul for politiske sager 2021
  Sagsid.: 17/3808

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for de på nuværende tidspunkt kendte sager politiske sager i 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres her for de på nuværende tidspunkt kendte politiske sager i 2021. Årshjulet for de politiske sager i 2021 er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Bilag

 • 8
  Orientering - 3. budgetopfølgning 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler orientering om kommunalbestyrelsens godkendelse af 3. budgetopfølgning 2020 den 19. november 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-12-2020

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. november 2020 sagen om 3. budgetopfølgning 2020.

  Følgende indstilling blev godkendt:

  1. at der tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på privat- og efterskoler. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  2. at der tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellekommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  3. at månedsopfølgningen efter september 2020 tages til efterretning.

  Ved 3. budgetopfølgning er kommunes budget blevet gennemgået og der forventes et samlet mindreforbrug på -1,1 mio.kr.

  Der forventes nu budgetoverholdelse for alle sektorer undtaget sektor 3, skoleområdet og sektor 7, ældreområdet.

  For begge områder har der her været dele af merforbruget som er bestemt af udefrakommende forhold, der ikke har været mulige at imødegå handlingsmæssigt.

  For skolerne kan 1,0 mio.kr. af det samlede merforbrug på 1,3 mio.kr. henvises til merudgifter til elever på privatskoler (samlet 0,4 mio.kr.) og merudgifter til efterskoler (0,7 mio.kr.).

  Merudgifterne kan her forklares med, at det faktiske antal elever har været højere end det budgetlagte.

  For ældreområdet har der været mindreindtægter fra mellemkommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger, da et antal af borgere er afgået ved døden, og det ikke har været muligt at finde kompenserende indtægter. Afvigelsen for mellemkommunal betalinger er 4,5 mio.kr.

  For disse to udgiftsområder indstiller administrationen, at restbeløbet på 2,44 mio.kr. fra Genbesøg 2020 fordeles forholdsmæssigt til dækning af merforbrug på disse områder. Det indstilles således, at skoleområdet tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på til elever på privat- og efterskoler. Det indstilles ligeledes, at ældreområdet tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellemkommunalbetaling fra udenbys borgere til plejeboliger.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Det samlede mindreforbrug er reduceret fra -1,3 til -1,1 mio.kr. Ændringen skyldes overordnet set, at de forventede merforbrug på Enggården er øget med 0,7 mio.kr. – denne ændring kompenseres tilnærmelsesvis ved større mindreforbrug eller reducerede merforbrug på øvrige sektorer.

  Som bilag er vedlagt månedsopfølgning efter september 2020. Heri indgår ligeledes en samlet opdateret oversigt over kommunens Corona-relaterede udgifter samt information om den modtagne kompensation indtil nu. Der er ikke medregnet videre kompensation for Corona-relaterede udgifter i månedsopfølgningen efter september 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 2. december 2020

  Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til status på Coronasituationen.

  Lisbeth Dam Larsen (A) bad om rapport fra Institutionssamrådets seneste møde på januarmødet i BFKU.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til proces for tennishal og området omkring Hollænderhallen mm.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til spørgsmål vedr. årskort til svømmehal.

  Helle Barth (V) gjorde opmærksom på, at der er møde i FOU den 9. december.

  Helle Barth (V) har været til møde i det nye Biblioteksråd og refererede til snakke om udsatte bøns muligheder for at bruge elektroniske devices.

  Kim Dupont (V) nævnte, at biografforeningen gerne ville komme og fremlægge deres sag til februarmødet.

  Kim Dupont (V) opfordrer til at ”kunst i svømmehallen” tages op på et af de første møder i 2021 jf. tidligere beslutning i udvalget.

  Kim Dupont (V) spurgte til brugen af det gamle rådhus og status for istandsættelse samt udlejningsmulighed som skitseret i den oprindelige politiske beslutning.

  Asger V. Nielsen oplyste, at kommunen ikke har nogen forpligtelser ifm. projekt ”afgangshallen”. Donationen fra Salling Group dækker blot udnyttelsen af græsplænen ved Hollænderhallen/svømmehallen.

  Asger V. Nielsen oplyste, at forvaltningen ifm. 500-årsjubilæet i 2021 nu meddeler foreninger, at man kan søge om midler til afholdelse af jubilæumsarrangementer i sommerhalvåret 2021.