Skip navigationen

Referat

Torsdag den 8. april 2021 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Museum Amager 2021
  Sagsid.: 21/953

  RESUMÉ:

  Museum Amager er inviteret til dialogmøde med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Museum Amagers oplæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Punktet blev udskudt til næste møde

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket at invitere alle kulturledere samt Museum Amager til dialog med udvalget.

  Museumsleder Søren Mentz vil deltage på mødet.

  Udgangspunktet for dialogen vil være:

  - Museum Amager driver, udover fire besøgssteder, Dragør Turistkontor og Historisk Arkiv.

  - Museet er en væsentlig aktør i kommunens Kultur- og Turismestrategi.

  - Til foråret slår Museet museumsbutikken og turistkontoret sammen i Havnepakhuset. Hermed er fundamentet til et besøgscenter lagt.

  - Amagermuseet planlægger en jubilæumsudstilling i 2021 og en i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Bilag

 • 2
  Forslag til fremadrettede prisuddelinger - tilbage fra høring
  Sagsid.: 20/4036

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Administrationen har udarbejdet forslag til at sammentænke flere af disse begivenheder. Sagen har været i høring og udvalget skal nu beslutte hvordan priser fremadrettet skal uddeles.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Handicapprisen fortsat uddeles på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december og modtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr.
  2. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved ét fælles arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse, og modtageren af Sports- og Kulturprisen modtager en gavecheck på 5.000 kr.
  3. at Frivillig Fredag ikke længere afholdes af kommunen
  4. a: at administrationens foreslået budgetfordeling godkendes

  b: at udvalget drøfter om de afsatte 17.500 kr. skal anvendes til at uddele andre priser, fx foreningspris, venskabspris, trænerpris eller lignende.

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter forslaget til fremadrettede prisuddelinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Ad 1-4a anbefales over for ØU/KB.

  Der forelægges særskilt sag om indkøb af statuetter til brug for uddeling af Handicapprisen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Ad 1-4a anbefales over for ØU/KB.

  Der forelægges særskilt sag om indkøb af statuetter til brug for uddeling af Handicapprisen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december at sende forslaget i offentlig høring. Ved høringsfristen har administrationen modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet – se vedlagte bilag.

  Høringssvarene er korte; Handicaprådet ønsker, at budget til gavecheck til handicapprisen på 5000 kr. fastholdes og at differencen ift. det indstillede holdes inden for Handicaprådets eget budget, fx ved en besparelse i forplejning i løbet af året og til receptionen for handicapprisen. Og Folkeoplysningsudvalget drøftede de skitserede muligheder for sammenlægning og kunne se både fordele og ulemper. Enkelte prisuddelinger inden for fx sport vil kunne finde sted samlet med succes, men at det ville devaluere alle priser, hvis alt blev slået sammen.

  Kort resume af administrationens forslag (er vedlagt sagen i sin fulde længe)

  Administrationen foreslår:

  Handicapprisen uddeles fortsat en gang årligt den 3. december på FN’s Internationale Handicapdag. Prismodtageren har tidligere modtaget en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”. Tidligere har udgifter forbundet med Handicapprisen været dækket af Handicaprådets midler. Administrationen havde foreslået, at gavechecken blev nedsat til 3.000 kr. På baggrund af Handicaprådets høringssvar har administrationen sat beløbet op til 5.000 kr.

  Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen har administrationen foreslået uddeles til et samlet event – eventuelt ved Kongelundsfortet i Bevægelse, hvor foreninger og borgere er samlet.

  Folkeoplysningsudvalget er ikke enige i, hvorvidt dette er en god ide. Den ene side ser muligheder i at sammenlægge prisuddelingerne, hvor den anden side frygter at udvande værdien af de enkelte priser.

  Frivillig Fredag har administrationen foreslået ikke længere bliver afholdt af kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er samlet afsat 45.000 kr. til afholdelse af diverse priser + 25.000 kr. i sponsorcheck fra Danske Bank til initiativprisen, dvs. et samlet budget på 70.000 kr. 

