Skip navigationen

Referat

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Helle Barth (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Pkt. 7 rykket til pkt. 2
Pkt. 2 rykket til pkt. 3
Pkt. 3 rykket til pkt. 4
Pkt. 8 rykket til pkt. 5
Pkt. 4 rykket til pkt. 6
Pkt. 5 rykket til pkt. 7
Pkt. 6 rykket til pkt. 8
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Museum Amager 2021
  Sagsid.: 21/953

  RESUMÉ:

  Museum Amager er inviteret til dialogmøde med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Museum Amagers oplæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2021

  Punktet blev udskudt til næste møde

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Drøftet

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket at invitere alle kulturledere samt Museum Amager til dialog med udvalget. På dette møde deltager Museum Amager ved museumsleder, Ph.d. i historie, Søren Mentz.

  Udgangspunktet for dialogen vil være:

  - Museum Amager driver udover fire besøgssteder Dragør Turistkontor og Historisk Arkiv.

  - Museet er/bliver en væsentlig aktør i kommunens Kultur- og Turismestrategi.

  - Til foråret slår Museet museumsbutikken og turistkontoret sammen i Havnepakhuset. Hermed er fundamentet til et besøgscenter lagt.

  - Amagermuseet planlægger en jubilæumsudstilling i 2021 og en i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Bilag

 • 2
  Bibliotekspolitisk debatoplæg om bibliotekernes potentiale
  Sagsid.: 21/1483

  RESUMÉ:

  Som følge af opfordring på sidste BFKU-møde den 8.4.2021 om at tage en drøftelse af bibliotekets potentiale, lægges der med dette punkt og KLs oplæg om emnet op til en drøftelse af folkebibliotekets potentiale for lokalsamfundet, den generelle dannelse, uddannelse og trivsel. Der er i oplægget givet tre temaer, inden for hvilke der er givet nogle diskussionsspørgsmål for at sætte gang i den lokale, politiske debat. På junimødet i BFKU vil der blive forelagt udvalget en sag om revitalisering af kultur- og fritidsområdet efter Coronakrisen, og drøftelsen om bibliotekets potentiale fungerer som en del af forberedelsen til det kommende større emne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter bibliotekets potentialer ud fra sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Drøftet

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkebibliotekerne har muligheden for at spille en afgørende rolle i kommunen som medspiller på mange kommunale områder og dags­ordener. Med dette debatoplæg peges der på, at biblioteket kan bru­ges til mange ting, men det kan ikke alt på samme tid eller i lige høj grad.

  Ydermere er der i lyset af et års nedlukning pga. Covid-19 generelt også brug for en revitalisering af hele kultur- og fritidsområdet, dvs. bibliotek, musikskole og idrætsområdet. Borgerne har været forhindrede i at mødes, forhindrede i at deltage i musik, fællesskab og foreningsaktiviteter. Alle kender savnet og behovet.

  Og endelig er hele børne- og skoleområdet presset af mere mistrivsel og stigende segregering mm., hvorfor der i Dragør kommune arbejdes på større trivsel og inkluderende fællesskab for alle børn. Derfor er det også vigtigt, at alle aktører, der overhovedet kan bidrage til den fælles inklusion, inviteres med i dette arbejde.  

  Drøftelsen på baggrund af oplægget fra KL og Dragør kommunes nye biblioteksstrategi kan i lyset af ovenstående pege i retning af, hvad man ønsker at bruge biblioteket til i netop Dragør kommune.

  Temaerne med eksempelspørgsmål til debat udvalgt til drøftelse er:

  Biblioteket understøtter trivsel, læselyst og dannelse:

  1. Hvordan skal folkebiblioteket bedst muligt understøtte børn og unges udvikling, sprog og læselyst?

  2. Hvordan sikrer I samspillet mellem biblioteket og dagtilbud, skole, SFO mv. ift. børn og unge, og hvilke politiske drøftelser kræver

  det evt. på tværs af udvalgsstrukturer?

  3. Hvordan ser I behovet for at udnytte potentialerne i samarbejder mellem folkebibliotek og andre sektorer, som f.eks. social- og

  sundhedområdet, integration, beskæftigelse mv.?

  Biblioteket skaber digitale medborgere:

  1. Hvordan vil I sikre, at folkebiblioteket forbliver et relevant og tidssvarende tilbud til borgerne i en tid, hvor mere og mere digitaliseres?

