Skip navigationen

Referat

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Medlemmer: Annette Nyvang (T), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Ann Harnek (T), Katrine Tholstrup (C), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Dragør Musik- og Kulturskole
  Sagsid.: 21/1918

  RESUMÉ:

  Dragør Musik- og Kulturskole er inviteret til dialogmøde med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Dragør Musik- og Kulturskoles oplæg.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har ønsket at invitere alle kulturledere til dialog med udvalget. På dette møde deltager Dragør Musik- og Kulturskoles leder Jacob Honoré.

  Udgangspunktet for dialogen vil være coronapandemiens påvirkning af Dragør Musik- og Kulturskole, herunder beslutning om kontingentfrihed i to måneder for at holde på medlemmer, og Musik- og Kulturskolens planer for fremtidige indsatser. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2021.

 • 2
  Orientering om organisationsændring og organisering af opgaver omfattet af det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 21/1711

  RESUMÉ:

  Der er over den seneste årrække sket en række organisationsændringer i den del af administrationen, der i dag hedder Center for Børn, Skole og Kultur. Med den forestående hjemtagelse af en række opgaver fra Tårnby Kommune i det forpligtende samarbejde, sker der en yderligere organisationsændring. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget orienteres i denne sag herom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne- Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Organisationsændringer

  De seneste to år er der sket følgende markante organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer af den del af administrationen, der i dag hedder Center for Børn, Skole og Kultur (BSK):

  • I forbindelse med ansættelse af en ny afdelingschef i sommeren 2019 blev afdelingen skabt med sammenlægningen af de tidligere afdelinger ”Børn og Pædagogik” og ”Skole og Kultur”
  • Kort tid derefter blev der etableret en ny ledelsesstruktur i afdelingen med skabelsen af en formel rolle som souschef, der har personaleansvar for en række af medarbejderne i BSK
  • I september 2020 blev det besluttet at opsplitte den tidligere afdeling ”Borger og Social”, og i den forbindelse blev Børneteamet en del af BSK.

  Fra september 2021 sker der en yderligere organisationsændring, da en række opgaver i det forpligtende samarbejde hjemtages fra Tårnby Kommune. Siden 2007 har Dragør og Tårnby Kommuner været forpligtet til at indgå formelt kommunalt samarbejde på en række områder inden for blandt andet miljø, socialområdet, genoptræning og specialundervisning. Det forpligtende samarbejde betyder, at Tårnby Kommune i dag varetager forskellige opgaver over for Dragørborgere på vegne af Dragør Kommune. På baggrund af den nationale udligningsreform hjemtages en række af disse opgaver dog igen til Dragør Kommune.

  Således bliver PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) fra september 2021 en del af BSK, samtidig med at opgaven med visitation til specialundervisning og kompetencen til selv at udbyde specialundervisningstilbud også tilbageføres til Dragør kommune.

  Systematisk og helhedsorienteret samarbejde om børn og familier

  I forbindelse med ovennævnte ændringer etableres der en ny organisations- og ledelsesstruktur i Center for Børn, Skole og Kultur, som fremgår af organisationsdiagrammet i bilag 1. Centerchefen vil fortsat have ledelsesansvaret over for alle lederne, og derudover vil der være to afdelinger med hver deres leder med personaleansvar for afdelingens medarbejdere. Den ene afdeling for Udvikling og forebyggelse indeholder bl.a. konsulenter og støttekorps, og den anden afdeling for Rådgivning og forebyggelse har både et administrativt team og hele børneteamet.

  Ambitionen med den nye organisering er at knytte praksis tæt sammen med strategi og udvikling for at styrke samarbejdet og udviklingen af arbejdet med børn og deres familier. Dette skal ske både med henblik på at styrke og udvikle inkluderende læringsfællesskaber i almenmiljøerne, men også for at sikre en helhedsorienteret indsats omkring børn og familier i udsatte positioner.

  Konkret betyder organiseringen f.eks., at psykologer og inklusionskonsulenter, der har deres hverdag på skoler og dagtilbud er med til at kvalificere den politiske sagsbehandling og strategiudviklingen i centeret.

  Når det kommer til børn og familier i udsatte positioner ønskes der med den nye organisering at sikre et stærkt, systematisk samarbejde på tværs af lovgivninger, så børn og familier oplever at modtage en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Et eksempel herpå, er at Klub Dragør snart vil byde ind på opgaven med støtte- og kontaktpersoner, som ellers bliver købt hos private aktører.

  Et andet eksempel er den fortsatte udvikling af processerne omkring visitation til specialundervisning og dagbehandlingstilbud. Visitationsudvalget er for eksempel udvidet med de tre skoleledere, og der er udviklet muligheden for at visitere til interne skoletilbud, der kan sammenlignes med specialundervisningstilbud. Den næste tid vil denne udvikling fortsætte, blandt andet med fokus på at styrke sparringen om fastlåste situationer, på tværs af skolerne og med inddragelse af andre fagligheder.