  Forslag til budget

  Prisoverrækkelse

  Budget

  Antal

  Pris pr. person

  Handicappris

  Gavecheck

  5.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Receptionsmad

  1.000

  Sports og Kulturpris

  Gavecheck

  5.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Mesterskabspriser

  15.000

  100

  150

  Initiativprisen

  Gavecheck

  25.000

  A: Forplejning + diverse
  (til uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabspriser og Initiativprisen)

  ELLER

  B: Nye priser

  17.500

  I alt

  70.000

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 6. april 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 3
  Opgørelse af henvendelser til gratis psykologhjælp ordning for unge mellem 15 og 25 år
  Sagsid.: 21/700

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en evaluering af ordning med åben anonym psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år, der blev oprettet i foråret 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har unge mellem 15 og 25 år siden midten af 2019 kunne henvende sig til et telefon nr. og få tilbudt gratis anonym psykologhjælp i Dragør. Ordningen har dog været på pause i perioden december 2019 - august 2020.

  Ordningen blev til på baggrund af beslutning af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019, om at der skulle etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år. Ordningen blev etableret på baggrund af et dialogmøde med to privatpraktiserende psykologer d. 14. januar 2019. Der er indgået en aftale med en lokal praktiserende psykolog fra Dragør.

  Den åbne, anonyme rådgivning består af:

  • telefonisk screening og rådgivning
  • mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  • mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  • støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  Opgørelse af henvendelser til og med marts 2021

  Der har i alt været 16 børn/unge, som har henvendt sig og fået gratis psykologiskrådgivning via ordningen siden begyndelsen i midten af 2019 til og med marts 2021.

  Gennemsnitsalderen for unge som henvendte sig i perioden var 17 år, 2/3 af henvendelserne var fra unge kvinder, og de fleste henvendte sig på opfordring af familie/forældre. Siden ordningen blev gentoptaget i august 2020, har der været 8 henvendelser.

  Skema med opgørelse og fordeling af henvendelser på den åbne, anonyme rådgivning er vedlagt som lukket bilag, sammen med en oversigt over bogførte udgifter til ordningen.

  Ny tidsplan for evaluering af ordningen

  Ordningen blev efter ikrafttrædelse fra midten af 2019 evalueret efter tre måneder, og denne evaluering forelagt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) den 12. august 2019, hvor det fremgik, at der i perioden havde været fem unge, der havde henvendt sig. Samt at der havde været otte rådgivningssamtaler i perioden april til juli 2019.

  På møde i SSAU den 10. august 2020 blev udvalget orienteret om, at ordningen havde været på pause fra december 2019, og at ordningen blev genoptaget fra august 2020. Pausen fra december 2019 til august 2020 medførte, at nogle børn/unge ikke havde mulighed for at få gratis rådgivning i perioden gennem ordningen. Der blev ved genoptagelse af ordningen desuden præsenteret en ny tidsplan, herunder en ny procesplan for evaluering, hvor kommende opfølgninger på ordningen vedrører;

  • en spørgeskemaundersøgelse til de unge som har anvendt ordningen i juni 2021,
  • et fokusgruppeinterview med unge som har anvendt ordningen i november 2021,
  • samt en politisk drøftelse ud fra de samlede erfaringer i februar 2022.

  Administrationen foreslår på baggrund af ordningens virke, at der gøres en særlig indsats for at promovere ordningen via hjemmeside og genoptryk af folder ”Psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år”, når eksisterende oplag er opbrugt samt ved at KB deler information om ordningen via Facebook.

  Herudover forslås det, at der i samarbejde med psykologen udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse i løbet af 2021. Der forslås, at der ikke holdes et fokusgruppeinterview i 2021, som der ellers tidligere blev orienteret om på møde i SSAU d. 10. august 2020. Efter nærmere vurdering virker det metodisk forkert at inddrage de unge, som har benyttet ordningen anonymt til et fokusgruppeinterview. Administrationen ønsker fortsat, at der ud fra en samlet vurdering følges op på ordningen i februar 2022. Tilsvarende vil der fortsat blive orienteret om ordningen i forbindelse med udskolingen.