  2. Hvor ser I potentialerne for hhv. det fysiske og det digitale bibliotek?

  3. Hvordan finder I balancen mellem det fysiske og det digitale bibliotek?

  Biblioteket giver sammenhængskraft og fællesskab:

  1. Hvordan ser I behovet for at gøre folkebiblioteket til et relevant samlingssted for det lokale fællesskab og borger/brugerdrevne aktiviteter?

  2. Hvordan finder I balancen mellem biblioteket som et sted for litteratur, dannelse og oplysning og biblioteket som fysisk mødested?

  3. Hvilke potentialer kan der være i at jeres bibliotek samlokaliseres med andre kommunale institutioner?

  Biblioteksrådet har også drøftet oplægget og kommenterer, at:
  Folkebibliotekerne ikke kan undværes, heller ikke i en kommune som Dragør. Bl.a. som et værn imod ensomhed. Der bliver et stigende behov for at styrke relationer og fællesskaber, og fx kan udlån af bibliotekslokalerne være med til at dyrke fællesskaberne. Når biblioteket skal besætte en ledig stilling til august, er det med en profil, som skal lave borgerdrevne aktiviteter og ”outreach” til fx mandefællesskaber. I KL oplægget er der flere gode idéer, som vi kan ”låne” i Dragør, fx idéen om enkeltstående arrangementer, gerne debatskabende, så man fx ikke behøver melde sig til en sæsons romanklub, eller forslaget om at placere QR koder til biblioteket fx i Søbadet, lystbådehavnen, så folk kan blive opmærksom på tilbuddene fra biblioteket, oplæsninger alternative steder og med alternative oplæsere fx nobiliteter fra Dragør mm.

  På baggrund af at Henriette fortalte om Læseambassadør-projektet for 5.klasserne, som der igangsættes i det kommende skoleår, var der et ønske om at få ”Læseambassadører” også for voksne. En læseambassadør er et menneske, som kan lide at læse og gerne vil fortælle andre om det. Vi samler et korps af læseambassadører og giver dem forfattermøder, læseinspiration som de kan dele ud af, merchandise m.v. Ud fra den tanke at læsere skaber læsere, og børns og unges bedste anbefalere er venner. Dragør Bibliotekerne er med Biblioteksstrategien godt med, i forhold til KL oplægget. Rådet noterer sig, at det er et godt udgangspunkt fx i forhold til statslige puljemidler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021

  Bilag

 • 3
  Puljetilskud: Styrket faglighed og øget trivsel efter nedlukning
  Sagsid.: 21/1339

  RESUMÉ:

  Regeringen har indgået en aftale, der skal styrke faglighed og trivsel i sommeren 2021. Udvalget skal tage stilling til, om Dragør Kommune modtager midlerne og orienteres om, hvordan midlerne fordeles.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune tildeles 409.478 kr. til at styrke faglighed og trivsel på kommunens folkeskoler, PPR, Klubtilbud og elevråd, samt at midlerne bliver tilført ved bloktilskudsregulering i juli.
  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -409.478 kr. og udgifter på 409.478 kr. til skoleområdet.
  3. at udvalget tager fordeling af midlerne til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Oversendes til Skoleudvalget uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar en aftale om en række indsatser, der skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

  Dragør Kommune blev d. 25. marts orienteret om den præcise tildeling til kommunen, der totalt modtager til formålet 409.478 kr. (Vedlagt er som bilag brev til sendt til Kommunalbestyrelser og fordelingsliste).

  Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejdsreguleringen af bloktilskuddet i 2021, fordelt efter indbyggertal.

  Dragør Kommune skal senest d. 7. maj redegøre for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt kommunens folkeskoler (herunder evt. SFO), PPR, Klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes til ministeriet, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Grundet tidshorisonten forelægges udvalget alene en orientering om, hvordan midlerne fordeles, såfremt det besluttes, at kommunen modtager de ekstra midler til at styrke faglighed og øget trivsel. Til Dragør Kommune er midlerne øremærket som følger:

  Ekstra undervisning

  Indsatser i regi af PPR

  Fritidshjem og klubtilbud

  Elevråd

  Total

  Dragør Kommune

  250.417

  109.526

  37.338

  12.197

  409.478

  Fordeling af midlerne
  På baggrund af tildelingen fordeles midlerne lokalt i Dragør Kommune, efter aftale med de enkelte institutioner, som følger:

  Der tildeles 250 t.kr. til de tre folkeskoler, der bl.a. kan anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Midlerne fordeles til skolerne efter den sædvanlige fordelingsnøgle (2/8, 3/8 og 3/8), og skal primært fokuseres mod elever i 9. og 10. klasse. Midlerne som tildeles skolerne kan desuden anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO, hvis f.eks. skoleugen afkortes. Midler til elevråd fordeles ligeligt til de tre elevråd (4 t.kr. til hvert elevråd), hvor disse midler skal understøtte tiltag, der bidrager til elevernes trivsel.
   