  Det vurderes, at den nye organisering samlet set vil kunne skabe bedre synergi mellem de forskellige fagligheder og lovgivninger på centerets område, og også i fremtiden vil skabe gode rammer for at udvikle tilbudsviften af forebyggende indsatser for børn og familier, såvel som udviklingen af læringsmiljøer i almenmiljøerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Personaleoverdragelse

  Der hjemtages 4,3 årsværk fra Tårnby Kommune i forbindelse med hjemtagelsen af ovennævnte opgaver, heraf er den ene pt. ubesat.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Organiseringen er valgt for bedst muligt at kunne implementere politikkerne på området, herunder Børn- og ungepolitikken, 0-6-årspolitikken, Skolepolitikken og Kultur- og fritidspolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 2. juni 2021.

  Skoleudvalget 7. juni 2021.

  Bilag

 • 3
  Genåbning af kultur- og fritidsområdet og opsamling på dialogmøde
  Sagsid.: 20/1385

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte genåbningen af kultur- og fritidsområdet på baggrund af det afholdte dialogmøde den 1. juni.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter genåbning af kultur- og fritidsområdet på baggrund af dialogmøde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2021

  Drøftet.

  Dialogmødet den 1. Juni blev aflyst pga. stigende covid19-smittetryk. Udvalget drøfter sagen til august, når det har været muligt at afholde dialogmødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Coronapandemien har sat en bremse på meget af kultur- og fritidslivet i Danmark. Vi har ikke kunne tage til koncerter, i teateret, i biografen, på museum, en tur på biblioteket eller kunne dyrke vores foreningsaktiviteter, som vi plejer. Pandemien har også haft store konsekvenser i Dragør, og vi har blandt andet måtte dispensere for kontingentbetalinger til Musikskolen, for at holde på medlemmerne. Kultur- og idrætslivet har en stor betydning for borgernes sundhed og velvære og i over et år har vi savnet det fællesskab som kultur og fritid giver.

  Vores samfund er langsom begyndt at åbne op igen, men vi skal fortsat holde afstand og være forsigtige, så smitten ikke spreder sig. Med den i skrivende stund seneste genåbning af kulturområdet fra 21. maj er det nu muligt for fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, botaniske og zoologiske haver, sommeraktiviteter for børn og unge m.fl. samt ikke mindst musik- og kulturskoler at åbne straks. Men mange steder kræver det en genstart, da mange frivillige ikke ”bare” kommer tilbage af sig selv.

  For at have fokus på at få genstartet kultur- og fritidslivet i Dragør Kommune, har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget derfor besluttet at afholde et dialogmøde, med henblik på ”Kulturens betydning i en coronatid, og hvordan vi får genstartet kultur og fritidslivet efter corona”.

  Til dialogmødet er bestyrelser og brugerråd på kultur og fritidsområdet inviteret, samt folkeoplysningsudvalget. Dialogen vil tage udgangspunkt i tre emner, i forhold til hvordan vi kan genstarte kultur og fritidsområdet.

  De tre emner er;

  1)     Syglighed: Synlighed er lig med eksistens, og hvordan skaber vi synlighed for borgerne

  2)     Fællesskaber: hvordan skaber vi rammerne for at kunne dyrke fællesskaber igen

  3)     Tiltrække: hvordan tiltrækker vi brugere/medlemmer til kultur- og fritidstilbud

  Ud fra de tre emner, er der et arbejdsspor, som dialogmødet udfylder. Forinden har administrationen givet deres bud på hensigtserklæringer til at genstarte området:

  1.1 Afholde en foreningsdag med uddeling af priserne, Sports og Kulturpris, mesterskabspriser og initiativprisen
   

  1.2 Fejring af 500 års jubilæet skal i 2022 være med til at booste hele kultur- og fritidsområdet.

  2.1 Hensigtserklæring på at Kultur og Eventpuljens restende beløb (runde 3) anvendes til begivenheder der skal genåbne/genstarte kultur og fritidsområdet og skabe synlighed for borgerne.

  2.2 Sæsonen for indendørs idrætsaktiviteter i Hollænderhallen, Kongelundshallen og Svømmehallen er i blevet forlænget, så foreningerne har mulighed for at tilbyde træning og holde på deres medlemmer.

  3.1 At gøre foreninger og borgere opmærksomme på muligheden for at få tilskud til fritidspas.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - Muliggørelse af bevilling af efterskoleophold i 10. klasse
  Sagsid.: 21/1376

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om, at Børneteamet bevilliger efterskoleophold i 10. klasse i ganske særlige tilfælde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetvedtagelse for budget 2019-2022 blev et reduktionsskema politisk vedtaget som omhandlede tilpasning af kommunens serviceniveau, der betød, at der ikke gives bevillinger til et 10. eller 11. skoleår på efterskole. Den forventede årlige besparelser herved blev estimeret til at være 50.000 kr.
   