  Nye nationale psykologordninger for unge

  Administrationen gør opmærksom på, at der med Finanslovsaftalen for 2021 er taget beslutning om, at gøre forsøgsordning med gratis psykologhjælp for unge permanent samt at udvide rådgivningstilbud for børn og unge gennem ordningen Headspace.
   

  • Ordning om gratis psykologhjælp for unge mellem 18 til 24 år er målrettet unge med let til moderat depression eller angst. Ordningen bliver permanent og udvidet til at omfatte aldersgruppen 18 til 24 år fra 1. juli 2021. Der gøres opmærksom på, at der skal henvises fra egen læge, før en ung kan få konsultation gennem denne ordning.
  • Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 til 25 år. Unge kan ringe ind, sende en mail eller fysisk komme forbi et lokalt Headspace-center, hvor det nærmeste er placeret i København. Headspace arbejder for at gribe unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges og behandles i det nære miljø, inden udfordringerne vokser sig større. Headspace kan henvise til kommunale tilbud, egen læge og psykologhjælp, bl.a. gennem ordningen om gratis psykologhjælp.  
   Faktaark om de to ordninger af Sundhedsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der var afsat til ordningen 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i 2020.

  I 2021-2024 er der afsat 150.000 kr. pr. år. Der har i 2021 indtil videre været udgifter for 21.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ordningen vil blive promoveret via hjemmeside og Facebook.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.
  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Bilag

 • 4
  Revisionsberetning 2020 for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune
  Sagsid.: 21/996

  RESUMÉ:

  Revisionsberetningen (den løbende revision) for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune qua det forpligtigende samarbejde er afsluttet. Den bliver i tråd med Dragør Kommunes revisionsberetning forelagt udvalget den 08.marts 2021 fremlagt politisk, da det sociale område har stor bevågenhed. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen om revisionsberetning 2020 for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I revisionsberetningen skriver BDO:

  ”Vi har foretaget opfølgning på, hvordan Kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres at Tårnby Jobcenter.

  Det fremgår af møde i Kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med den nye Jobchef i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har været være i tæt dialog med Tårnby Kommune om behovet for ekstra mødedage i 2020, jævnfør vedlagte notat fra Tårnby Kommune.

  Den nye jobcenterchef fra Tårnby Kommune har i 2020 deltaget ved to møder i Sundheds-, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den 30. marts 2020 og den 10. august 2020 og har givet udvalget en detaljeret beskrivelse af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt med den nye Job-centerchef i Tårnby Kommune, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Dragør Kommune har, jævnfør vedlagte notat, været i tæt dialog med Tårnby Kommune om ekstra mødedage i 2020.

  Det er oplyst, at Tårnby Kommune på baggrund af resultaterne af revision for 2019 har iværksat skærpet fokus på de nævnte områder i deres ledelsestilsyn. Tårnby Kommune har ydermere, for at sikre rettidigheden i sagerne, indført en regel om at afholde mindst 1 samtale med borgerne for de nævnte målgrupper hver måned og har indarbejdet en automatisk udstilling af data i systemet, der viser et overblik på samtlige sager, inddelt på målgruppe. Denne opsætning aflægger rapport til medarbejdere og ledelsen ugentligt for at sikre overholdelse af deadlines for diverse reglementerede opfølgninger i henhold til gældende lov.

  Kommunen har ført indledningsvise stikprøvekontroller for at sikre, at opsætningen er korrekt, hvilket har vist sig at være tilfældet. Resultatet af denne regel om månedlige opfølgninger for de enkelte målgrupper har vist sig at være overholdt for de fleste målgrupper, og for få målgrupper, som Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, er der fortsat konstateret udfordringer.

  Der ses ikke i den løbende sagsrevision for 2020 at være konstateret fejl på områderne Revalidering, Sygedagpenge og Jobafklaring, hvorved vi skønner, at bemærkning på disse områder er afsluttet.

  Der ses dog fortsat at være konstateret fejl vedrørende Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, men ikke i et antal eller i et omfang der gør, at der gives en bemærkning på rettidige opfølgninger i 2020. Bemærkningen anses således som værende afsluttet.”

  Voksensocialområdet:

  Administrationen kvitterer for, at der i Tårnby Kommune er rettet op på en lang række sager, der tidligere har ført til kritiske revisionsbemærkninger.