  Til PPR-indsatsen tildeles 109 t.kr., og det er bl.a. aftalt med PPR, at midlerne anvendes til at oprette samtalegrupper for børn/unge som har været særligt ramt.


  Der tildeles 37 t.kr. til Klub Dragør til indsatser, der målrettes enten opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt forebyggende og motiverende aktiviteter, der har trivselsfremme i sigte samt fysisk aktivitet. Klub Dragør tiltænker bl.a. at lave en ”vandlegeplads” i samarbejde med, indtil videre, Dragør Havn og SSP. Formålet med aktiviteten vil være at give ældre børn og unge et sted til ”vild vandleg” med mulighed for udspring under kontrollerede forhold. Projektet vil som udgangspunkt vare fra uge 27 til og med uge 29, hvor der i tidsrummet 12-15 vil være en livredder til stede, derudover er badningen på eget ansvar.
   

  Dragør Skole (2/8)

  62.604,25

  Nordstrandskolen (3/8)

  93.906,38

  St. Magleby Skole (3/8)

  93.906,38

  PPR

  109.526

  Klub Dragør

  37.338

  Dragør Skole elevråd

  4.065,67

  Nord elevråd

  4.065,67

  St. M. elevråd

  4.065,67

  total

  409.478

  Forvaltningen skal senest d. 30. september fremsende opgørelse til Børne- og Undervisningsministeriet over det realiserede forbrug, og opgørelsen skal ikke revisionsgodkendes forinden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der tilføres 409.478 kr. til skoleområdets budget, der fordeles som beskrevet af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021

  Skoleudvalget den 10. maj 2021
  Økonomiudvalget den 20. maj 2021

  Bilag

 • 4
  Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2021
  Sagsid.: 21/440

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om kommunen modtager statslige midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet samt fordelingen af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at Dragør Kommune modtager tilskuddet på 2.009.000 kr. i 2021.
  2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -2.009.000 kr. og udgifter på 2.009.000 til daginstitutionsområdet.
  3. at tilskuddet fra puljen til normeringer i daginstitutionerne 2021 og i de kommende år fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen.
  4. at forældretaksten i 2021 ikke stiger som følge af de ekstra tilførte midler til budgetterede bruttoudgifter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. De lovbundende minimumsnormeringer vil fra 2024 medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. 

  Dragør Kommune modtog d. 9. marts 2021 bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunen modtager tilskud på 2.009.000 kr. til at øge normeringerne i daginstitutioner i 2021. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. I marts 2022 skal Dragør Kommune redegøre for anvendelsen af midlerne til ministeriet, og puljemidlerne skal her forinden revision godkendes.

  Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

  I 2020 modtog Dragør Kommune tilsvarende puljetilskud med beløb 1.259.000 kr. I 2020 blev det samlede beløb fordelt ud til institutionerne på baggrund af børnetal.


  Fordeling af midlerne i 2021

  Modsat puljetildelingen i 2020 skal midlerne i 2021 også indirekte tildeles private institutioner via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. De tilførte midler skal i 2021 indgå i kommunens opgørelse af de samlede bruttodriftsudgifter, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Administrationen foreslår ikke i 2021, på denne baggrund, at øge forældrebetalingen.


  Kommunen kan vælge at give det samlede tilskud til de kommunale institutioner, men det vil betyde at bruttodriftsudgiften på dagtilbudsområdet øges, hvorfor tilskuddet til de private institutioner også vil øges og derfor give et merforbrug i 2021, da tilskuddet til de private institutioner skal følge Dragør Kommunes bruttodriftsudgifter efter gældende regler. Det er op til kommunen at beslutte, hvordan tilskuddet fordeles blandt kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner og udliciterede daginstitutioner og puljeordninger.

  Administrationen anbefaler derfor, at midlerne fordeles mellem de kommunale og private institutioner til anvendelse i perioden 01.06-31.12 2021, med henblik på at der ikke generes et merforbrug i tilskud til de private institutioner. Beregning for fordelingen mellem kommunale og private institutioner er udregnet med bagudvirkende kraft, så tilskuddet til de private institutioner pr. måned øges med udgangspunkt i hele tilskudsperioden 01.01–31.12 2021.