  Børneteamet i Dragør kommune har kendskab til ganske få unge i udsatte positioner, hvor et 10.klasses efterskoleophold ville kunne erstatte ellers mere indgribende og omfattende foranstaltninger i henhold til Servicelovens § 52a. Målgruppen for denne ganske særlige indsats er unge, som falder ind under målgruppen for Servicelovens § 52 – altså unge, som har behov for særlig støtte (hjælpeforanstaltninger). Det er typisk unge som har faglige, sociale og psykiske vanskeligheder. Fælles for målgruppen er, at hjemmets økonomi er begrænset.

  Tilskuddet til efterskole kan dække op til de fulde faktuelle udgifter til efterskoleopholdet, når statsstøtte og eventuelt lokal støtte fra efterskolen er fratrukket. Samlet set beløber udgifterne til efterskoleophold sig på et lavere niveau end typisk alternative forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Administrationen foreslår derfor, at der, på trods af et tidligere besparelsesforslag, åbnes op for bevilling af efterskoleophold i 10. klasse i ganske særlige tilfælde hvor den unges særlige vanskeligheder ses løst bedst ved et efterskoleophold.

  Udgifterne finansieres inden for egen ramme.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 52a

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2021.

  Bilag

 • 5
  Ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen juni 2021
  Sagsid.: 21/562

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til 2 indkomne ansøgninger til Kultur- og Eventpuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til ansøgningerne med udgangspunkt i Kultur- og Eventpuljens principper.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2021

  Dragør Kulturnat tildeles 11.000 kr. til annoncering i forbindelse med kulturnatten 2021. 

  Dragør Boldklub tildeles 15.000 kr. til afholdelse af Amagermesterskab.

  Grundet coronasituationen ønsker udvalget at støtte med det fulde ansøgte beløb.

  Kim Dupont (V) deltog ikke under dette punkt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at støtte lokalt arrangerende og offentlig tilgængelige arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet til glæde for borgerne i Dragør Kommune.

  Kultur- og Eventpuljen kan ansøges 3 gange årligt, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved ansøgningsfristen har administrationen modtaget 2 ansøgninger, som udvalget skal tage stilling til.

  Puljen består i 2021 af 165.985 kr. Ved første runde uddelte udvalget samlet 52.500 kr. Restpuljen til uddeling er dermed 113.485 kr.

  Ansøger

  Søger tilskud til

  Ansøgt beløb

  1

  Dragør Kulturnat

  Til annoncering i forbindelse med kulturnatten 2021

  11.000

  2

  Dragør Boldklub

  Tilskud til afholdelse af Amagermesterskab

  15.000

  I alt

  26.000

  Alle ansøgninger lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, og udvalget skal tage stilling til ansøgningerne.

  Alle ansøgninger er vedlagt i deres fulde længde som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kultur- og Eventpuljens principper.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Restpulje på 113.485 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2021.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag om arbejdet med turismestrategi
  Sagsid.: 21/2168

  RESUMÉ:

  Der gives en kort mundtlig status for arbejdet med en turismestrategi. I de vedhæftede bilag er det muligt at se perspektiverne for hele den højaktuelle turismeindsats i hovedstadsregionen, der fokuserer meget på at få flere turister/få turisterne tilbage, i det Covid-19 har betydet meget færre indtægter til erhvervet i området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-06-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Både forårets arbejde i §17, stk. 4 udvalget for infrastruktur samt hele processen omkring udnævnelse til UNESCO-site har medført et stort fokus på turismen i Dragør. Håndteringen af de besøgende aktualiseres yderligere af Amarminoens succes, der har betydet en betragtelig slitage som følge af pres på toiletter, skrald mm.

  Til sammenligning kan man i bilagene se, at resten af hovedstadsregionen meget gerne vil have flere turister og få de turister, som Corona har holdt væk, til at komme tilbage. Altså en lidt modsat rettet ønskebevægelse end i Dragør.

  Arbejdet med turismestrategien i Dragør tager udgangspunkt i ”management” i stedet for ”marketing”. Og forsøget på at styre turismen vil som udgangspunkt funderes på et grundlag af ruter og pakkeløsninger, der på forhånd har tilrettelagt en besøgsrute for gæsterne, ruter der kan lokke og guide segmenter mest hensigtsmæssigt, således at fuglekiggere ikke nødvendigvis clasher med motionsløbere osv. Denne ruteplanlægning er i gang. Både i forvaltningen og via det arbejde, som Museum Amager inden for sit område gør – og som bl.a. også har medført, at museet har oprettet Dragør Besøgscenter i det gamle pakhus. Og denne professionalisering af turistområdet har netop det helt rigtige perspektiv.

  Udvalget orienteres om den øjeblikkelige status på processen for at kunne konstruere de helt rigtige modulære pakkeløsninger, der centreres om tre områder: historie og kultur, havet og natur/fritid/sport.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. juni 2021.

  Bilag

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BFKU den 2. juni 2021

  Herunder status på coronasituationen i vores institutioner mv.

  Administrationen orienterede om Coronasituationen på dagtilbudsområdet.

  Per Faldborg Olesen (V)  spurgte til rollen som næstformand.