  Hertil kan administrationen orientere udvalget om, at den seneste status i jobcenterindblik viser, at Tårnby/Dragør Kommune i 2020 lever op til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusmål, hvormed jobentret ikke aktuelt vurderes at være i risiko for skærpet tilsyn.

  Til revisionsberetningen har administrationen i Dragør Kommune tilkendegivet overfor Tårnby Kommune, at der i henhold til revisionsbemærkningerne ønskes en særlig opmærksomhed fremadrettet på ledighedsydelser (CV, Min Plan og samtaler), samt at resultatet af ledelsestilsyn gennemført i Tårnby Kommune for jobcentret fremsendes til Dragør Kommune til orientering.

  Børnesocialområdet:

  Ingen bemærkninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 08. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 5
  Museum Amagers årsregnskab 2020
  Sagsid.: 16/2793

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende årsregnskabet, som her fremlægges for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Museum Amagers årsregnskab 2020.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

  Dragør Kommune er Museum Amagers hovedtilskudsyder og skal derfor godkende årsregnskabet.

  Administrationen har gennemgået årsregnskabet og anbefaler at det godkendes.

  Vedlagt er Museum Amagers årsregnskab 2020, der viser et årsresultat på ca. 5.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Se sagsfremstilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2020.

  Bilag

 • 6
  Kunst i svømmehallen - tilbagemelding fra brugerrådet
  Sagsid.: 18/4015

  RESUMÉ:

  Idrætsområdets brugerråd har drøftet kunst i svømmehallen og sagen omhandler deres tilbagemelding til udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter kunst i svømmehallen på baggrund af brugerrådets tilbagemelding.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Drøftet. Udvalget anbefaler at ”Granitpigen” kommer ind i svømmehallen, og at kunst i andre lokaler i Hollænderhallens områder tages op ifm. indretningen af Ankomsthallen i det hele taget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har bedt Idrætsområdets brugerråd tage stilling til spørgsmålet om kunst i svømmehallen.

  Brugerrådet har flere gange drøftet dette på deres møde, og på deres seneste møde den 9. marts 2021 besluttede brugerrådet følgende tilbagemelding til udvalget:

  “Svømmehallen anses i sig selv som værende æstetisk flot og kræver ikke kunst på væggene. Mindre kunstværker, ligesom granitpigen vi har stående fra den tidligere svømmehal, er en mulighed. Grønne naturtro, men uægte, planter som kan bruges som afskærmning ønskes. Vi ser hellere Kunst i forhallen til svømmehallen og cafeområdet hvor miljøet ikke er varmt og fugtigt, som det er inde i selve svømmehallen.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

 • 7
  Forlænget åbningstid i Hollænderhallen og svømmehallen
  Sagsid.: 21/1059

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling om og i hvilket omfang indendørs-sæsonen i Hollænderhallen og svømmehallen skal forlænges. Hvis udvalget beslutter en forlængelse, skal der på næste BFKU-møde forelægges en sag der tager stilling til finansieringen af forlængelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget beslutter om indendørs-sæsonen i Hollænderhallen og svømmehallen skal forlænges.
  2. at udvalget, i fald det besluttes at forlænge ref. ad 1, beslutter hvor længe dette skal vare.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Ad 1+2

  Anbefales overfor ØU/KB, at udvalget ønsker åbningstiden forlænget den sidste uge af skoleåret, så der holdes åbent for alle i begge haller som sædvanligt. I den første uge af skolernes sommerferie holdes der åbent i svømmehallen fra 10-16 (42 timer ugl. eller mindre) for offentligheden.

  SAGSFREMSTILLING:

  På grund af covid-19 pandemien har idrætsområdet været hårdt ramt af nedlukning. Hollænderhallen og svømmehallen har været nedlukket siden 9. december for foreninger og borgere og er det fortsat. På den baggrund har administrationen modtaget henvendelse fra Dragør Svømmeklub, Dragør Badminton og Fægteklubben Aramis om at forlænge sæsonen. Derudover har flere foreninger givet udtryk for samme ønske til idrætsområdets brugerråd.