  Med antagelse om at fordelingen godkendes, vil tilskuddet udbetales til samtlige kommunale institutioner pr. 01.06, så de ekstra midler kan anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale fra de sidste syv måneder af 2021, samt evt. afledte udgifter til det nye personale. Det forhøjede tilskud til de private institutioner udbetales for årets første 5 måneder samlet, og de private institutioner vil herefter modtage midlerne indirekte gennem det tilskud, de får i forvejen hver måned i de sidste syv måneder af 2021. De afsatte midler til forøget tilskud for de private institutioner tager udgangspunkt i institutionernes nuværende normeringer, og tilskudsbeløbet er derfor en forventning. Hvis normeringer for de to private institutioner, Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset, ændres i sidste halvdel af 2021 vil det betyde, at det ekstra tilførte tilskud (som følge af midlerne) kan foranledige en mindre- eller merudgift i tilskud til de private institutioner. Udsving i normerede børnetal for private institutioner har dog ikke det sidste år været markant.
   

  De kommunale institutioner (inkl. Støttekorpset) får på denne baggrund i 2021 tildelt 1,5 mio. kr., til at øge tilskud til private institutioner afsættes 0,4 mio. kr., med ovenstående forudsætninger, til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frivalgs tilskud og overhead til fællesudgifter afsættes 0,1 mio. kr. samt 25.000 kr. til revision. Se fordeling af midler pr. kommunale institution af oversigten.

  Nordstrandens Vuggestue

  173.557

  Køjevænget

  371.466

  Harevænget

  240.983

  Børnehuset Sølyst

  154.349

  Halvejen

  275.060

  Sansehuset

  119.584

  Støttekorpset

  165.000

  Øget tilskud til privatinstitutioner (Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset)

  384.894

  Øvrige (evt. pasning af eget barn, Fripladsordning samt overhead til fælles udgifter)

  99.107

  Revision

  25.000

  Total

  2.009.000

  Note: Pasning af eget barn tager udgangspunkt i, at der i 2020 var 9 på denne ordning. Søskende tilskud ændres ikke, når taksten ikke ændres i 2021.

  Fordeling fra 2022 – 2025

  Det foreslås, at samme fordeling mellem kommunale og private institutioner anvendes i de kommende år. Administrationen vil i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 foreslå at forældretaksten fra 2022 stiger som følge af budgettilførslen til institutionerne. Forældrenes egenbetaling må højest udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, og når rammen derfor udvides, kan forældretaksten reguleres samtidigt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.
  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.
  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse af midler til indkøb af nye handicappriser
  Sagsid.: 21/1429

  RESUMÉ:

  Den sidste bronzeskulptur, der uddeles i forbindelse med handicapprisen, er uddelt, og udvalget skal tage stilling til, om der skal frigives midler fra Kultur- og aktivitetspuljen til at indkøbe nye bronzeskulpturer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives 50.000 kr. fra Kultur- og aktivitetspuljen til indkøb af 10 nye bronzeskulpturer til uddeling som handicappris.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Anbefales overfor ØU.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Anbefales overfor ØU

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Handicaprådet uddeler hvert år handicapprisen. Prisen uddeles den 3. december på FN’s internationale Handicapdag.

  Prismodtageren modtager en gavecheck samt en skulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Skulpturen er støbt i bronze og forestiller to hænder.

  Der er ikke længere flere bronzeskulpturer at uddele, hvorfor udvalget skal tage stilling til frigivelse af midler fra Kultur- og aktivitetspuljen til indkøb af en ny mængde af bronzeskulpturer.

  Vedlagt sagen er et tilbud fra Flemming Brylle på henholdsvis 5 og 10 skulpturer. Administrationen anbefaler, at der indkøbes 10 nye skulpturer til 50.000 kr. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De 50.000 kr. til skulpturer foreslås taget fra Kultur- og aktivitetspuljen. Denne var oprindeligt på 695.000 kr. og der er pt. ca. 565.000 tilbage.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 6
  Orientering om ny organisering i hollænderhallen
  Sagsid.: 21/1431

  RESUMÉ:

  Udvalget får med denne sag en orientering om den nye organisering i hollænderhallens administration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget får med sagen en orientering om den nye organisering, der er foretaget i hollænderhallens administration.

  De tidligere administrative opgaver blev varetaget af en deltids sekretær, en deltids IT-konsulent og en fuldtids idrætsinspektør. Denne konstruktion har ikke været bæredygtig og har betydet en del arbejdspres. Den administrative organisering har ikke været ændret, på trods af at driften er blev dobbelt så stor med udvidelsen af området til også at indeholde svømmehallen. Der har således ikke været taget højde for de administrative og ledelsesmæssige opgaver svømmehallen har medført.