  Hollænderhallen holder sommerlukket 2 uger før skolernes sommerferie og åbner igen samtidig med skolerne. Sommerlukningen anvendes til at personalet afholder ferie, at der laves reparationer og vedligehold mm.

  Personalet i Hollænderhallen er årsnormstyrede, og deres arbejdstid er fordelt i hovedsæsonen. Det betyder således, at der reelt ikke er nogle af de faste medarbejder til at forlænge sæsonen, og der ville i det tilfælde i stedet skulle anvendes vikarer. For svømmehallen kræver det dog en omlægning af de faste medarbejderes vagter, da der skal være faste medarbejdere til at styre teknikken, kloring mm.

  Forlænget sæson i idrætshallen

  En gennemsnitlig timepris for hvad de vil koste at leje hallen/svømmehallen for en forening i en time: denne pris er 275 kr.

  Hvis idrætshallen i hollænderhallen skal forlænges for foreningerne kræver det, at der er en halmedarbejder i hele åbningstiden. Åbningstiden er 91 timer på en uge.

  Dvs., at forlænge idrætshallens åbningstid i en uge koster 25.025 kr. (275 kr * 91 timer)

  Forlænget sæson i svømmehallen for foreninger

  En gennemsnitlig timepris for hvad det vil koste at leje hallen/svømmehallen for en forening i en time: denne pris er 275 kr.

  Hvis svømmehallen skal forlænges for foreninger, kræves det, at der er en livredder i hele åbningstiden. Åbningstiden er 50,5 timer om ugen.

  Dvs., at forlænge svømmehallens åbningstid i en uge koster 13.888 kr. (275 kr. * 50,5 timer)

  Det vil dog også kræve at der afsættes timer/ressourcer til rengøring, som en livredder ikke vil have tid til. Under normale omstændigheder klares rengøring i den offentlige åbningstid, hvor der er flere personaler til stede. Der skal således afsættes 37,5 timer til rengøring * 275 kr., svarende til 10.313 kr. om ugen.

  Samlet vil det koste 24.200 kr. om ugen af forlænge åbningstiden i svømmehallen for foreninger.

  Forlænget sæson i svømmehallen for offentligheden

  I svømmehallen skal der være flere livreddere på arbejde på samme tid i den offentlige åbningstid. Den gennemsnitlige timepris ved offentlig åbning er derfor 1.671 kr.

  Hvis svømmehallen skal forlænges for offentligheden, og den offentlig åbningstid er på 47 timer om ugen, vil det koste 78.537 kr. om ugen (1.671 kr. * 47 timer).

  Administrationens bemærkninger

  Hollænderhallen og Svømmehallen holder sommerlukket fra den 18. juni. Grundet planlagt vedligehold og reparation, vil indendørs-sæsonen højst kunne forlænges frem til den 2. juli. Dvs. en forlængelse på 2 uger.

  Dragør Badminton har tidligere fået tilbudt, at de kan benytte Kongelundshallen i sommer-nedlukningsperioden. Her kan der gives adgang til uden tilstedeværende halpersonale. Der vil dog ikke være mulighed for badning og rengøring, og der er ligeledes kun 5 badmintonbaner. Dette vil Dragør Badminton får tilbudt igen i år.

  Hvis udvalget beslutter, at der skal holdes længere åbent i Hollænderhallen og Svømmehallen, vil administrationen til mødet i BFKU onsdag den 5. maj i forbindelse med sag om genåbning af kultur- og fritidsområdet efter Corona-nedlukninger komme med forslag til finansiering. Øgede udgifter er en uundgåelig konsekvens af at holde længere åbent. For overblikkets skyld kan man i bilaget til sagen se en oversigt over de forskellige omkostninger, der er forbundet med forlænget åbningstid.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 202

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 8
  Ansøgninger til 500 års puljen - genbehandling af restende ansøgninger
  Sagsid.: 20/4026

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 10. marts at afvente Økonomiudvalgets beslutningen vedrørende fejringen af 500 års jubilæet. Udvalget skal nu tage endelig stilling til de sidste 3 ansøgninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget bevilger tilskud til Refleksioner (1)
  2. at udvalget bevilger tilskud til Refleksioner og Museum Amager (2)
  3. at udvalget bevilger tilskud til Foreningen Vennekredsen (4)
  4. at udvalget udskyder ansøgningsfristen 1. maj 2021 til 2022 på baggrund af Økonomiudvalgets beslutningen om at udskyde det store jubilæumsfejring til 2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Ad 1: afslag pga. Covid19-situationens betydning for større arrangementer – anbefales at søge igen næste år

  Ad 2: godkendt

  Ad 3: afslag pga. Covid19-situationens betydning for større arrangementer – anbefales at søge igen næste år

  Ad 4: godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 10. marts at afvente Økonomiudvalget beslutningen vedrørende fejringen af 500 års jubilæet før der kunne tages endelig stilling til de sidste 3 ansøgninger.

  Økonomiudvalget besluttede den 17. marts både at jubilæet fejres i år den 3. juni med besøg af H. M. Dronningen, dog i en forenklet udgave, og at den store fejring udskydes til 2022.

  Udvalget besluttede den 10. marts at imødekomme ansøgningerne fra Museum Amager og Dragør Museums Forening med henholdsvis 32.500 og 10.000 kr.

  Puljen består af 150.000 kr. og det resterende beløb til fordeling er 107.500 kr.

  Der er endnu en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. maj.

  Ansøger

  Arrangement/aktivitet

  Ansøgte tilskud

  1

  Refleksioner

  Søger støtte til afholdelse af 3 koncerter samt kunstnerhonorar. Koncerterne har flere referencer til Hollands forbindelse til Dragør og inkluderer en hollandsk saxofonisk

  35.000

  2

  Refleksioner og Museum Amager

  Søger støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med en udstilling på Amager Museet. Udstillingen indeholder kvinder i pin up positioner iklædt broderede Amagerdragter.

  15.000

  4

  Foreningen Vennekredsen

  Foreningen skal lave et rytteroptog og tøndeslagning til Kongehusbesøget den 3. juni, og søger i den forbindelse støtte til musikere, kusk, heste og frokost til rytterne.

  32.000

  I alt

  82.000

  LOVE/REGLER:

  Krav til ansøgningen

  -         Tilbuddet skal være åbent for alle

  -         Det skal foregå i Dragør Kommune Det må ikke være et kommercielt arrangement

  Puljen støtter ikke

  -         Lukkede aktiviteter der eksempelvis kræver medlemskab

  -         Lånudgifter til administration

  -         Drifts- og anlægsudgifter

  -         Rejser og ophold

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Rest pulje på 107.500 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2021.

  Bilag

 • 9
  Orientering om styrelsesvedtægt for idrætsområdets brugerråd
  Sagsid.: 20/3675

  RESUMÉ:

  Udvalget får her en status på arbejdet med revision af idrætsområdets brugerråds styrelsesvedtægt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 4. november at inddrage idrætsområdets brugerråd til en revision af deres styrelsesvedtægt. Udvalget får her en status på arbejdet med revisionen af styrelsesvedtægten.

  Grundet Covid-19 pandemien og at halinspektøren har været sygemeldt, har brugerrådet først afholdt møde den 9. marts 2021. Mødet blev dog afholdt uden halinspektøren, hvorfor brugerrådet kun tog en indledende drøftelse omkring deres styrelsesvedtægt, og valgte at udskyde punktet til deres næste møde i slut april, men håbet om at halinspektøren er fuldt tilbage.

  Administrationen forventer således, først at kunne præsentere en revision af styrelsesvedtægten for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på juni-mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

 • 10
  Orientering om kultur- og fritidsområdet
  Sagsid.: 21/1171

  RESUMÉ:

  Det var planen at søsætte en større plan for genåbning af kultur- og fritidsområdet. Musikskole og bibliotek har haft yderst begrænsede muligheder for aktiviteter henover Coronaperioden, og Hollænderhallen har med nedlukning af idrætsområdet herunder også svømmehallen slet ikke haft muligheder. Men de centrale udmeldinger lader vente på sig, hvorfor en plan ikke nås til april. Sagen her er en orientering om specielle forhold vedr. Musik- og Kulturskolen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Afsavnet på det kulturelle område er mærkbart for mange borgere og på mange forskellige måder. Og spørgsmålet er naturligvis, hvorledes vi kan understøtte vores institutioner, der har ret forskellige vilkår at virke på.