  Det har derfor været et ønske at styrke administrationen, hvorfor opgavefordelingen er blevet analyseret, og efterfølgende er der foretaget ændringer, hvor det giver mening.

  I den nye organisering er der derfor tilføje et administrativ koordinator og en webmaster.

  Vedlagt er en oversigt over den nye organisationsplan med tilhørende forklaring på opgavefordeling hos de forskellige roller.

  Foruden oprettelsen af nye funktioner, er der også ændret i forhold til kommunikationen til og fra hollænderhallen. Før tilgik al mailkommunikation direkte idrætsinspektøren, men dette er nu blevet ændret med oprettelsen af nye mailadresser koblet til det personale, som kan svare på og løse henvendelserne direkte.

  Organisationsændringen ændrer ikke i ledelsesansvaret, men nogle medarbejdere har fået tildelt opgaveansvar, så opgaverne løses kvalificeret og af personaler med de rette forudsætninger og kompetencer. Omorganiseringen er derfor udelukkende opgavefordelingsmæssigt og har således ingen økonomiske omkostninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Bilag

 • 7
  Orientering - Proces med udarbejdelse af Reduktions-(R), Driftsudvidelse-(D) og Anlægsskemaer(A) i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/1465

  RESUMÉ:

  I denne sag orienteres der om hvor langt administrationen er kommet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Drøftet.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

  Drøftet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede d. 14. april, at der skal udarbejdes R-forslag og D-skemaer svarende til 2 % af de enkelte fagudvalgs samlede budgetter. Det gælder for R- skemaerne, at tidligere forelagte forslag højest må udgøre 1 % af fagudvalgets budget. Udmøntningen af de 2 % i forhold til de enkelte fagudvalg kan læses i bilag 1.

  Målsætningen med den justeret fremgangsmåde er:

  • at kunne håndtere udforende udgiftsdrivere - fx stigende udgifter til overførselsydelser, til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m.
  • at skabe et råderum til politiske prioriteringer og målsætninger – råderummet kan både bruges til at omfordele midler inden for fagudvalgets områder, og på tværs af fagudvalgenes områder. Råderummet kan skabe mulighed for, at der kan omfordeles ressourcer, således at de kan allokeres til indsatser, hvis effekter man er særligt politisk optaget af. Omfordelingen kan både ske inden for de enkelte fagudvalgsområder og på tværs af områder.
  • at skabe råderum til anlægsinvesteringer

  Ved at der samlet set i organisationen udarbejdes R-skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %) og D- skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %), så etableres der en vifte af skemaer, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

  Hvis der skal udarbejdes budgetanalyser inden for fagudvalgets område, så tæller de med i de 2 % af udvalgets budgetramme, som der skal udarbejdes R-skema i forhold til.

  Administrationen udarbejder, inden sommerferien, forslagene. Undervejs i processen bliver MED involveret.

  I denne sag orienterer administrationen om arbejdet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer. I forbindelse med orienteringen vil der være en drøftelse af forslagene der arbejdes med. Disse præsenteres på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 8
  Orientering om sommerferieaktiviteter 2021
  Sagsid.: 21/1458

  RESUMÉ:

  Udvalget får en orientering om de planlagte sommerferieaktiviteter 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Oversendes til Skoleudvalget uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2021-2024, at der i 2021 afsættes 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter. Udvalget får her en orientering om de planlagte aktiviteter.

  Administrationen har besluttet, at fordele midlerne blandt de tre SFO’er, med henholdsvis 10.000 kr. til hver SFO. Formålet er at kunne give SFO’erne mulighed for at lave nogle særlige sommerferieaktiviteter til glæde for børnene inspireret af erfaringerne fra sidste sommers aktiviteter.

  Sidste sommer blev der bl.a. arrangeret havefest med tivolistemning, ture i nærmiljøet samt udflugter til fx zoologisk have. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

  Lisbeth Dam Larsen (A) spurgte til corona-situationen og belastningen for daginstitutionerne.

  Kim Dupont (V) spurgte til Sansehuset og struktureringen af de indvendige arealer.

  Ann Harnek (T) spurgte til majbørnene, og om de får sagt ordentlig farvel til deres børnehaver.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte også indtil corona-situationen og personalets trængte situation sammenholdt med børnenes trivsel.

  Annette Nyvang (T) spurgte til, om der evt. kan overdækkes arealer til fx spisning i dagsinstitutionerne, når det regner.