  Kulturområdet er det område, hvor det allerseneste nyt ifm. genåbning først er kommet ultimo marts. Og så alligevel ikke, da fx Musik- og kulturskoler slet ikke er nævnt i genåbningsplanerne endnu. Den seneste samlede oversigt er udmeldt fra KL på baggrund af den nyeste genåbningsplan og er vedlagt som bilag i uddrag.

  Biblioteket har udført et stort arbejde med at udnytte de muligheder, der har været i bøgernes og borgernes verden under nedlukningen, og vi ser Hollænderhallens personale være helt utroligt hjælpsomme ifm. podning og oprettelse af testcenter mm. Samtidig er både klubber og Ungdomsskole med til at gøre skoledagen meningsfuld for de, der kan møde op. Så der leveres på et meget højt og meget kvalificeret plan hele vejen rundt.

  Særligt skal nævnes Dragør Musik- og Kulturskole, der ikke endnu har været en del af nogen genåbningsplan, hvilket betyder, at de må fortsætte deres tilbud om fjernundervisning, hvor det lader sig gøre og ellers vente på nyt. Der udvises en imponerende arbejdsindsats fra både elever og lærere for at få dette helt specielle musikalske møde til at lykkes.

  Betaling af kontingent er altafgørende for, at skolen kan eksistere som offentligt kulturelt samlingspunkt og uddannelsesinstitution i kommunen – også efter denne pandemi. Musikskolen er som offentlig institution pålagt at opkræve kontingent, også under nedlukningen, hvilket har affødt forskellige reaktioner, der er meget forståelige. Der er en overvægt af positive og forstående reaktioner fra forældre, bl.a. fordi skolen er god til at informere og derudover som sagt yder den bedst mulige undervisning under de givne betingelser. Men skolen er presset på andre måder, der dels skyldes et stigende antal ønsker om udmeldelser som følge af den verserende situation, og dels at gentilmeldingen for næste sæson står lige for døren.

  I tråd med intentionen om at betale foreninger som AOF o.lgn. inden for folkeoplysningsområdet, selvom de ikke kan afvikle deres kurser, har administrationen besluttet ikke at opkræve kontingent til Musik- og Kulturskolen for marts/april 2021. Med den indirekte støtte er der forhåbentlig endnu et incitament for børn og forældre til at give skolen en chance til at fortsætte undervisningen og derved opleve at komme tilbage til en mere normal sæson på musikskolen i 2021/2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2021.

  Bilag

 • 11
  Forslag fra C - Udvidelse af skaterpark ved Dragør Havn
  Sagsid.: 21/1231

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Katrine Tholstrup (C) har i mail af 28. marts anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr foreslår, at BFKU oh BEPU arbejder videre med en gruppe borgeres forslag til udvidelse af skaterparken ved Dragør havn.

  Motivation: Kommunalbestyrelsens medlemmer har den 28. marts 2021 modtaget et gennemarbejdet oplæg vedr. udvidelse og styrkelse af skaterparken ved havnen. Den nuværende park, motionsfaciliteter og lille boldbane bruges flittigt og skaber liv. Der bør derfor arbejdes videre med denne sag, for at fremme tilbud til børn og unge.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. april 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  -          Administrationen orienterede om, at sagen om Vandsikkerhedsguiden (på SU) også skulle have været på BFKU.

  -          Administrationen orienterede om Coronasituationen på dagtilbudsområdet, der stadig er underlagt stramme restriktioner og om, at vi giver dagtilbuddene tilbud om næsetest en gang ugl.

  -          Helle Barth (V) opfordrede udvalget til at tage en debat om KLs  oplæg om at udnytte folkebiblioternes potentiale. https://www.kl.dk/nyheder/center-for-klima-og-erhverv/kultur-og-fritid/2021/kommunerne-skal-debattere-folkebibliotekernes-potentialer/